Ter­ve­tu­loa Ome­na­tu­paan!

Toi­vo­tam­me sinut ter­ve­tul­leek­si ome­na­tu­paan. Ome­na­tu­pa on yksi­tyi­sen Elä­män Näl­kään Ry:n Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen blo­gi. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sel­ta kysy­tään pal­jon eri­lai­sia kysy­myk­siä syö­mis­häi­riöis­tä, nii­den hoi­dos­ta ja kun­tou­tuk­ses­ta sekä tie­ten­kin sii­tä mil­lai­sia Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen pal­ve­lut ovat. Ajat­te­lim­me, että blo­gi voi­si olla hyvä kana­va poh­tia näi­tä tee­mo­ja. Ome­na­tu­vas­sa Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen työn­te­ki­jät kir­joit­ta­vat avoi­min mie­lin ja kriit­ti­ses­ti­kin ylei­ses­ti kes­kus­te­lua, ihmet­te­lyä tai kiin­nos­tus­ta herät­tä­vis­tä aiheis­ta. Emme halua vält­tää kipe­riä­kään aihei­ta tai luki­joi­den esit­tä­miä kysy­myk­siä. Luki­jat voi­vat­kin vapaas­ti ehdot­taa meil­le aihei­ta blo­giin. Syö­mis­häi­riöis­tä löy­tyy tie­toa val­ta­vas­ti, joten luki­joi­den ehdo­tuk­set ovat meil­le arvok­kai­ta, jot­ta tie­däm­me mil­lai­sis­ta tee­mo­ja oli­si hyvä poh­tia lisää.

Ome­na­tu­van yhte­nä pää­kir­joit­ta­ja­na toi­mii Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja, psy­ko­lo­gi ja kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­peut­ti (VET) Pia Char­pen­tier. Pian into­hi­mo­na on syö­mis­häi­riöi­den hoi­don kehit­tä­mi­nen. Eri­tyi­ses­ti Pian sydän­tä lähel­lä ovat pit­kään sai­ras­ta­neet ja vai­keas­ti oirei­le­vat, joi­den para­ne­mis­tai­val on tak­kui­nen ja haas­ta­va. Pian kir­joi­tuk­set tuo­vat näky­väk­si Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen pal­ve­lui­den taus­tal­la vai­kut­ta­via työs­ken­te­ly­mal­le­ja, jot­ka ovat kehit­ty­neet koke­muk­sen, uusien lähes­ty­mis­ta­po­jen inno­voin­nin ja tut­ki­muk­sen vuo­ro­pu­he­lus­sa. Vaik­ka arvos­tam­me kovas­ti tut­ki­muk­seen perus­tu­vaa tie­toa hoi­dos­sa par­hai­ten aut­ta­vis­ta mene­tel­mis­tä, meil­le on tär­ke­ää säi­lyt­tää luo­va ote hoi­don kehit­tä­mi­seen. Tämän vuok­si otam­me käy­tän­nön kokei­luun myös mene­tel­miä, jot­ka on alus­ta­vas­ti todet­tu toi­mi­vik­si esi­mer­kik­si ulko­mais­ten kol­le­goi­dem­me kli­ni­kois­sa. Lisäk­si asiak­kaam­me anta­vat meil­le tär­ke­ää palau­tet­ta ja tuo­vat omia ideoi­taan hoi­don kehit­tä­mi­sek­si. Kaik­kea tätä arvo­kas­ta tie­toa kuun­te­lem­me tark­kaa­vai­ses­ti hoi­to­mal­lia jat­ku­vas­ti kehit­täes­säm­me. Pia tuo­kin kir­joi­tuk­sis­saan esil­le myös nii­tä näkö­kul­mia, joi­ta ei syö­mis­häi­riöi­hin liit­ty­väs­tä tut­ki­muk­ses­ta löy­dy, aina­kaan vie­lä tänään. Tämän päi­vän inno­voin­ti voi­kin olla huo­mi­sen tie­toa.

Itse toi­min blo­gin toi­se­na pää­kir­joit­ta­ja­na ja blo­gin yllä­pi­tä­jä­nä. Olen Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön työn­te­ki­jä ja kou­lu­tuk­sel­ta­ni toi­min­ta­te­ra­peut­ti (ylem­pi AMK). Olen ollut hoi­to- ja kun­tou­tus­työn paris­sa Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa vuo­des­ta 2008 alkaen. Kir­joi­tuk­se­ni käsit­te­le­vät eri­tyi­ses­ti Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön arkea ja kun­tou­tuk­sen näkö­kul­mia. Kir­joi­tuk­se­ni ovat myös osa omaa oppi­mis­pro­ses­sia­ni eri­lais­ten tee­mo­jen ympä­ril­lä. Vaik­ka olen teh­nyt jo tovin töi­tä syö­mis­häi­riöi­den paris­sa, tulee arjes­sa vas­taan usein  uusia aja­tuk­sia ja kysy­myk­siä herät­tä­viä tilan­tei­ta, joi­ta haluan poh­tia tai joi­hin haluan etsiä lisää tie­toa.

Ensim­mäi­nen var­si­nai­nen kir­joi­tuk­sem­me ilmes­tyy yli­huo­men­na. Pian kir­joi­tus ”Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen tari­na” sukel­taa Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen his­to­ri­aan ja kuvaa nii­tä läh­tö­koh­tia, jois­ta hoi­to­mal­lim­me on läh­te­nyt kehit­ty­mään. Ennen ensim­mäi­sen kir­joi­tuk­sen jul­kai­sua kut­sum­me sinut kehit­tä­mään blo­gia yhdes­sä kans­sam­me moni­puo­li­sek­si kes­kus­te­lu­ka­na­vak­si. Mis­tä sinä haluai­sit kes­kus­te­lua syn­ty­vän?

Ter­vei­sin,

Ven­la Ero­nen

3 vastausta artikkeliin “Ter­ve­tu­loa Ome­na­tu­paan!”

 1. Syömishäiriökeskus avatar

  Tie­dok­si: Teks­tiä muo­kat­tu hie­man 21.10 klo: 20.10.

 2. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Moi SHK:n tyy­pit ja kii­tos tär­keäs­tä blo­gis­ta!

  Minua ja työ­ka­ve­rei­ta tääl­lä kou­lus­sa kiin­nos­tai­si kuin­ka voi­sim­me olla tuke­mas­sa kou­luun osas­to­hoi­dos­ta palaa­vaa las­ta tai nuor­ta, joka on toi­pu­mas­sa syö­mis­häi­riös­tä. Mikä aut­taa? Mis­tä on hait­taa? Oli­si­ko jol­lain toi­pu­jal­la meil­le hyviä vink­ke­jä? (Sel­lai­set­kin ideat kiin­nos­tai­si­vat mei­tä, jot­ka ehkä tun­tu­vat ensi alkuun mah­dot­to­mil­ta toteut­taa: Usein kun vähän poh­tii, huo­maa, ettei­vät asiat ole­kaan niin mah­dot­to­mia kuin ensin näyt­ti­vät ole­van.)

  Tsemp­piä syk­syyn!

  Ter­kuin kou­lup­sy­ko­lo­gi Han­na

 3. Syömishäiriökeskus avatar

  Kii­tos Han­na jut­tui­deas­ta! Hyvä aihe. Voim­me var­mas­ti aihet­ta jos­sain vai­hees­sa poh­tia. Kysees­sä­hän on jos­kus haas­ta­va ja kriit­ti­nen­kin siir­ty­mä­vai­he, jon­ka onnis­tu­mi­sek­si var­mas­ti tar­vi­taan työ­ka­lu­ja. Tähän voi­si saa­da pal­jon­kin asuk­kail­tam­me koke­mus­nä­kö­kul­maa. Muis­tut­tai­sin myös sii­tä näkö­kul­mas­ta, että täl­lai­nen nor­maa­liin elä­mään osal­lis­tu­mi­nen (kuten opis­ke­luun osal­li­tu­mi­nen) voi myös olla tär­keä teki­jä syö­mis­häi­riös­tä irti pää­se­mi­ses­sä. Ei siis pel­käs­tään haas­te, joka pitää rat­kais­ta. Tämän näkö­kul­man val­jas­ta­mi­nen apu­kei­nok­si kou­luun palaa­mi­ses­sa voi­si olla yksi läh­tö­koh­ta toi­min­ta­mal­lil­le.

  Muka­vaa syk­syä sinul­le ja työ­ka­ve­reil­le­si!

  Ter­vei­sin,

  Ven­la

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *