Syö­mis­häi­riöi­den hoi­toa sydä­mel­lä

Koko­nais­val­tais­ta hoi­toa

Syö­mis­häi­riö­kes­kus on syö­mis­häi­riöi­hin eri­kois­tu­nut hoito‑, kun­tou­tus- ja tera­pia­pal­ve­lu­jen tuot­ta­ja. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen hoi­to­ta­pa on koko­nais­val­tai­nen — se kes­kit­tyy pit­kä­kes­toi­seen juu­ri­syi­den hoi­toon, eikä oirei­den väliai­kai­seen vähen­tä­mi­seen.

Olem­me tuke­na­si

Osaa­mi­seem­me kuu­luu syö­mis­häi­riöi­den hoi­don lisäk­si mm. tuki pai­non­hal­lin­taan sekä kehoah­dis­tuk­sen ja kehon­ku­van ter­veh­dyt­tä­mi­nen. Koh­taam­me sinut yksi­lö­nä ja poh­dim­me yhdes­sä kans­sa­si sinua par­hai­ten aut­ta­van lähes­ty­mis­ta­van. Käy­tös­sä­si on koko moniam­ma­til­li­nen asian­tun­ti­ja­tii­mim­me.

Toi­pu­mi­nen on mah­dol­lis­ta

Vaik­ka syö­mis­häi­riöt ovat vaka­via sai­rauk­sia, niis­tä yleen­sä paran­nu­taan. Hyvän hoi­don lisäk­si omal­la toi­min­nal­la­si on suu­ri vai­ku­tus toi­pu­mi­seen. Yhdes­sä voim­me onnis­tua! Olem­me aut­ta­neet syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­via ja hei­dän lähei­si­ään jo yli kah­den vuo­si­kym­me­nen ajan. Täs­sä muu­ta­mia koke­muk­sia asiak­kai­dem­me ker­to­ma­na.

 • Haluan esit­tää läm­pi­mät kii­tok­set Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sel­le työs­tän­ne. Olem­me saa­neet myös teil­tä aivan val­ta­vas­ti apua, tukea ja luot­ta­mus­ta huo­mi­seen niin net­ti­si­vu­jen, etä­kurs­sin, info­pu­he­li­men, ravit­se­mus­te­ra­peu­tin kuin sai­raan­hoi­ta­jan tapaa­mis­ten kaut­ta. Teet­te usko­mat­to­man hie­noa ja tär­ke­ää työ­tä.

  Lue koko palau­te

 • Ensim­mäi­ses­tä päi­väs­tä läh­tien minul­la on ollut ter­ve­tul­lut ja läm­min tun­ne hoi­to­kon­tak­tis­ta­ni Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa. Hen­ki­lö­kun­ta on aina ollut hyvin ystä­väl­li­nen ja vas­taa­not­ta­va minua koh­taan, ja esim muut­kin kuin oma­hoi­ta­ja ter­veh­ti­vät aina hyvän­tuu­li­ses­ti odo­tus­huo­nees­sa tms. Olen monel­le ystä­väl­le suo­si­tel­lut hoi­toa tääl­lä, ja tulen jat­kos­sa­kin suo­sit­te­le­maan. En vie­lä tähän päi­vään asti ole kenel­tä­kään kuul­lut mitään nega­tii­vis­ta sanot­ta­vaa hoi­dos­ta SHK:ssa, […]

  Lue koko palau­te

 • Olen sai­ras­ta­nut 31 vuot­ta syö­mis­häi­riöi­tä. Olen ollut monen­lai­ses­sa hoi­dos­sa ja hoi­to­pai­kas­sa. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­ta saa­ma­ni hoi­to oli se mikä on aut­ta­nut kan­ta­maan sil­loin­kin kun olen jou­tu­nut uudes­taan poh­jal­le. Omal­la koh­dal­la­ni hoi­to lop­pui lii­an aikai­sin sil­lä kun­ta ei mak­sa­nut pidem­pään. Jos oli­sin saa­nut olla pidem­pään uskon, että oli­sin paran­tu­nut täy­sin. Nyt­kin pää­sin kui­ten­kin pit­käl­le. Minun aika­na­ni Syö­mis­häi­riö­kes­kus oli […]

  Lue koko palau­te

Syö­mis­häi­riö­kes­kus käyn­nis­ti 2020 alus­sa urhei­li­joi­den häi­riin­ty­neen syö­mi­sen ja syö­mis­häi­riöi­den ennal­taeh­käi­se­mi­sek­si ja nii­den hoi­to­mal­lin kehit­tä­mi­sek­si Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑pro­jek­tin. Pro­jek­til­la halu­taan myös lisä­tä syö­mis­häi­riö­tie­tä­mys­tä urhei­lu­yh­tei­söis­sä ja pois­taa syö­mis­häi­riöi­hin liit­ty­vää stig­maa, jot­ta niis­tä voi­tai­siin tule­vai­suu­des­sa puhua avoi­mem­min ja hoi­toa tar­vit­se­vat pää­si­vät nopeam­min hoi­don pii­riin.

Livs­lust

Suo­men ensim­mäi­nen yksi­tyi­nen syö­mis­häi­riöi­den hoi­to­paik­ka

Syö­mis­häi­riö­kes­kus on yhdis­tys, jon­ka toi­min­taa luot­saa toi­min­nan­joh­ta­ja Pia Char­pen­tier. Syö­mis­häi­riö­kes­kus tar­jo­aa koko­nais­val­tais­ta ja laa­du­kas­ta hoi­toa kai­kil­le syö­mi­sen kans­sa ongel­miin jou­tu­neil­le.

Olem­me Suo­men ensim­mäi­nen yksi­tyi­nen syö­mis­häi­riöi­hin eri­kois­tu­nut pal­ve­lun­tar­joa­ja, joten hoi­dam­me sinua vah­val­la ammat­ti­tai­dol­la.

Työs­ken­te­lym­me poh­jau­tuu vuo­sien koke­muk­seen ja tut­ki­mus­tie­toon perus­tu­viin tera­pia­mal­lei­hin sekä jat­ku­vas­ti kehit­ty­vään ja uusin­ta tie­toa hyö­dyn­tä­vään Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön hoi­to­mal­liin.

Ajan­koh­tais­ta

 • Tera­piayk­sik­kö muut­taa

  Tera­piayk­sik­köm­me muut­taa pois Mal­min­kaa­rel­ta pe 12.4.2024. Ma 15.4.2024 alkaen kaik­ki toi­min­tam­me tapah­tuu Hel­sin­gin Mal­mil­la osoit­teis­sa Mal­min kaup­pa­tie 26 ja Pii­li­ku­ja 2. Var­mis­tat­han vas­taan­ot­toai­kaa vara­tes­sa­si tie­don, kum­mas­sa toi­mi­pis­tees­sä tapaa­mi­se­si on. Toi­mi­pis­teet sijait­se­vat samas­sa kort­te­lis­sa, lyhyen käve­ly­mat­kan pääs­sä toi­sis­taan. Osoit­tees­sa Mal­min kaup­pa­tie 26 toi­mii myös Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen kun­tou­tus ‑ja hoi­to­yk­sik­kö. Kart­ta­nä­ky­mä löy­tyy yhteys­­tie­­to-sivul­­ta. Lisä­tie­toa vas­taan­ot­to­si sijain­nis­ta saat omal­ta…

  Lue lisää

 • Uusi poti­las­asia­vas­taa­va

  Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen uute­na poti­las­asia­vas­taa­va­na toi­mii 17.2 alkaen Ete­­län-SYLI ry:n vas­taa­va toi­min­na­noh­jaa­ja Eva Roos. Poti­las­asia­vas­taa­va ei ole työ­suh­tees­sa Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­seen, vaan kysees­sä on vapaa­eh­toi­nen luot­ta­mus­toi­mi. Näin ollen hän voi toi­mia teh­tä­väs­sä sen edel­lyt­tä­mäl­lä puo­lu­eet­to­muu­del­la. Poti­las­asia­vas­taa­van laki­sää­tei­set teh­tä­vät on neu­voa ja antaa tie­toa poti­laan ase­mas­ta ja oikeuk­sis­ta. Poti­las­asia­vas­taa­va toi­mii poti­laan oikeuk­sien edis­tä­mi­sek­si ja toteut­ta­mi­sek­si. Olles­saan tyy­ty­mä­tön saa­man­sa hoi­toon tai…

  Lue lisää

 • Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen hin­to­jen päi­vi­tys

  Joi­den­kin pal­ve­lu­jem­me hin­to­ja koro­te­taan 1.2.2024 ylei­sen kus­tan­nus­ta­son nousun vuok­si. Uudet hin­nat sai­­raan­­hoi­­ta­­ja- ja fysio­te­ra­pia­käyn­nil­le ovat: 45 min – 95 € 90 min – 190 € Ravit­se­mus­te­ra­pia: 45 min – 95 € 60 min — 125 € 90 min – 190 €

  Lue lisää

 • Iha­na Jul­ma Urhei­lu — ver­tais­tu­kea urhei­li­jal­ta urhei­li­jal­le

  Jul­kai­sim­me 1.11.23 aivan uuden­lai­sen verk­ko­kurs­sin häi­riin­ty­nees­tä syö­mis­käyt­täy­ty­mi­ses­tä kär­si­vil­le urhei­li­joil­le. Kurs­sin teki­jä ja men­to­ri on Lau­ra, ylei­sur­hei­li­ja ja vii­mei­sen vuo­den lii­kun­na­noh­jaa­ja opis­ke­li­ja, joka halu­aa jakaa oman koke­muk­sen­sa häi­riin­ty­nees­tä syö­mi­ses­tä sinun kans­sa­si. “Syön näin tar­kas­ti, kos­ka olen urhei­li­ja.” Urhei­lu­maa­il­mas­sa syö­mis­häi­riö saat­taa pii­lou­tua tai pii­lo­te­taan her­käs­ti urhei­­li­­ja-kor­­tin taak­se ja sitä voi olla vai­kea havai­ta. Urhei­li­joi­den syö­mis­häi­riöt ovat usein…

  Lue lisää

 • Käyn­tien mak­sa­mi­nen verk­ko­kau­pas­sa

  Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Tera­piayk­si­kön vas­taan­ot­to­käyn­tien ja verk­ko­kurs­sien mak­sa­mi­nen siir­tyy las­ku­tuk­ses­ta verk­ko­kaup­paan.  Verk­ko­kau­pas­sa ei voi teh­dä ajan­va­rauk­sia vaan pel­käs­tään mak­saa pal­ve­le­vas­sa puhe­li­mes­sa tai oman työn­te­ki­jän kans­sa etu­kä­teen sovit­tu vas­taan­ot­toai­ka. Mak­su suo­ri­te­taan verk­ko­kau­pas­sa ennen sovit­tua vas­taan­ot­toai­kaa tai vii­meis­tään vas­taan­ot­to­käyn­nin yhtey­des­sä.  Voit mak­saa verk­ko­kau­pas­sa useam­man etu­kä­teen vara­tun vas­taan­ot­to­käyn­nin mak­sut yhdel­lä ker­taa. Vas­taan­ot­to­käyn­tien las­kut­ta­mi­nen jäl­ki­kä­teen on edel­leen mah­dol­lis­ta poik­keus­ta­pauk­sis­sa ja asias­ta…

  Lue lisää

 • Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen sivus­to­uu­dis­tus

  Olem­me uudis­ta­neet sivus­tom­me mar­ras­kuus­sa 2023. Sisäl­löt ovat vie­lä hie­man kes­ken, esi­mer­kik­si tie­to­si­vu­jen ja ruot­sin­kie­lis­ten sisäl­tö­jen osal­ta. Kuu­lem­me mie­lel­lään mitä miel­tä sinä olet uusis­ta sivuis­tam­me. Anna palau­tet­ta!

  Lue lisää

Ome­na­tu­pa-blo­gi

Tie­toa ja aja­tuk­sia syö­mis­häi­röis­tä sekä nii­den hoi­dos­ta.

 • Mikä maha!

  Mikä maha!

  Kun kelit kuu­me­ne­vat ja vaat­teet vähe­ne­vät, moni meis­tä aset­tuu pei­lin eteen ja kysyy: ”Näyt­tää­kö mun maha isol­ta täs­sä asus­sa?”. Tämä kysy­mys saat­taa eri­tyi­ses­ti askar­rut­taa sil­loin, jos oma keho on koke­nut vuo­den aika­na muu­tok­sia. Me kysym­me tätä kysy­mys­tä sik­si, kos­ka olem­me oppi­neet ajan saa­tos­sa, että mahan kokoa arvioi­daan. Jos­tain syys­tä moi­nen toi­min­ta on tun­tu­nut ihmi­sis­tä tär­keäl­tä…

  Lue lisää

 • Some ja syö­mis­häi­riö osa 2 — Kan­nat­taa­ko ver­tail­la?

  Some ja syö­mis­häi­riö osa 2 — Kan­nat­taa­ko ver­tail­la?

  Niin kau­an kuin ihmi­siä on ollut enem­män kuin yksi, on maa­il­mas­sa ollut ver­tai­lua. Ihmi­set ver­taa­vat itse­ään ja omai­suut­taan toi­siin ihmi­siin ja hei­dän omai­suu­teen­sa tut­kail­lak­seen paik­kaan­sa lau­mas­sa. Kel­paan­ko? Olen­ko arvo­kas? Menee­kö mul­la hyvin? Arki­sim­mil­laan ver­tai­lu toi­siin voi olla ihan har­mi­ton­ta, jos­kus hyö­dyl­lis­tä­kin (muu­ten emme oli­si teh­neet sitä kaut­ta aiko­jen). Toi­sen menes­tyk­ses­tä voi esi­mer­kik­si ammen­taa itsel­leen ins­pi­raa­tio­ta.…

  Lue lisää

 • Some ja syö­mis­häi­riö osa 1 — Mihin voi luot­taa?

  Some ja syö­mis­häi­riö osa 1 — Mihin voi luot­taa?

  Sosi­aa­li­nen media ja sii­hen liit­ty­vät ilmiöt nos­te­taan usein pää­e­päil­ty­jen aitioon, kun etsi­tään syyl­li­siä häi­riin­ty­neen syö­mi­sen ja syö­mis­häi­riöi­den lisään­ty­mi­sel­le. Vaik­ka sosi­aa­li­sen median käyt­tö ei mis­sään nimes­sä ole yksis­tään syy­pää näi­hin, saat­taa se joil­la­kin ihmi­sil­lä pahen­taa jo ole­mas­sa ole­via syö­mis­häi­riön oirei­ta sekä itse­ään kos­ke­via hai­tal­li­sia usko­muk­sia. Sosi­aa­li­nen media on todel­la uusi asia ihmis­kun­nan his­to­rias­sa emme­kä var­mas­ti vie­lä…

  Lue lisää

 • Arvo­kas yksin­kin

  Arvo­kas yksin­kin

  Hel­mi­kuus­sa kau­pat täyt­ty­vät vaa­lean­pu­nai­sis­ta suklaa­rasiois­ta, ilma­pal­lois­ta ja nal­le­kar­huis­ta. Sosi­aa­li­sen median kuvas­tos­sa pus­sail­laan ja kilis­tel­lään. Ystä­vän­päi­väl­lä halu­taan muis­taa lähei­siä ja kat­soa maa­il­maa het­ken aikaa vaa­lean­pu­nais­ten lasien läpi. Ystä­vän­päi­vä on myös kump­pa­nil­le louk­kaan­tu­mi­sen kul­­ta-aikaa ja kau­pal­lis­ten mark­ki­noi­den juh­la­päi­vä. Kai­kil­le ystä­vän­päi­vä ei kui­ten­kaan ole läm­min ja pör­röi­nen, vaan monel­le se voi myös aiheut­taa kipei­tä yksi­näi­syy­den ja arvot­to­muu­den tun­tei­ta…

  Lue lisää

 • Lupa haa­veil­la

  Lupa haa­veil­la

  Kyky unel­moi­da on yksi ihmis­mie­len ihmeel­li­syyk­sis­tä. Kun kas­vam­me ja mie­li­ku­vi­tuk­sem­me kehit­tyy, opim­me kuvit­te­le­maan mie­les­säm­me eri­lai­sia asioi­ta, myös sel­lai­sia asioi­ta ja tapah­tu­mia, jot­ka eivät ole tot­ta ollen­kaan. Pys­tym­me kuvit­tel­maan vaik­ka balet­ti­pu­kui­sen hevo­sen, jol­la on hau­en pää. (Ja äskeis­tä lauset­ta lukies­sa­si sinä juu­ri kuvit­te­lit balet­ti­pu­kuis­ta hevos­ta, jol­la on hau­en pää.) Mie­li­ku­vi­tuk­ses­sa lähes kaik­ki on mah­dol­lis­ta. Tämän oival­let­tuam­me…

  Lue lisää

 • Taas­ko pitää olla paras ver­sio itses­tään?

  Taas­ko pitää olla paras ver­sio itses­tään?

  Monien uusi vuo­si alkaa lupauk­sil­la suu­ris­ta elä­män­muu­tok­sis­ta. Halu­taan tul­la par­haak­si ver­siok­si itses­tään ja aja­tel­laan, että sen eteen kuu­luu­kin teh­dä uut­te­ras­ti töi­tä. Kuin­ka moni meis­tä kui­ten­kaan täy­sin tie­tää, mikä se paras ver­sio itses­tään sit­ten on? Mones­ti nämä uuden vuo­den muu­tos­ry­käi­syt kes­kit­ty­vät­kin enem­män ”pitäi­si” ‑ajat­te­luun, kuin todel­li­seen haluun.  Tavoit­tei­den aset­te­lu ja omien muu­tos­toi­vei­den tun­nis­ta­mi­nen on tie­ten­kin tär­ke­ää ja…

  Lue lisää

Elä­män näl­kään ‑podcast

Elä­män näl­kään ‑podcast on kes­kus­te­luoh­jel­ma syö­mis­häi­riöis­tä. Podcas­tis­sa Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen työn­te­ki­jät sekä kiin­nos­ta­vat vie­raat poh­ti­vat eri­lai­sia aihei­ta ja ilmiöi­tä syö­mis­häi­riöi­den ympä­ril­lä. Ter­ve­tu­loa kuun­te­le­maan!