Ystä­vää vail­la – Avun­pyyn­tö luki­joil­le

Yksi syö­mis­häi­riön ikä­vis­tä puo­lis­ta on sen vai­ku­tus sai­ras­tu­neen ystä­vyys­suh­tei­siin. Var­sin­kin nuo­ruu­des­sa syö­mis­häi­riöl­lä voi olla han­ka­lat ja pit­kä­kan­toi­set seu­rauk­set ystä­vyys­suh­tei­den muo­dos­ta­mi­seen ja yllä­pi­tä­mi­seen. Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut usein eris­täy­tyy ihmi­sis­tä, kun oirei­lu ottaa val­taa ja vie aikaa päi­vis­tä. Samaan aikaan ter­veet nuo­ret tapaa­vat toi­si­aan, viet­tä­vät muka­vaa aikaa yhdes­sä ja luo­vat tii­vii­tä kave­ri­po­ru­koi­ta. Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut jää tai jät­täy­tyy näis­tä hel­pos­ti ulko­puo­lel­le.

Työs­ken­te­ly­his­to­ria­ni aika­na Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa olen myö­täe­lä­nyt monien toi­pu­vien kans­sa yksi­näi­syy­den aiheut­ta­maa tus­kaa. Kun syö­mis­häi­riö alkaa jää­dä taka-alal­le, havah­tuu moni toi­vee­seen löy­tää ystä­viä, mut­ta heis­tä tun­tuu kuin oli­si lii­an myö­häis­tä muo­dos­taa uusia ihmis­suh­tei­ta. Tii­vii­siin kave­ri­po­ru­koi­hin on vai­kea pääs­tä mukaan ja toi­saal­ta uusien ihmis­ten lähes­ty­mi­nen voi tun­tua pelot­ta­val­ta.

Uuden sosi­aa­li­sen ver­kos­ton raken­ta­mi­nen voi olla vai­ke­aa ilman syö­mis­häi­riö­tä­kin. Yksi Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa työs­ken­te­ly­ni haas­ta­vim­pia osa-aluei­ta onkin aut­taa toi­pu­vaa löy­tä­mään ystä­viä. Osas­tol­la syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­va on voi­nut har­joi­tel­la tur­val­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä sosi­aa­li­sia tai­to­ja ja sel­vin­nyt­kin var­sin hyvin. Osas­ton ulko­puo­lel­la kui­ten­kin ihmis­suh­tei­den luo­mi­nen voi tun­tua han­ka­lal­ta. Uskal­lus tai ideat puut­tu­vat.

Syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­van pitäi­si­kin usein olla itse erit­täin aktii­vi­nen löy­tääk­seen uusia ystä­vyys­suh­tei­ta. Itse­tun­to on usein sai­rau­den jäl­jil­tä haa­voil­la, joten mui­den lähes­ty­mi­nen voi tun­tua pelot­ta­val­ta. Mie­li voi teh­dä vie­lä tep­po­sia ja moit­tia itseä mil­loin mis­tä­kin sanas­ta, teos­ta, sanat­to­muu­des­ta tai teke­mät­tö­myy­des­tä. Oman mie­len moit­tei­den vält­te­ly sosi­aa­li­sia tilan­tei­ta vält­te­le­mäl­lä voi olla hou­kut­te­le­vaa. Täl­löin kui­ten­kin mah­dol­li­suu­det raken­taa uusia ystä­vyys­suh­tei­ta jää­vät vähäi­sik­si. Itse­tun­non työs­tä­mi­seen on ole­mas­sa pal­jon hyviä mene­tel­miä, joi­ta kan­nat­taa­kin har­joi­tel­la ammat­ti­lai­sen tuel­la.

Joil­le­kin käy niin­kin, että omat per­soo­nal­li­suu­den piir­teet tun­tu­vat soti­van aktii­vis­ta ystä­vien etsi­mis­tä vas­taan. Heis­tä voi tun­tua, että pitäi­si olla enem­män ulos­päin suun­tau­tu­nut ekstro­vert­ti, vaik­ka jokai­nen sopuk­ka itses­sä toi­tot­taa, että sisään­päin suun­tau­tu­va int­ro­vert­tiys on luon­tai­sem­paa. Vaik­ka maa­il­ma on raken­tu­nut vah­vas­ti ekstro­vert­tien ehdoil­la, int­ro­vert­tiys ei kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä, että toi­pu­va haluai­si olla yksi­näi­nen ja jää­dä kai­ken sosi­aa­li­sen elä­män ulko­puo­lel­le. Yksin ole­mi­nen ja yksi­näi­syys ovat eri asioi­ta. Myös int­ro­ver­tit tar­vit­se­vat ystä­vän tai ystä­viä. Omien per­soo­nal­lis­ten piir­tei­den kans­sa pitää kui­ten­kin olla rehel­li­nen. Int­ro­vert­ti ei voi eikä hänen tar­vit­se­kaan muut­tua ekstro­ver­tik­si löy­tääk­seen ystä­viä, vaan hän voi etsiä omat yksi­löl­li­set tapan­sa toi­mia sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa. Vink­ke­jä int­ro­vert­ti­nä ihmis­suh­teis­sa toi­mi­mi­seen löy­dät mm. Tie­toi­ses­ti int­ro­vert­ti –blo­gin teks­teis­tä ihmis­suh­teis­ta.

Oli­vat­pa toi­pu­van ystä­vien löy­tä­mi­sen haas­teet itse­tun­nos­sa, per­soo­nal­li­suu­den piir­teis­sä tai jois­sain muis­sa syis­sä, var­maa on, että ystä­vien etsi­mi­sek­si pitää hakeu­tua tilan­tei­siin ja ympä­ris­töi­hin, jois­sa ystä­vyys­suh­tei­ta voi muo­dos­taa. Har­vem­min ystä­vät vain tup­sah­ta­vat kotiin. Mikä sit­ten avuk­si?

Yksi apu voi löy­tyä har­ras­tuk­sis­ta, mit­kä tar­joa­vat mah­dol­li­suu­den löy­tää uusia ystä­viä saman hen­kis­ten ihmis­ten paris­ta. Mie­ti mil­lai­nen har­ras­tus oli­si sinul­le mie­leen? Yri­tä löy­tää sel­lai­nen har­ras­tus, jos­sa koh­tai­sit toi­sia ihmi­siä. Voi­si­ko se olla esi­mer­kik­si näyt­te­le­mi­nen, kuo­ros­sa lau­la­mi­nen tai bän­dis­sä soit­ta­mi­nen, jon­kin­lai­nen yhdis­tys- tai ker­ho­toi­min­ta, jouk­ku­ee­na har­ras­tet­ta­va lii­kun­ta tai muu­ten sel­lai­nen lii­kun­ta, jos­sa koh­taa ihmi­siä? Vaih­toeh­to­ja on lukui­sia, mut­ta paik­ka­kun­ta­koh­tai­sia ero­ja toki on. Etsi siis tie­toa alu­ee­si tar­jon­nas­ta ja käy roh­keas­ti kokei­le­mas­sa.

Kuun­te­le har­ras­tus­ta vali­tes­sa­si myös toi­pu­mi­se­si tah­tia. Lii­kun­ta­har­ras­tuk­set tar­joa­vat pal­jon hyviä mah­dol­li­suuk­sia ystä­vien löy­tä­mi­sek­si, mut­ta jos kär­sit pak­ko­lii­kun­nas­ta, tar­vit­set ehkä alkuun muun­kin­lai­sia har­ras­tuk­sia. Suo­sit­te­li­sin toki pak­ko­lii­kun­nas­ta toi­pu­val­le yleen­sä ensi­si­jai­ses­ti sosi­aa­li­sia lii­kun­ta­ta­po­ja yksin liik­ku­mi­sen sijaan. Sosi­aa­li­sia virik­kei­tä tar­joa­via laje­ja ovat esi­mer­kik­si pal­lo­pe­lit, kamp­pai­lu- ja itse­puo­lus­tus­la­jit ja ryh­mä­tans­si. Myös yksi­lö­la­jit voi­vat tar­jo­ta mah­dol­li­suuk­sia sosi­aa­li­siin suh­tei­siin, jos lajia har­ras­taa lii­kun­ta­seu­ras­sa. Haluan myös muis­tut­taa, että uuden lajin voi aloit­taa van­hem­pa­na­kin ihan puh­taas­ti har­ras­tuk­sen mer­keis­sä. Kil­paur­hei­li­jak­si ei tar­vit­se tul­la.

Syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen aika­na ja jäl­keen myös Syö­mis­häi­riö­liit­to-SYLI ry:n jäse­nyh­dis­tys­ten tar­jon­ta voi aut­taa ystä­vien löy­tä­mi­ses­sä. Syö­mis­häi­riö­liit­to jär­jes­tää eri­lai­sia ver­tais­tu­ki­ryh­miä ja monen­lai­sia tapah­tu­mia vii­koit­tain. Ryh­mis­sä ja tapah­tu­mis­sa voi löy­tää ystä­viä, jot­ka ymmär­tä­vät syö­mis­häi­riön kou­ke­roi­ta. Oman alu­een jäse­nyh­dis­tys­tä kan­nat­taa seu­ra­ta esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa, mis­sä jäse­nyh­dis­tyk­set tie­dot­ta­vat aktii­vi­ses­ti tapah­tu­mis­taan.

Nuo­ril­le yhden hyvän mah­dol­li­suu­den koh­da­ta mui­ta nuo­ria tar­joa­vat eri­lai­set nuo­ri­so­ti­lat, ‑talot ja ‑yhdis­tyk­set, jois­sa on jär­jes­tet­tyä toi­min­taa. Useim­mis­ta kau­pun­geis­ta löy­ty­nee jon­kin­lai­nen nuor­ten toi­min­taa ja vapaa-aikaa tuke­va taho. Mikä­li sinua jän­nit­tää men­nä täl­lai­seen tahoon tutus­tu­maan, voit vaik­ka ensin ottaa yhteyt­tä pai­kan työn­te­ki­jöi­hin. He voi­vat aut­taa sinua jän­ni­tyk­sen kans­sa ja ker­to­vat var­mas­ti mitä kaik­kea heil­lä on tar­jo­ta.

Luon­nol­li­sia ympä­ris­tö­jä ihmis­suh­tei­den muo­dos­ta­mi­seen ovat myös kou­lut ja työ­pai­kat.  Näis­sä ympä­ris­töis­sä oma aktii­vi­suus on kui­ten­kin tar­peen, mikä­li halu­aa muo­dos­taa myös vapaa-ajal­le ulot­tu­via ihmis­suh­tei­ta. Etsi kou­lus­ta tai työ­pai­kal­ta alkuun edes yksi ihmi­nen, jon­ka seu­raan hakeu­dut jut­te­le­maan. Pyy­dä apua esi­mer­kik­si kou­lu- tai työ­teh­tä­vään tai tar­joa itse apua sitä tar­vit­se­val­le. Osal­lis­tu oppi­lail­le, opis­ke­li­joil­le tai työn­te­ki­jöil­le tar­koi­tet­tui­hin yhtei­siin avoi­miin tilai­suuk­siin. Älä luo­vu­ta yhden ker­ran perus­teel­la.

Nyky­ään ystä­viä voi löy­tää myös sosi­aa­li­ses­ta medias­ta. Esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa on eri­lai­sia ryh­miä tätä var­ten. Oman alu­een­sa ihmi­siin voi yrit­tää myös tutus­tua oman kau­pun­gin Face­book-ryh­mäs­sä. Ei ole nyky­ään enää miten­kään tava­ton­ta, että uuteen kau­pun­kiin muut­ta­va etsii uusia tut­ta­vuuk­sia alu­een­sa Face­book-ryh­mäs­sä. Mikä­li et uskal­la itse lait­taa ryh­mään vies­tiä, voit myös vas­ta­ta jon­kun toi­sen vies­tiin. Huo­maat­han myös, että esi­mer­kik­si Face­book, Ins­ta­gram ja Snapc­hat ovat hyviä paik­ko­ja tutus­tua alu­ee­si har­ras­tus­toi­min­taan. Myös monet nuo­ri­so­ti­lat ovat hyvin aktii­vi­sia somes­sa, joten voit ensin rau­has­sa seu­ra­ta mil­lais­ta tar­jon­taa heil­tä löy­tyy ennen kuin menet pai­kan pääl­le tutus­tu­maan.

Ystä­vien löy­tä­mi­nen vaa­tii aikaa, sit­keyt­tä ja ideoi­ta. Kos­ka koen, että uuden sosi­aa­li­sen ver­kos­ton raken­ta­mi­nen on yksi haas­ta­vim­mis­ta asiois­ta min­kä monet syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­vat koh­taa­vat, pyy­täi­sin tei­tä luki­joi­ta ker­to­maan vink­ke­jän­ne kom­ment­tei­hin. Miten itse onnis­tuit uusien ystä­vien löy­tä­mi­ses­sä tai onko sinul­la tie­dos­sa jokin taho, mikä voi­si täs­sä eri­tyi­ses­ti aut­taa? Nyt saa myös vapaas­ti mai­nos­taa. Nuo­ri­so­ti­lat yms, ker­to­kaa ihmees­sä kom­men­teis­sa hie­man tar­jon­nas­tan­ne ja lisät­kää vaik­ka link­ki omil­le sivuil­len­ne. Muis­ta­kaa mai­ni­ta, mis­sä kau­pun­gis­sa toi­mit­te. Aute­taan kaik­ki yhdes­sä yksi­näi­syy­den kans­sa kamp­pai­le­via löy­tä­mään uusia sosi­aa­li­sia mah­dol­li­suuk­sia ja löy­tä­mään omal­le per­soo­nal­leen sopi­van tavan toi­mia ihmis­suh­teis­sa.

Ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

4 vastausta artikkeliin “Ystä­vää vail­la – Avun­pyyn­tö luki­joil­le”

 1. Syömishäiriökeskus avatar

  Tie­dok­si: Olen lomal­la 26.1–23.2. Ajas­tan kui­ten­kin pari blo­gi­kir­joi­tus­ta loma­ni ajak­si. Ei kan­na­ta ihme­tel­lä, jos mah­dol­li­siin kom­ment­tei­hin ei rea­goi­da loma­ni aika­na. Tar­kis­tan kom­men­tit lomal­ta palat­tua­ni.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 2. eplbarsi avatar

  Hei! Asun Oulus­sa, ja minul­la on ollut SPR:n kaut­ta vapaa­eh­toi­nen, jon­ka kans­sa tapa­sin n. ker­ran kuus­sa parin vuo­den ajan. Olen itse­kin ryh­ty­nyt vapaa­eh­tois­toi­min­taan, ja sitä­kin kaut­ta voi muo­dos­tua ystä­vyys­suh­tei­ta, ja vie­lä­pä saman­hen­ki­sis­tä ihmi­sis­tä. Tyt­tö­jen talo on tie­ten­kin toi­nen vaih­toeh­to, samoin klu­bi­ta­lot. Niis­sä ei kysel­lä diag­noo­se­ja, ja kuka tahan­sa, joka tar­vit­see arkeen tukea voi men­nä nii­hin.
  Ter­vei­sin, Pirit­ta

 3. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Hei! Itse olen saa­nut myös vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta ystä­viä, joten voi­sin hyvin suo­si­tel­la sitä. Olen sai­ras­ta­nut syö­mis­häi­riö­tä yli kym­me­nen vuot­ta ja sen aika­na ystä­vyys­suh­teet ovat jää­neet, joten tun­nis­tan hyvin miten haas­ta­vaa on löy­tää uusia ystä­viä. Se vaa­tii niin pal­jon roh­keut­ta ja uskal­lus­ta hakeu­tua ihmis­ten pariin. Itsel­le­ni kävi myös niin, että olin aina aja­tel­lut ole­va­ni per­soo­nal­ta­ni hyvin yksin viih­ty­vä ihmi­nen, mut­ta toi­pu­mi­sen myö­tä aloin havai­ta vas­ta kuin­ka sosi­aa­li­nen ihmi­nen oikeas­taan olen. Vaik­ka yksin ole­mis­ta kai­paan ajoit­tain niin ystä­vien seu­ra on jotain mitä ei kor­vaa mikään! Haluai­sin vie­lä tuo­da esiin eri kirk­ko­jen jär­jes­tä­mät toi­min­nat, kos­ka nii­tä on pal­jon ja nii­hin on mie­les­tä­ni help­po men­nä eikä ne yleen­sä edes ole mak­sul­li­sia eivät­kä sido mihin­kään! Toki nii­tä­kin on pal­jon eri­lai­sia, mut­ta siel­tä voi löy­tää itsel­le sopi­van yhtei­sön ja pai­kan johon kuu­lua! ps.tämä on mie­les­tä­ni iha­na blo­gi!

 4. Pinja avatar

  Hel­sin­gin dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen Ami­go-toi­min­ta. Siel­tä 16–29-vuotias nuo­ri voi hakea itsel­leen men­to­ria, joka on aikui­nen ihmi­nen. Molem­mat ovat kui­ten­kin tasa­ver­tai­sia ystä­vyk­siä.

  https://www.hdl.fi/fi/toiminta/kehittamishankkeet/373-amigo-nuorten-mentorihanke-20112013

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *