Onko syö­mis­häi­riön sai­ras­ta­mi­nen huo­mio­ha­kui­suut­ta?

Ome­na­tu­van blo­gi­kir­joi­tuk­siin tuli mie­len­kiin­toi­sia poh­din­to­ja sii­tä, mikä roo­li huo­mio­ha­kui­suu­del­la on syö­mis­häi­riön sai­ras­ta­mi­sen motii­vi­na. Ajat­te­lim­me aiheen ole­van niin kes­kei­nen, että halusim­me omis­taa sil­le oman blo­gi­kir­joi­tuk­sen. Huo­mio­ha­kui­suus on nimit­täin moni­mut­kai­sem­pi ilmiö kuin äkki­kat­so­mal­la arvai­si. Tut­kai­len täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa ensin hie­man mitä huo­mio­ha­kui­suus on ja mikä sen roo­li on ihmi­sen elä­mäs­sä. Sen jäl­keen poh­din kuin­ka se kaik­ki liit­tyy syö­mis­häi­riöi­hin.

Huo­mion saa­mi­nen­han on meil­le kai­kil­le var­hais­lap­suu­des­sa elin­tär­ke­ää. Van­hem­piem­me tar­joa­ma huo­mio ker­too meil­le, että olem­me tur­vas­sa, tar­peem­me tyy­dy­te­tään, olem­me arvok­kai­ta ja että ihmi­siin voi luot­taa. Nämä elä­mäm­me koos­sa­pi­tä­vät voi­mat raken­tu­vat mei­hin vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa hoi­vaa­jiem­me kans­sa ja se puo­les­taan vaa­tii mel­ko omis­tau­tu­nut­ta huo­mion anta­mis­ta.

Huo­mion saa­mi­nen ja sen kai­paa­mi­nen ei siis ole mikään pik­ku­jut­tu. Riit­tä­mä­tön huo­mion saa­mi­nen lap­se­na jät­tää ihmi­seen tun­teen ulko­puo­li­suu­des­ta, kel­paa­mat­to­muu­des­ta ja riit­tä­mät­tö­myy­des­tä. Lap­si alkaa uskoa, että ei ole kiin­nos­ta­va oma­na itse­nään, että hän ei ansait­se huo­mio­ta. Täs­tä huo­li­mat­ta huo­mion kai­puu voi olla val­ta­va.

Kun samaan aikaan uskoo ettei ansait­se huo­mio­ta ja kai­paa sitä kipeäs­ti, pyr­kii mie­li rat­kai­se­maan tämän ris­ti­rii­dan jär­jes­tä­mäl­lä asiat niin, että huo­mio tulee ikään kuin pyy­tä­mät­tä. Kun esi­mer­kik­si voi oikein huo­nos­ti, muis­sa herää hel­pos­ti hoi­vaa­mi­sen halu. Kun on oikein fik­su ja menes­tyy opin­nois­sa tai työs­sä, saa jäl­leen huo­mio­ta ilman, että sitä tar­vit­see aktii­vi­ses­ti pyy­tää. Sama tapah­tuu, kun on oikein haus­ka tai kun tekee mui­den puo­les­ta hei­dän toi­vo­mi­aan asioi­ta. Mie­li on todel­la ove­la ja kek­se­liäs pyr­kies­sään täyt­tä­mään tämän moni­mut­kai­sen tar­peen.

Mie­len­kiin­tois­ta täs­sä koko kuvios­sa onkin se, että vaik­ka mie­li kuin­ka kek­si­si hie­not kei­not huo­mion saa­mi­sek­si, ei ihmi­sel­le tule kos­kaan sel­lais­ta tun­net­ta, että ”nyt tuli tar­peek­si huo­mio­ta ja olen tyy­dyt­ty­nyt”. Huo­mio­ta pitää­kin saa­da jat­ku­vas­ti lisää ja elä­mäs­tä voi­kin muo­dos­tua yksi suu­ri huo­mion­ha­ku­kam­pan­ja. Mik­si tyy­dy­tys­tä ei sit­ten tule kai­kes­ta hie­nos­ta yri­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta?

Se joh­tuu sii­tä, että ihmi­sen mie­leen kehit­tyy puut­teen oheen este. Mis­sä tar­ve, siel­lä muu­ri. Kun olem­me kas­va­neet huo­mion­nä­läs­sä, olem­me jou­tu­neet jat­ku­vas­ti koh­taa­maan pet­ty­mys­tä ja tus­kaa sii­tä, ettem­me saa tar­vit­se­maam­me huo­mio­ta. Vähi­tel­len mie­li alkaa puo­lus­tau­tua tätä jat­ku­vaa kipe­ää teke­vää pet­ty­mys­tä vas­taan siten, että se ei uskal­la huo­lia huo­mio­ta sil­loin­kaan kun sitä oli­si tar­jol­la. Mie­li on oppi­nut, että jos joku tar­jo­aa huo­mio­ta, se vede­tään kui­ten­kin pois eikä toi­sen kiin­nos­tus ole aitoa. Mie­li tie­tää, että pet­ty­mys aina ennen pit­kää seu­raa huo­mion saa­mis­ta, joten sen on täy­ty­nyt raken­taa itsel­leen suo­ja. Suo­ja pitää loi­tol­la pet­ty­myk­sen, mut­ta se pitää loi­tol­la myös kipeäs­ti kai­va­tun huo­mion saa­mi­sen koke­muk­sen.

Jos mie­li samal­la suo­jaa itse­ään pet­ty­myk­sel­tä, kun se hakee huo­mio­ta, ei mikään mää­rä huo­mio­ta pää­se tämän vai­val­la raken­ne­tun suo­ja­muu­rin ylit­se. Näin näl­kä jää, vaik­ka ravin­toa oli­si run­sain mitoin tar­jol­la. Tera­pia­maa­il­mas­sa puhu­taan­kin ”herk­ku­pöy­tien ääreen nään­ty­mi­ses­tä” – myös ei-syö­mis­häi­riöi­sis­sä yhteyk­sis­sä. Se on hyvin taval­li­nen mie­len ilmiö. Saman­kal­tai­nen ilmiö esiin­tyy myös esi­mer­kik­si lähei­syy­den pelos­sa. Toi­sen ihmi­sen lähei­syyt­tä kai­va­taan kipeäs­ti, mut­ta suh­tee­seen ei uskal­le­ta antau­tua sii­nä pelos­sa, että toi­nen saat­taa jos­sain vai­hees­sa kyl­läs­tyä ja hylä­tä. Kun toi­nen sanoo rakas­ta­van­sa, ei tätä usko­ta­kaan. Kai­vat­tua rak­kaut­ta ei osa­ta ottaa vas­taan, kos­ka pet­ty­myk­sel­tä suo­jaa­vat muu­rit ovat niin voi­mak­kaat.

Onko siis syö­mis­häi­riöi­den sai­ras­ta­mi­ses­sa kyse huo­mio­ha­kui­suu­des­ta? Kyl­lä näin voi olla. Mut­ta kyse on todel­la kipeäs­tä asias­ta ja syväs­tä haa­vas­ta. Ei mis­tään pin­nal­li­ses­ta ja vähä­tel­tä­väs­tä tur­ha­mai­suu­des­ta. Huo­mion saa­mi­sen tar­ve, kon­tak­ti toi­siin ihmi­siin, yhtei­söön kuu­lu­mi­sen tar­ve on meis­sä kai­kis­sa sisä­syn­tyi­se­nä. Tois­ten ihmis­ten huo­mion kaut­ta saam­me koke­muk­sem­me arvos­tam­me ja pai­kas­tam­me yhtei­sös­säm­me, mikä on meil­le kai­kil­le elin­tär­ke­ää.

Näin ollen syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­va hen­ki­lö, jol­la on kipeä huo­mion kai­puu, täy­tyy saa­da arvos­ta­vaa ja paran­ta­vaa huo­mio­ta osak­seen. Tämän lisäk­si hänen täy­tyy oppia otta­maan tätä huo­mio­ta vas­taan. Täs­sä on ikään kuin avain ja luk­ko. Kum­pi­kaan ei ole hyö­dyl­li­nen ilman tois­ta, vaan molem­mat tar­vi­taan. Kyky vas­taa­not­taa sitä asi­aa, mitä kipeim­min tar­vit­see, voi­kin olla hoi­dos­sa kes­kei­sin tee­ma. Ilman tätä kykyä jää ikui­nen vajaus, ikui­nen näl­kä. Sil­loin­kin kun kai­vat­tua asi­aa on run­sain mitoin tar­jol­la.

Mie­les­tä­ni syö­mis­häi­riöi­hin kuu­luu usein huo­mion saa­mi­sen syvä kai­puu ja samal­la suu­ri vai­keus vas­taa­not­taa posi­tii­vis­ta huo­mio­ta – eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun koe­taan että sitä ei olla ansait­tu. Monien sai­ras­ta­vien mie­les­tä hyväk­syn­tä ja huo­mio pitää ansai­ta ole­mal­la tie­tyn­lai­nen, täyt­tä­mäl­lä tie­tyt vaa­ti­muk­set, suo­rit­ta­mal­la. Aja­tus sii­tä, että oli­si hyväk­syt­tä­vä ja iha­na juu­ri sel­lai­se­naan – kaik­ki­ne kar­voi­neen ja oirei­neen päi­vi­neen – on todel­la monel­le suo­ras­taan mah­do­ton. Oma toi­vee­ni oli­si, että huo­mion tar­ve syö­mis­häi­riöi­sel­lä osat­tai­siin näh­dä sil­le kuu­lu­vas­sa arvos­sa. Kysees­sä on kes­kei­nen, syvä, ihmi­syy­den perus­tar­ve, joka ansait­see tul­la kuul­luk­si, näh­dyk­si ja tyy­dy­te­tyk­si arvos­ta­vas­ti ja kun­nioi­tuk­sel­la.

Mitä miel­tä sinä olet syö­mis­häi­ri­öön liit­ty­väs­tä huo­mion tar­pees­ta?

Kesäi­sin ter­vei­sin,
Pia Char­pen­tier

Kir­joit­ta­ja on Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja, psy­ko­lo­gi ja kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­peut­ti (VET)

19 vastausta artikkeliin “Onko syö­mis­häi­riön sai­ras­ta­mi­nen huo­mio­ha­kui­suut­ta?”

 1. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Teks­tis­sä oli pal­jon ihan hyviä näkö­kul­mia, mut­ta koros­tai­sin sil­ti että huo­mion­ha­ku tavoit­teel­li­ses­ti sai­ras­tut­ta­mal­la itsen­sä syö­mis­häi­ri­öön tai tie­toi­ses­ti oirei­le­mal­la kuten syö­mis­häi­ri­öön olet­taa kuu­lu­van, on aina vää­rä valin­ta. Mikä tämän kes­kus­te­lun poh­jal­ta nousee mones­ti esi­mer­kik­si on MOT-Ano­rek­tik­ko apua ohjel­man haas­ta­tel­ta­va, joka ker­toi tavoi­tel­leen­sa syö­mis­häi­riö­tä ja päät­tä­neen­sä hank­kia kysei­sen sai­rau­den. Lie­kö sat­tu­maa, että juu­ri hän pää­tyi sai­rau­ten­sa kans­sa jul­ki­suu­teen?

  Minä­pä esi­tän toi­sen näkö­kul­man; mitä jos (myön­teis­tä) huo­mio­ta ei oli­si­kaan saa­nut alkaes­saan oireil­la tie­toi­ses­ti? Mah­dol­li­suus­han on, että oirei­lu oli­si jää­nyt kun huo­maa ettei se tuo­ta halut­tua tulos­ta. Tilal­le oli­si saat­ta­nut raken­tua parem­pi kei­no tähän huo­mion­saan­nin tar­pee­seen. Mitä yri­tän sanoa; asiat eivät ole niin mus­ta­val­koi­sia. Se, että saa huo­mio­ta niin sai­raal­la taval­la on tus­kal­lis­ta ja vaa­ral­lis­ta sekä lähei­sil­le että hen­ki­löl­le itsel­leen. Vaik­ka oirei­lun lopet­tai­si niin se ei tar­koi­ta, että kaik­ki oli­si ohi. Jäi­hän mm. yllä­mai­ni­tus­sa tapauk­ses­sa huo­mion vuok­si oireil­leel­le tytöl­le epi­lep­sia.

  Minus­ta oli­si­kin tär­keä työs­ken­nel­lä sen sijaan, että paa­po­taan ihmi­siä jot­ka ovat val­mii­ta noin radi­kaa­lei­hin ja raa­koi­hin tekoi­hin, koh­dis­taa huo­mio sii­hen mik­si se ei ole kan­nat­ta­vaa. Kyse ei ole nyt vain sii­tä että “hyi miten itse­käs­tä, men­köön muu­al­le satut­ta­maan lähei­si­ään”, vaan on mie­les­tä­ni vas­tuu­ton­ta suo­jel­la huo­mion­saan­ti­kei­noa jon­ka aikaan saa­ma tuho on niin val­ta­va. Kyse kun ei ole ainoas­taan oirei­le­vas­ta vaan sii­nä saa osan­sa koko lähi­pii­ri. Enkä itse aina­kaan voi mil­lään tapaa puhua sel­lai­sen huo­mion­saan­ti­kei­non puo­les­ta, joka par­haas­sa tapauk­ses­sa aiheut­taa osteo­po­roo­sin, ham­pai­den ja äänen mene­tyk­sen, suo­len toi­mi­mat­to­muu­den, lap­set­to­muu­den, epilepsian.…ja par­haas­sa tapauk­ses­sa kuo­le­man.

  Kyl­lä — itse pidän erit­täin itsek­kää­nä sitä, jos joku läh­tee tie­ten tah­toen itse­ään sai­ras­tut­ta­maan. Sel­lai­nen ihmi­nen ei tie­ten­kään ole psyyk­ki­ses­ti vakaa, mut­ta sil­ti itsen­sä sai­ras­tut­ta­mi­nen kie­lii minus­ta äärim­mäi­ses­tä sosi­aa­li­ses­ta kyvyt­tö­myy­des­tä näh­dä muu­ta kuin oma napa. Toki se on seik­ka, joka tar­vit­see yhtä­lail­la hoi­toa ja pro­ses­si var­mas­ti on pal­jon pidem­pi ja moni­syi­sem­pi­kin mikä­li sai­raus on ollut tie­toi­sia valin­to­ja tavoit­tee­na huo­mio.

 2. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  syö­mis­häi­riön sai­ras­ta­mi­nen on sai­ras­ta­mis­ta, ei huo­mion­ha­kui­suut­ta. tie­toi­nen oirei­lu huo­mion­toi­vos­sa on asia erik­seen. monet sai­ras­ta­vat nime­no­maan _eivät_ halua oireil­laan huo­mio­ta. ymmär­rän kyl­lä, että tapauk­sis­sa mis­sä toi­min­ta on tie­tos­ta ja tavot­teel­lis­ta on diag­noo­si­na syö­mis­häi­riö, kun ei parem­paa­kaan nimi­tys­tä ole ja jol­lain nimel­lä oirei­lua on hoi­det­ta­va. tai ite aina­ki tohon motin tapauk­seen aat­te­len, että toi­mit­ta­jat on valin­neet haas­ta­tel­ta­vat huo­li­mat­to­mas­ti. uskon et sii­nä on juu­ri­kin täl­lä “huo­mio­ta hake­neel­la” lop­pu­pe­leis­sä ollu kyse muus­ta kun ano­rek­sias­ta. ano­rek­si­aan kun ei oikeas­ti pää­te­tä sai­ras­tua.

 3. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Sai­ras­tuin buli­mi­aan noin kym­men­vuo­ti­aa­na. Kotio­lot oli­vat aika kaoot­ti­set, enkä var­mas­ti saa­nut tar­peek­si huo­mio­ta­kaan. Häpe­sin sil­ti sai­raut­ta­ni niin pal­jon, että pidin sen visus­ti salas­sa. Kukaan ei tien­nyt, enkä kos­kaan ole saa­nut sai­rau­tee­ni hoi­toa. Nyt olen neli­kymp­pi­nen ja edel­leen­kin syö­mis­häi­riöi­nen ja ahdis­tu­nei­suus­häi­riöi­nen. Olen käy­nyt ahdis­tu­nei­suus­häi­riön takia kak­si vuo­sia kes­tä­nyt­tä tera­pia­jak­soa, syön mie­lia­la­lääk­kei­tä. Tera­peu­teil­le ker­roin sai­ras­ta­nee­ni buli­mi­aa “jos­kus nuo­re­na”, eikä sii­hen sit­ten pal­joa kiin­ni­tet­ty huo­mio­ta­kaan. Häpeä on niin val­ta­va, etten halua kenen­kään tie­tä­vän ja puhe huo­mion­ha­kui­suu­des­ta tun­tuu pahal­ta.

 4. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Ano­rek­si­aan nel­jä vuot­ta sai­ras­tu­neen lap­se­ni kans­sa­kul­ki­ja­na totean, että kyse ei todel­la­kaan ole aina huo­mion hake­mi­ses­ta, vaan mie­li voi mur­tua seit­se­män vuot­ta kes­tä­nees­tä kou­lu­kiusaa­mi­ses­ta ja läs­kik­si hauk­ku­mi­ses­ta.

 5. Nyytin äiti avatar

  Erot­tai­sin huo­mion­ha­kui­suu­den (joka käsi­te­tään yleen­sä nega­tii­vi­se­na ter­mi­nä) hyväk­syn­nän tar­pees­ta, joka on inhi­mil­li­nen piir­re kuten Pia tuos­sa kir­joit­ti­kin! Jokai­sel­la on myös tar­ve olla jos­sain hyvä, löy­tää vah­vuu­ten­sa, ja aina­kin sai­rau­den alku­vai­hees­sa sai­ras­tu­nut voi kokea ole­van­sa hyvä esim. rajoittamisessa/laihduttamisessa. Tätä vah­vis­ta­vat myös mah­dol­li­set lähi­pii­rin ihas­te­le­vat kom­men­tit hoik­kuu­des­ta, itse­ku­ris­ta, urhei­lul­li­suu­des­ta jne. Syö­mis­häi­riö on kui­ten­kin petol­li­nen isän­tä, sil­le­hän ei mikään rii­tä ja het­kel­li­nen hyvä­no­lon­tun­ne sii­tä että on onnis­tu­nut kont­rol­loi­maan itse­ään vaih­tuu pian itse­syy­tök­sik­si ja huo­nou­den tun­teek­si.

  On muu­ten mie­len­kiin­tois­ta, että ulko­näöl­li­set sei­kat (lähin­nä lai­huu­den tavoit­te­lu) on lii­tet­ty ano­rek­si­aan vas­ta noin 60–70 vuot­ta sit­ten, vaik­ka itse sai­raus on tun­net­tu sato­ja, jopa tuhan­sia vuo­sia.

  Miten huo­mion­ha­kui­suus sopii sii­hen tosia­si­aan, että esi­mer­kik­si ano­rek­si­aan tai buli­mi­aan sai­ras­tu­nut yrit­tää yleen­sä sala­ta oireen­sa vii­mei­seen saak­ka? Okei, var­mas­ti on yksi­löi­tä, joil­la huo­mion­ha­kui­suus on oirei­lun läh­tö­koh­ta, mut­ta en todel­la­kaan läh­ti­si yleis­tä­mään. Tämä on yksi syö­mis­häi­riö­myyt­ti http://maudsleyperheet.blogspot.fi/2015/02/syomishairiomyytit-saisivat-jo-murtua.html, jol­la saa­daan aikaan vain vahin­koa. Täl­löin­hän aja­tus on, että ihmi­nen on itse halunnut/valinnut sai­ras­tua, ja se taas joh­taa sekä lähei­sil­lä että mie­len­ter­veys­työ­tä teke­vil­lä (jois­ta suu­ri osa ei oikeas­ti osaa hoi­taa syö­mis­häi­riöi­tä) nega­tii­vi­seen suh­tau­tu­mi­seen. Se taas on omi­aan pahen­ta­maan sai­ras­tu­neen tilan­net­ta, kos­ka eihän hän sil­loin “ansait­se” hoi­toa.

  Aja­tus huo­mio­ha­kui­suu­des­ta saat­taa tul­la osin sii­tä, että graa­veim­mat oireet herät­tä­vät kyl­lä — yleen­sä nega­tii­vis­ta — huo­mio­ta lähi­pii­ris­sä, joka tyy­pil­li­ses­ta antaa asias­ta sit­ten palau­tet­ta. Nega­tii­vi­nen palau­te on usein syyt­te­lyä, viha­mie­li­syyt­tä ja suut­tu­mis­ta (“mik­si teet meil­le näin?! et edes halua paran­tua!). Posi­tii­vi­nen palau­te taas on yri­tys­tä suo­jel­la, rau­hoi­tel­la, lepy­tel­lä tai lah­joa (et näy­tä liha­val­ta! et liho vaik­ka söi­sit tämän! teen mitä tahan­sa että söi­sit!). Lähi­pii­rin anta­ma palau­te taas saat­taa hyvin­kin toi­mia uute­na lau­kai­se­va­na teki­jä­nä oirei­lus­sa joh­taen ikä­vään noi­dan­ke­hään ja oirei­den eska­loi­tu­mi­seen. Huo­mion herät­tä­mi­nen ja saa­mi­nen on täl­löin kui­ten­kin syö­mis­häi­riön seu­raus, ei syy.

 6. Aino avatar

  Mä luu­len, et ihmis­ten päi­tä on nyt sekot­ta­nu Mot-Ano­rek­tik­ko apua ohjel­ma joka osot­tau­tu suu­rek­si flo­pik­si vaik­ka tar­ko­tuk­se­na oli valis­taa ja jakaa tie­toa. Ei kai ihme, että syö­mis­häi­riöis­tä tie­tä­mät­tö­mil­lä kuva huo­mion­ha­kui­suu­des­ta alle­vii­vau­tuu kun ohjel­mas­sa haas­ta­tel­tu tyt­tö sanoo jota­kuin­kin niin että nime­no­maan päät­ti hom­ma­ta ano­rek­sian ja tavoit­te­li sai­raut­ta kos­ka halusi huo­mio­ta. Tot­ta­kai sel­lai­nen herät­tää hel­pos­ti reak­tion, että mitä var­ten tuon pitäis hoi­toa saa­da kun itse on näh­nyt suu­ren vai­van että yli­pää­tään on sai­rau­den “saa­nut”? Kuten oon aiem­min­kin toden­nut niin eri asia laih­dut­taa ja ajau­tua syö­mis­häi­ri­öön kuin laih­dut­taa tavoit­tee­na syö­mis­häi­riö. Samoin eri asia juo­da ja ajau­tua alko­ho­lis­tik­si kuin juo­da tavoit­tee­na alko­ho­lis­mi. Has­sua sinään­sä, var­maan jokai­nen on yhtä miel­tä sii­tä että kuka hul­lu nyt joi­si tar­koi­tuk­se­na alko­ho­lis­mi? Sil­ti ano­rek­sial­la eten­kin on edel­leen sel­lai­nen mai­ne, että joku todis­te­tus­ti todel­la voi ottaa tavoit­teek­seen sai­ras­tua. Siks oon ite­ki sitä miel­tä, että sen sijaan että silo­tel­laan hei­tä jot­ka sai­ras­tut­taa itsen­sä tahal­laan, pitäi­si sii­hen puut­tua koval­la kädel­lä. Ei kukaan jak­sa jat­kaa oirei­lua vuo­si­kausia, jos sitä kai­vat­tua huo­mio­ta ei saa. Eikä sitä pitäi­si noin hir­veäl­lä taval­la saa­da, sil­lä se tuho­aa sekä oirei­le­van että lähei­set.

  Val­tao­sa kui­ten­kin sai­ras­ta­vis­ta ei sai­rau­del­laan huo­mio­ta halua. Sää­li, että syö­mis­häi­riöis­tä on niin vähän asiaoh­jel­mia ja sik­si esim. Mot on saa­nut aikaan niin pal­jon vää­rää kuvaa. Ihan inhi­mil­lis­tä, että ihmi­sil­lä herää empa­tia eri­ta­val­la jos hei­dän tie­ton­sa on se että oirei­lu on oirei­le­van mie­les­tä­kin tie­tois­ta huo­mion­ha­kua. Toi­nen mis­tä jos­sain blo­gis­sa­kin oli jos­kus samas­sa yhtey­des­sä Mot-Ano­rek­tik­ko apua ohjel­man kans­sa kir­jo­tus ja joka on osal­taan ehkä tuo­nut vää­riä näke­myk­siä ja luu­lo­ja oli muis­taak­se­ni nimel­lä “ano­rek­ti­kot on pellejä”-kulkeva video. Aina­kin se on saa­vut­ta­nut pal­jon näky­vyyt­tä ja kri­tiik­kiä.

  Syö­mis­häi­riöi­den hait­to­ja pitäis tuo­da enem­män esil­le. Ei ole lei­ki­na­sia, että mm. Aino sai­ras­tui epi­lep­si­aan. Se on vää­rin, että media tai mikä iki­nä, antaa niin vää­rää ja silo­tel­tua kuvaa ja sit­ten seu­rauk­set on niin tuhoi­sat. Tuo­kin oli­si voi­tu vält­tää, jos ano­rek­si­aa ei näh­täi­si ja pidet­täi­si prin­ses­sa­tau­ti­na. En ole kos­kaan kuul­lut että kukaan tavot­te­li­si vaik­ka ahmi­mis­häi­riö­tä, joten mis­tä joh­tuu että ano­rek­si­aa on todis­te­tus­ti tavoi­tel­tu tie­toi­ses­ti?

 7. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  mun mie­les­tä koko “huo­mion­ha­ku sai­ras­ta­mal­la” on täy­sin absur­di aja­tus. ikään kuin sai­ras­tu­mi­sen voi­si vain päät­tää. ymmär­rän, että huo­mion­tar­ve voi olla ali­ta­jui­ses­ti yksi selit­tä­vä teki­jä, mut­ta tuo että joku on ihan tie­toi­ses­ti kir­joit­ta­nut että halu­aa huo­mio­ta ja ottaa siten tavoit­teek­seen ano­rek­sian kuu­los­taa jo vai­keam­min ymmär­ret­tä­väl­tä. eihän esi­mer­kik­si masen­nuk­seen­kaan ole mah­dol­lis­ta tie­ten tah­toen sai­ras­tut­taa itse­ään. sinä sai­ras­tut, jos sai­ras­tut eikä se ole omas­ta halus­ta kiin­ni. vaik­ka­kin syö­mis­häi­riö on sii­tä eri jut­tu, että se mah­dol­lis­taa tie­toi­sen oirei­lun aloit­ta­mi­sen. eli onko täs­sä kar­keas­tiot­taen kyse sii­tä, että joku lak­kaa syö­mäs­tä -> huo­maa saa­van­sa oirei­lul­la huo­mio­ta -> jat­kaa tie­toi­ses­ti oirei­lua, sil­lä on huo­man­nut sen hyväk­si väy­läk­si huo­mion­saan­tiin? mm. inter­net on pul­lol­laan infor­maa­tio­ta kysei­ses­tä sai­rau­des­ta ja vali­tet­ta­vas­ti nii­tä voi­daan käyt­tää myös vää­riin tar­koi­tuk­siin, kuten juu­ri­kin ope­tus­ma­te­ri­aa­li­na sii­tä “kuin­ka olla syö­mis­häi­riöi­nen”. itse miel­län syö­mis­häi­riön läh­tö­koh­tai­ses­ti sai­rau­dek­si. se ei ole huo­mion­saan­nin väli­ne. kysy­mys onkin sit­ten sii­tä, että kuin­ka erot­taa syö­mis­häi­riön käs­ky­jen val­las­sa ole­va ihmi­nen ja syö­mis­häi­riö­käyt­täy­ty­mis­tä tie­toi­ses­ti huo­mion­saan­ti­kei­no­na khar­joit­ta­va ihmi­nen toi­sis­taan? tar­vit­se­vat­han he aina­kin minun näkö­kul­mas­ta­ni myös eri­lais­ta hoi­toa, kun toi­ses­sa tapauk­ses­sa täy­tyy hil­jen­tää sai­rau­den ääni ja toi­ses­sa saa­da hen­ki­lö kehit­tä­mään vähem­män tuhoi­sia kei­no­ja huo­mion­tar­pee­seen.

 8. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  en ymmär­rä mikä point­ti on kitis­tä jul­ki­ses­ti hoi­don saan­nin vai­keu­des­ta, jos samal­la julis­taa sai­rau­den olleen vain huo­mion­saan­ti­kei­no. hiu­kan kysee­na­lais­ta mie­les­tä­ni, mut­ta annet­ta­koon kaik­kien kuk­kien kuk­kia. tosin en tie­dä voi­daan­ko sil­loin ihan tosis­saan puhua syö­mis­häi­riös­tä vai onko läh­tö­koh­ta­na parem­pi alkaa hoi­ta­maan per­soo­nal­li­suut­ta. mitään muu­ta sai­raut­ta ei tun­nu ole­van niin help­po mat­kia, kuin syö­mis­häi­riö­tä. tai koi­tap­pa sai­ras­tua syö­pään tun­teak­se­si itse­si eri­tyi­sek­si. ainiin, mut­ta eihän se ole yhtä coo­lia kuin ano­rek­siaprin­ses­san roo­li.
  mun mie­les­tä ois jo kor­kee aika hau­da­ta se näke­mys, että eten­kin ano­rek­sia on huo­mion­ha­kua. joku jos­kus vuo­sia sit­ten oirei­li tie­toi­ses­ti, har­mi jut­tu mut­ta mah­taa olla ainoa laa­tu­aan. ote­taan sai­raus sen vaa­ti­val­la vaka­vuu­del­la, eikö kaik­ki aihees­ta syn­ty­neet kohut­kin jo todis­ta että ei ole ihan ylei­nen ilmiö tuo ano­rek­ti­kon leik­ki­mi­nen. näin ollen sai­rau­des­ta ei myös­kään paran­nu­ta sor­mia nap­saut­ta­mal­la. ylei­ses­ti ottaen syö­mis­häi­riöi­nen häpe­ää sai­raut­taan, olis­ko­han syy sii­hen että haas­tat­te­lu­ja ei niin vaan aihees­ta löy­dy? ojen­ne­taan kruu­nu häl­le, joka sai­rau­del­laan pää­si jul­ki­suu­teen kun huo­mio oli tavot­tee­na ja jat­ke­taan elä­mää anta­mat­ta sen lia­ta kaik­kien sai­ras­ta­vien mai­net­ta. sitä­pait­si apua sel­lai­nen­kin tapaus tar­vit­see.

 9. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Voi­si­ko saa­da pos­taus­ta aihees­ta “mil­loin on kyse syö­mis­häi­riös­tä”? Itse olen oireil­lut jo rei­lut 10vuotta, mut­ta tilan­net­ta ei ole otet­tu vaka­vas­ti. Se on aina ollut “oras­ta­vaa syö­mis­häi­riö­tä”. Mil­loin sit­ten olen oikeas­ti sai­ras ja voin saa­da apua? Vai jou­dun­ko lopu­ne­lä­mää­ni tyy­ty­mään sii­hen, että olen oirei­le­va, mut­ta en sai­ras…

 10. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! Kii­tos ideas­ta. Hyvä aihe. Eikö­hän tuos­ta jos­sain vai­hees­sa voi­si kir­joi­tus tul­la. Aika­tau­lus­ta en uskal­la mitään luva­ta.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 11. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Mot-Ano­rek­tik­ko apua ohjel­mas­sa Aino myön­si tahal­laan sai­ras­tut­ta­neen­sa itsen­sä kos­ka halusi huo­mio­ta. Yksi­tyi­sel­lä sh-kli­ni­kal­la yksi hoi­to­päi­vä mak­saa n.600e. Alap­pa sii­tä sit­ten las­kes­ke­le­maan, että kuin­ka pal­jon yhteis­kun­nan varo­ja tähän sai­raal­loi­seen huo­mion­ki­pey­teen on käy­tet­ty. Puhu­mat­ta­kaan muil­le aiheu­tu­nees­ta kär­si­myk­ses­tä.

 12. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Hei,

  Kom­men­toin taan­noin blo­gi­kir­joi­tuk­seen vii­ta­ten MOT-Ano­rek­tik­ko apua ohjel­maan. Vas­tauk­se­na sain viit­tauk­sen net­ti­kiusaa­mi­seen.
  Käy­tän nyt kyseis­tä doku­ment­tia esi­merk­ki­nä. Pai­no­tan, etten halua kes­kus­tel­la juu­ri ohjel­mas­sa esiin­ty­nees­tä tapauk­ses­ta, vaan poh­din­ta­ni on ylei­sel­lä tasol­la, esi­merk­kiä käyt­täen.

  Syö­mis­häi­riön tahat­to­muut­ta on toi­si­naan hyvin vai­kea ymmär­tää, sil­lä jul­ki­suu­des­sa on sai­rau­den tavoit­teel­li­ses­ti “hank­ki­nei­ta” hen­ki­löi­tä. Hel­sin­gin Sano­mat kir­joit­ti het­ki sit­ten, ettei lai­huus­häi­riö ole itse han­kit­tu tila. Onko todel­la näin? MOTis­sa esiin­ty­nyt Aino ker­toi jul­ki­ses­ti tavoi­tel­len­sa sai­raut­ta mm. saa­dak­seen huo­mio­ta. Eikö täl­löin sai­raus ole itse aiheu­tet­tua? Mikä­li aja­tus on; “alan syö­mään vähem­män saa­dak­se­ni ano­rek­sia­diag­noo­sin ja sitä kaut­ta huo­mio­ta”, voi­daan­ko todel­la sanoa ettei sai­raus ole itses­tä läh­töi­sin? Kun sai­raut­ta on läh­te­nyt tie­toi­ses­ti tavoit­te­le­maan, iloi­ten osas­to­ker­rois­ta merk­ki­nä “onnis­tu­nees­ta sai­ras­tu­mi­ses­ta”, kuin­ka voi­daan kiven kovaa väit­tää, ettei sai­raus ole valin­ta? Argu­ment­ti­na toi­si­naan käy­te­tään, että ihmi­nen on ollut jo val­miik­si sai­ras. Kysyn­kin, mik­si val­miik­si sai­raan täy­tyi­si tie­toi­ses­ti tavoi­tel­la sai­raut­ta? Mik­si sai­ras tavoit­te­li­si sai­raut­ta? Hän­hän on jo sai­ras­tu­nut eikä tavoi­tel­ta­vaa ole. Näin ollen sai­rau­den “valin­ta het­kel­lä”, on sai­raus kir­jai­mel­li­ses­ti valit­tu.

  Toi­nen poh­din­ta­ni aihe kos­kee sitä, mitä voim­me pää­tel­lä sii­tä, että syö­mis­häi­riöi­hin halu­taan sai­ras­tua? Eihän kukaan halua sai­ras­tua syö­pään, keuh­ko­kuu­mee­seen tai skit­so­fre­ni­aan­kaan. Ei kukaan odo­ta sai­raa­la­hoi­toon pää­syä ja pidä sitä meriit­ti­nä. Ei kukaan halua olla mah­dol­li­sim­man pal­jon sai­raa­la­hoi­dos­sa ja sai­ras. Mikä­li syö­mis­häi­riös­sä täl­lais­ta käy­tös­tä esiin­tyy, on kysee­na­lais­ta, onko kyse syö­mis­häi­riös­tä vai jos­tain muu­ata per­soo­naan tms. liit­ty­väs­tä häi­riös­tä? Huo­maan tei­dän suh­tau­tu­van kovin läm­pi­mäs­ti sai­rau­den tahal­li­seen yllä­pi­toon. Mik­si? Eikö tär­ke­ää oli­si, että jokai­nen sai­si tar­vit­se­maan­sa hoi­toa, eikä sai­raa­lat ja sh-kes­kuk­set täyt­tyi­si tapauk­sis­ta, joi­den ongel­ma on todel­li­suu­des­sa muu kuin syö­mis­häi­riö. Mikä­li kyse oli­si esim. huo­mion­ha­kui­ses­ta per­soo­nal­li­suu­des­ta, ei syö­mis­häi­riö­käy­tök­ses­tä luo­pu­mi­nen onnis­tu, sil­lä juu­ri se yllä­pi­tää huo­mion saan­tia. Toden­nä­köi­ses­ti tilal­le tulee muu, yhtä hai­tal­li­nen kei­no. Ns. “Oikeas­ti sai­raat” jou­tu­vat roik­ku­maan jonos­sa pit­kään, jos kar­toi­tus­ta ei teh­dä tark­kaan. Ymmär­rän kyl­lä, että mm. per­soo­nal­li­suus­häi­riöi­tä on mones­ti vai­kea huo­ma­ta. Pidän kui­ten­kin vaa­ral­li­se­na, jos ano­rek­sian kei­not ovat ne, jol­la huo­mio­ta hae­taan. Kuor­mi­tus on val­ta­va hen­ki­löl­le itsel­leen, ympä­ris­töl­le sekä vaa­ral­li­nen niil­le, jot­ka ovat oikeas­ti kysei­seen sai­rau­teen sai­ras­tu­neet ja odot­ta­vat hoi­toon pää­syä.

 13. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! Vas­taam­me kom­ment­tii­si vii­meis­tään ensi viik­kol­la.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 14. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei,
  Huo­mion­ha­kui­suus on omi­nai­suus, joka usein nousee esil­le syö­mis­häi­riöis­tä puhut­taes­sa. On hyvin help­po sor­tua ajat­te­le­maan, että huo­mion­ha­kui­suus on pin­nal­li­nen ja itse­käs tar­ve ”varas­taa” muil­ta huo­mio­ta. Usein kuu­lee jopa ammat­ti­lais­ten tur­hau­tu­nee­na puus­kah­ta­van ”Hän halu­aa vain huo­mio­ta”. Huo­mion tar­ve – toi­sin sanoen näh­dyk­si, kuul­luk­si, vali­doi­duk­si, rakas­te­tuk­si tule­mi­sen tar­ve on ihmi­sen perus­tar­ve. Olem­me lau­mae­läi­miä ja tar­vit­sem­me toi­sia ihmi­siä ymmär­tääk­sem­me kei­tä olem­me ja mikä on paik­kam­me maa­il­mas­sa.

  Huo­mion tar­ve ei siis ole mikään pik­ku­tar­ve, jon­ka voi ohit­taa olan kohau­tuk­sel­la. ”Sai­ras­tuin ano­rek­si­aan saa­dak­se­ni huo­mio­ta” ‑lauseen voi­si suo­men­taa: ”Koin ole­va­ni mitä­tön, kel­paa­ma­ton ja arvo­ton. Tämä muser­si minut. En tien­nyt miten sai­sin tämän sin­nik­kään pahan olon pois itses­tä­ni. Kai­pa­sin kipeäs­ti rak­kaut­ta, mut­ta en usko­nut ole­va­ni sen arvoi­nen. Sai­ras­tut­tua­ni ano­rek­si­aan minus­ta oltiin huo­lis­saan ja ensim­mäis­tä ker­taa minus­ta tun­tui, että minus­ta väli­tet­tiin. Sai­rau­den avul­la huo­ma­sin vih­doin saa­va­ni sen, mitä olin niin kipeäs­ti kai­van­nut.”

  Kun siis pahaa olo­aan pote­va hen­ki­lö ”päät­tää” sai­ras­tua lai­huus­häi­ri­öön hel­pot­taak­seen olo­aan, tar­koit­taa tämä sai­rau­den jo alka­neen. Näin kipeä huo­mion tar­ve kie­lii mie­les­tä, joka on jo pahas­sa pulas­sa. Et ole suin­kaan ainoa, joka ajat­te­lee itse­ai­heu­te­tul­ta vai­kut­ta­vien oirei­den ole­van vähem­män ongel­mal­li­sia ja niin ollen myös hoi­don tar­peen ole­van ole­ma­ton. Yksi mel­ko taval­li­nen esi­merk­ki, jos­sa täl­lai­seen ajat­te­luun tör­mää, ovat itse­mur­haa yrit­tä­neet. Hei­dän toi­men­sa näh­dään usein tahal­laan aiheu­tet­tui­na ja huo­mion­ha­kui­si­na. Kui­ten­kin näin epä­toi­voi­seen tekoon tur­vau­tu­va hen­ki­lö on suu­res­sa ahdin­gos­sa ja hän tar­vit­see aidos­ti apua – usein hän ei vain tie­dä kuin­ka muu­ten­kaan sitä pyy­tää. Sama logiik­ka pätee lai­huus­häi­riön ”valit­se­mi­seen.”

  Olen näh­dyt rei­lun kah­den­kym­me­nen vuo­den aika­na myös usei­ta tapauk­sia, jois­sa syö­mis­häi­riö­oi­reet on ”han­kit­tu” koh­tuut­to­mas­sa huo­mion­ha­ku­mie­les­sä eivät­kä ne ole ns. aito­ja. Tämä oire­ku­va on kui­ten­kin hyvin eri­lai­nen kuin ns. ”aito” ano­rek­sia eikä sen huo­maa­mi­nen ole har­jaan­tu­neel­le sil­mäl­le vai­ke­aa. Täl­lai­nen hen­ki­lö ei iki­maa­li­mas­sa meni­si jul­ki­suu­teen sano­maan, että ”han­kin ano­rek­sian avul­la itsel­le­ni huo­mio­ta”. Usein täl­lai­sen ihmi­sen itse­reflek­tio­ky­ky ei mah­dol­lis­ta sel­lais­ta avoin­ta ja haa­voit­tu­vaa poh­din­taa, jota täl­lai­nen tun­nus­tus edel­lyt­tää.

  Osas­tol­le ja let­kui­hin jou­tu­mi­ses­ta iloit­se­va mie­li on ano­rek­sian hal­lit­se­ma. Sen tavoi­te on pääs­tä syvem­mäl­le ano­rek­si­aan, sik­si nämä asiat tuot­ta­vat sil­le tyy­dy­tys­tä. Kyse on siis sai­raan mie­len logii­kas­ta, ei viek­kaan ter­veen mie­len toi­sia hyväk­si käyt­tä­väs­tä asen­tees­ta. Tätä on hyvin vai­ke­aa ymmär­tää, sil­lä sai­ras logiik­ka poik­ke­aa ns. ter­vees­tä logii­kas­ta hyvin pal­jon. Sen ymmär­tä­mi­sek­si tar­vi­taan­kin rop­pa­kau­pal­la myö­tä­tun­toa ja eläy­ty­mis­tä toi­sen aja­tus­maa­il­maan ja logiik­ka­jär­jes­tel­mään.

  Ilmai­set suu­ren huo­le­si sii­tä, että sai­raa­lat ja sh-kes­kuk­set täyt­ty­vät poti­lais­ta, jot­ka ovat siel­lä vää­rin perus­tein haa­li­mas­sa itsel­leen ansait­se­ma­ton­ta huo­mio­ta ja oikeas­ti sai­raat jää­vät heit­teil­le. Todel­li­suus on kui­ten­kin se, että asian­tun­te­vaa sh-hoi­toa on täs­sä maas­sa todel­la vai­ke­aa saa­da. Ne, jot­ka näi­hin hoi­toi­hin pää­se­vät ovat käy­neet niin tar­kat tut­ki­muk­set ja pit­kät yleisp­sy­kiat­ri­set hoi­dot läpi, että vää­rin perus­tein ei näi­hin hoi­toi­hin ole mah­dol­lis­ta pääs­tä. Vakuu­tan, että voit laka­ta huo­leh­ti­mas­ta, että huo­mion­ha­kui­set ihmi­set vää­rin perus­tein täyt­täi­si­vät hoi­to­pai­kat. Hoi­to­jär­jes­tel­mäm­me ei mah­dol­lis­ta tätä ja hoi­to­pai­kois­sa kyl­lä pys­ty­tään erit­täin hyvin erot­ta­maan aidos­ti hoi­don tar­pees­sa ole­vat poti­laat muis­ta.

  Ter­vei­sin,

  Pia Char­pen­tier

 15. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Kii­tos vas­tauk­ses­ta! Huo­maan tei­dän sävys­sän­ne yri­tyk­sen syyl­lis­tää mm. sai­rau­den tar­koi­tuk­sel­la hank­ki­nei­ta koh­taan vähem­män myö­tä­tun­toa koke­via ihmi­siä. Olen samaa miel­tä, että tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti itsen­sä sai­ras­tut­ta­nut tar­vit­see apua, mut­ta eri miel­tä sii­tä, että ensi­si­jai­nen avun­tar­ve on tar­koi­tuk­sel­la yllä­pi­det­ty ano­rek­sia­käy­tös. Mikä­li esi­mer­kin tapaus (MOT) on kir­joit­ta­nut päi­vä­kir­jaan aiko­muk­sen hank­kia ano­rek­sian, ei käy kiis­tä­mi­nen, että sai­raus on ollut pää­tös. Kun hen­ki­lö on vie­lä etu­kä­teen osan­nut sanoit­taa “hom­maan ano­rek­sian, jot­ta saan huo­mio­ta” ja aloit­ta­nut sen jäl­keen oirei­lun, ei jää epä­sel­väk­si onko sai­ras käy­tös tie­toi­ses­ti yllä­pi­det­tyä vai ei. Jos ano­rek­sia­käy­tös ei oli­si ollut tie­toi­nen pää­tös, ei myös­kään sel­lai­sen jul­ki­ses­ti väit­tä­mi­nen oli­si tul­lut mie­leen. Emme sel­keäs­ti puhu­neet samas­ta asias­ta, enkä näe syy­tä spe­ku­loi­da enem­pää vain yhteen hen­ki­löön koh­dis­tu­vaa tie­tä­mys­tä. Alun­pe­rin poh­din­ta­ni oli ylei­sel­le tasol­le tar­koi­tet­tua.

  Toi­sin kuin vas­tauk­sen­ne antaa ymmär­tää, minul­la on kyky eläy­tyä sai­ras­tu­neen maa­il­man­ku­vaan, sil­lä olen sel­lai­sen itse lähel­tä näh­nyt. Kyse ei siis ole, toi­sin kuin annat­te ymmär­tää, empa­tian­puu­tok­ses­ta. Päin­vas­toin. Ikä­vää, että vas­tauk­sen­ne syyl­lis­tää luon­nol­lis­ta reak­tio­ta tilan­tee­seen, jos­sa on saa­nut kuvan joi­den­kin tahal­li­ses­ta oirei­lus­ta ja sen myö­tä ympä­ris­tön kuor­mit­ta­mi­ses­ta. Emme näh­tä­väs­ti tule pää­se­mään yhtei­sym­mär­ryk­seen aihees­ta, mut­ta muka­va kuul­la, että koet­te hoi­ton­ne tavoit­ta­van vain sitä aidos­ti tar­vit­se­vat.

  Sivu­huo­mau­tuk­se­na sanot­ta­koon, että psyyk­ki­nen seu­lon­ta ei kos­kaan ole sata­pro­sent­tis­ta. Ihmi­sen mie­li on moni­mut­kai­nen, eikä esim. mah­dol­li­sia per­soo­nal­li­suus­häi­riöi­tä pys­ty­tä aina totea­maan, vaik­ka sel­lai­nen hen­ki­löl­lä oli­si­kin. Sama pätee toi­sin päin-vir­hear­vioi­ta tulee tai­dok­kaim­mil­le­kin ammat­ti­lai­sil­le. Per­soo­nal­li­suu­den häi­riöt voi­vat jää­dä peit­toon jopa inten­sii­vi­sel­tä psy­ko­te­ra­pial­ta. Tämän te var­mas­tie tie­sit­te­kin, vaik­ka vies­tin­ne antaa olet­taa muu­ta.

  Joka­ta­pauk­ses­sa kii­tos yri­tyk­ses­tän­ne sel­ven­tää asioi­ta ja hyvää syk­syn jat­koa.

 16. Vilhe avatar

  Kom­men­toi­ja antaa ymmär­tää, että per­soo­nal­li­suus­häi­riöi­set ovat täs­sä se kie­ro ja ali­diag­no­soi­tu poti­las­ryh­mä, jot­ka ryö­vää­vät “ihan oikeas­ti sai­rai­den” hoi­to­pai­kat. Oli­si­pa nää noin yksin­ker­tai­sia asioi­ta. Mä luin jos­kus hyvin nuo­re­na ano­rek­sias­ta, ajat­te­lin, että sii­hen sai­ras­tu­mi­nen oli­si rat­kai­su kaik­keen. “Ano­rek­tis­ta käy­tös­tä” ei “aloi­te­ta” tai “yllä­pi­de­tä”. Ihmi­nen, jon­ka pääs­sä sai­raus ei jo jyl­lää, ei pys­tyi­si ole­maan itsel­leen niin paha. Mul­la se, että 11-vuo­ti­aa­na olin toi­vo­nut sai­ras­tu­va­ni ano­rek­si­aan, joh­ti sii­sii että kun sai­ras­tuin, olin täy­sin sai­rau­den­tunn­o­ton pit­kään, olin­han “valin­nut sai­rau­den itse” joten en omas­ta mmie­les­tän voi­nut olla aidos­ti sai­ras. Koin val­ta­vaa syyl­li­syyt­tä täs­tä “valin­nas­ta­ni” todel­la pit­kään. No, tänä päi­vä­nä olen kui­ten­kin mel­ko vakuut­tu­nut ole­va­ni oikeas­ti sai­ras, nyt kun olen 20 vuo­den ajan sai­ras­ta­nut lähes kaik­ki mah­dol­li­set syö­mis­häi­riöt. Ai niin, per­soo­nal­li­suus­häi­riö (epä­va­kaa) diag­no­soi­tiin vii­me vuon­na. Voin myös­kin vakuut­taa kom­men­toi­jal­le, että en vie kenen­kään vuo­det­ta enää sai­raa­las­sa, sil­lä epä­va­kail­le sai­raa­la­hoi­to on Suo­mes­sa­kin aika pit­käl­ti evät­ty vaih­toeh­to, riip­pu­mat­ta muis­ta sai­rauk­sis­ta.

 17. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Hei!

  Mä itse koen ole­va­ni yksi näis­tä, jot­ka tie­toi­ses­ti ovat aiheut­ta­neet itsel­leen syö­mis­häi­riön. Salk­ka­reis­sa pyö­ri tuo­hon aikaan hah­mo nimel­tä Iida, joka sai­ras­tui ano­rek­si­aan ja jos­tain syys­tä mun 11-vuo­tias mie­li piti tätä eri­tyi­sen rap­pio­ro­mant­ti­se­na. Tun­nis­tan itse­ni voi­mak­kaas­ti ilmai­sus­ta tuol­ta ylem­pää: ’ ”Koin ole­va­ni mitä­tön, kel­paa­ma­ton ja arvo­ton. — Kai­pa­sin kipeäs­ti rak­kaut­ta, mut­ta en usko­nut ole­va­ni sen arvoi­nen.“ ‘ Mäkin kai­pa­sin apua epä­toi­voi­sen pal­jon, mut­ten koke­nut ansait­se­va­ni sitä, kos­ka mul­la ei ollut mitään var­si­nais­ta syy­tä tai sai­raut­ta, johon mä oli­sin voi­nut sitä pyy­tää. Niin­pä mä aiheu­tin itsel­le­ni syyn.

  Aloin kopioi­maan Iidan itse­tu­hoi­sia toi­mia ja kuten joku muu­kin asian ilmai­si, mäkään en koke­nut voi­va­ni oikeas­ti sai­ras­tua, kos­ka tila­han oli itse­ai­heu­tet­tu ja mä luu­lin sen ole­van mun itse­ni kont­rol­lis­sa – luu­lin, että voi­sin lopet­taa kun haluai­sin. Lopul­ta mä kui­ten­kin sai­ras­tuin oikeas­ti eikä ovea pois enää ollut. Aloin saa­maan apua kun mun oireet oli tar­peek­si voi­mak­kai­ta, mut­ta kos­ka mul­la­han ei ollut oike­aa ongel­maa (kun se oli itse­ai­heu­tet­tua!) niin mä en koke­nut ansait­se­va­ni tai edes tar­vit­se­va­ni apua. Pun­ni­tuk­set oli mus­ta vaan häm­men­tä­viä kun mä olin niin­kin sää­lit­tä­vä, etten saa­nut edes kun­non pai­non­pu­do­tus­ta aikai­sek­si – enhän mä ollut edes ali­pai­noi­nen! Tuol­loin mä olin jo 13.

  Ymmär­rän nyt, että mul­la oli masen­nus käyn­nis­sä jo ennen päi­vää kun pää­tin sai­ras­tut­taa itse­ni. Poh­ja­na häi­riön hank­ki­mi­sel­le oli käsi­tys, etten mie­les­tä­ni ansain­nut parem­paa. Jo ihan lap­se­na olin kuvi­tel­lut hyväk­si­käy­te­tyn por­no­täh­den ase­man ole­van se ”way to go” kun vain se oli­si ollut sopi­vaa mun kal­tai­sel­le ihmis­hyl­kiöl­le. Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen maa­il­man­ku­va on niin vää­ris­ty­nyt, että sai­raut­ta alkaa ihan­noi­maan ja sii­tä muo­dos­tuu tavoi­te. Käsi­tys maa­il­mas­ta ei ole todel­li­nen ja sik­si sitä tulee aja­tel­leek­si, että kaik­ki muut­kin tekee näin, kaik­ki muut­kin jät­tää ate­rioi­ta väliin ja että tää on vaan se nor­mi miten ihmi­set pysyy kau­nii­na.

  Tavoi­te oli alun­pe­rin pääs­tä lai­tos­hoi­toon, mut­ta olin niin huo­no syö­mis­häi­riöi­nen etten edes sii­hen yltä­nyt vaan luo­vu­tin ennen sitä. Mun sai­ras­te­lu lop­pui siis lop­pui mun luo­vut­ta­mi­seen — mä en vaan enää jak­sa­nut yllä­pi­tää syö­mät­tö­myyt­tä ja kovaa lii­kun­taa, joten “ihan sama mitä käy, mil­lään ei oo enää väliä”. Mul­la oli kak­si itse­mur­hay­ri­tys­tä, jot­ka ei oikeas­taan edes ollut itse­mur­hay­ri­tyk­siä kun sär­ky­lääk­kei­siin ei vaan voi kuol­la (mä en tien­nyt sitä sil­loin, mun tavoi­te oli ainoas­taan pääs­tä pois edes het­kek­si). Nää yri­tyk­set jäi muil­ta huo­maa­mat­ta, kun ei mul­le aiheu­tu­nut niis­tä mitään. Sis­ko tai­si huo­ma­ta, että vii­na­va­ras­to on pie­nen­ty­nyt ja että ”oli­pas sul­la pit­kät päik­kä­rit” (3 tun­tia mun las­ku­jen mukaan), mut­ta mitään ei asias­ta kysyt­ty. Ajat­te­lin, ettei ketään kiin­nos­ta. Herät­te­lin sil­ti vie­lä toi­vei­ta, että jonain päi­vä­nä voi­sin olla niin ongel­mal­li­nen, että ansait­si­sin huo­mio­ta.

  Huo­li­mat­ta sii­tä miten vähän fyy­sis­tä tuhoa onnis­tuin aiheut­ta­maan itsel­le­ni, oli hen­ki­nen tuho sitä­kin enem­män läs­nä. En tie­dä kum­pi mul­le tuli ensin, masen­nus vai syö­mis­häi­riö, tai että kum­pi aiheut­ti kum­man, mut­ta jäl­keen­päin ymmär­rän miten sai­ras­tu­nut mun mie­li oli ja etten miten­kään ter­vee­nä oli­si pys­ty­nyt aiheut­ta­maan itsel­le­ni sel­lais­ta hait­taa — halusin tai en. Mun point­ti täl­le kir­joi­tuk­sel­le on siis väit­tää, että itse­ai­heu­tet­tu syö­mis­häi­riö on sai­raus sii­nä mis­sä muut­kin häi­riöt. Jos hen­ki­lö tavoit­te­lee itsel­leen sai­raut­ta, eikö se jo ker­ro miten sai­ras hen­ki­lö on? Syö­vän tavoit­te­lu oli­si puh­das­ta itse­tu­hoi­suut­ta, mik­sei siis syö­mis­häi­riön­kin tavoit­te­lu? Itse­tu­hoi­suus kie­lii aina sai­raas­ta mie­les­tä, ter­ve ihmi­nen ei halua itsel­leen pahaa.

 18. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Mun teks­tis­tä tuli lii­an pit­kä jul­kais­ta­vak­si yhteen put­keen, joten jat­kan vie­lä ihan pik­kui­sen:

  Joku var­mas­ti syyt­tää koh­ta itsek­kääk­si ja tuo esil­le, mik­sen aja­tel­lut per­het­tä­ni. Mun sai­ras mie­li ei pys­ty­nyt ajat­te­le­maan ketään muu­ta kuin itseä­ni eikä se ole itsek­kyyt­tä vaan osa sai­raut­ta. Oli het­kiä, jol­loin tun­tui pahal­ta kävel­lä ravin­to­te­ra­pian jäl­keen kaup­paan äidin kans­sa, joka ker­toi ettei hänel­lä ole pal­joa rahaa mut­ta että oste­taan sul­le sil­ti jotain mie­le­käs­tä syö­tä­vää. Ja osa mus­ta myös toi­voi äidil­le­ni kär­si­mys­tä ja naut­ti­kin sii­tä huo­les­ta, mut­ta se joh­tui kat­ke­ruu­des­ta sitä koh­taan, miten huo­no mun lap­suus on ollut. Mun lap­suus ei ole mun äidin syy, mut­ta joten­kin ja jol­le­kin mun täy­tyi sii­tä sil­ti oireil­la. Sai­ras­tu­mi­nen oli siis omal­la eri­koi­sel­la taval­laan sel­viy­ty­mis­kei­no ja avun­huu­to. Voit­te­ko siis pliis laka­ta syyt­tä­mäs­tä sai­rai­ta ihmi­siä itsek­käik­si, mel­kein otin hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti osan nois­ta kom­men­teis­ta. Anteek­si myös jos tää on vää­rä paik­ka avau­tua mun hen­ki­lö­his­to­rias­ta, vai­kut­ti vaan niin otol­li­sel­ta tilai­suu­del­ta, kun aihe­kin oli sama!

  Kii­tos kun sain avau­tua. 🙂

 19. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! Hyvä vaan, kun tääl­lä jae­taan myös omia koke­muk­sia. Moni on niin yksin omien tun­tei­den­sa ja aja­tus­ten­sa kans­sa ja koke­vat ehkä, että kukaan ei voi ymmär­tää. Mui­den koke­muk­set voi­vat aut­taa näke­mään, että ei ole niin yksin, outo, typä­rä, arvo­ton tms. Hyvin kuva­sit mie­les­tä­ni sitä, mitä Pia­kin teks­tis­sä toi esil­le.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *