Keho­po­si­tii­vi­suus kuu­luu kai­kil­le – Vas­tak­kai­na­set­te­lun aika on ohi

Tänään vie­te­tään Älä laih­du­ta –päi­vää. Tee­ma­na on keho­po­si­tii­vi­suus. Ome­na­tu­pa halu­aa jäl­leen ker­ran olla muka­na edis­tä­mäs­sä sano­maa omal­ta osal­taan.

Jokai­sen keho on ainut­laa­tui­nen ja kau­nis, mah­tui­pa se perin­tei­siin kau­neusi­han­tei­siin tai ei. Näin ajat­te­lem­me myös itses­täm­me me Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen työn­te­ki­jät. Älä mah­du muot­tiin ‑kuvauk­set, Mirk­ku & Nii­na, Stu­dio Onni

Täl­lä het­kel­lä yhteis­kun­nas­sa tun­tuu ole­van esil­lä kah­ta rin­ta­maa. Medias­sa ja kes­kus­te­lus­sa on esil­lä pal­jon itsen­sä hyväk­sy­mi­seen ja armol­li­suu­teen liit­ty­viä näkö­kul­mia. Samal­la kui­ten­kin jo heti seu­raa­vas­sa het­kes­sä voi tör­mä­tä laih­du­tus­oh­jei­siin ja lai­huu­den ihan­noin­tiin. Lai­huu­teen lii­te­tään pal­jon posi­tii­vi­sia asioi­ta, kuten ter­veys, hyvä olo, reip­paus, menes­tys, kau­neus – muu­ta­mia mai­ni­tak­se­ni. Yli­pai­noi­sis­ta toi­si­naan puhu­taan täy­te­läi­si­nä ja run­sas­muo­toi­si­na, mut­ta muu­ten ihai­le­via mää­rei­tä esiin­tyy vähem­män. Pai­no- ja ulko­nä­kö­kes­kus­te­lu saa­kin hel­pos­ti vas­tak­kai­na­set­te­lun piir­tei­tä ja samal­la unoh­tuu se, että ihmi­nen on pal­jon muu­ta­kin kuin pai­non­sa. Monet mää­reet, mitä ihmi­seen lii­te­tään pai­non perus­teel­la, eivät ole todel­li­suu­des­sa pai­nos­ta riip­pu­vai­sia.

Vii­me vuon­na somes­sa levi­si meren­nei­to­rei­si­kam­pan­ja. Kam­pan­jan aika­na moni pos­ta­si kuvan­sa rei­sis­tään, jot­ka kos­ket­ta­vat toi­si­aan, kun jal­ka­te­rät ovat yhdes­sä. Rei­sien ylä­osaan ei jää­nyt kuvis­sa usein kau­niik­si miel­let­tyä rakoa. Meren­nei­to­rei­siä kam­pan­joi­tiin kau­nii­na. Kaik­kia kam­pan­ja ei kui­ten­kaan miel­lyt­tä­nyt. Jot­kut koki­vat, että kam­pan­ja lyt­tä­si sel­lai­sien rei­sien arvoa, joi­hin tuo rako jää ja, että itses­tään ei sai­si yrit­tää pitää huol­ta esi­mer­kik­si rei­siä tree­naa­mal­la kun­to­sa­lil­la. Jokin meni siis kam­pan­jas­sa vikaan hyvis­tä aikeis­ta huo­li­mat­ta.

Keho­po­si­tii­vi­suu­des­ta ja laih­dut­ta­mi­sen vaa­rois­ta puhut­taes­sa moni hoik­ka tai lai­ha ihmi­nen saat­taa­kin kokea, että hänen keho­aan pahek­su­taan ja että kam­pan­join­nin tar­koi­tus oli­si joten­kin vas­tus­taa lai­huut­ta. Näin­hän ei pitäi­si olla. Keho­po­si­tii­vi­suu­den hen­keen ei kuu­lu se, että lytä­tään kau­neusi­han­tei­ta ja nii­hin luon­nos­taan ”mah­tu­vat” ihmi­set näh­dään huo­noi­na. Eikä myös­kään laih­dut­ta­mi­sen vas­tai­sis­sa kam­pan­jois­sa ole tar­koi­tus alen­taa hoik­kia ihmi­siä. Samoin yli­pai­non vaa­rois­ta puhut­taes­sa ei tuli­si tuo­da esil­le, että hoik­kuus liit­tyy onnel­li­suu­teen, ter­vey­teen ja ihmi­sar­von lisään­ty­mi­seen.

Vas­tak­kai­na­set­te­lu saa mei­dät hel­pos­ti unoh­ta­maan, että asiat ovat har­voin joko tai. Oli­si hyvä, jos voi­sim­me luo­pua ihmis­ten luo­kit­te­le­mi­ses­ta hoik­kiin ja liha­viin. Tai tim­mei­hin ja löy­siin. Tai kau­nii­siin ja rumiin. Ei ole ole­mas­sa vain kah­ta vas­tak­kais­ta jouk­koa. Jos­kus puhu­taan sii­tä, että vas­tak­kais­ten näkö­kul­mien sijaan voi­si aja­tel­la jat­ku­moa, johon mah­tuu monen­lai­sia var­ta­loi­ta ja ihmi­siä. Itse haas­tai­sin kui­ten­kin laa­jen­ta­maan aja­tus­ta vie­lä täs­tä­kin eteen­päin. On vain eri­lai­sia ja ainut­laa­tui­sia ihmi­siä, joi­ta ei voi miten­kään lait­taa koko­nai­suu­des­saan min­kään­lai­sel­le jat­ku­mol­le.

Jokai­nen ihmi­nen on yksi­löl­li­sen kehon­sa kans­sa kau­nis, hyvä, arvo­kas ja tär­keä. Eri­lai­suus on rik­kaut­ta, joten mei­dän on aika oppia tuo­maan esil­le kes­kus­te­lus­sa ja medias­sa kir­ja­vuu­tem­me arvok­kuus toi­siam­me vähek­sy­mät­tä. Ehkä­pä vas­tak­kai­na­set­te­lus­ta luo­pu­mi­nen voi­si aut­taa mei­tä kaik­kia koke­maan itsem­me hyvik­si, kau­niik­si ja nor­maa­leik­si. Samal­la toi­voi­sin, että esi­mer­kik­si yli­pai­noon tai laih­dut­ta­mi­seen liit­ty­vien vaa­ro­jen esil­le tuo­mi­ses­sa pysyt­täi­siin sel­lai­ses­sa neut­raa­li­suu­des­sa, jos­sa kenen­kään toi­sen arvoa ja oikeut­ta olla oman­lai­sen­sa ei lytät­täi­si.

Tämän vuo­den Älä laih­du­ta –päi­vän tee­ma kan­nus­taa­kin tuo­maan esil­le sen, että keho­po­si­tii­vi­suus kuu­luu kai­kil­le. Itse­ään ja toi­sia saa rakas­taa ja kat­soa arvos­ta­vas­ti juu­ri sel­lai­se­na kuin on.

Ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

3 vastausta artikkeliin “Keho­po­si­tii­vi­suus kuu­luu kai­kil­le – Vas­tak­kai­na­set­te­lun aika on ohi”

 1. Syömishäiriökeskus avatar

  Yllä­pi­to pois­ta­nut asiat­to­man kom­men­tin.

 2. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Voi­ko syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sel­la nou­dat­taa kas­vis­ruo­ka­va­lio­ta?

 3. Syömishäiriökeskus avatar

  Kyl­lä kas­vis­ruo­ka­va­lio (lak­to-ovo-vege­taa­ri­nen) on mah­dol­li­nen.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *