Kur­kis­tus lou­nas­ryh­mään

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä kokoon­tuu tiis­tai­sin lou­nas­ryh­mä. Lou­nas­ryh­mään voi­vat osal­lis­tua hoi­dos­saan jo hie­man pidem­mäl­lä ole­vat. Ryh­mäs­sä suun­ni­tel­laan, val­mis­te­taan ja syö­dään lou­nas sekä toi­si­naan myös lei­pä ja väli­pa­la. Lou­nas­ryh­män ylei­se­nä tavoit­tee­na on laa­jen­taa osal­lis­tu­jien ruo­ka­va­li­koi­maa koh­ti taval­lis­ta ja moni­puo­lis­ta ruo­ka­va­lio­ta. Ryh­mää ohjaa ravit­se­mus­te­ra­peut­tim­me Riik­ka.

Riikka Viljanen
Ravit­se­mus­te­ra­peut­ti Riik­ka lou­nas­ryh­mää val­mis­te­le­mas­sa

Pää­sin seu­raa­maan lou­nas­ryh­mää yhte­nä tiis­tai­na. Samal­la sain kuul­la mitä kaik­kea lou­nas­ryh­mäs­sä pää­see har­joit­te­le­maan ate­rian suun­nit­te­lus­sa, ruu­an­lait­toa edel­tä­väs­sä ruo­ka­kau­pas­sa asioi­mi­ses­sa, kok­kaa­mi­ses­sa sekä itse val­mis­te­tun ate­rian syö­mi­ses­sä. Kyse onkin var­sin moni­puo­li­ses­ta ryh­mäs­tä. Kur­kis­te­taan­pa hie­man.

Ate­ria suun­ni­tel­laan yhdes­sä tavoit­teel­li­ses­ti ja demo­kraat­ti­ses­ti

Lou­nas­ryh­män ate­ria suun­ni­tel­laan yhdes­sä ennen var­si­nais­ta ryh­mää. Resep­te­jä tut­ki­taan yhdes­sä netis­tä, kir­jois­ta ja leh­dis­tä. Ruu­an suun­nit­te­lus­sa huo­mioi­daan se, että ruo­ka oli­si sel­lais­ta mitä voi teh­dä koto­na­kin. Kausi­tuot­teet, vuo­de­na­jat ja juh­la­py­hät huo­mioi­daan ate­rioi­den suun­nit­te­lus­sa. Ryh­mä sopii yhdes­sä mitä ruo­kaa val­mis­te­taan. Jokai­sen mie­li­pi­det­tä kuun­nel­laan.

Suun­nit­te­lus­sa itse­ään voi haas­taa useas­ta näkö­kul­mas­ta. Oman mie­li­pi­teen esil­le tuo­mi­nen voi olla toi­sel­le vai­ke­aa, kun taas toi­nen voi pai­nia mie­les­sään enem­män ruo­ka-ainei­den tai ruu­an ener­gia­pi­toi­suu­den kans­sa. Ravit­se­mus­te­ra­peut­ti Riik­ka ohjaa ryh­mää siten, että syö­mis­häi­riö ei pää­se vai­kut­ta­maan ate­rian sisäl­töön ja, että jokai­nen uskal­taa sanoa mie­li­pi­teen­sä. Valin­ta pyri­tään teke­mään mah­dol­li­sim­man demo­kraat­ti­ses­ti ja siten, että ryh­mä­läi­set voi­vat ottaa sopi­via haas­tei­ta itsel­leen ruo­ka­va­lin­nois­sa ja ruu­an teke­mi­ses­sä.  

Ruo­ka­kau­pas­sa jou­tuu valin­to­jen eteen

Ennen kok­kaus­ta ryh­män jäse­net läh­te­vät taval­li­ses­ti käy­mään kau­pas­sa osta­mas­sa muu­ta­mia tar­vik­kei­ta ate­ri­aa var­ten. Suu­rim­man osan ainek­sis­ta ryh­mä saa osas­ton keit­tiös­tä. Kau­pas­ta ryh­mä ostaa esi­mer­kik­si tuo­ret­ta, vas­ta­lei­vot­tua lei­pää (mikä­li eivät tee lei­pää itse) sekä sel­lai­sia elin­tar­vik­kei­ta, joi­ta keit­tiös­tä ei val­miik­si löy­dy. Ruo­ka­kau­pas­sa asioi­des­saan ryh­mä jou­tuu valin­to­jen eteen, jois­sa kiusaus teh­dä valin­to­ja syö­mis­häi­riön mukaan saat­taa olla suu­ri. Ryh­mäs­tä saa kui­ten­kin voi­maa ja ostos­ko­riin uskal­taa­kin vali­ta myös sel­lai­sia tuot­tei­ta, joi­ta ei yksin vie­lä täs­sä vai­hees­sa vält­tä­mät­tä pys­tyi­si valit­se­maan. Ostos­lis­ta antaa raa­mit ostok­sil­le, mut­ta valin­to­ja jou­tuu teke­mään sil­ti pal­jon syö­mis­häi­riö­tä vas­tus­taen.

Lei­vän valit­se­mi­nen, niin arki­sel­ta kuin se kuu­los­taa­kin,  on tär­ke­ää syö­mis­häi­riön tuo­mien haas­tei­den voit­ta­mi­sek­si. Lei­pää vali­tes­saan ryh­mä jou­tuu koh­taa­maan sen, että lei­pä poik­ke­aa tutus­ta ja tur­val­li­ses­ta osas­ton lei­väs­tä ja irto­pis­teen lei­vät voi­vat olla kes­ke­nään var­sin eri­ko­koi­sia. Ryh­mä jou­tuu kes­tä­mään sitä, että joku saat­taa saa­da hie­man suu­rem­man lei­pä­pa­lan, kun taas toi­nen saa hie­man pie­nem­män. Syö­mis­häi­riöl­le taval­li­nen ver­tai­lu jou­tuu koe­tuk­sel­le. 

Koka­tes­sa voi haas­taa itse­ään mones­sa asias­sa

Kaup­pa­reis­sun jäl­keen ryh­mä ryh­tyy kok­kaa­maan. Jokai­nen ottaa vas­tuul­leen jon­kin osa-alu­een. Ohjei­ta ja apua voi pyy­tää toi­sil­taan ja Rii­kal­ta. Ryh­mäs­sä yksi voi haas­taa itse­ään otta­mal­la vas­tuun sel­lai­ses­ta ate­rian osas­ta, jos­sa käy­te­tään itsel­le vai­kei­ta ruo­ka-ainei­ta. Jos­kus näi­den ruo­ka-ainei­den kos­ke­mi­nen­kin voi tun­tua alkuun haas­ta­val­ta. Yksi uskal­tau­tuu ehkä ensim­mäis­tä ker­taa mais­ta­maan ruo­kaa kok­kai­lun lomas­sa. Ryh­mäs­sä pää­see har­joit­te­le­maan nor­maa­lia ruu­an­lait­toa ilman, että syö­mis­häi­riö kiel­tää esi­mer­kik­si ras­van käyt­tä­mi­sen ruu­an val­mis­tuk­ses­sa tai maus­ta­mi­sen tar­kis­ta­mi­sen mais­ta­mal­la tekeil­lä ole­vaa ruo­kaa. Toi­nen voi puo­les­taan haas­taa itse­ään epä­täy­del­li­syy­den hyväk­sy­mi­ses­sä. Ruu­an­lai­tos­sa ei pyri­tä täy­del­li­syy­teen, vaan tavoit­tee­na on teh­dä yhdes­sä itse teh­dyn näköis­tä ja makuis­ta ruo­kaa. Kaik­ki var­mas­ti miet­ti­vät jos­sain vai­hees­sa, miten ryh­mäs­sä val­mis­tet­tu­ja ruo­kia uskal­tai­si teh­dä myös koto­na. Toi­sil­le ryh­mä tar­jo­aa­kin alku­ki­pi­nän innos­tuk­sel­le lait­taa ruo­kaa.

Lou­nas­ryh­mäs­sä voi myös oppia uusia tai­to­ja.

Koka­tes­sa saa kui­ten­kin pitää haus­kaa. Usein musiik­ki soi ja jut­tu luis­taa. Sosi­aa­li­nen kok­kaus­het­ki on muka­vaa yhdes­sä oloa. Jos­kus kok­kauk­sen äärel­lä on help­po käsi­tel­lä syö­mis­häi­ri­öön liit­ty­viä vai­kei­ta­kin asioi­ta huu­mo­rin avul­la. Samal­la Riik­ka huo­leh­tii, että syö­mis­häi­riö ei ohjaa ruu­an­lait­toa.

Jos lou­nas­ryh­mäs­sä itket­tää, se joh­tuu jos­tain muus­ta kuin ryh­män tun­nel­mas­ta.

Val­mis­tet­tu ate­ria nau­ti­taan yhdes­sä

Ruo­kail­les­sa kaik­ki syö­vät kaik­kea ryh­mäs­sä val­mis­tet­tua. Näin sil­loin­kin, kun omaan ate­ria­suun­ni­tel­maan ei kuu­lui­si jotain lou­nas­ryh­mäs­sä val­mis­tet­tua, kuten lei­pää tai salaat­ti­kas­ti­ket­ta. Ate­ria­suun­ni­tel­mas­ta poik­kea­mi­nen ryh­män vuok­si voi­kin tun­tua alkuun vai­keal­ta. Ryh­mäs­sä oppii hyväk­sy­mään sen, että ter­vee­seen syö­mi­seen mah­tuu vaih­te­lua.

Ruo­kai­lu­het­kes­sä jokai­nen voi jäl­leen haas­taa itse­ään eri tavoin. Yksi voi tsem­pa­ta ruu­an annos­te­lus­sa. Mie­les­sä voi käväis­tä aja­tus, että uskal­lan­ko ottaa enem­män, voin­ko ottaa lisää. Jol­le­kin ruu­an yhdes­sä syö­mi­nen voi nos­taa esil­le lii­an kovia vaa­ti­muk­sia itseä koh­taan. Mitä jos kok­kaa­ma­ni ruo­ka ei ole­kaan hyvää mui­den mie­les­tä? Koka­tes­sa kui­ten­kin nou­da­te­taan resep­te­jä ja jos niis­tä poi­ke­taan, sii­tä ollaan yhdes­sä sovit­tu etu­kä­teen. Kok­kia ei siis tar­vit­se syyt­tää. Ryh­mäs­sä pää­see­kin har­joit­te­le­maan tie­tyn­lais­ta armol­li­suut­ta itse­ään koh­taan. Uusien maku­jen ja ruo­kien mais­ta­mi­nen on tär­keä osa lou­nas­ryh­mää. Lisäk­si ryh­mäs­sä koh­taa myös sen, että ruo­ka saa mais­tua hyväl­tä. Tämä toki ei aina ole kai­kil­le vai­ke­aa, mut­ta jol­la­kin voi olla vie­lä hata­ra­na muis­ti­ku­va­na syö­mis­häi­riön syn­nyt­tä­mä aja­tus, että ruo­ka ei saa olla hyvää, sii­tä ei saa naut­tia.

Ate­ria nau­ti­taan yhdes­sä ren­nos­sa tun­nel­mas­sa. Ate­rian äärel­lä on hyvä kes­kus­tel­la ryh­män suju­mi­ses­ta. Val­mis­tet­tu ate­ria koko­nai­suu­te­na myös pis­tey­te­tään leik­ki­mie­li­ses­ti. Ryh­män jäse­net otta­vat usein tal­teen ate­rioi­den resep­tit, var­sin­kin kor­keat pis­teet saa­neet. Tämä vie ryh­män ruu­an­lait­toa kotia koh­ti J

Val­mis ate­ria: Couscous-gra­naat­tio­me­na-feta­sa­laat­ti paah­de­tuil­la kik­her­neil­lä ja säm­py­lä pork­ka­na­hum­muk­sel­la. Tämä resep­ti otet­tiin tal­teen.

Lou­nas­ryh­mä yllät­ti itse­ni moni­puo­li­suu­del­laan. Yllät­ti­kö sinut jokin asia? Mitä muu­ta mie­les­tä­si kok­kai­lun äärel­lä voi­si har­joi­tel­la?

Ter­vei­sin,

Ven­la Ero­nen

Kir­joit­ta­ja on Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön työn­te­ki­jä ja kou­lu­tuk­sel­taan toi­min­ta­te­ra­peut­ti (Ylem­pi Amk).

2 vastausta artikkeliin “Kur­kis­tus lou­nas­ryh­mään”

  1. Anonyymi avatar
    Anonyymi

    Voi­si­ko­han sii­nä samal­la käy­dä edes pikai­ses­ti sh:n ulko­puo­li­sen asian nimit­täin sosi­aa­li­sen vuo­ro­vai­ku­tusas­pek­tin? Onko haas­tei­ta, itse­tun­non kas­va­mis­ta, onnis­tu­mi­sia, lähei­syy­den ja luot­ta­muk­sen kas­vua, itse­kriit­ti­syyt­tä liit­tyen omaan käy­tök­seen mui­ta koh­taan, tuli­ko olo että jat­kos­sa haluai­si eris­täy­tyä tai sosia­li­soi­tua ja jos niin mik­si, ym ym?

    Ps. Rii­kas­ta oli haus­ka kuva:D

  2. Syömishäiriökeskus avatar

    Hyvä huo­mio! Lou­nas­ryh­mäs­sä tosi­aan pää­see hyvin myös tuon sosi­aa­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen alu­eel­le paneu­tu­maan. Se tulee sii­nä osit­tain kuin sivu­tuot­tee­na, jol­loin sen käsit­te­le­mi­nen­kin voi olla joil­le­kin hel­pom­paa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *