Usein kysyt­tyä – Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen ate­ria­suun­ni­tel­mat ja ruu­at

Ome­na­tu­van kom­ment­tei­hin tulee usein kysy­myk­siä, miten Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa ate­ria­suun­ni­tel­mat on raken­net­tu, saa­ko ruo­ka­va­lioon itse vai­kut­taa ja mil­lais­ta ruo­kaa on tar­jol­la. Niin­pä pää­tin­kin kir­joit­taa aihees­ta oman blo­gi­kir­joi­tuk­sen. Aihe on sinän­sä hie­man haas­ta­va, sil­lä tie­dän, että se usein kiin­nos­taa, mut­ta samal­la myös pelot­taa osaa luki­jois­tam­me.

Ate­ria­suun­ni­tel­ma ja ruo­ka­va­lioon vai­kut­ta­mi­nen

Ate­ria­suun­ni­tel­mat ovat aina yksi­löl­li­siä ja nii­tä päi­vi­te­tään yhdes­sä ravit­se­mus­te­ra­peu­tin kans­sa. Taval­li­ses­ti hoi­don alus­sa tapaa­mi­sia on tiheäs­ti, kun ruo­ka­va­lio­ta sää­del­lään voin­nin edis­ty­mi­sen mukaan. Ravit­se­mus­te­ra­peu­tin tapaa­mi­sis­sa on mah­dol­li­suus neu­vo­tel­la ruo­ka­va­lion sisäl­lös­tä. Huo­leh­dim­me kui­ten­kin sii­tä, että ruo­ka on riit­tä­vän moni­puo­lis­ta ja että sen suun­nit­te­lu ei mene syö­mis­häi­riön pal­ve­luk­seen. Eli vaik­ka kuun­te­lem­me tark­kaa­vai­ses­ti toi­vei­ta, pysyt­te­lem­me usean aske­len edel­lä syö­mis­häi­riö­tä ja huo­leh­dim­me, että se ei pää­se lii­kaa vai­kut­ta­maan ruo­ka­va­lion sisäl­töön tai laa­juu­teen.

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa ate­ria­suun­ni­tel­mat eivät ole kalo­ri­poh­jai­sia. Meil­lä ei siis ole esi­mer­kik­si suun­ni­tel­maa 2000 kcal. Ate­ria­suun­ni­tel­mas­sa on mää­ri­tel­ty annos­koot jokai­sen yksi­löl­li­sen tilan­teen mukaan. Annos­koot ilmais­taan muun muas­sa desi­lit­roi­na (esim. puu­ro, jugurt­ti, keit­to sekä pata- ja laa­tik­ko­ruo­ka), gram­moi­na (esim. kala-ja kana­fi­lee) kap­pa­le­mää­ri­nä (esim. lei­pä, pyö­ry­kät, pih­vit), lasei­na (juo­mat) ja ruo­ka­lusi­kal­li­si­na (esim. päh­ki­nät). Täl­lä taval­la ate­rioi­hin tulee luon­tais­ta vaih­te­lua päi­vit­täin, mut­ta pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä ener­gia­mää­rä on tasai­nen. Tavoit­tee­na on kalo­ria­jat­te­lus­ta irti pääs­tä­mi­nen.

Annos­ko­ko­jen lisäk­si ate­ria­suun­ni­tel­mas­sa on mää­ri­tel­ty mitä esim. aamu­pa­lal­la ja ilta­pa­lal­la syö. Vaih­toeh­to­ja voi olla useam­pi ja eri päi­vi­nä voi olla eri vaih­toeh­dot. Esi­mer­kik­si jol­la­kin voi olla ate­ria­suun­ni­tel­mas­sa maa­nan­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sen ja per­jan­tai­sin aamu­pa­lal­la puu­ro, mui­na päi­vi­nä mys­li ja jugurt­ti. Vaih­toeh­dot voi­vat olla myös päi­viin sito­mat­to­mia, jol­loin itse voi vali­ta min­kä vaih­toeh­don minä­kin päi­vä­nä valit­see. Mikä­li ei ole vie­lä sii­nä vai­hees­sa hoi­toa, että voi­si itse annos­tel­la ate­rian­sa, niin sil­loin valin­nan tekee hoi­ta­ja.

Hoi­don ede­tes­sä tar­kois­ta ate­ria­suun­ni­tel­mis­ta luo­vu­taan asteit­tain. Ensin esi­mer­kik­si ate­riat ope­tel­laan kokoa­maan ilman tark­ko­ja mit­to­ja. Sen jäl­keen ede­tään vai­hee­seen, jos­sa voi tar­kem­min kuun­nel­la omaa näl­kää ja kyl­läi­syyt­tä sekä vali­ta ate­rioil­la omien miel­ty­mys­ten mukai­sia vaih­toeh­to­ja.

Esi­merk­ki vii­kon ate­riois­ta

Pyrim­me Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa tar­joa­maan moni­puo­lis­ta ja mau­kas­ta ruo­kaa. Oma kok­kim­me tekee ruu­at. Ravit­se­mus­te­ra­peut­ti, kok­ki ja osas­ton­hoi­ta­jat pitä­vät sään­nöl­li­ses­ti ravit­se­mus­pa­la­ve­re­ja, jois­sa ravit­se­muk­sel­li­sia asioi­ta mie­ti­tään.

Aamu­pa­lal­la Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa on tar­jol­la usei­ta vaih­toeh­to­ja, jois­ta jokai­sel­le raken­ne­taan mie­lui­sa vaih­toeh­to. Tar­jol­la on puu­roa, lei­pää pääl­li­si­neen, muro­ja, mys­liä, wee­ta­bixe­ja, jugurt­tia, vii­liä, päh­ki­nöi­tä, mar­jo­ja, hedel­miä, tuo­re­me­hua, mehua, mai­toa, tee­tä ja kah­via. Ilta­pa­lal­la vaih­toeh­dot ovat samo­ja puu­roa lukuun otta­mat­ta. Osal­la voi myös olla pie­ni myö­häi­sil­ta­pa­la, mikä raken­ne­taan myös samois­ta vaih­toeh­dois­ta.

Muut ate­riat vaih­te­le­vat päi­vit­täin ja vii­koit­tain. Alla ole­vas­sa tau­lu­kos­sa on esi­merk­ki yhdes­tä vii­kos­ta. Esi­merk­ki ei ole viral­li­nen ruo­ka­lis­ta, vaan se kuvaa koke­muk­se­ni mukaan mel­ko taval­lis­ta viik­koa.

Lou­naal­la on lisäk­si tar­jol­la vaih­te­le­via läm­pi­miä kas­vik­sia ja salaat­tia. Lou­naal­la ja päi­väl­li­sel­lä ate­ri­aan voi kuu­lua myös lei­pää pääl­li­si­neen. Tiis­tain esi­mek­ki­päi­väl­li­ses­sä tuo­re säm­py­lä kor­vaa lei­vän. Juo­ma­na ate­rioil­la on mai­toa, pii­mää, mehua ja/tai vet­tä.

Jokai­sen ruo­ka­va­liot ote­taan ate­riois­sa huo­mioon. Esi­mer­kik­si kas­vis­syö­jil­le on omat vaih­toeh­ton­sa niil­le päi­vil­le, kun ruo­ka­lis­tan ruo­ka ei ole kas­vis­ruo­kaa. Esi­mer­kik­si jau­he­li­ha­kas­tik­keen tilal­ta voi olla soi­ja­rou­he­kas­ti­ket­ta, kana­fi­leen tilal­la tofua ja lind­strö­min pih­vien tilal­la puna­juu­ri­pih­ve­jä.

Lopuk­si

Kuten alus­sa tote­sin, osaa aihe saat­taa kiin­nos­taa pal­jon, mut­ta samal­la myös pelot­taa. On hyvä huo­ma­ta, että pel­ko nousee syö­mis­häi­riös­tä. Syö­mis­häi­riön muo­dos­ta riip­pu­mat­ta monil­la on usein mie­les­sään lis­tat niin sano­tuis­ta sal­li­tuis­ta ja kiel­le­tyis­tä ruu­is­ta. Pyrim­me Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa sii­hen, että kiel­let­ty­jen ruo­kien lis­ta supis­tui­si ja sal­lit­tu­jen ruo­kien lis­ta laa­je­ni­si. Sik­si tar­joam­me vaih­te­le­via ruo­ka­ko­ke­muk­sia, ja ruo­ka­lis­tal­ta var­mas­ti löy­tyy­kin myös nii­tä ruo­kia, jot­ka moni itsel­tään kiel­tää.

Muis­tat­han kui­ten­kin, että Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa hen­ki­lö­kun­ta on tuke­na­si ja aut­taa sinua toi­pu­maan. Ate­ria ja ruo­ka-aines ker­ral­laan saat vah­vuut­ta näh­dä ruu­an tur­val­li­si­na ja sinul­le hyvä­nä. Sinul­la on lupa syö­dä hyvin, riit­tä­väs­ti, moni­puo­li­ses­ti ja naut­tien!

Ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

 

13 vastausta artikkeliin “Usein kysyt­tyä – Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen ate­ria­suun­ni­tel­mat ja ruu­at”

 1. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Osaat­te­ko neu­voa minua;

  Sai­ras­tan syö­mis­häi­riö­tä, mut­ta poi­kays­tä­vä­ni ei ota sai­raut­ta tosis­saan. Olen lue­tut­ta­nut hänel­lä mm. blo­gian­ne ja hän on sitä miel­tä, että koko syö­mis­häi­riö on yhtä suur­ta esit­tä­mis­tä ja huo­mion­ha­kua. Jokai­ses­sa kes­kus­te­lus­sa nousee lähes aina esil­le “kyl­lä­hän se yks Aino­kin vaan pelas ruu­al­la käyt­tääk­seen val­taa ja saa­dak­seen huo­mio­ta, eikä sii­nä mitään oikee­ta syö­mi­son­gel­maa ollut”. Vii­ta­ten siis Mot-dok­ka­riin. Syö­mis­häi­riö­kes­kus on kuu­lem­ma vii­den täh­den hotel­li ihmi­sil­le, jot­ka eivät uskal­la ottaa vas­tuu­ta elä­mäs­tään. Poi­kays­tä­vä­ni on sitä miel­tä, että syö­mis­häi­riöi­set para­ni­si­vat nopeam­min, jos hei­tä ei hyy­sät­täi­si. Itse saan mones­ti kuul­la sanat; “Älä nyt viit­si pel­leil­lä”, “Kek­si nyt fik­sum­pi kei­no pääs­tä telk­ka­riin” jne. Olen alka­nut mel­kein pitä­mään hänen sano­jaan totuu­te­na. Onko minun­kin sai­rau­te­ni esit­tä­mis­tä? Miten saan hänet ymmär­tä­mään parem­min?

 2. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  kii­tos kun kir­joi­tit­te jat­koa, oli aina­kin itsel­le­ni todel­la kiin­nos­ta­va ute­lias kun olen. eikä kyl­lä ahdis­ta­nut. oli­si kiva kuul­la kok­kien miet­tei­tä miten he suun­nit­te­le­vat ja teke­vät ruo­an, mitä haas­tei­ta? pari muu­ta­kin kysy­mys­tä: 1. mikä tul­ki­taan sh käyt­täy­ty­mi­sek­si? esim. jos ei pidä jos­tain ruo­as­ta voi­ko sii­hen vai­kut­taa? 2. onko pak­ko syö­dä kaik­ki? jos ei esim. olii­veis­ta pidä saa­ko jät­tää salaa­tis­sa? tai suklaa jos ei oikeas­ti pidä? 3. mitä jos kiel­täy­tyy ruo­as­ta ei syö? 4. aller­giat var­mas­ti huomioidaan(?)mutta miten ärty­vä suo­li onko fod­map mah­dol­li­nen? ja hyvä kun kas­vis­ruo­kaan on mah­dol­li­suus ja moni­puo­li­suus pro­teii­nit huo­mioon ottaen. ote­taan­ko seson­kia­jat­te­lu myös huo­mioon esim. kesäl­lä mar­jat ja tal­vel­la juu­rek­set?

 3. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Mul­la on vähän sama homma…Ystävä sai­ras­taa ja en mil­läänn osaa aja­tel­la, että kysees­sä ois mikään oikee sai­raus. Tie­dän, oon sur­kee ystä­vä. En vaan pys­ty käsit­tää, et miten joku dok­ka­rin Aino on hank­ki­nu sai­rau­den tar­ko­tuk­sel­la huo­mion­ha­kui­suut­taan ja joku muu ois vaan vahin­gos­sa sai­ras­tu­nu. Vai­kee kokea empa­ti­aa, jos on tie­to­ses­ti sop­pan­sa keit­tä­ny. En mä tie­ten­kään mui­ta sel­la­sia tapauk­sia tie­dä, mut joten­ki toi hankaloittaa/vahvistaa aja­tus­ta, että sai­raus ois aina vaan esit­tä­mis­tä. Ikä­vää tiet­ty nii­tä koh­taan, jot­ka sai­ras­taa aidos­ti syö­mis­häi­ri­öö. Yri­tän tääl­tä blo­gis­ta saa­da uut­ta tie­too aihees­ta.

 4. Syömishäiriökeskus avatar

  Ikä­vä kuul­la poi­kays­tä­vä­si reak­tios­ta. Voi­si­ko tei­dän tilan­tees­san­ne aut­taa se, että kävi­sit­te yhdes­sä tapaa­mas­sa syö­mis­häi­riöi­hin eri­kois­tu­nut­ta tera­peut­tia?

  Huo­mion­ha­kui­suus-tee­mas­ta on ollut tääl­lä Ome­na­tu­vas­sa aika pal­jon jo kes­kus­te­lua. Sii­tä voi lukea esim. tääl­tä: http://syomishairiokeskus.blogspot.fi/2016/06/onko-syomishairion-sairastaminen.html

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 5. Syömishäiriökeskus avatar

  Yri­tän nyt par­haa­ni mukaan vas­tail­la. Kok­kien miet­teis­tä en eri­tyi­sem­min osaa sanoa, mut­ta uskoi­sin, että suun­nit­te­lus­sa huo­mioi­daan se, että ruo­ka on moni­puo­lis­ta. En osaa haas­teis­ta sanoa.

  1 ja 2: Meil­lä voi kyl­lä olla ate­ria­suun­ni­tel­maan mer­kit­ty muu­ta­ma “inhok­ki”. Niis­tä on sovit­tu ravit­se­mus­te­ra­peu­tin kans­sa. Näi­tä ei sil­loin ole tar­jo­tus­sa ruu­a’s­sa. Muu­ten meil­lä on aina pak­ko syö­dä kaik­ki.

  3. Olem­me hyvin kär­si­väl­li­siä ja jak­sam­me tukea pit­kään, vaik­ka ihmi­nen kiel­täy­tyi­si ruu­as­ta. Yleen­sä poti­las lopul­ta saa­kin syö­tyä. Voim­me myös syöt­tää, jos se hel­pot­taa tilan­net­ta. Meil­lä on tar­vit­taes­sa käy­tös­sä myös nut­ridrink-juo­mat ja nenä­ma­ha­let­kut, mut­ta toki ne ovat vas­ta vii­mei­siä kei­no­ja.

  4. Aller­giat huo­mioi­daan. Kaik­ki ruo­ka­va­lio­asiat sovi­taan ravit­se­mus­te­ra­peu­tin kans­sa. Uskoi­sin siis, että myös fod­map on mah­dol­li­nen, kun­han se on mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti mää­ri­tel­ty, mitä fod­map hii­li­hy­draat­te­ja kysei­nen hen­ki­lö ei sie­dä. Tuos­ta seson­kia­jat­te­lus­ta en nyt osaa ihan koko­nais­val­tai­ses­ti vas­ta­ta, mut­ta var­mas­ti se jos­sain mää­rin vai­kut­taa.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 6. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Voi­sit­ko kui­ten­kin vas­ta­ta, mik­si sai­raus on mah­dol­lis­ta hank­kia tie­toi­ses­ti ja onko se sil­loin aito SYÖ­MIS­häi­riö vai joku muu häi­riö? Eikö se ole kau­he­aa resurs­sien vien­tiä ja läheis­ten kulut­ta­mis­ta, jos alkaa oireil­la tahal­laan huo­mion­ha­kui­suut­taan, kuten esim. Aino sanoi teh­neen­sä?

 7. Syömishäiriökeskus avatar

  On se kai jois­sain tilan­tees­sa, kuten Pia­kin kir­joit­ti sii­nä huo­mio­ha­kui­suut­ta kos­ke­vas­sa kir­joi­tuk­ses­saan. En ole oikea ihmi­nen otta­maan kan­taa, onko se sil­loin syö­mis­häi­riö vai ken­ties yhdis­tel­mä jon­kin muun­kin sai­rau­den kans­sa. Hoi­to tulee aina suun­ni­tel­la yksi­löl­li­ses­ti. Jos syö­mi­sen kans­sa on ongel­mia, niin kyl­lä sii­nä jol­lain taval­la tulee syö­mis­häi­riö­hoi­to olla muka­na. Ja vaik­ka sii­nä oli­si tuo tie­toi­suus sai­ras­tu­mi­ses­sa ollut läh­tö­koh­tai­ses­ti muka­na, niin koen, että kyl­lä sel­lai­nen­kin ihmi­nen apua tar­vit­see.

  T:Venla

 8. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  1.Pidättekö te läk­siäi­siä hoi­ton­sa päät­tä­vil­le?
  2. Olet­te­ko saa­neet kaik­ki hoi­toon tul­leet paran­tu­maan, mikä­li mak­susi­too­mus on ollut pit­kä? Sano­taan vaik­ka yli vuo­den mit­tai­nen aina­kin.
  3. Onko teil­lä kos­kaan käy­nyt niin, että hoi­toon tul­lut ei ole halun­nut läh­teä hoi­dos­ta, vaik­ka oli­si jo ter­ve?
  4. Voi­ko syö­mis­häi­riö vaih­del­la niin, että välil­lä on todel­la kiin­ni häi­riös­sä ja välil­lä lähes ter­ve, vaik­ka ei oli­si­kaan hoi­dos­sa? Voi­ko “lähes terve”-vaiheessa tul­la hoi­toon? Itse en uskal­la ottaa hoi­don ensias­ke­lia, sil­lä kui­ten­kin minul­la on lähes ter­vei­tä kausia, jol­loin hoi­to oli­si tur­haa. Oikeas­ti sai­ras­han ryö­mi­si kokoa­jan poh­jal­la, vai mitä?
  5. Mitä miel­tä olet­te pro-ana ja pro-mia kult­tuu­reis­ta? Voi­si­ko aihees­ta saa­da blo­gi­kir­joi­tus­ta?
  6. Koet­te­ko, että MOT-doku­men­tin nos­ta­ma kohu sii­tä, että ohjel­mas­sa esiin­ty­nyt Aino toi ilmi tar­koi­tuk­sel­la oireil­leen­sa kuin syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vien olet­taa, jot­ta sai­si huo­mio­ta, on hyvää näky­vyyt­tä syö­mis­häi­riöil­le? Oli­si­ko tei­dän mie­les­tän­ne parem­pi, että ilmi oli­so tuo­tu myös mah­dol­li­sia per­soo­nal­li­suus- tms häi­riöi­tä, ettei kuvak­si jäi­si että syö­mis­häi­riö on aina itsek­käis­tä läh­tö­koh­dis­ta itse han­kit­tu?
  7. Onko osas­ton­ne kiin­ni jou­lu­na tai mui­na juh­la­py­hi­nä?
  8. Onko kukaan onnis­tu­nut ole­maan tii­viis­sä hoi­dos­sa ilman mak­susi­too­mus­ta?
  9. Tavoit­te­lee­ko yksik­kön­ne voit­toa pal­ve­luil­laan, kun mai­nos­tat­te sitä niin pal­jon?

 9. Syömishäiriökeskus avatar

  Kii­tos hyvis­tä kysy­myk­sis­tä! Täs­sä hen­ki­lö­koh­tai­seen näke­myk­see­ni poh­jau­tu­vat vas­tauk­set:

  1. Kyl­lä jos­kus pidäm­me, jos hoi­ton­sa päät­tä­vä niin toi­voo. Jos­kus olem­me käy­neet esim. luis­te­le­mas­sa ja aja­mas­sa kar­tin­gia. Hoi­ton­sa päät­tä­vä käy usein myös oma­hoi­ta­jien­sa kans­sa syö­mäs­sä ravin­to­las­sa.

  2. Vai­kea kysy­mys, kos­ka emme tie­dä kai­kis­ta mitä heil­le kuu­luu. Seu­ran­ta­tut­ki­muk­sem­me anta­vat kui­ten­kin viit­tei­tä sii­hen, että hoi­don suun­ni­tel­lus­ti lop­puun saat­ta­neet voi­vat mel­ko hyvin. Sai­raa­la- tai osas­to­hoi­toa heis­tä aina­kaan suu­rin osa ei ole enää tar­vin­nut. Monet koke­vat myös paran­tu­neen­sa täy­sin. Osas­to­hoi­don aika­na­han ei yleen­sä vie­lä täy­teen paran­tu­mi­seen pääs­tä (eikä osas­tol­la ole tar­peen ollaa­kaan niin pit­kään), vaan pro­ses­si jat­kuu vie­lä avo­hoi­dos­sa tai tera­pias­sa.

  3. Kuten 2. kysy­myk­sen vas­tauk­ses­sa tote­sin, osas­to­hoi­toa ei yleen­sä ole tar­peen jat­kaa täy­teen toi­pu­mi­seen asti, vaan osa toi­pu­mi­ses­ta tapah­tuu omas­sa elä­mäs­sä. Kyl­lä joi­ta­kin hoi­don päät­ty­mi­nen pelot­taa tai jän­nit­tää. Sik­si hoi­toa lope­tel­laan yleen­sä asteit­tain omaan elä­mään tukien.

  4. Voi vaih­del­la tai aina­kin oireet voi­vat välil­lä olla vähäi­sem­piä. Hoi­toon voi tul­la mis­sä vai­hees­sa vain, mut­ta se onkin eri asia, saa­ko kai­kis­sa vai­heis­sa mak­susi­tou­mus­ta. En usko, että hoi­to on kos­kaan tur­haa, jos syö­mis­häi­riö on taus­tal­la, vaik­ka syö­mis­häi­riö ei oli­si­kaan niin aktii­vi­se­na. Toki hoi­don inten­sii­vi­syys voi vaih­del­la tilan­teen mukaan. Niin kau­an kun syö­mis­häi­riö on taus­tal­la eikä täyt­tä toi­pu­mis­ta ole tapah­tu­nut, niin on var­mas­ti hyvä olla aina­kin jokin taho, johon ottaa yhteyt­tä, jos tilan­ne mei­naa huo­non­tua. Toki oli­si hyvä, että sai­si myös apua, jot­ta syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­nen voi­si ede­tä täy­teen toi­pu­mi­seen asti, eikä noi­ta eri­lai­sia kausia enää tar­vit­si­si koh­da­ta.

  5. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti olen sitä miel­tä, että pro-ana ja pro-mia ovat osa joi­den­kin sai­raut­ta ja ilmen­tä­vät sai­ras­ta ajat­te­lua. Niis­tä on hait­taa var­mas­ti mones­sa mie­les­sä monil­le. Lai­tan har­kin­taan ko. kult­tuu­rit blo­giai­hee­na, mut­ta en tie­dä saan­ko nii­hin sel­lais­ta otet­ta, että osai­sin niis­tä kir­joit­taa.

  6. MOT-doku­ment­ti oli yhden ihmi­sen tari­na. Mie­les­tä­ni yhden ihmi­sen tari­nas­ta ei pitäi­si iki­nä teh­dä yleis­tyk­siä. Tämä ei kui­ten­kaan ole Ainon vika. Mie­les­tä­ni vas­tuu on doku­men­tin teki­jöil­lä. Koen, että MOT-doku­men­teis­sa hae­taan usein hie­man kärk­kääs­ti tie­tyn­lais­ta näkö­kul­maa (ei siis vain kysei­ses­sä jak­sos­sa). Doku­ment­te­ja oli­si hyvä teh­dä hie­man laa­jem­man ihmis­ryh­män avul­la. Esi­mer­kik­si jo nel­jän ihmi­sen eri­lai­sia tari­noi­ta kuvai­le­mal­la oli­si voi­nut saa­da pal­jon parem­man kuvan syö­mis­häi­riöis­tä, jol­loin useam­pi ihmi­nen oli­si voi­nut löy­tää jon­kun koh­dan mihin samais­tua. Yhden doku­men­tin poh­jal­ta ei myös­kään voi kenel­le­kään min­kään­lais­ta diag­noo­si­lei­maa lait­taa, mut­ta ylei­ses­ti ottaen voi­si olla hyvä, että myös per­soo­nal­li­suus­häi­riöi­den ja syö­mis­häi­riöi­den yhdis­tel­mäs­tä oli­si enem­män kuvauk­sia.

  7. Jos­kus on, jos­kus ei. Riip­puu hoi­dos­sa ole­vien voin­nis­ta.

  8. En tie­dä voin­ko tähän vas­ta­ta. Voi­si­ko vas­taus vaa­ran­taa poti­las­tie­to­suo­jan?

  9. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen omis­taa voit­toa tavoit­te­le­ma­ton Elä­män Näl­kään ry. Eli emme tavoit­te­le voit­toa. “Mai­non­tam­me” tar­koi­tus on enem­män­kin sii­nä, että apua tar­vit­se­vat löy­tä­vät avun pii­riin. Lisäk­si haluam­me lisä­tä tie­tout­ta syö­mis­häi­riöis­tä ylei­ses­ti­kin. Näis­tä syis­tä olem­me aktii­vi­sia mm. sosi­aa­li­ses­sa medias­sa.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 10. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Onko osas­tol­lan­ne mah­dol­lis­ta olla kokonaan/osittain vegaa­ni?

 11. Syömishäiriökeskus avatar

  Osas­tol­la on mah­dol­lis­ta nou­dat­taa lak­to-ovo-vege­taa­ris­ta ruo­ka­va­lio­ta.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 12. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Eli ette hoi­da vegaa­ne­ja? Jätät­te­kö sen ryh­män koko­naan hoi­ta­mat­ta?

 13. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! Vegaa­ni­ruo­ka­va­lio on kipe­rä kysy­mys syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa. Emme sano auto­maat­ti­ses­ti ei vegaa­ni­ruo­ka­va­liol­le, mut­ta yleen­sä ali­ra­vit­se­mus­ti­lan kor­jaa­mi­nen vegaa­ni­ruo­ka­va­liol­la on mel­ko pal­jon haas­ta­vam­paa. On myös hyvä miet­tiä mis­sä elä­män vai­hees­sa vegaa­ni­ruo­ka­va­lio on tul­lut elä­mään mukaan. Onko kyse esim. oirees­ta vai koko elä­män ajan totu­tus­ta ruo­ka­va­lios­ta? Tois­tai­sek­si olem­me kyl­lä hoi­ta­neet vegaa­ne­ja, mut­ta ruo­ka­va­lio on laa­jen­nut­tu hoi­don ajak­si lak­to-ovo-vege­taa­ri­sek­si. Kasvis(proteiini)vaihtoehtojen jat­ku­va lisään­ty­mi­nen lisää kyl­lä mah­dol­li­suuk­sia muut­taa näkö­kul­maam­me tule­vai­suu­des­sa.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *