Ottei­ta sisa­ruk­sen päi­vä­kir­jas­ta

Kun syö­mis­häi­riö saa­puu per­hee­seen, koko per­heen sosi­aa­li­nen jär­jes­tys ja toi­min­ta­ta­vat saat­ta­vat jou­tua uusil­le poluil­le. Syö­mis­häi­riön pyr­ki­myk­se­nä on hyvin usein teh­dä sai­ras­tu­nees­ta huo­maa­ma­ton. Tilan­teen val­je­tes­sa per­heel­le, on syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut kui­ten­kin pak­ko nos­taa edes osit­tain kes­ki­öön. Koko per­he suun­taa sil­loin hel­pos­ti kaik­ki voi­ma­va­ran­sa sai­ras­tu­neen tilan­teen kohen­ta­mi­seen. Toi­vee­na on saa­da nor­maa­li per­he-elä­mä takai­sin.

Yleen­sä on var­sin taval­lis­ta, että mikä­li syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen per­heen­jä­se­net saa­vat jos­tain tukea (lähel­le­kään aina näin ei ole), niin tukea saa­vat sai­ras­tu­neen van­hem­mat. Sisa­ruk­set jää­vät jos­tain syys­tä vähem­mäl­le huo­miol­le tai syys­tä tai toi­ses­ta he eivät hakeu­du samal­la taval­la tuen pii­riin. Sisa­ruk­set saat­ta­vat jää­dä mel­ko yksin sisäl­lään myl­ler­tä­vien tun­tei­den­sa ja aja­tus­ten­sa kans­sa, jois­ta osaa he eivät ehkä uskal­la edes sanoa ääneen, kos­ka niis­sä kuul­taa ”kiel­let­ty” sävy. ”Ethän sinä noin voi kokea, aja­tel­la ja tun­tea, kun toi­nen on niin sai­ras! ”.

Voin­ko aja­tel­la ja tun­tea näin, kun sisa­rel­la­ni on syö­mis­häi­riö?

Sisa­rus­ten koke­muk­sil­le, aja­tuk­sil­le ja tun­teil­le on kui­ten­kin hyvä antaa sijaa. Sik­si­pä paneu­dun nii­hin hie­man ”päi­vä­kir­jaa” raot­ta­mal­la.

Pel­ko, huo­li ja suru

Usein sisa­ruk­set ovat huo­lis­saan sai­ras­tu­nees­ta. Pel­ko ja suru toi­sen menet­tä­mi­ses­tä on usein läs­nä. Sisa­ruk­set kui­ten­kin saat­ta­vat vai­e­ta näis­tä tun­teis­taan, kos­ka eivät halua liet­soa epä­toi­von ilma­pii­riä, kuor­mit­taa lisää van­hem­pi­aan ja sai­ras­tu­nut­ta sisa­rus­taan. Alla on muu­ta­mia esi­merk­ke­jä sisa­rus­ten pelois­ta, huo­lis­ta ja suruis­ta, jot­ka he ehkä kir­joit­ta­vat vain päi­vä­kir­jan­sa sivuil­le:

”Mitä jos mun veli ei enää toi­vu­kaan? Kenen kans­sa mä sit­ten jaan kaik­ki salai­suu­te­ni? Kenen kans­sa mä jut­te­len, kun tar­vit­sen ymmär­rys­tä van­hem­pie­ni ärsyt­tä­vyy­teen? Kenen kans­sa mä jaan lap­suu­te­ni muis­tot? Kenel­le mä ostan sen maa­il­man type­rim­män vit­si­nä oste­tun jou­lu­lah­jan? Ei mun kave­rit sitä auk­koa pys­ty täyt­tä­mään.”

”Mitä jos sis­ko, jon­ka olen tun­te­nut, ei kos­kaan enää palaa­kaan? Jos se pysyy­kin tuol­lai­se­na ärtyi­sä­nä ja vetäy­ty­nee­nä tai jos se kuo­lee? Mitä sil­le käy? Mitä mul­le sit­ten käy?”

”Huo­ma­sin, että sis­ko oli lei­po­nut kek­se­jä ja osta­nut kark­ke­ja. Se tar­joi­li nii­tä iloi­ses­ti kave­reil­leen, jot­ka kiit­te­li­vät sitä innois­saan. Mä huo­ma­sin, että se ei mais­ta­nut itse yhtään sii­nä het­kes­sä. Mik­si nuo sen kave­rit ei tajua, että sii­tä pitää olla huo­lis­saan eikä innois­saan, kun se tar­joi­lee kol­me pel­lil­lis­tä kek­se­jä ja nel­jä pus­sia kark­kia kah­del­le tyy­pil­le? Se menee ihan var­maan kave­rei­den läh­det­tyä lop­pu­jen kans­sa omaan huo­nee­seen ja sii­tä se rum­ba sit taas alkaa. En tie­dä mitä voi­sin teh­dä.”

”Näin, että vel­je­ni yrit­ti taas hui­ja­ta syö­mi­sen kans­sa. Se kui­ten­kin taas suut­tuu, jos otan asian puheek­si. Pelot­taa, että se on menoa taas.”

Sisa­rus­ta voi pelot­taa, että yhdes­sä jaet­tu muis­to lap­suu­des­ta haa­lis­tuu kuin van­ha valo­ku­va.

Kat­ke­ruus, kiuk­ku ja kyl­läs­ty­mi­nen

Syö­mis­häi­riön kurit­taes­sa koko per­het­tä, on täy­sin taval­lis­ta, että inho syö­mis­häi­riö­tä koh­taan koh­dis­tuu­kin kat­ke­ruu­te­na, kiuk­ku­na ja kyl­läs­ty­mi­se­nä sai­ras­tu­nee­seen. Kat­ke­ruus, kiuk­ku ja kyl­läs­ty­mi­nen voi­vat saa­da jopa ymmär­tä­mät­tö­myy­den piir­tei­tä, vaik­ka todel­li­suu­des­sa sisa­rus ymmär­täi­si­kin sai­raut­ta hyvin. Täs­sä muu­ta­mia esi­merk­ke­jä tun­teis­ta ja aja­tuk­sis­ta, joi­ta sisa­rus­ten on todel­la vai­kea lausua ääneen ja, joi­den käsit­te­lyyn oli­si hyvä löy­tää tilaa ja saa­da apua:

”Oli­si ollut tosi kiva pyy­tää kave­rit kylään, mut­ta enhän mä taas­kaan voi­nut. Siel­lä oli menos­sa sel­lai­nen rasit­ta­va sis­ko-show. Hir­vee mete­li ja ruu­at len­tää. Tosi teat­raa­lis­ta! Tuo sii­hen nyt sit­ten jotain kave­rei­ta päl­lis­te­le­mään. Omas­sa huo­nees­sa­kaan ei pys­ty ole­maan rau­has­sa.”

”Kuka se on taas saa­nut kai­ken huo­mion itsel­leen? Siel­lä ne pyö­ri­vät sen ympä­ril­lä kuin jot­kin kunin­kaal­lis­ten pal­ve­li­jat. Kyl­lä ottaa aivoon. Mitä­kö­hän tapah­tuis, jos mäkin alkai­sin tol­leen teke­mään? Var­maan tuli­si vaan, että kyl­lä­hän sun nyt pitää, kun ei toi sun sisa­rus pys­ty. Ihan var­mas­ti menis niin.”

”Noniin, taas on yksi jou­lu pilal­la. Hir­vee var­tioin­ti siel­lä keit­tiös­sä, että mitä ruo­kaa täs­tä talos­ta saa löy­tyä. Eikö kukaan muu­kaan sai­si syö­dä hyvin, kun toi­sel­la on vai­kee­ta ja on tol­leen pak­ko kituut­taa?”

”Taas se on alka­nut sen saman van­han kuvion. En kyl­lä nyt enää yhtään jak­sa. Ihan sama mul­le, mitä se tekee elä­mäl­lään. Mua ei enää kiin­nos­ta. Antaa men­nä vaan.”

Omat tar­peet ja lukui­sat tun­teet

Syö­mis­häi­riös­tä huo­li­mat­ta, myös sisa­ruk­sil­la on omat tar­peet, toi­veet tul­la huo­ma­tuk­si ja halu naut­tia omas­ta elä­mäs­tä. Välil­lä sisa­ruk­set uskal­ta­vat tuo­da tar­peen­sa esil­le roh­keas­ti, mut­ta mones­ti koke­vat tar­peis­taan kui­ten­kin syyl­li­syyt­tä. Ei ole myös­kään tava­ton­ta, että omien tar­pei­den jää­des­sä taka-alal­le, nousee myös edel­lä kuvat­tu­ja kat­ke­ruu­den tun­tei­ta. Täs­sä taas muu­ta­mia ottei­ta päi­vä­kir­jas­ta:

”Rakas päi­vä­kir­ja. Olen koh­dan­nut aivan iha­nan tyy­pin. Se tun­tuis kans tyk­kää­vän mus­ta. Tun­tuu niin hyväl­tä. Mut en kyl­lä uskal­la puhua tääl­lä koto­na asias­ta mitään. On kuin mun onni ois joten­kin vää­rin tän kai­ken kes­kel­lä. Onko se ok, jos mul­la menee hyvin?”

”Suku­lai­set kävi­vät tänään kyläs­sä. Veli on just nyt osas­tol­la hoi­dos­sa. Täti, mum­mo ja serk­ku vaan kyse­li­vät, että miten se sun veli jak­saa. Ihan eka­na kysyi­vät sitä, vaik­ka veli ei ole edes pai­kal­la. Serk­ku tais jos­sain vai­hees­sa kysyä, että mitä mul­le kuu­luu. Mut sekin oli vain vähän sel­lais­ta rupat­te­lua ilman sisäl­töä. Ehkä mun kuu­lu­mi­sil­la ei ole niin väliä.”

”Tänään oli tosi huo­no päi­vä. Tun­tui, että mis­tään mun elä­mäs­sä ei tule mitään. Ois teh­nyt mie­li itkeä ja sanoa äidil­le mil­tä mus­ta tun­tuu. Mut enhän mä voi­nut. Näin­hän mä, että äiti on itse­kin ihan syvis­sä vesis­sä. Itke­nyt var­maan sil­mät pääs­tään vii­me yönä. Ei kai se nyt tart­tee enää mun­kin mur­hei­ta kan­net­ta­vak­seen.”

”Mul­la oli tänään hyvä fii­lis. Kukaan ei voi ottaa sitä mul­ta pois. Ker­ran­kin mä nau­tin täs­tä, vaik­ka sis­kol­la menee­kin huo­nos­ti. Mun ei tar­vit­se lopet­taa sen takia elä­mis­tä. Tän mä oon ansain­nut.”

Mitä jos aja­tuk­set ja tun­teet eivät jäi­si­kään vain päi­vä­kir­jan sivuil­le?

On help­po ymmär­tää, mik­si osas­ta edel­lä kuva­tuis­ta aja­tuk­sis­ta ja tun­teis­ta voi tun­tea syyl­li­syyt­tä. Ne on ras­kai­ta ääneen sanot­tui­na ja ras­kai­ta pitää sisäl­lään. Tun­tei­den patoa­mi­nen ei yleen­sä joh­da mihin­kään hyvään ja nämä ”kiel­le­tyt” tun­teet saat­ta­vat­kin jos­sain vai­hees­sa pur­kau­tua hal­lit­se­mat­to­mas­ti. Tämän vuok­si oli­si hyvä, että sisa­ruk­set­kin pää­si­si­vät tuen pii­riin. Tuen avul­la sisa­ruk­set voi­si­vat huo­ma­ta, että omat tun­teet ovat täy­sin sal­lit­tu­ja, eivät­kä ne ole este syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van sisa­ruk­sen toi­pu­mi­sel­le. Eivät edes ne kat­ke­rim­mat ja ”itsek­käim­mät”. Eikä nuo aja­tuk­set ja tun­teet tar­koi­ta sitä, että sisa­rus ei ymmär­täi­si syö­mis­häi­riö­tä. Hän voi ymmär­tää sen lii­an­kin raa­dol­li­ses­ti. Kai­kil­la on kui­ten­kin oma elä­mä ja omat tar­peen­sa – Oikeus myös omaan hyvin­voin­tiin.

Jokai­sel­la on myös omat tar­peen­sa. Omiin tar­pei­siin on täy­si oikeus, vaik­ka lähei­sel­lä meni­si huo­nom­min.

Sisa­ruk­set jää­vät usein syys­tä tai toi­ses­ta tuen ulko­puo­lel­le. Per­he­ta­paa­mi­siin tule­vat sai­ras­tu­neen lisäk­si ehkä vain van­hem­mat, sisa­ruk­sil­le ei tar­jo­ta tukea ollen­kaan tai sisa­rus ei näe, että tuki oli­si hänel­le sopi­vak­si muo­toil­tua, toi­mi­vaa. Ehkä tar­jot­tu tuki ei koh­taa sisa­rus­ta, kos­ka tuki­kei­not ovat suun­nat­tu enem­män aikui­sil­le tai tuki ei nivou­du oikeal­la taval­la sisa­rus­ten elä­mään. Tai ehkä tuki on lii­an ana­lyyt­tis­tä. En tie­dä. Tie­dän kui­ten­kin, että mitä vah­vem­pi on toi­pu­van ympä­ril­lä ole­va tuki­verk­ko, sitä hel­pom­pi syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van on jak­saa tais­tel­la. Mitä vah­vem­min sai­ras­tu­nut jak­saa tais­tel­la, sitä toden­nä­köi­sem­min per­he saa takai­sin sosi­aa­li­sen per­he-elä­män­sä tai uudis­tu­neen vah­vem­man sel­lai­sen.

Kysyi­sin­kin nyt ehkä hie­man har­voin kysy­tyt kysy­myk­set: Mil­lais­ta tukea sinä sisa­ruk­se­na kai­pai­sit? Ja ennen kaik­kea – Mitä sinul­le kuu­luu, sisa­rus?

Ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

8 vastausta artikkeliin “Ottei­ta sisa­ruk­sen päi­vä­kir­jas­ta”

 1. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Itse kai­pai­sin kuul­luk­si ja näh­dyk­si tule­mis­ta. Meil­lä koko elä­mä pyö­rii sisa­re­ni ympä­ril­lä ja tun­tuu, ettei minul­le ja minun tar­peil­le­ni ole per­hees­sä­ni tilaa ollen­kaan, vaik­ka tie­tys­ti myös minul­la on omat suru­ni. Toi­voi­sin, että sai­rau­des­ta voi­si edes puhua avoi­mem­min per­hees­sä­ni, mut­ta kaik­ki kyse­ly tai kom­men­toin­ti tun­tuu ole­van kiel­let­tyä. Sisa­re­ni syö­mis­häi­riö on iso mör­kö per­hees­säm­me, jota kaik­ki tun­tu­vat pel­kää­vän ja välil­lä koen, että sai­raus on muo­dos­tu­nut jopa val­lan­käy­tön väli­neek­si.
  Olen jou­tu­nut etsi­mään kai­ken tie­don syö­mis­häi­riös­tä itse ja en tie­dä mitä infor­maa­tio­ta uskoa. Toi­si­naan olen tör­män­nyt mm. MOT-ohjel­maan ja sen herät­tä­mään kes­kus­te­luun sii­tä onko syö­mis­häi­riö aina tie­toi­ses­ti ja tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti tavoi­tel­len han­kit­tu huo­mion­saan­nik­si, vai onko MOT-doku­men­tis­sa haas­tat­te­lun anta­nut tapaus vain har­vi­nai­nen laa­tu­aan. Täl­lai­sia asioi­ta poh­ties­sa­ni tun­nen vihaa, sil­lä sisa­re­ni tosi­aan aina saa kai­ken ajan ja huo­mion per­hees­sä­ni ja ajat­te­len hänen ole­van maa­il­man itsek­käin ihmi­nen, jos hän­kin oirei­lee tie­toi­ses­ti kos­ka on huo­man­nut sil­lä saa­van­sa huo­mio­ta. Toi­saal­ta taas haluan uskoa, että sisa­re­ni ei ole itse valin­nut sai­ras­tua eikä ymmär­rä mitä kär­si­mys­tä aiheut­taa.
  Minun suu­rin toi­vee­ni oli­si tul­la yhtä­lail­la kuul­luk­si ja näh­dyk­si. Toi­voi­sin, että myös minul­la oli­si oikeus ja tilaa tuo­da tun­tee­ni (myös nega­tii­vi­set) ja tar­pee­ni näky­vik­si. Haluai­sin koke­muk­sen sii­tä, että myös minus­ta väli­te­tään.

 2. Syömishäiriökeskus avatar

  Kii­tok­sia kom­men­tis­ta­si Ano­nyy­mi! Nos­tit esil­le tär­keän näkö­kul­man tie­don saa­mi­sen tär­key­des­tä. Puhu­mat­to­muus syö­mis­häi­riös­tä ja sai­ras­tu­neen tilan­tees­ta voi joh­taa pal­jon suu­rem­piin haas­tei­siin per­hees­sä kuin asias­ta puhu­mi­nen. Tör­mä­sin­kin joku aika sit­ten aihet­ta käsit­te­le­vään opin­näy­te­työ­hön ”Kukaan ei kos­kaan ker­to­nut minul­le mitään… Sisa­ruk­sen ase­ma ja tuke­mi­nen, kun per­hees­sä on syö­mis­häi­riö” (Meh­to, Hen­na 2010). Kan­nat­taa tutus­tua.

  Kom­men­toit myös tuo­ta MOT-doku­ment­tiä. Kat­soin sen itse­kin aikoi­naan ja nyt kun kävin kom­ment­ti­si luet­tua­ni tutus­tu­mas­sa net­ti­kes­kus­te­lui­hin, olin hie­man kau­huis­sa­ni. Koen­kin, että minun on nyt pak­ko kom­men­toi­da hie­man tuo­ta huo­mion­ha­kui­suut­ta. Koen, että ymmär­rän, mitä doku­men­tis­sa ollut hen­ki­lö tar­koit­ti. Huo­mion­ha­kui­suus syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä kai­pai­si ehkä hie­man uuden­lais­ta mää­rit­te­lyä. Koen, että huo­mion­ha­kui­suus ei tai­da täs­sä yhtey­des­sä tar­koit­taa sitä samaa mitä sil­lä yleen­sä aja­tel­laan. Olen huo­man­nut työs­sä­ni syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vien paris­sa, että moni poh­tii toi­pu­mi­sen­sa lop­pu­vai­heis­sa syö­mis­häi­riön mer­ki­tys­tä elä­mäs­sään ja mihin tar­pee­seen syö­mis­häi­riö on aikoi­naan tul­lut. Koen­kin, että ”huo­mion­ha­kui­suu­des­sa” on kyse tar­pei­den tyy­dyt­ty­mi­ses­tä tai tar­pei­den huo­mioi­mi­sen puut­tees­ta liit­tyen eri­lai­siin emo­tio­naa­li­siin asioi­hin. Eikä sen poh­jal­ta kyl­lä­kään kukaan sai­ras­tu, tai siis päätä/valitse sai­ras­tua, vaik­ka niin saat­taa itse välil­lä aja­tel­la­kin. Ihmi­set ovat kui­ten­kin val­mii­ta (tie­dos­ta­mat­taan­kin) äärim­mäi­siin kei­noi­hin saa­dak­seen näh­dyk­si ja kuul­luk­si tule­mi­sen tun­teen han­ka­laan oloon­sa ja siten siis ”huo­mion­ha­kui­suus” tuo hel­po­tus­ta sii­hen han­ka­laan oloon. Sii­nä tulee mukaan se kont­rol­li, joka ano­rek­si­aan­kin liit­tyy. Sil­lä saa sää­del­tyä omaa, yksin muu­toin sie­tä­mät­tö­mäl­tä tun­tu­vaa pahaa oloa, mut­ta myös per­heen sisäis­tä dyna­miik­kaa. Tämä näyt­täy­tyy­kin hel­pos­ti huo­mion­ha­kui­suu­te­na tai aina­kin se on sel­lai­sek­si help­po mää­ri­tel­lä sai­raut­taan taak­se­päin kat­soes­sa. Moni kokee­kin hel­pos­ti ole­van­sa tai olleen­sa huo­mion­ha­kui­nen suh­tees­sa toi­siin ja hyväl­lä onnel­la myös mää­rit­te­lee itsen­sä huo­mion­ha­kui­sek­si jopa jul­ki­suu­des­sa. Jul­ki­suu­des­sa asi­aa kuvan­neet saa­vat­kin hel­pos­ti ikä­vän ryö­pyn nis­kaan­sa, kun huo­mion­ha­kui­suu­den selit­tä­mi­sek­si ei vie­lä ehkä ole löy­tä­nyt oikei­ta sano­ja ja huo­mion­ha­kui­suus mää­ri­tel­lään ylei­ses­ti hel­pos­ti itsek­kyy­dek­si, tie­toi­sek­si ja sel­lai­sek­si, että koko syö­mis­häi­riö oli­si joten­kin vain huo­mion hake­mis­ta. Näin­hän se ei ole. Moni toki sai­ras­taes­saan itse­ään näin­kin syyl­lis­tää. Ja vaik­ka syö­mis­häi­riö huo­mion­ha­kui­suut­ta huo­mion­ha­kui­suu­den taval­li­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä oli­si­kin, minus­ta oli­si rele­vant­tia kysyä, että eikö se sil­loin­kin vies­ti­si jon­kin­lai­ses­ta hädäs­tä.

  Sum­ma sum­ma­rum: On eri­tyi­sen tär­ke­ää ymmär­tää ettei sai­ras­tu­nut ole teh­nyt teko­jaan tahal­laan tai valin­nut sai­raut­taan ja siten huo­mion­ha­kui­suut­ta. Syö­mis­häi­riös­tä etään­tyes­sään toi­pu­va voi kat­soa toi­min­taan­sa taak­se­päin ja näh­dä sen tar­peen sel­keäs­ti mihin syö­mis­häi­riö on tul­lut ja siten kokea myös olleen­sa huo­mion­ha­kui­nen. Vähän kuin kat­soi­si omia erit­täin van­ho­ja valo­ku­vi­aan ja huo­mai­si, että onpa oma muo­ti­tyy­li ollut aika kama­la. Tyy­lit­tö­myys tun­tuu nyt todel­ta, vaik­ka aikoi­naan oli­si­kin vetä­nyt trum­pet­ti­housut, rai­ta­verk­ka­rit tai muut vas­taa­vat ylleen ylpey­del­lä (En täs­sä halua lou­ka­ta kenen­kään tyy­liä, kuvaan vain puh­taas­ti omia aja­tuk­sia­ni omia van­ho­ja muo­ti­ver­mei­tä­ni koh­taan 😉 ). Tär­ke­ää on luo­da nii­tä ter­vei­tä raa­me­ja, joi­den sisäl­lä sai­ras­tu­nut voi toi­pua. Sai­ras­tu­neel­le on myös hyväk­si se, että per­he ja sisa­ruk­set ote­taan mukaan hoi­toon ja he saa­vat tukea ja ohjaus­ta kuin­ka voi­vat sai­ras­tu­neel­le ja muul­le per­heel­le tun­tei­taan ilmais­ta.

  Sinul­le ano­nyy­mi sanoi­sin, että on erit­täin tär­ke­ää ottaa asiat puheek­si per­hees­sä tai hoi­to­ta­hon kans­sa ja saa­da omat tar­peet taval­li­ses­ta per­he-elä­mäs­tä toteu­tu­neik­si, sisa­ren sai­rau­des­ta huo­li­mat­ta.

  Muka­vaa kevät­tä ja alku­ke­sää!

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

  Ps. Täs­sä link­kin mai­nit­se­maa­ni opin­näy­te­työ­hön:
  (http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/24083/opinnaytetyo_henna.pdf?sequen)

 3. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Kii­tos vas­tauk­ses­ta ja lin­kis­tä! En kui­ten­kaan aivan täy­sin osaa sovel­taa vas­taus­ta­si tähän MOT-doku­ment­tiin, sil­lä mie­les­tä­ni se että on ennen sai­ras­tu­mis­taan kir­joit­ta­nut päi­vä­kir­jaan­sa, että päät­tää hom­ma­ta ano­rek­sian, kuu­los­taa minus­ta erit­täin tie­toi­ses­ti vali­tul­ta…? Eten­kin kun sii­hen lisää tämän hen­ki­lön itse­kin toden­neen, että tavoit­te­li syö­mis­häi­riö­tä.
  Toki olen samaa miel­tä, että ter­ve ja hyvin­voi­va ihmi­nen ei sel­lais­ta kek­si. Mut­ta kui­ten­kin näin syö­mis­häi­riö­per­hees­sä elä­vä­nä koen edel­leen­kin sel­lai­sen tie­toi­sen toi­min­nan jul­ma­na :/

 4. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! Oikeas­sa olet. Jul­mal­ta­han tuo tun­tuu. Syö­mis­häi­riö on jul­ma kai­kil­le, joi­ta se kos­ket­taa – valit­tu­na tai valit­se­mat­to­ma­na. Tuo­hon tie­toi­seen valin­taan haluai­sin vie­lä tar­jo­ta näkö­kul­maa: On vai­kea mää­ri­tel­lä tark­ka sai­ras­tu­mis­het­ki. Vaik­ka ihmi­nen oli­si kir­joit­ta­nut päi­vä­kir­jaan­sa valin­nas­ta, niin itse koen, että hän on toden­nä­köi­ses­ti ollut lui­su­mas­sa syö­mis­häi­ri­öön jo aiem­mas­sa vai­hees­sa. Moni koh­taa­ma­ni on koke­nut jol­lain asteel­la teh­neen­sä tie­toi­sen valin­nan vie­lä ter­vee­nä olles­saan, mut­ta kun asi­aa on tar­kem­min läh­det­ty tar­kas­te­le­maan, niin onkin huo­mat­tu, että kyl­lä­hän se syö­mis­häi­riö on jo ollut muka­na kuviois­sa ennen “valin­taa”. Se ei vain ole ollut eri­tyi­sen näky­vää tai aina­kaan sitä ei ole tie­dos­tet­tu. Tuo koet­tu tie­toi­sen valin­nan meka­nis­mi on yksi tapa, jol­la syö­mis­häi­riö kiusaa uhri­aan. Se syyl­lis­tää ihmis­tä, joka jo muu­ten­kin kokee ole­van­sa syyl­li­nen lähes kaik­keen. Tämä on siis minun näkö­kul­ma­ni, mut­ta mie­li­pi­tei­tä­hän saa olla usei­ta.

  Kii­tos sinul­le kes­kus­te­lun avaa­mi­ses­ta. On kiva, kun blo­giin tulee lisää rik­kaut­ta sitä kaut­ta.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 5. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Kom­men­toin­kin jo toi­seen pos­tauk­seen, mut­ta haluan sanoa sana­sen myös tähän kes­kus­te­luun, sil­lä olen sitä mie­len­kiin­nol­la seu­ran­nut. Pai­no­tan heti alkuun, että kysees­sä on oma tul­kin­ta­ni ja koke­muk­se­ni.

  Lukies­sa­ni vas­tauk­sia­si Ven­la, minul­le välit­tyi hiu­kan sel­lai­nen kuva, että ikään kuin pii­lo-ohi­tit tuon syö­mis­häi­riö­per­hees­sä elä­vän tytön tar­peet. Miten­hän selit­täi­sin selkeästi…Tarkoitan, että puo­lus­taes­sa­si hen­keen ja vereen syö­mis­häi­riö­käy­tös­tä, itsel­le­ni aina­kin välit­tyi kuva ettei sitä sovi kysee­na­lais­taa.

  Toi­sek­seen haluai­sin kysyä, että min­kä vuok­si on tar­ve teh­dä mus­tas­ta val­kois­ta? Doku­men­tis­sa Aino ker­too tavoi­tel­leen­sa syö­mis­häi­riö­tä ja oireil­leen­sa saa­dak­seen huo­mio­ta. Se on siis fak­ta ja kyl­lä, se var­mas­ti rai­vos­tut­taa monia ja saat­taa aiheut­taa monen­lai­sia tun­tei­ta sekä jopa vihas­tus­ta sii­tä kuin­ka pal­jon tie­toi­nen oirei­lu ja sai­rau­den tavoit­te­lu kuor­mit­taa ihmis­ten voi­mia, vie rahaa sekä työl­lis­tää. Mie­les­tä­ni on inhi­mil­lis­tä ja sal­lit­ta­vaa kokea noi­ta tun­tei­ta esi­mer­kin kal­tai­sis­sa tilan­teis­sa eikä hei­tä, jot­ka niin koke­vat pitäi­si myös­kään syyl­lis­tää. On ihan ymmär­ret­tä­vää, että tie­to oirei­lun tar­koi­tuk­sel­li­ses­ta hank­ki­mi­ses­ta ja yllä­pi­dos­ta aiheut­taa kuo­hun­taa, nime­no­maan kos­ka syö­mis­häi­riö kos­ket­taa niin mon­taa muu­ta­kin kuin itse sai­ras­ta­vaa sekä sen hoi­to on val­ta­van kal­lis­ta.

  Tääl­lä blo­gis­sa anne­taan kovin pal­jon kuvaa, että syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vat ovat eri­tyis­laa­tui­sia ja eri­tyi­sen viat­to­mia pahan maa­il­man uhre­ja. Sel­lai­sia, jot­ka ansait­se­vat ympä­ril­leen pum­pu­lia ja paa­po­mis­ta. En siis yhtään ihmet­te­le, jos joku muu­kin saa koke­muk­sen että aloit­ta­mal­la oirei­lun, hänes­tä tulee jotain eri­tyis­tä ja iha­naa. Jos­tain­han doku­men­tin Aino­kin on alun­pe­rin saa­nut idean tavoi­tel­la juu­ri syö­mis­häi­riö­tä. Sen sijaan syö­mis­hä­riön rumas­ta puo­les­ta tun­nu­taan vai­ke­ne­van.

  On nimit­täin tot­ta, että syö­mis­häi­riö oirei­lu on mitä suu­rim­mas­sa mää­rin itse­käs­tä ja monel­le myös val­lan­käy­tön väli­ne. Tie­dän mis­tä puhun, sil­lä olen itse­kin sh:ta sai­ras­ta­va. En sil­ti koe, että minut pitäi­si lei­ma­ta kiil­to­ku­vaih­mi­sek­si. Tie­dän kuin­ka pal­jon tus­kaa sai­raus ympä­ril­lä­ni aiheut­taa ja mitä kaik­kea hir­ve­ää se saa jopa lähei­sil­le tekemään/sanomaan. On kui­ten­kin jokai­sen oma valin­ta ottaa­ko vas­tuun teois­taan vai kuit­taa­ko kai­ken vain sai­rau­den piik­kiin. Emme me syö­mis­häi­riöi­set ole sen kum­mem­min pyhi­myk­siä kuin muut­kaan. Mei­dän jouk­koon mah­tuu ihan kai­ken­lai­sia ihmi­siä hyvi­ne ja huo­noi­ne piir­tei­neen.

  Täs­sä­pä minun näkemyksiäni/kokemuksiani! Vas­taus­ta odo­tel­len toi­vo­tan aurin­koa vii­kon­lop­puun­ne.

 6. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! Pahoit­te­lut vas­tauk­sen vii­väs­ty­mi­ses­tä. Kes­kus­te­lun innos­ta­ma­na hah­mot­te­lem­me Pian kans­sa laa­jem­paa huo­mion­ha­kui­suut­ta käsit­te­le­vää kir­joi­tus­ta. Kat­so­taan tulee­ko sii­tä oma blo­gi­kir­joi­tuk­sen­sa vai vas­taus vies­ti­ket­juun. Toi­vot­ta­vas­ti blo­gi­kir­joi­tus jos­sain vai­hees­sa 🙂

  Lisäk­si kom­men­toi­sin, että tar­koi­tuk­se­na­ni ei tie­ten­kään ole ollut ohit­taa syö­mis­häi­riö­per­hees­sä elä­vän tytön tar­pei­ta. Pahoit­te­lut, jos sii­tä tuli sel­lai­nen fii­lis.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 7. Syömishäiriökeskus avatar

  Lisäi­sin vie­lä tämän Sara Ellie Isa­bel­lan kir­joi­tuk­sen tän­ne. Teks­ti kuvaa hyvin, mik­si syö­mis­häi­riö on kama­la sai­raus ja mik­si sitä ei todel­la­kaan kan­na­ta toivoa/tavoitella itsel­leen.

  http://saraellieisabella.com/syomishairiosta/

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 8. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Har­van­pa sai­raus on noin “klas­si­nen ano­rek­sia”. Tuo­ta lukies­saan var­mas­ti sh:sta kär­si­vät tun­te­vat itsen­sä huo­noik­si ja eivät tar­peek­si sai­raik­si. Plus sama kuva välit­tyy niil­le joil­la ei ole koke­mus­ta; ainoa syö­mis­häi­riö on hyvin vaka­va-astei­nen ano­rek­sia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *