Syö­mis­häi­riöi­den maa­il­ma ei ole kadeh­dit­ta­va

Syö­mis­häi­riöt ovat vaka­via psyyk­ki­siä sai­rauk­sia, jot­ka hei­ken­tä­vät sai­ras­tu­neen elä­män­laa­tua ja voi­vat joh­taa kuo­le­maan. Alkuun syö­mis­häi­riö voi tuo­da ihmi­sel­le hel­po­tus­ta pahaan oloon, mut­ta vää­jää­mät­tä syö­mis­häi­riö kui­ten­kin joh­taa kär­si­myk­seen. Syö­mis­häi­riön vaka­vuut­ta ei sil­ti aina ymmär­re­tä.

Toi­si­naan kuu­lee sii­tä, kuin­ka joku on kateel­li­nen lai­huus­häi­riö­tä sai­ras­ta­van laih­tu­mi­ses­ta ja kyvys­tä kiel­täy­tyä her­kuis­ta. Ahmi­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­via saa­te­taan puo­les­taan kadeh­tia her­kut­te­lus­ta ”ilman” pai­non nousua (näin ei siis lähel­le­kään aina todel­li­suu­des­sa käy) ja jopa kyvys­tä oksen­taa halu­tes­saan. ”Kun enhän mä edes osai­si oksen­taa, vaik­ka olo oli­si tuka­la”. Oksen­ta­mi­nen saa­te­taan­kin näh­dä vain pie­ne­nä toi­me­na her­kut­te­lun jäl­keen, vaik­ka todel­li­suu­des­sa kyse on eli­mis­töä vaka­vas­ti rasit­ta­vas­ta ja suur­ta häpe­ää ja ahdis­tus­ta aiheut­ta­vas­ta teos­ta.

Tie­tä­mät­tö­myys joh­taa­kin toi­si­naan syö­mis­häi­riöi­den ihan­noin­tiin. Ihmi­nen saat­taa kadeh­tia syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vaa, kos­ka uskoo sai­ras­tu­neel­la ole­van joten­kin parem­mat laih­dut­ta­mi­sen ja itse­kont­rol­lin kei­not ja tai­dot. Todel­li­suu­des­sa kyse ei ole tai­dois­ta, hyvis­tä kei­nois­ta tai vah­vas­ta luon­teen­lu­juu­des­ta. Sai­ras­ta­va ei ole otta­nut elä­mään­sä hal­lin­taan – sai­raus on otta­nut elä­mäs­tä hal­lin­nan. Ja se tekee syö­mis­häi­riös­tä todel­la surul­li­sen sai­rau­den.

Mitä se sit­ten on, kun sai­raus hal­lit­see elä­mää? Kuvit­te­le, että syö­mis­häi­riö on vai­kut­ta­mas­sa kaik­kiin, tai aina­kin suu­reen osaan, pää­tök­sis­tä­si mitä teet. Ystä­vä pyy­tää sinut illan viet­toon, mut­ta kiel­täy­dyt, kos­ka siel­lä voi­sit jou­tua syö­mään tai selit­te­le­mään syö­mät­tö­myyt­tä­si, etkä ehti­si toteut­taa kaik­kia ilta­jump­pa­ru­tii­ne­ja­si. Tai pel­käi­sit men­nä sin­ne, kos­ka pel­käät, että ahmi­mi­sen ja oksen­ta­mi­sen kier­re käyn­nis­tyi­si tar­jol­la ole­vien herk­ku­jen vuok­si ja joku saat­tai­si huo­ma­ta sai­rau­te­si. Kuvit­te­le pel­kää­vä­si niin pal­jon kiin­ni jää­mis­tä, että valeh­te­let kai­kil­le rak­kail­le­si. Sosi­aa­li­sis­ta tilan­teis­ta tulee sai­rau­del­le uhka, joten alat kar­sia nii­hin osal­lis­tu­mis­ta­si.

Kuvit­te­le, että näl­kiin­ty­neet aivo­si eivät pys­tyi­si teke­mään mitään valin­to­ja, ei edes yksin­ker­tai­sia, kuten sanot­ko toi­sel­le hei vai moi. Kuvit­te­le, että olet kau­pas­sa ja jumi­tat siel­lä mon­ta tun­tia pun­ni­ten ome­noi­ta. Onnis­tut­tua­si löy­tä­mään sen kai­kis­ta kevyim­män ome­nan, mie­lee­si heräi­si epäi­lys, että valit­sit­ko sit­ten­kään oikein ja onko sinul­la lupa syö­dä sitä. Kuvit­te­le osta­va­si lähei­sel­le jou­lu­lah­jaa, mut­ta valit­se­mi­nen on vai­ke­aa, kos­ka pel­käät, että lähei­nen ei pidä sii­tä ja pitää sinua huo­no­na. Kuvit­te­le, että valit­sit­pa tilan­tees­sa kuin tilan­tees­sa niin tai näin, koet aina, että valit­sit vää­rin.

Vaih­toeh­toi­ses­ti voit kuvi­tel­la, että olet ruo­ka­kau­pas­sa ja hei­tät ostos­ko­rii­si kaik­ki mah­dol­li­set kätee­si osu­vat her­kut jo tois­ta tai kol­mat­ta ker­taa päi­väs­sä. Mie­tit, että mitä­kö­hän tuo myy­jä­kin sinus­ta ajat­te­lee. Et kui­ten­kaan kyke­ne hil­lit­se­mään impuls­sia­si. Menet kotiin kii­reel­lä ja olet siel­lä yksin ahmien ja oksen­taen. Et edes ehdi mais­taa mil­tä osta­ma­si her­kut mais­tu­vat. Kun rul­jans­si on ohi, vai­vut häpe­ään ja ahdis­tuk­seen, mut­ta tie­dät, että teet saman pian uudes­taan – ehkä jopa sama­na päi­vä­nä.

Oli­pa kyse sit­ten lai­huus­häi­riös­tä tai ahmi­mis­häi­riös­tä, niin myös fyy­si­set seu­rauk­set ovat vaka­via ja kur­jia, hie­man eri­lai­sia toki sai­rau­den muo­dos­ta riip­puen. Kuvit­te­le, kuin­ka luusi ja ham­paa­si hau­ras­tu­vat, iho­si väri muut­tuu kal­va­kak­si ja har­mah­ta­vak­si, vat­sa­si ei toi­mi ja umme­tus tun­tuu sie­tä­mät­tö­mäl­tä. Kuvit­te­le, että sinua kal­vaa jat­ku­va näräs­tys. Sinua myös palel­taa koko ajan, eikä mikään vil­la­pai­ta sitä kyl­myyt­tä pois­ta, kos­ka kyl­myys tulee sisäl­tä päin. Keho­si yrit­tää suo­ja­ta sinua kas­vat­ta­mal­la hen­non kar­voi­tuk­sen jopa kas­voi­hi­si. Hiuk­se­si kui­ten­kin har­ve­ne­vat.

Kuvit­te­le miten kai­ken riu­tu­mi­sen ja kär­si­myk­sen jäl­keen pei­liin kat­soes­sa­si et näki­si­kään toi­vo­maa­si sinua. Jos­sain näet aina kor­jat­ta­vaa. Et myös­kään vält­tä­mät­tä näe itseä­si oikein tai jos näet­kin, niin olet löy­tä­nyt jos­tain netin syö­ve­reis­tä toi­sen ihmi­sen, joka on vie­lä lai­hem­pi kuin sinä. Syö­mis­häi­riö syyt­tää ja moit­tii sinua sii­tä. Sil­le mikään ei rii­tä. Vaih­toeh­toi­ses­ti saa­tat kul­kea lai­huut­ta­si esi­tel­len, mut­ta vain hyvin pie­ni ja sai­ras jouk­ko ihmi­siä pitää sitä hie­no­na ja kau­nii­na saa­vu­tuk­se­na. Ja vaik­ka tuo jouk­ko sinua ihai­li­si­kin, olet sil­ti kovin yksin ja tyy­ty­mä­tön.

Syö­mis­häi­riö vai­kut­taa myös tun­tei­sii­si. Kuvit­te­le, että tun­tee­si ovat häl­ven­neet, min­kä seu­rauk­se­na mikään ei oikein tun­nu mil­tään. Saa­tat pitää sitä olo­ti­laa autu­aa­na, mut­ta jou­dut kui­ten­kin paik­kaa­maan sen tyh­jiön oireil­la. Toi­saal­ta jot­kin tun­teet voi­vat tun­tua niin yli­voi­mai­sil­ta, että mikään ei tun­nu aut­ta­van. Yri­tät hel­pot­taa oloa­si uusil­la oireil­la. Todel­li­suu­des­sa yli­voi­mai­sil­ta tun­tu­vien asioi­den mää­rä vain kas­vaa ja jou­dut kiris­tä­mään tah­tia­si koko ajan, jot­ta sel­viy­tyi­sit.

Kuvit­te­le, että olet loput­ta­man väsy­nyt sai­rau­teen ja oirei­sii­si. Väsy­myk­ses­tä huo­li­mat­ta, et anna itsel­le­si lupaa levä­tä. Kehoo­si kos­kee joka paik­kaan lii­al­li­sen rasi­tuk­sen vuok­si. Kuvit­te­le siis jat­ku­vat kivut, joil­le et kui­ten­kaan voi teh­dä mitään, kos­ka sinun on vain pak­ko jat­kaa syö­mis­häi­riön tie­tä.

Kuvit­te­le, että uskot ole­va­si niin huo­no ja paha, että sinun kuu­luu­kin voi­da pahoin. Kai­kes­ta surul­li­sin­ta syö­mis­häi­riöis­sä onkin se, että ajat­te­let ansain­nee­si kai­ken koh­taa­ma­si kär­si­myk­sen. Mikä­li huo­maat ajat­te­le­va­si, että ansait­set kir­joi­tuk­ses­sa kuva­tun surun ja kär­si­myk­sen, ota pian yhteyt­tä ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­seen. Kukaan ei ansait­se täl­lais­ta mis­sään tilan­tees­sa!

Toi­voi­sin, että luet­tua­si tämän kir­joi­tuk­sen sisäis­täi­sit muu­ta­man asian. Syö­mis­häi­riöis­sä ei ole mitään kadeh­dit­ta­vaa. Se ei rat­kai­se ongel­mia eikä tuo sitä, mitä se ehkä lupai­lee sinul­le. Ja jos olet jo sai­ras­tu­nut syö­mis­häi­ri­öön, muis­ta että, syö­mis­häi­riös­tä voi ja saa toi­pua.  Muis­ta, että olet hyvä, iha­na ja rakas­tet­ta­va syö­mis­häi­riös­tä huo­li­mat­ta, et sen vuok­si!

Apua on myös saa­ta­vil­la – Älä jää yksin! Älä anna lähei­sen­kään jää­dä yksin, jos havait­set hänes­sä syö­mis­häi­riön merk­ke­jä! Alkuun hoi­to­pai­kan löy­tä­mi­ses­sä pää­set par­hai­ten otta­mal­la yhteyt­tä vaik­ka sinul­le tut­tuun ter­vey­den­hoi­ta­jaan tai lää­kä­riin. Voit myös soit­taa Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen pal­ve­le­vaan puhe­li­meen (040 411 5481) ja me mie­tim­me kans­sa­si mis­tä voi­sit saa­da apua. Tutus­tu myös Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen pal­ve­lui­hin!

Syö­mis­häi­riö­lii­ton sivuil­ta löy­dät lisä­tie­toa sai­raan­hoi­to­pii­rien hoi­to­po­luis­ta ja kau­pun­kien hoi­to­yk­si­köis­tä sekä yksi­tyi­sis­tä pal­ve­luis­ta.

Ter­vei­sin,

Ven­la Ero­nen

5 vastausta artikkeliin “Syö­mis­häi­riöi­den maa­il­ma ei ole kadeh­dit­ta­va”

 1. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Sehän se hir­vein­tä onkin, että on luke­nut näi­tä haas­tat­te­lu­ja (mm. MOT), jois­sa haas­ta­tel­ta­vat ovat ker­to­neet tavoi­tel­leen­sa sai­raut­ta saa­dak­seen huo­mio­ta ja osas­to­keis­sit ovat olleet meriit­te­jä “jes nyt olen sai­ras kun pää­sen osas­tol­le”. Sel­lai­nen kuu­los­taa vain todel­la itse­kes­kei­sel­tä, sil­lä kuten täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa­kin esil­le tuo­daan — kyse ei ole vain syö­mis­häi­riöi­ses­tä, lähei­set­kin kär­si­vät ja pal­jon. Kan­nat­taa siis miet­tiä tark­kaan ennen kuin alkaa sai­raut­ta itsel­leen meriit­ti­nä tavoit­te­le­maan.

 2. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Kii­tos täs­tä kir­joi­tuk­ses­ta! Mon­ta ker­taa on tul­lut mie­tit­tyä ovat­ko ihmi­set oikeas­ti niin jär­jet­tö­miä, että ajat­te­le­vat syö­mis­häi­riön tai syö­mis­häi­riöi­sen var­ta­lon ole­van joten­kin ihail­ta­vaa. Olen itse mel­ko var­ma, että olen sai­ras­ta­nut syö­mis­häi­riön, että olen edel­leen enem­män tai vähem­män sen ottees­sa ja että ne sai­raat aja­tuk­set otta­vat edel­leen ajoit­tain val­lan. Sil­ti jopa pahim­pi­na aikoi­na ympä­röi­vät ihmi­set näki­vät lähin­nä lai­han tytön, nuo­ren nai­sen, jon­ka hoik­kuu­des­sa oli jotain ihai­lun aihet­ta. “Oot mal­lin­mi­tois­sa” ne sanoi­vat, ihan kuin sai­raal­loi­ses­sa lai­huu­des­sa oli­si jotain kun­nial­lis­ta. Samaan aikaan he eivät kui­ten­kaan tien­neet, kuin­ka sai­ras aja­tus­maa­il­ma tuon var­ta­lon takaa löy­tyi. Kuin­ka aina oli kyl­mä, kuin­ka kos­kaan ei ollut näl­kä ja kuin­ka aina oli sel­lai­nen olo, että hyi kun on liha­va ja pak­ko saa­da pai­noa pois. Heil­le olin kau­nis, mal­lin­mi­tois­sa, jota­kin mitä kuu­lui ihail­la ja ihan­noi­da — vaik­ka totuus oli se, että olin sai­ras ja tar­vit­sin kipeäs­ti apua, mut­ta sai­rau­teen eksy­nee­nä on sitä osan­nut pyy­tää.

  Samaa se on edel­leen. Ihmi­set ihai­le­vat, kuin­ka olen hoik­ka, kri­ti­soi­vat sitä, että “sun mahas pöm­pöt­tää” ja voih­ki­vat, kuin­ka haluai­si­vat näyt­tää itse samal­ta, olla yhtä lai­ha. Vaik­ka totuus on se, että syö­mis­häi­riö kum­mit­te­lee edel­leen nur­kan taka­na. Juu­ri ja juu­ri nor­maa­li­pai­non rajoil­la ole­va pai­no tun­tuu sil­kal­ta liha­vuu­del­ta, olo on ruma ja vas­ten­mie­li­nen, oma keho ei tun­nu omal­ta, kos­ka pai­noa on lii­kaa, kuin­ka sitä on aina lii­kaa. Sil­ti ihmi­set ympä­ril­lä näke­vät vain nuo­ren nai­sen, jon­ka hoik­kuus on joten­kin ihail­ta­vaa.

  Tun­tuu, että nykyi­nen lai­huu­den ihan­noi­mi­sen kult­tuu­ri tekee kai­kes­ta vai­keam­paa niil­le, jot­ka ovat sai­ras­tu­neet syö­mis­häi­ri­öön. Lai­huut­ta kadeh­di­taan, vaik­ka sii­nä ei ole mitään kadeh­dit­ta­vaa. Syö­mis­häi­riöi­siä kadeh­di­taan, kos­ka lai­huut­ta pide­tään ihan­tee­na, jona­kin saa­vu­tuk­se­na, jol­la voi rehen­nel­lä ympä­ris­töl­le, kuin­ka “pää­sin osas­tol­le, kun olen sai­ras”. Samal­la ei ymmär­re­tä sitä, että joil­le­kin se on todel­li­suut­ta.

  Syö­mis­häi­riös­sä ei ole mitään kadeh­dit­ta­vaa, mitään romant­tis­ta tai ihan­noi­ta­vaa.

 3. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Itseä­ni har­mit­taa myös se, että esim. tuon ylem­pä­nä mai­ni­tun MOT-Ano­rek­tik­ko apua ohjel­man haas­tat­te­lun takia joil­le­kin on tul­lut se har­ha­luu­lo, että syö­mis­häi­riö oli­si aina itse tavoi­tel­tu ja tar­koi­tuk­sel­la han­kit­tu “saa­vu­tus”. Näin ei todel­la­kaan ole (uskal­lan väit­tää juu­ri kos­kaan), vaan sai­ras­tu­mi­nen tapah­tuu vahin­gos­sa. Syö­mis­häi­riön tavoit­te­lu on jul­ma ja surul­li­nen tapa huo­mion saan­nil­le.

 4. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Jos täs­sä on kyse nyt mm. tapauk­ses­ta jon­ka äidil­tä on tul­lut haas­tat­te­lu­ja (?) niin pak­ko sanoa, että niis­sä­kin tuli esiin jon­kin­lai­nen mm. let­kui­hin “pää­se­mi­sen” ihannointi/pohjakosketuksen tavoit­te­lu; tyt­tä­ren puo­lel­ta siis. Päi­vä­kir­ja­mer­kin­nät halus­ta hom­ma­ta ano­rek­sia jne.

  Pitäi­si miet­tiä vähän omaa napaan­sa pidem­mäl­le asioi­ta, vaik­ka lop­pu­pe­leis­sä ei sitä edes omaa paras­taan oikeas­ti ajat­te­le kun pitää huo­noa kun­toa hie­no­na meriit­ti­nä. Vaik­ka paran­tui­si syö­mis­häi­riös­tä (tai lopet­tai­si sai­rau­den tavoit­te­lun ja tie­toi­sen käy­tök­sen kuin syö­mis­häi­riöi­sel­le olet­taa kuu­lu­van) niin vau­rioi­ta voi jää­dä kehoon pysy­väs­ti. Monet näky­vät ehkä vas­ta vuo­sien päästä…esim. sii­nä vai­hees­sa kun/jos las­ten­han­kin­ta tulee ajan­koh­tai­sek­si. En sit­ten tie­dä onko täs­tä mitään hyö­tyä, mikä­li tätä eksyy luke­maan joku joka mah­dol­li­ses­ti roman­ti­soi sai­raut­ta, mut­ta minä­kin haluan muis­tut­taa läheis­ten­KIN kär­si­myk­ses­tä.

 5. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Eräs lähei­se­ni on sai­ras­ta­nut syö­mis­häi­riö­tä jo pari­kym­men­tä vuot­ta. Alkoi buli­mial­la ja liu­kui ano­rek­si­aan. Nyt täl­lä 36-vuo­ti­aal­la on todet­tu osteo­po­roo­si ja jat­ku­vat kivut kro­pas­sa estä­vät kai­ken liik­ku­mi­sen. Mel­kein ves­saan­kaan ei pää­se kivuil­taan. Syö­mis­häi­riös­tään ei tämä hen­ki­lö suos­tu puhu­maan lää­kä­ril­le lain­kaan, eikä hoi­toon voi aikuis­ta pakot­taa­kaan. Surul­lis­ta kat­soa vie­res­tä kun äly­käs ja lah­ja­kas ihmi­nen riu­dut­taa itsen­sä hen­gil­tä. Lopun alku on täs­sä. odo­tan vaan soit­toa mil­loin hän­tä ei enää ole.
  Roman­ti­soi­tu kuva on tuos­ta elä­mäs­tä kau­ka­na…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *