Päi­vä Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä

Sain taan­noin toi­veen Ome­na­tu­van luki­jal­ta, että ker­toi­sin hie­man osas­ton arjes­ta. Pää­tin­kin tart­tua toi­vee­seen. Täs­sä kuvaus yhdes­tä satun­nai­ses­ta päi­väs­tä.

Aamu 

Saa­vun töi­hin klo: 7.28. Työ­ka­ve­ri­ni istuu jo kan­sa­lias­sa kuun­te­le­mas­sa aamu­ra­port­tia yöhoi­ta­jal­ta ja hörp­pii kah­via. Hyvä niin, sil­lä olen havain­nut, että ilman kah­via kysei­nen hoi­ta­ja ei aina oikein käyn­nis­ty. Hänel­lä oli­kin aikoi­naan kah­vi­kup­pi, jos­sa luki ”THE BOSS”. Se oli sel­lai­nen reip­paas­ti yli puo­len lit­ran vetoi­nen. Nyky­ään omat kupit on kor­vat­tu yhtei­sil­lä tee­ma­ku­peil­la. Kah­vi­kup­piu­nio­nin vuok­si tuo hoi­ta­ja tar­vit­see­kin nyky­ään 3–4 kup­pia kah­via aamui­sin, sekoi­tus­suh­de puo­let kah­via puo­let mai­toa. Sil­mien vii­ru­mai­ses­ta muo­dos­ta päät­te­len, että nyt on meneil­lään vas­ta ensim­mäi­nen kup­pi. Tois­ta kup­pia aloit­taes­saan hoi­ta­jan sil­mät avau­tu­vat lisää joka hörp­päyk­sel­lä ja hän alkaa­kin pik­ku hil­jaa herä­tä aamu-uni­ses­ta hor­rok­ses­taan. Raport­ti voi alkaa. Kuu­lem­me mitä osas­ton asuk­kail­le kuu­luu ja jaam­me työ­teh­tä­vät.

Hoi­ta­jat suun­taa­vat rapor­til­ta keit­ti­öön. Kurk­kaam­me mil­lais­ta puu­roa yöhoi­ta­ja on keit­tä­nyt. Näl­kä alkaa olla. Onnek­si koh­ta pää­sem­me syö­mään. Annos­te­lem­me ate­riat tar­kas­ti val­miik­si ravit­se­mus­te­ra­peu­tin kans­sa laa­di­tun ate­ria­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti niil­le asuk­kail­lem­me, jot­ka eivät sitä vie­lä itse voin­tin­sa vuok­si tee. Tämän jäl­keen kut­sum­me loput asuk­kaat keit­ti­öön annos­te­le­maan itse aamu­pa­lan­sa. Seu­raam­me annos­te­lua ja ohjaam­me tar­vit­taes­sa. Jos­kus syö­mis­häi­riö aiheut­taa sitä, että ruu­an annos­te­lus­sa yri­te­tään monen­moi­sia sil­män­kään­tö­temp­pu­ja. Lem­peän napa­kas­ti näis­sä het­kis­sä hoi­ta­ja kehot­taa otta­maan vie­lä vähän lisää.

Osal­la asuk­kais­tam­me annos­te­lu ja syö­mi­nen sujuu jo niin hyvin, että hei­dän ei tar­vit­se enää nou­dat­taa ravit­se­mus­te­ra­peu­tin kans­sa laa­dit­tua ate­ria­suun­ni­tel­maa.  Nämä asuk­kaat kuvaa­vat annos­te­lun­sa Meal­Log­ger-pal­ve­luun. Näin voim­me seu­ra­ta ja tukea asuk­kaan syö­mis­tä koko­nai­suu­te­na, jol­loin asu­kas voi roh­keam­min kuun­nel­la tar­pei­taan ja maku­miel­ty­myk­si­ään yksit­täi­sel­lä ate­rial­la ja syö­mi­seen tulee nor­maa­lia vaih­te­lua koko­nai­suu­den pysyes­sä kui­ten­kin sopi­va­na.

Annos­te­lun jäl­keen siir­rym­me ruo­kai­le­maan. Osa jää ruo­kai­lu­ti­laan syö­mään niin kut­sut­tuun isoon pöy­tään. Osa asuk­kais­tam­me puo­les­taan tar­vit­see hoi­ta­jan hen­ki­lö­koh­tai­sen tuen, jol­loin he saa­vat syö­dä hoi­ta­jan kans­sa rau­has­sa kah­des­taan. Itse syön täl­lä ker­taa yhtei­sis­sä tilois­sa. Tänään poruk­ka on hyväl­lä tuu­lel­la. Se näkyy vilk­kaa­na kes­kus­te­lu­na ja humo­ris­ti­si­na jut­tui­na.

Aamu­päi­vä 

Aamu­pa­lan jäl­keen siir­rym­me kaik­ki olo­huo­nee­seen. Pidäm­me aamu­pii­rin, jos­sa käym­me läpi kaik­kien ohjel­man päi­väl­lä. Päi­vän tun­nel­mia­kin jae­taan. Aamu­pii­rin jäl­keen asuk­kaat päät­tä­vät pela­ta yhdes­sä Tri­vial pur­suit­tia. Hoi­ta­jat­kin pää­se­vät peliin mukaan. Asuk­kaat ovat sel­lai­sia mes­ta­ri­tie­tä­jiä, että hoi­ta­jat saa­vat olla huu­let pyö­rei­nä. Itse tai­sin vas­ta­ta vää­rin kysy­myk­seen kuka oli ensim­mäi­nen pre­si­dent­tim­me 😀 Onnek­si tuos­ta köm­mäh­dyk­ses­tä pys­tyy oppi­maan ja sii­tä sel­vi­ää muu­ten­kin huu­mo­ril­la.

Olo­huo­nees­sa vie­tet­tä­vän yhtei­sen ajan jäl­keen asuk­kail­la on oman viik­ko­suun­ni­tel­man­sa mukais­ta ohjel­maa. Osal­la voi olla oma­hoi­ta­ja­kes­kus­te­lu­ja, tera­pi­aa, har­ras­tuk­sia, kou­lua tai omaa vapaa-aikaa. Osa käy ehkä ulkoi­le­mas­sa tai asioi­mas­sa osas­ton lähiym­pä­ris­tös­sä. Itse kes­kus­te­len yhden asuk­kaan kans­sa. Mie­tim­me yhdes­sä miten sosi­aa­lis­ta ver­kos­toa voi­si laa­jen­taa ja miten sosi­aa­li­siin tilan­tei­siin liit­ty­vä jän­ni­tys voi­si hie­man hel­pot­tua.

Aamu­päi­vän aika­na yksi hoi­ta­jis­ta kurk­kaa lomal­la ole­van asuk­kaan Meal­Log­ger-ate­ria­ku­via ja kom­men­toi nii­tä suo­raan Meal­Log­ger-sovel­luk­ses­sa. Lomal­la ole­va asu­kas saa puhe­li­meen­sa ilmoi­tuk­sen saa­pu­neis­ta kom­men­teis­ta. Näin myös koti­lo­mil­la voi saa­da tukea ruo­kai­lu­jen suju­mi­seen.  Yksi hoi­ta­jis­ta kes­kus­te­lee ravit­se­mus­te­ra­peu­tin kans­sa, miten asu­kas on edis­ty­nyt ravit­se­mus­te­ra­peu­tin ohjaa­mas­sa keittiöryhmässä.Lounasaika

Kel­lo on 10.45. Asuk­kaat alka­vat siir­tyä olo­huo­nee­seen odot­te­le­maan lou­nas­ta. Yksi asuk­kais­ta kes­kus­te­lee vie­lä huo­nees­saan hoi­ta­jan kans­sa, sil­lä lähes­ty­vä ruo­kai­lu pelot­taa hän­tä. Hoi­ta­ja rau­hoit­te­lee asu­kas­ta ja asu­kas saa­kin var­muut­ta sii­hen, että syö­mi­nen ei aiheu­ta mitään pahaa.

Kok­ki kilaut­taa kel­loa mer­kik­si sii­tä, että lou­nas on val­mis. Hoi­ta­jat ja asuk­kaat, jot­ka saa­vat annos­tel­la ruo­kan­sa itse, siir­ty­vät keit­ti­öön. Kok­ki on tai­ko­nut her­kul­lis­ta  ja tuok­su­vaa ruo­kaa. Tänään on vuo­ros­sa intia­lai­sia maku­ja.  Onnek­si olen tänään töis­sä, sil­lä intia­lai­nen ruo­ka on yksi lemp­pa­reis­ta­ni. Moni asu­kas­kin on innois­saan.

Annos­te­lu­jen jäl­keen läh­den syö­mään yhdes­sä tii­viim­pää tukea tar­vit­se­van asuk­kaam­me kans­sa.  Rau­hoit­te­len asu­kas­ta ja roh­kai­sen hän­tä aloit­ta­maan ruo­kai­lun. Ohjaan syö­mis­tä tar­peen mukaan, mut­ta yri­tän myös tuo­da tilan­tee­seen ren­tout­ta. Pian kes­kus­te­lum­me maa­il­mal­la mat­kaa­mi­ses­ta tem­pai­see­kin mukaan­sa ja ruo­kai­lu­het­ki sujuu ongel­mit­ta. Jaam­me asuk­kaan kans­sa haa­veen Inti­aan mat­kus­ta­mi­ses­ta. Intia­lai­nen ruo­ka nos­ti­kin täl­lä ker­ral­la esil­le elä­mään liit­ty­viä haa­vei­ta ja toi­vei­ta.

Ruo­kai­lun jäl­keen kaik­ki asuk­kaat siir­ty­vät olo­huo­nee­seen odot­te­le­maan yhtei­sen ren­tou­tus­het­ken alka­mis­ta. Tänään ren­tou­tuk­sen pitää hie­ron­nan hyvin hal­lit­se­va hoi­ta­ja. Hän lait­taa ren­tout­ta­van musii­kin pääl­lä ja hie­roo haluk­kai­den har­tioi­ta. Lou­naan jäl­kei­nen levot­to­muus häl­ve­nee. Osa osaa jo naut­tia ren­tou­tus­het­kis­tä, toi­sil­le se on vie­lä hie­man vai­keam­paa. Jokai­nen edis­tyy­kin hoi­dos­sa omaan tahtiinsa.Iltapäivä ja päi­väl­li­sai­ka

Ren­tou­tuk­sen jäl­keen useim­mil­la asuk­kail­lam­me on jäl­leen omaa vapaa-aikaa. Yksi läh­tee käy­mään kau­pas­sa, toi­nen päät­tää pes­tä pyyk­kiä. Loput asuk­kaam­me ryh­ty­vät pelaa­maan kort­tia. Jos­sain vai­hees­sa yhdes­tä huo­nees­ta kuu­luu myös pia­non­soit­toa.

Ilta­vuo­ron hoi­ta­jat saa­pu­vat töi­hin ja kans­lias­sa pide­tään päi­vä­ra­port­ti. Rapor­tin jäl­keen on väli­pa­la. Tänään väli­pa­lak­si on hedel­mä­rah­kaa. Poik­keuk­sel­li­ses­ti väli­pa­lan jäl­keen ei täl­lä ker­ral­la ole olo­huo­nees­sa vie­tet­tä­vää yhteis­tä het­keä, sil­lä ravit­se­mus­te­ra­peu­tin ohjaa­ma psy­koe­du­kaa­tio­ryh­mä alkaa heti kaik­kien syö­tyä. Tänään psy­koe­du­kaa­tio­ryh­mäs­sä käsi­tel­lään suo­lan käyt­töä. Ravit­se­mus­te­ra­peut­ti ker­too aihees­ta ja asuk­kaat saa­vat vapaas­ti kysel­lä. Aihe herät­tää vil­kas­ta kes­kus­te­lua.

Ryh­män jäl­keen muu­ta­ma asu­kas käy ulkoi­le­mas­sa, yhdel­lä on oma­hoi­ta­ja­kes­kus­te­lu. Kou­lu­kir­jat aukea­vat yhdes­sä huo­nees­sa. Klo:15.45 asuk­kaat siir­ty­vät olo­huo­nee­seen odot­te­le­maan päi­väl­lis­tä. Kel­lon kilah­det­tua päi­väl­li­san­nos­te­lut käyn­nis­ty­vät tut­tuun tapaan. Päi­väl­li­sek­si saam­me naut­tia lohi­keit­toa, min­kä jäl­keen kaik­ki siir­ty­vät olo­huo­nee­seen viet­tä­mään yhteis­tä aikaa.

Ilta

Kah­del­la asuk­kaal­lam­me on tänään lupa läh­teä ilta­lo­mal­le. Päi­väl­li­sen jäl­keen he sujaut­ta­vat nopeas­ti rip­si­vä­riä rip­siin, vaih­ta­vat tyy­lik­käät far­kut jal­kaan­sa ja läh­te­vät iloi­ses­ti nau­raen Hel­sin­gin kes­kus­taan. Muu poruk­ka osas­tol­la päät­tää kat­soa yhdes­sä elo­ku­van. Elo­ku­va nimel­tään “Hac­hi­ko – tari­na uskol­li­suu­des­ta” avaa yhden hoi­ta­jan padot ja nenä­lii­noil­le on tar­vet­ta. Elo­ku­van jäl­keen on vie­lä het­ki aikaa oma­hoi­ta­ja­kes­kus­te­luil­le ja omal­le vapaa-ajal­le. Ilta sujuu kai­kin puo­lin muka­vas­ti.

Ilta­pa­la alkaa klo: 19.30 ja isos­sa ruo­ka­pöy­däs­sä kat­sel­laan ilta­pa­lan aika­na tele­vi­sios­ta Salat­tu­ja elä­miä. Se on sel­lai­nen osas­tol­la elä­nyt perin­ne, joka on siir­ty­nyt van­hoil­ta asuk­kail­tam­me aina uusil­le asuk­kail­le – vuo­des­ta toi­seen. Mitä­kö­hän sit­ten käy kun Sala­tut elä­mät jos­kus päät­tyy? Osa saat­taa ehkä huo­kais­ta hel­po­tuk­ses­ta 😉

Ilta­pa­lan jäl­keen kaik­ki viet­tä­vät jäl­leen yhdes­sä aikaa olo­huo­nees­sa. Yksi asuk­kais­ta pyy­tää hoi­ta­jaa hie­ro­maan har­tioi­taan. Lyhyen neu­vot­te­lun jäl­keen olo­huo­nees­sa aloi­te­taan yhdes­sä musii­kin kuun­te­lu. Jokai­nen soit­taa halu­tes­saan ja vuo­rol­laan yhden kap­pa­leen. Hoi­ta­jat saa­vat myös vuo­ron­sa. Hoi­ta­jat eivät voi vält­tyä nuo­ruu­den nos­tal­gi­sil­ta fii­lik­sil­tä, kun 70–90-luvun hitit kajah­ta­vat ilmoil­le.

Yöhoi­ta­ja saa­puu klo:20.30. Hoi­ta­jat siir­ty­vät ilta­ra­por­til­le. Asuk­kai­den ilta jat­kuu vie­lä lep­poi­saan tapaan olo­huo­nees­sa yöhoi­ta­jan seu­ras­sa, kun­nes on aika men­nä nuk­ku­maan. Hyvin nuk­ku­nee­na on hel­pom­paa jat­kaa uuteen päi­vään.

Muka­vaa päi­vää luki­joil­le!

Ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

9 vastausta artikkeliin “Päi­vä Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä”

 1. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Kii­tos.
  Oli muka­va lukea miten siel­lä päi­vät suju­vat kun omas­ta ole­mi­ses­ta siel­lä on jo kym­me­ni­sen vuot­ta.
  Siis asuk­kaa­na. Poti­laa­na. Ym.
  Pal­jon on var­maan muut­tu­nut mut­ta pal­jon on tut­tua
  - eten­kin se tär­kein.
  Usko toi­pu­mi­seen ja välit­tä­mi­nen.
  Kun­pa minul­la oli­si voi­nut olla mah­dol­li­suus olla siel­lä tar­peek­si pit­kään.
  25 vuot­ta sai­raut­ta taka­na. Sil­loin näyt­ti parem­mal­ta mut­ta nyt
  - niin yksin ja vail­la ymmär­rys­tä. Ulko­puo­lis­ta.
  Mut­ta oli pak­ko mai­ni­ta tuos­ta mukais­ta sil­lä tie­dän kenen se on ja uskon muis­ta­vat kenel­tä ☺
  Pie­net suu­ret asiat ovat tär­kei­tä muis­to­ja.
  Ker­ro sil­loi­seen oma­hoi­ta­jal­le­ni ter­vei­siä. Eli mukin omis­ta­jal­le
  Ei ole väliä vaik­kei hän tie­täi­si­vät kenel­tä ne tule­vat. Kun­han vaan hän saa iloi­sia ter­vei­siä..

  Pal­jon halauk­sia siis ��
  Ja tsemp­piä sai­rau­den Kans­sa tais­te­le­vil­le ��

  H

 2. Syömishäiriökeskus avatar

  Kii­tos kom­men­tis­ta! Ker­ro­taan ter­vei­siä😊 Kaik­kea hyvää sinul­le. Älä mene­tä toi­voa!

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 3. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Hei!
  Alkoi kiin­nos­tam­man tuo suo­lan käy­tös­tä kes­kus­te­lu. Pys­tyi­sit­kö refe­roi­maan, mitä sii­tä puhut­tiin? Itsel­le­ni sen käyt­tö on siis erit­täin epä­miel­lyt­tä­vää ja haas­ta­vaa.

 4. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Hyvä pos­taus, lisää täl­lai­sia. Oli­si kiva lukea/kuvia ruois­ta mitä siel­lä tar­jo­taan. Yllä­tys tuo ren­tou­tus­het­ki, sii­tä­kin oli­si kiva lukea lisää. Myös ret­kis­tä joi­ta siel­lä teh­dään. Voi­ko siel­lä olla kasvissyöjä/vegaani? Syö­vät­kö hoi­ta­jat samaan aikaan kun poti­laat? Onpa tuo ilta­pa­la aikai­sin.

 5. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Mie­tin ihan samaa ilta­pa­lan ajan­koh­das­ta. Tulee­pa ptkä väli aamu­pa­laan!

 6. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! Ilta­pa­la on tosi­aan klo:19.30. Osal­la asuk­kais­tam­me voi olla lisäk­si ravit­se­mus­te­ra­peu­tin kans­sa sovit­tu myö­häi­sil­ta­pa­la, jos väli aamu­pa­laan tun­tuu lii­an pit­käl­tä. Asu­kas voi myös halu­tes­saan pyy­tää yli­mää­räi­sen ilta­pa­lan, vaik­ka sii­tä ei oli­si ravit­se­mus­te­ra­peu­tin kans­sa sovit­tu­kaan.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 7. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! Pitää­kin ehkä tart­tua tähän ja kir­joit­taa jos­sain vai­hees­sa ihan oma kir­joi­tus ravit­se­mus­te­ra­peut­tim­me avus­tuk­sel­la.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 8. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! Ren­tou­tus on päi­vit­täin pidet­tä­vä rau­hoit­tu­mi­sen, ren­tou­tu­mi­sen har­joit­te­lun ja levon het­ki lou­naan jäl­keen. Sen sisäl­tö vaih­te­lee var­mas­ti sen mukaan kuka sen ohjaa. Ylei­sin ja ehkä monil­le alkuun hel­poin ren­tou­tus on musiik­ki­ren­tou­tus. Ren­tou­tus voi pitää sisäl­lään myös hie­ron­taa, mind­ful­ness-har­joi­tuk­sia ja mui­ta kehol­li­sia tai puheel­la ohjat­tu­ja har­joi­tuk­sia, aina vähän sen mukaan mil­lai­sia asuk­kai­ta meil­lä on. Aja­tuk­se­na kui­ten­kin on, että toi­pu­va oppii, että ruo­kai­lun jäl­keen on lupa rau­hoit­tua ja voi löy­tää samal­la ter­vei­tä kei­no­ja ahdis­tuk­sen hal­lin­taan.

  Osas­to­ret­ket vaih­te­le­vat osas­ton asuk­kai­den mukaan. Yleen­sä ret­ki on lau­an­tai­sin. Ret­kel­lä voi­daan men­nä esim. elo­ku­viin, kei­laa­maan, puis­toon pelai­le­maan pele­jä, shop­pai­le­maan jne. Ret­kel­lä syö­dään väli­pa­la kah­vi­las­sa.

  Kuun­te­lem­me aina asuk­kai­dem­me toi­vei­ta ravit­se­muk­sen suh­teen. Kas­vis­syön­ti on mah­dol­lis­ta. Vegaa­ni­ruo­ka­va­liol­la vali­tet­ta­vas­ti on han­ka­lam­paa kor­ja­ta ravit­se­mus­ti­laa, joten sitä ei yleen­sä hoi­don aika­na voi nou­dat­taa. Tär­ke­ää ruo­ka­va­lio­ta mie­tit­täes­sä on tar­kas­tel­la pal­ve­lee­ko ruo­ka­va­lio ter­veh­ty­mis­tä vai sai­raut­ta.

  Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen hoi­to­mal­liin kuu­luu, että hoi­ta­jat ruo­kai­le­vat asuk­kai­den kans­sa. Samaa ruo­kaa syöm­me, toki aller­giat huo­mioi­den.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 9. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Kiin­nos­tai­si lukea lisää suo­lan käy­tös­tä. Olen yrit­tä­nyt google­tel­la aihees­ta myös englan­nik­si mut­ta en ole löy­tä­nyt juu­ri­kaan tie­toa. Kiin­nos­tuk­se­ni aihee­seen joh­tuu sii­tä että syö­mis­häi­riös­tä kär­si­vä lähei­se­ni käyt­tää todel­la pal­jon suo­laa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *