Syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen tuo­ma onni on vapau­des­sa

Syö­mis­häi­riö rajoit­taa pal­jon ihmi­sen mah­dol­li­suuk­sia vali­ta ja teh­dä halua­mi­aan asioi­ta. Rajoit­teet tule­vat usein kah­des­ta suun­nas­ta. Syö­mis­häi­riö itses­sään kiel­tää sai­ras­tu­neel­ta monia asioi­ta ja rajaa siten ihmis­tä pik­ku­hil­jaa monien elä­män osa-aluei­den ulko­puo­lel­le. Myös hoi­to­ta­ho jou­tuu usein rajoit­ta­maan sai­ras­tu­neen toi­min­taa, kos­ka syö­mis­häi­riö ottaa hel­pos­ti val­lan, kun val­vo­va sil­mä vält­tää.

Syö­mis­häi­riön tuo­mis­ta rajoit­teis­ta huo­li­mat­ta, koh­taan usein työs­sä­ni sen, että syö­mis­häi­riön kans­sa kamp­pai­le­va ei tie­dä mik­si toi­pu­mi­nen kan­nat­tai­si. Aja­tus elä­mäs­tä ilman syö­mis­häi­riö­tä voi tun­tua tyh­jäl­tä. Mie­les­sä pyö­rii ehkä aja­tus sii­tä, että mitään uut­ta ei tule tilal­le. Uskon, että täs­sä vai­hees­sa syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­va ei vie­lä pys­ty ajat­te­le­maan toi­pu­mi­sen tuo­mia mah­dol­li­suuk­sia eikä vält­tä­mät­tä luo­ta sii­hen­kään, että sai­si taas teh­dä halua­mi­aan asioi­ta toi­vut­tu­aan. Tämän vuok­si ajat­te­len­kin kir­joit­taa hie­man sii­tä onnes­ta, min­kä toi­pu­mi­nen mah­dol­lis­taa.

Ajat­te­len, että syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen tuo­man onnen voi kiteyt­tää yhteen näkö­kul­maan. Kir­joi­tin aikai­sem­min kuor­mit­ta­vas­ta pitäi­si –ajat­te­lus­ta. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa yksi luki­ja toi esil­le, että onni muo­dos­tuu sii­tä, että saa teh­dä asioi­ta. Luki­ja tote­si ”Saan seu­rus­tel­la. Saan käy­dä kou­lua. Saan har­ras­taa jne.” Het­ken aja­tus­ta mie­tit­tyä­ni, tul­kit­sin ”minä saan” –näkö­kul­man vapau­dek­si. ”Minä saan” on vapaut­ta vali­ta, vapaut­ta toteut­taa itse­ään ja vapaut­ta elää.

Vapaus kiteyt­tää sen, mik­si syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­nen kan­nat­taa. Syö­mis­häi­riön pois­tues­sa, ihmi­nen on vapaa teke­mään itse valin­to­ja. Sik­si haluai­sin­kin muis­tut­taa kaik­kia toi­pu­mi­sen pelon kans­sa kamp­pai­le­via, että kyl­lä nii­tä halua­mi­aan asioi­ta todel­la­kin saa teh­dä, kun toi­puu. Toki nuo halu­tut asiat saat­ta­vat muut­tua ja usein muut­tu­vat­kin pal­jon toi­pu­mi­sen ede­tes­sä.

Mitä kaik­kea tuo vapaus teh­dä asioi­ta sit­ten voi­si olla? Se on var­mas­ti jokai­sel­le hie­man eri asioi­ta. Yhdel­le vapaus kitey­tyy sii­nä, että saa tun­tea tun­tei­ta kai­kes­sa kir­jos­saan. Toi­sel­le sii­nä, että saa koh­da­ta ihmi­siä ilman syö­mis­häi­riön tuo­mia nega­tii­vi­sia aja­tuk­sia taus­tal­la kiusaa­mas­sa. Kol­man­nel­le vapaus muo­dos­tuu sii­tä, että saa kuun­nel­la enem­män omia tar­pei­taan. Yksi innos­tuu, kun saa taas liik­kua hyvän olon vuok­si, ei pakon. Joku tun­tee vapaut­ta, kun saa syö­dä naut­tien. Iha­na mää­ri­tel­mä vapau­del­le löy­tyy San­na Wik­strö­min kir­joi­tuk­ses­ta Hidas­ta elä­mää –blo­gis­sa. San­na kir­joit­taa:

“Minus­ta alkoi tun­tua, että vapaus on sitä, etten juok­se pelon tei­tä, seu­raa usko­mus­ten lii­ken­ne­merk­ke­jä, tui­jo­ta pakon aika­tau­lua enkä las­ke suo­rit­tei­den kilo­met­re­jä. Vapaus on sitä, että tein tai olin mis­sä tahan­sa, ymmär­rän, että kaik­ki on koko ajan mah­dol­lis­ta. Aina on mah­dol­lis­ta ottaa ensim­mäi­nen askel, tai vii­mei­nen johon­kin tiet­tyyn suun­taan, aina on mah­dol­lis­ta vaih­taa suun­ni­tel­maa ja reit­tiä. Aina on mah­dol­lis­ta ottaa elä­mä vas­taan niin ihmeel­li­se­nä kuin se on tul­lak­seen, het­ki het­kel­tä, aina uudel­leen.


Vapaus on sitä, että antaa elä­mäl­le mah­dol­li­suu­den yllät­tää.”

Kuten aiem­min tote­sin, moni tun­tuu pel­kää­vän sitä, että toi­pu­mi­sen myö­tä elä­mään ei tule­kaan mitään uut­ta syö­mis­häi­riön tilal­le. On tär­ke­ää ymmär­tää, että toi­pu­mi­nen ei ole sitä, että jää tyh­jän pääl­le, vaik­ka toki monet tyh­jyy­den tun­teen kans­sa kamp­pai­le­vat­kin jos­sain vai­hees­sa toi­pu­mis­taan. Toi­pu­mi­sen ede­tes­sä, pie­nin aske­lin ker­ral­laan sil­mät avau­tu­vat ja nuo minä saan –mah­dol­li­suu­det tule­vat näky­vik­si ja vapaus todek­si. Elä­mäl­le uskal­taa antaa mah­dol­li­suu­den yllät­tää.

Vapau­den tun­ne vah­vis­tuu toi­pu­mi­sen ede­tes­sä. Uskal­lus kokeil­la uut­ta lisään­tyy ja siten elä­mään tulee sisäl­töä ikään kuin itses­tään. Myös San­nan kuvaa­mien ensim­mäis­ten tai vii­meis­ten aske­lei­den valit­se­mi­sen vapaus vah­vis­tuu. Sil­loin huo­maa, että voi mil­loin vain vaih­taa suun­taa ja löy­tää uusia hyviä asioi­ta elä­mään ja luo­pua niis­tä huo­nois­ta. Hie­no piir­re vapau­des­sa on myös se, että kun sitä ker­ran mais­taa, sen vii­toit­ta­maa tie­tä halu­aa jat­kaa. Se tun­tuu niin arvok­kaal­ta, että syö­mis­häi­riöl­le ja sen tuo­mil­le rajoi­tuk­sil­le ei halua enää antaa sijaa.

Uskal­la siis antaa toi­pu­mi­sel­le ja vapau­del­le mah­dol­li­suus! Se kan­nat­taa. Lopul­ta huo­maat kuin­ka ”sinä saat”. Mil­lai­sia asioi­ta sinul­le on mah­dol­lis­tu­nut syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen myö­tä? Mil­lai­sia asioi­ta sinä saat nyt teh­dä? Mitä vapaus sinul­le on?

Ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

8 vastausta artikkeliin “Syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen tuo­ma onni on vapau­des­sa”

 1. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Jos syö­mis­häi­riö on monel­le tapa rea­goi­da johon­kin elä­män­ta­pah­tu­maan, tahal­lis­ta ruu­al­la pelaa­mis­ta huo­mion takia (MOT), tms. tie­toi­nen valinta/toimintamalli, niin eihän kyse ole var­si­nai­ses­ta sai­rau­des­ta(?) Masen­nus ja muut mie­len­sai­rau­det näky­vät aivo­ku­vis­sa. Syö­mis­häi­riö on vaan omal­la mie­lel­lä pelaa­mis­ta. En mil­lään pys­ty näke­mään sitä eril­li­se­nä sai­rau­te­na. Eten­kin, kun sii­tä voi tie­toi­ses­ti luo­pua. Miten tilan­tees­sa, jos­sa hen­ki­lö jät­tää syö­mät­tä saa­dak­seen val­taa (MOT), kyse on hyy­säys­tä vaa­ti­vas­ta eril­li­ses­tä SYÖ­MIS­sai­rau­des­ta? Huo­maan, että tääl­lä joku muu­kin poh­ti samaa asi­aa. Hyy­säys­hän ja paa­po­mi­nen­han vaan voi­mis­ta­vat käy­tös­tä “haa, näin minut huo­ma­taan!”, kuten vaik­ka Ainon tapauk­ses­sa. Onko tie­toi­nen pää­tös sai­raus? Ei mis­tään muus­ta sai­rau­des­ta paran­nu­ta päätöksellä…Ymmärrättekö point­tia­ni?

 2. Nyytin äiti avatar

  Hyvä ano­nyy­mi. Vali­tet­ta­vas­ti en ymmär­rä point­tia­si. MOT on esit­tä­nyt doku­men­tin yhden ihmi­sen koke­muk­sis­ta. Sitä tus­kin kan­nat­taa yleis­tää kos­ke­maan koko sai­raus­ryh­mää, eten­kin kun syö­mis­häi­riöis­tä neu­ro­bio­lo­gi­si­na sai­rauk­si­na on tie­teel­lis­tä näyt­töä.

  Vas­ti­kään ryh­mä kan­sain­vä­li­siä tut­ki­joi­ta ker­toi pai­kan­ta­neen­sa ano­rek­sia-alt­tiut­ta aiheut­ta­vat gee­nit kro­mo­so­miin 12, samal­la alu­eel­le johon pai­kan­tuu mm. dia­be­tes­ta ja autoim­muu­ni­sai­rauk­sia aiheut­ta­via gee­ne­jä http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/anoreksiaan-sairastuminen-saattaa-olla-perinnollista/. Tut­ki­jat jopa ehdot­ti­vat, että kos­ka perin­nöl­li­syy­teen liit­tyy monia aineen­vaih­dun­nan poik­kea­vuuk­sia, ano­rek­si­aa pitäi­si jopa pitää aineen­vaih­dun­ta­sai­rau­te­na, ei psyy­ken sai­rau­te­na.

  Toi­sin kuin, hyvä ano­nyy­mi, väi­tät, PET-kuvis­sa näh­dään poik­kea­va aivo­jen toi­min­ta reak­tio­na tiet­tyi­hin ärsyk­kei­siin syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­val­la. Aivois­ta akti­voi­tu­vat eri osa-alu­eet kuin ter­veil­lä. Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­va rea­goi eri taval­la esi­mer­kik­si näl­kään tai kyl­läi­syy­teen kuin ter­ve ihmi­nen. Tätä ei voi vali­ta, se tulee suo­raan aivois­ta.

  Syö­mis­häi­riöt ovat hyvin koko­nais­val­tai­sia sai­rauk­sia, jot­ka aiheut­ta­vat sekä psyyk­ki­siä, fyy­si­siä ja sosi­aa­li­sia oirei­ta ja suur­ta kär­si­mys­tä. Kysees­sä ei ole oma valin­ta, eikä sai­ras­tu­nut voi “vali­ta” sai­raut­ta pois. Sen sijaan voi vali­ta, yrit­tää­kö kamp­pail­la sai­raut­ta vas­taan (tosin var­sin­kin ano­rek­sias­sa eli­mel­li­nen sai­rau­den­tunn­ot­to­muus estää tämän aluk­si). Toi­pu­mi­nen vaa­tii pal­jon työ­tä ja tukea.

  Ikä­vää että näet syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen tuke­mi­sen hyy­sää­mi­se­nä ja paa­po­mi­se­na. Näkö­kan­ta­si on vali­tet­ta­van taval­li­nen, ja todel­la hai­tal­li­nen sai­ras­tu­neel­le, jon­ka usein itse­kin on vai­kea uskoa ole­van­sa “riit­tä­vän sai­ras” saa­dak­seen apua.

 3. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Mikä­li sai­raut­ta ei voi vali­ta, kuin­ka on mah­dol­lis­ta että mm. MOT-ohjel­ma Aino on avoi­mes­ti ker­to­nut kir­joit­ta­neen­sa jopa päi­vä­kir­jaan­sa AIKOMUKSEN hank­kia ano­rek­sian ja läh­te­vän­sä tie­toi­ses­ti tavoit­te­le­maan sitä saa­dak­seen huo­mio­ta? Näen täs­sä mel­ko suu­ren ris­ti­rii­dan sen suh­teen, että sai­raus vain tup­sah­tai­si jos­tain tai ei oli­si oma valin­ta (osas­sa tapauk­sis­ta). Voit­ko PÄÄTTÄÄ sai­ras­tu­va­si syö­pään, skit­so­fre­ni­aan tms? Tosin, tus­kin kukaan läh­tee tavoit­te­le­maan buli­mi­aa tai BEDiä, joten näke­myk­se­ni ei kos­ke kaik­kia syö­mis­häi­riöi­tä ja kaik­kia sai­ras­tu­nei­ta. Jak­saa sil­ti häm­men­tää, että jol­lain on moti­vaa­tio­ta jät­tää syö­mät­tä vain huo­mion vuok­si ja tämä luo­ki­tel­laan ano­rek­siak­si. Jos­tain syys­tä empa­tia ja ymmär­rys ei ihan ensim­mäi­se­nä ole val­loil­le nouse­va tun­ne.

 4. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  ^Olen yllä ole­van kom­men­tin kir­joit­ta­ja. Huo­ma­sin ollee­ni aika epä­sel­vä, joten yri­tän vie­lä sel­keyt­tää näkö­kan­taa­ni.

  Tar­koi­tuk­se­ni ei ole vähek­syä kaik­kia syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­via. Haluan vain nos­taa esil­le, että jois­sain tapauk­sis­sa on täy­sin kumot­ta­vaa väi­te sii­tä, ettei sai­raus ole kos­kaan oma valin­ta. Juu­ri täs­sä asias­sa MOT-doku­ment­ti oli hävet­tä­vän ris­ti­rii­tai­nen. Muka­na haas­ta­tel­tiin tyt­töä, joka ker­toi tie­toi­ses­ti tavoi­tel­leen­sa sai­raut­ta ja etu­kä­teen päät­tä­neen­sä “hom­ma­ta” itsel­leen ano­rek­sian. Näin ollen sai­raus ei ole ollut vahin­ko tai ulko­puo­li­nen kirous vaan mie­les­tä­ni jul­maa val­lan­käyt­töä sai­raal­loi­seen huo­mion­ki­pey­teen. En kui­ten­kaan ota jul­ki­ses­ti sen suu­rem­min kan­taa juu­ri tähän tapauk­seen, sil­lä koen näke­myk­sie­ni ole­van täs­sä vai­hees­sa sel­lai­sia, jot­ka on luet­ta­vis­sa rivien­vä­lis­tä­kin.

  Jois­sain tapauk­sis­sa ja var­mas­ti val­tao­sas­sa sai­raus astuu elä­mään huo­maa­mat­ta ja ns. “vahin­gos­sa”. Kysees­sä ei kui­ten­kaan ole virus tai muu kehos­ta kehoon tart­tu­va tau­ti. Moni sai­ras­tu­nut “roik­kuu” kiin­ni sai­rau­des­sa tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti. Täl­löin taas kysee­na­lais­tuu sai­rau­den valit­ta­vis­sa ole­vuus. Kuka tahan­sa voi päät­tää ter­veh­tyä.

  Itseä­ni mie­ti­tyt­tää tämä suu­ri ris­ti­rii­ta sai­ras­tu­nei­den ja “sai­ras­tu­neu­den” välil­lä. Onhan sii­nä val­ta­va ero, oirei­let­ko tie­toi­ses­ti vai onko oirei­lu toi­min­ta­mal­li, jon­ka koet ole­van itses­tä­si riip­pu­ma­ton rie­sa. MOT-doku­men­tin Aino toi­mi nyt vain toi­sen ääri­pään kuvauk­se­na. Toi­ses­sa ääri­pääs­sä taas ovat nämä vahin­gos­sa sai­ras­tu­neet, ei tie­toi­ses­ti oirei­le­vat.

 5. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  ^Olen yllä ole­van kom­men­tin kir­joit­ta­ja. Huo­ma­sin ollee­ni aika epä­sel­vä, joten yri­tän vie­lä sel­keyt­tää näkö­kan­taa­ni. 

  Tar­koi­tuk­se­ni ei ole vähek­syä kaik­kia syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­via. Haluan vain nos­taa esil­le, että jois­sain tapauk­sis­sa on täy­sin kumot­ta­vaa väi­te sii­tä, ettei sai­raus ole kos­kaan oma valin­ta. Juu­ri täs­sä asias­sa MOT-doku­ment­ti oli hävet­tä­vän ris­ti­rii­tai­nen. Muka­na haas­ta­tel­tiin tyt­töä, joka ker­toi tie­toi­ses­ti tavoi­tel­leen­sa sai­raut­ta ja etu­kä­teen päät­tä­neen­sä “hom­ma­ta” itsel­leen ano­rek­sian. Näin ollen sai­raus ei ole ollut vahin­ko tai ulko­puo­li­nen kirous vaan mie­les­tä­ni jul­maa val­lan­käyt­töä sai­raal­loi­seen huo­mion­ki­pey­teen. En kui­ten­kaan ota jul­ki­ses­ti sen suu­rem­min kan­taa juu­ri tähän tapauk­seen, sil­lä koen näke­myk­sie­ni ole­van täs­sä vai­hees­sa sel­lai­sia, jot­ka on luet­ta­vis­sa rivien­vä­lis­tä­kin.

  Jois­sain tapauk­sis­sa ja var­mas­ti val­tao­sas­sa sai­raus astuu elä­mään huo­maa­mat­ta ja ns. “vahin­gos­sa”. Kysees­sä ei kui­ten­kaan ole virus tai muu kehos­ta kehoon tart­tu­va tau­ti. Moni sai­ras­tu­nut “roik­kuu” kiin­ni sai­rau­des­sa tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti. Täl­löin taas kysee­na­lais­tuu sai­rau­den valit­ta­vis­sa ole­vuus. Kuka tahan­sa voi päät­tää ter­veh­tyä. 

  Itseä­ni mie­ti­tyt­tää tämä suu­ri ris­ti­rii­ta sai­ras­tu­nei­den ja “sai­ras­tu­neu­den” välil­lä. Onhan sii­nä val­ta­va ero, oirei­let­ko tie­toi­ses­ti vai onko oirei­lu toi­min­ta­mal­li, jon­ka koet ole­van itses­tä­si riip­pu­ma­ton rie­sa. MOT-doku­men­tin Aino toi­mi nyt vain toi­sen ääri­pään kuvauk­se­na. Toi­ses­sa ääri­pääs­sä taas ovat nämä vahin­gos­sa sai­ras­tu­neet, ei tie­toi­ses­ti oirei­le­vat.

 6. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Moi! Mul­la ois kysy­myk­sii:

  -Kuin­ka vai­keas­ti täy­tyy olla sai­ras pääs­täk­seen koko­vuo­ro­kau­ti­seen hoi­toon?
  -Miks jot­kut vie niin kau­an sai­raam­mil­ta paik­ko­ja koko­vuo­ro­kau­ti­sel­la? Esim. Tiiän tapauk­sen, joka oli yli­puol­vuot­ta nor­mi­pai­no­seks tule­mi­sen jäl­keen koko­vuo­ro­kau­ti­sel­la, vaik­ka jo pys­ty syö­mään nor­mis­ti, ei las­ke­nu kalo­rei­ta jne. Eikö ois fik­sum­paa ottaa sil­lon jat­ku­vaan hoi­toon tii­viim­pää tukea tar­vit­se­va ihmi­nen?
  -Mitä teet­te, jos jol­lain ate­rial­la kiel­täy­tyy syö­mäs­tä ja kor­vaa­mas­ta? Onk­se ihan ok välil­lä vai lai­tat­te­ko heti let­kun, vaik­ka ois nor­mi­pai­nos­sa ole­va ihmi­nen?
  -Onks­teiän asiak­kail­la mahol­li­suus pääs tä hie­ron­taan mil­lon vaan? Aika luk­sus­ta…
  -Mikä on syö­mis­häi­riön ja masen­nuk­sen ero, jos masen­nuk­seen liit­tyy syö­mät­tö­myyt­tä tai lii­ka­syö­mis­tä?
  -Miks sai­ras­tu­neet “trig­ge­röi­tyy” kai­kes­ta? Mikä tar­ve heil­lä on oireil­la enem­män ku muut? Ihan kuin koko sai­raus ois vaan suur­ta leik­ki­mis­tä.
  -Ois­ko mahol­li­suus saa­da jos­kus kuvia tei­dän tilois­ta? Ois kiva nähä mil­la­nen ympä­ris­tö teiän osas­to on.
  -Pys­tyy­kö teiän ossal­le tul­la tutus­tu­maan, vaik­ka ei ois ite tulos­sa hoi­toon?

  T. Ystä­vän sai­rau­den kaut­ta asiois­ta kiin­nos­tu­nut ja sel­vää otta­va

 7. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! On vai­kea mää­ri­tel­lä, mikä on raja sil­le, että meil­le pää­see hoi­toon. Yhte­nä raja­na voi­si kui­ten­kin pitää sitä, että toi­pu­mi­nen ei edis­ty avo­hoi­dos­sa tai muu­al­la osas­to­hoi­dos­sa tai sai­ras­tu­neen tilan­ne vain huo­no­nee hoi­dos­ta huo­li­mat­ta.

  Kaik­ki hoi­dot Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä eivät ole pit­kiä, mut­ta monet hoi­dot ovat. Kes­to vaih­te­lee taval­li­ses­ti puo­les­ta kah­teen vuo­teen ja jos­kus jopa pidem­pään­kin. Kos­ka suu­ri osa asuk­kais­tam­me on joko erit­täin vaka­va­oi­rei­sia ja/tai pit­kään sai­ras­ta­nei­ta, on syö­mis­häi­riö muo­tou­tu­nut osak­si hei­dän per­soo­naan­sa ja mie­len­sä kes­kei­siä sel­viy­ty­mis­kei­no­ja. Aina kun läh­de­tään teke­mään muu­tok­sia, joil­la tavoi­tel­laan syväl­lis­tä ja pysy­vää muu­tos­ta niin olo­ti­las­sa kuin käyt­täy­ty­mi­ses­sä­kin, muu­tok­sen syn­ty­mi­nen vaa­tii aikaa. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa pai­no ei ole hoi­don kes­ton mit­ta­ri. Hoi­dam­me poti­lai­tam­me niin pit­kään, että myös ajat­te­lus­sa tapah­tuu sel­keä muu­tos ja sai­rau­den vas­tus­ta­mi­nen onnis­tuu myös omas­sa varas­sa. Tavoi­te on, että toi­pu­va ei enää kos­kaan tar­vit­se osas­to­hoi­toa. Sik­si hoi­tom­me voi jat­kua pit­kään (ja usein jat­kuu­kin) vie­lä nor­maa­li­pai­non saa­vut­ta­mi­sen jäl­keen.

  Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa on peri­aat­tee­na, että kaik­ki pitää syö­dä. Olem­me kär­si­väl­li­siä vai­keis­sa­kin ruo­kai­lu­ti­lan­teis­sa ja saam­me usein asuk­kaam­me syö­mään lem­peäl­lä, mut­ta päät­tä­väi­sel­lä tuel­lam­me. Mikä­li täs­tä­kään huo­li­mat­ta asu­kas ei saa syö­tyä ruo­kaan­sa, on mei­dän mie­tit­tä­vä kei­no­ja kor­vauk­seen. Jos­kus se tar­koit­taa nenä­ma­ha­let­kun asen­ta­mis­ta. Pai­no ei ole täs­sä­kään koh­das­sa mit­ta­ri. Ali­ra­vit­se­mus on hai­tal­lis­ta myös nor­maa­li­pai­nos­sa. Se mis­sä koh­taa nenä­ma­ha­let­ku jou­du­taan asen­ta­maan on kui­ten­kin aina tark­kaan har­kit­tu.

  Hoi­ta­jat voi­vat hie­roa asuk­kai­tam­me päi­vit­täin. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa on aikai­sem­min työs­ken­nel­lyt myös luon­tais­hoi­ta­ja, joka on tar­jon­nut asuk­kail­lem­me mm. hie­ron­taa ker­ran vii­kos­sa tai kah­des­sa. Luon­tais­hoi­dot ovat kui­ten­kin ikä­vä kyl­lä täl­lä het­kel­lä tauol­la, mut­ta tilan­tee­seen on tulos­sa piak­koin muu­tos.

  Minun tie­to­ni masen­nuk­ses­ta eivät ole niin hyvät, että osai­sin tähän kovin kat­ta­vas­ti vas­ta­ta. Läh­tö­koh­dat syö­mät­tö­myy­del­le tai lii­al­li­sel­le syö­mi­sel­le ovat var­maan­kin eri­lai­set kuin syö­mis­häi­riöis­sä. Masen­tu­neen voi­ma­va­rat eivät aina rii­tä ruu­an lait­ta­mi­seen tai syö­mi­seen. Myös ruo­ka­ha­lut­to­muus estää syö­mäs­tä. Syö­mis­häi­riöis­sa syö­mät­tö­myys tai ahmi­mi­nen on enem­män­kin kei­no pyr­kiä hal­lit­se­maan pahaa oloa ja vai­keik­si koet­tu­ja tun­tei­ta tai elä­män­ti­lan­tei­ta. Toki masen­nuk­seen­kin voi liit­tyä tun­ne­syö­mis­tä. Aina ei ole­kaan help­poa mää­rit­tää onko hen­ki­löl­lä masen­nus vai syö­mis­häi­riö vai ken­ties molem­mat.

  Syö­mis­häi­riöis­sä ihmi­sen mie­li virit­tyy tul­kit­se­maan asiat helo­pos­ti nega­tii­vi­ses­ti. Toi­sen ihmi­sen via­ton vies­ti voi kään­tyä sai­ras­tu­neen mie­les­sä mer­kik­si sii­tä, että on huo­no, paha, ruma, liha­va jne. Kyse on sai­rau­teen oleel­li­ses­ti kuu­lu­vas­ta nega­tii­vi­ses­ta sisäi­ses­tä puhees­ta. Sik­si “trig­ge­röi­ty­mis­tä” tapah­tuu var­sin usein. Osal­la voi myös olla trau­ma­taus­taa, mikä ilme­nee usein siten, että ihmi­nen saat­taa rea­goi­da asioi­hin, kos­ka ne taval­la tai toi­sel­la uhkaa­vat nos­taa trau­man pin­taan. Kyse ei ole leik­ki­mi­ses­tä, vaan syö­mis­häi­ri­öön (ja trau­ma­taus­taan) oleel­li­ses­ti kuu­lu­vas­ta ilmiös­tä.

  Kuvia osas­tos­ta löy­dät mm. tääl­tä: https://www.syomishairiokeskus.fi/uusi/palvelut/kuntoutus-ja-hoito/kuvagalleria-osaston-tiloista/

  Kyl­lä meil­lä käy toi­si­naan vie­rai­li­joi­ta. Kyse­lyt osas­tol­le tutus­tu­mi­ses­ta kan­nat­taa lähet­tää säh­kö­pos­tit­se osas­ton­hoi­ta­ja Susan­na Park­ka­lil­le osoit­tee­seen susanna.parkkali@syomishairiokeskus.fi.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 8. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! MOT-doku­men­tis­ta ja Ainos­ta on kom­ment­te­ja mel­ko pal­jon Ome­na­tu­vas­sa. Blo­gin yllä­pi­tä­jä­nä minus­ta kom­men­toi­ni alkaa pik­ku­hil­jaa vai­kut­taa net­ti­kiusaa­mi­sel­ta. Kuin­ka kau­an Ainon pitää kan­taa taak­kaa sii­tä, että osal­lis­tui doku­ment­tiin? Minus­ta koh­tuut­to­man kau­an hän on sii­tä jo saa­nut kuul­la. Toi­voi­sin­kin, että Ainon par­jaa­mi­nen blo­gi­sam­me voi­tai­siin lopet­taa. Huo­mio­ha­kui­suus­tee­mas­ta saa kes­kus­tel­la, mut­ta sii­hen olem­me jo mel­ko usein eri koh­dis­sa vas­tan­neet. Jat­kos­sa suo­sit­te­len kaik­kia aihees­ta kiin­nos­tu­nei­ta luke­maan Pia Char­pen­tie­rin kir­joi­tuk­sen tääl­tä: http://syomishairiokeskus.blogspot.fi/2016/06/onko-syomishairion-sairastaminen.html

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *