Kuka puhuu sisäl­lä­ni? – Syö­mis­häi­riön ääni ja sen huo­mioi­mi­nen hoi­dos­sa

Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vat ker­to­vat usein mie­len­sä sisäl­lä ole­vas­ta ”äänes­tä”, joka kri­ti­soi, ahdis­te­lee, pai­nos­taa ja pakot­taa teke­mään monen muo­tois­ta väki­val­taa itsel­le. Ääni on niin epä­miel­lyt­tä­vä, että sen kuu­lu­mis­ta pelä­tään ja sen vai­en­ta­mi­sek­si teh­dään mitä iki­nä se vaa­tii­kaan, hin­nal­la mil­lä hyvän­sä.

Äänen vies­ti vai­kut­taa totuu­del­ta, se satut­taa ja saa sai­ras­tu­neen tun­te­maan itsen­sä sur­keim­mak­si oliok­si, joka tämän maan pin­taa kulut­taa. Ääni voi tois­taa lausei­ta, kuten ”sinus­ta ei ole mihin­kään”, ”kaik­ki mitä teet, epä­on­nis­tuu ennem­min tai myö­hem­min”, ”et ansait­se elää” ja niin edel­leen. Ääni voi myös vaa­tia suo­ri­tuk­sia, kuten pit­kiä juok­su­lenk­ke­jä – ja jos nii­tä ei tee, mie­les­sä kai­ku­vat lauseet muut­tu­vat entis­tä muser­ta­vam­mik­si ja syyl­lis­tä­väm­mik­si.

Usein sai­ras­tu­nut tie­tää jos­sain mie­len­sä sopu­kas­sa, että ihan kaik­ki äänen sano­mat asiat eivät voi olla tot­ta. Kui­ten­kin se aiheut­taa niin voi­mak­kaan tun­ne­reak­tion, että sitä on pak­ko kuun­nel­la. Ääni vai­kut­taa koko­nais­val­tai­ses­ti hyvin­voin­tiin, toi­min­taan ja oloon. Tämän vuok­si se tun­tuu todel­ta: kehon ja mie­len voi­ma­kas tun­ne­reak­tio äänen sano­maan tekee sii­tä toden tun­tui­sen.

Syö­mis­häi­riön ääni aiheut­taa sai­ras­tu­nees­sa usein ris­ti­rii­tai­sen olon. Jär­ki sanoo, että lausei­den sisäl­tö ei voi olla aina­kaan koko­naan tot­ta, mut­ta keho sanoo, että jotain kama­laa on tapah­tu­mas­sa. Kehon ja mie­len yhteis­sys­tee­mi rea­goi sanoi­hin samal­la taval­la, kuin jos joku ulko­puo­li­nen sei­soi­si vie­res­sä huu­ta­mas­sa asiat­to­muuk­sia ääni­huu­let kireäl­lä. Tun­tuu sil­tä, kuin joku pahoin­pi­te­li­si hen­ki­ses­ti.

Sai­ras­tu­nut usein poh­jim­mil­taan ymmär­tää, että äänet tule­vat hänes­tä itses­tään, mut­ta hän ei osaa pysäyt­tää nii­tä. Lisäk­si monet ovat hie­man epä­var­mo­ja sii­tä, että voi­ko ääniä edes noin vain lei­ma­ta ”syö­mis­häi­riön höpi­näk­si” ja ohit­taa olan kohau­tuk­sel­la – mitäs jos niis­sä pii­lee­kin totuu­den sie­men? Mitä jos äänet aut­ta­vat­kin tsemp­paa­maan ja ilman nii­tä vii­mei­nen­kin yrit­tä­mi­sen tah­to häviäi­si? Ehkä pahoin­pi­te­le­vä ääni kui­ten­kin joten­kin karul­la taval­la aut­taa? Tough love?

Vaik­ka ”syö­mis­häi­riön ääni” saat­taa­kin tun­tua jäl­leen yhdel­tä syö­mis­häi­riöi­hin liit­ty­väl­tä kum­mal­li­suu­del­ta, on se tär­ke­ää ottaa oiree­na tosis­saan ja hoi­dos­sa yhdek­si työs­tä­mi­sen koh­teek­si. Tut­ki­muk­sis­sa on havait­tu, että syö­mis­häi­riön ääni on mm. yhtey­des­sä lai­huus­häi­riön uusiu­tu­mi­seen. Myös äänen vies­tien hen­ki­ses­ti väki­val­tai­sen sisäl­lön on havait­tu ole­van yhtey­des­sä syö­mis­häi­riön vaka­vuu­teen sekä lai­huus- että ahmi­mis­häi­riös­sä. Kysees­sä on siis oleel­li­ses­ti sai­rau­den kul­kuun ja para­ne­mi­seen vai­kut­ta­va oire.

Kos­ka puhu­taan äänes­tä, on hyvä sel­keäs­ti erot­taa toi­sis­taan syö­mis­häi­riön ääni sekä psy­koo­si­sai­rauk­siin liit­ty­vä ään­ten kuu­le­mi­nen. Syö­mis­häi­riön äänes­tä puhut­taes­sa ei ole kysees­sä psy­koot­ti­nen ään­ten kuu­le­mi­nen, vaan pikem­min­kin nega­tii­vi­nen sisäi­nen puhe. Se on nor­maa­li ilmiö, joka esiin­tyy kai­kil­la ihmi­sil­lä. Syö­mis­häi­riöis­sä tämä ilmiö saa kui­ten­kin niin voi­mak­kaat mit­ta­suh­teet, että se alkaa hai­tal­li­ses­sa mää­rin hal­li­ta sai­ras­tu­neen miel­tä.

Kes­kus­te­luis­sa usein kil­pai­le­vat syö­mis­häi­riön ääni, joka hal­lit­see sai­ras­tu­neen miel­tä, ja hoi­ta­van hen­ki­lön ääni, joka sanoo vas­tak­kai­sia asioi­ta. Tämä saat­taa hei­ken­tää sai­ras­tu­neen roh­keut­ta ottaa vas­taan apua. Jos äänen puhet­ta ei ote­ta sel­keäs­ti esil­le ja suh­tau­du­ta sii­hen vaka­vas­ti, jää sai­ras­tu­nut yksin kamp­pai­le­maan sisäl­tä ja ulkoa tule­vien vies­tien ris­ti­rii­tai­suu­den kes­kel­le. Ja kuten usein käy, yksi­nään sel­viy­ty­mään jätet­ty sai­ras­tu­nut jou­tuu taval­li­ses­ti tot­te­le­maan sai­rau­den ään­tä, sil­lä sen kuun­te­le­mat­ta jät­tä­mi­nen aiheut­taa lii­an suu­ren taka­pot­kun – ahdis­tuk­sen ja pahan olon voi­mis­tu­mi­sen.

Hoi­dos­sa sai­rau­den ääni on hyvä ottaa sel­keäs­ti esil­le ja työs­tää sitä kuten mui­ta­kin syö­mis­häi­riön oirei­ta. On tär­ke­ää näh­dä, että ääni on ylei­nen syö­mis­häi­riö­oi­re, jota on tar­peen tar­kas­tel­la ja tut­kia yhdes­sä, hyväk­sy­väs­sä ja ute­li­aas­sa hen­ges­sä hoi­ta­van hen­ki­lön ja sai­ras­tu­neen väli­ses­sä työs­ken­te­lys­sä.

Ään­ten kans­sa voi työs­ken­nel­lä monel­la taval­la. Eri­tyi­ses­ti kog­ni­tii­vi­ses­sa psy­ko­te­ra­pias­sa on monen­lai­sia tähän sovel­tu­via mene­tel­miä. Ylei­ses­ti voi­si tode­ta, että ensim­mäi­nen askel on yhdes­sä tode­ta ään­ten (tai ään­ten kal­tais­ten tun­keu­tu­vien aja­tus­ten) ole­mas­sao­lo ja kes­kus­tel­la nii­den monen­lai­ses­ta mer­ki­tyk­ses­tä. Jos­kus äänet voi­vat esi­mer­kik­si tun­tua väki­val­tai­sil­ta, jos­kus viet­te­le­vän hou­kut­te­le­vil­ta ja niin edel­leen. On hyvä käyt­tää rei­lus­ti aikaa ääniin tutus­tu­mi­seen esi­mer­kik­si kir­joit­ta­mal­la ylös nii­den sano­mia lausei­ta eri­lai­sis­sa tilan­teis­sa. Kir­joit­ta­mi­nen aut­taa otta­maan etäi­syyt­tä ja tar­kas­te­le­maan vies­te­jä objek­tii­vi­sem­min.

Toi­nen askel on tar­kas­tel­la äänen sano­mia lausei­ta uusis­ta pers­pek­tii­veis­tä. Esi­mer­kik­si sen poh­ti­mi­nen mil­tä tun­tui­si kuul­la, että rakas ihmi­nen uskoi­si itses­tään ään­ten mai­nit­se­mia asioi­ta, aut­taa tar­kas­te­le­maan vies­te­jä etääm­mäl­tä. Mitä toi­sel­le voi­si sanoa, joka ker­toi­si mie­len­sä tois­te­le­van täl­lai­sia lausei­ta? Miten hän­tä voi­si aut­taa näke­mään toi­sen­lai­sen todel­li­suu­den?

Työs­ken­te­lyn tavoit­tee­na on saa­da syväl­li­nen sisäi­nen tun­tu­ma sii­hen, että lauseet ovat poh­jim­mil­taan mer­ki­tyk­set­tö­miä san­ajo­no­ja, joi­ta mie­li on juut­tu­nut syö­mis­häi­riön vai­ku­tuk­ses­ta tois­ta­maan. Vaik­ka ne tun­tu­vat tosil­ta, ne eivät sitä ole. Eikä nii­tä tar­vit­se uskoa eikä kuun­nel­la – eikä var­sin­kaan toi­mia nii­den mukaan. Vaik­ka tämä on help­poa täs­sä tode­ta, vaa­tii asian sisäis­tä­mi­nen taval­li­ses­ti pal­jon kes­kus­te­lua. Ei rii­tä, että sai­ras­tu­nut ymmär­tää asian älyl­li­ses­ti. On tär­ke­ää, että tie­to uppo­aa tun­ne­ta­sol­le saak­ka. Tämä usein vaa­tii kär­si­väl­lis­tä pro­ses­soin­tia, kes­kus­te­lua ja kysee­na­lais­ta­mis­ta, johon on hyvä vara­ta hoi­dos­sa kun­nol­la aikaa.

Täs­tä aihees­ta voit lukea lisää englan­nin kie­li­ses­tä artik­ke­lis­ta ”Scott, N, Hans­tock TL, Thorn­ton C: Dys­func­tio­nal self-talk associa­ted with eating disor­der seve­ri­ty and symp­to­ma­to­lo­gy. Jour­nal of Eating Disor­ders 2014 2:14.”

Onko sinul­la koke­muk­sia syö­mis­häi­riön äänes­tä? Mil­lai­set asiat ovat aut­ta­neet sinua vai­men­ta­maan sitä?

Kesäi­sin ter­vei­sin,
Pia Char­pen­tier

8 vastausta artikkeliin “Kuka puhuu sisäl­lä­ni? – Syö­mis­häi­riön ääni ja sen huo­mioi­mi­nen hoi­dos­sa”

 1. vanessa avatar

  Todel­la hyvä teks­ti ja pys­tyin kyl­lä hyvin samais­tu­maan! Itsel­lä­ni aut­taa myös se, että yri­tän puhua ääneen tuon äänen sano­mia asioi­ta, jol­loin mones­ti huo­maa miten jär­jet­tö­mil­tä ne kuu­los­ta­vat. Jaoin pos­tauk­sen myös blo­gi­ni Face­book-sivul­la, oli niin hyvä 🙂

 2. Keiju avatar
  Keiju

  Asia, joka usein hoi­dos­sa unoh­de­taan. Näin aina­kin itse olen koke­nut. Kysei­nen asia myös tie­tä­mät­tö­män todel­la vai­kea ymmär­tää, mikä lisää esim sai­ras­tu­neen syr­jäy­ty­mis­tä ja vai­keut­taa hoi­toon­ha­keu­tu­mis­ta.

 3. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei Ida! Kom­ment­ti­si kuvas­taa hyvin sitä, kuin­ka syö­mis­häi­riöl­le mikään ei rii­tä.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 4. Syömishäiriökeskus avatar

  Kii­tos 🙂

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 5. Syömishäiriökeskus avatar

  Tämä on var­mas­ti tot­ta. Välil­lä myös syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van tilan­ne tul­ki­taan psy­koot­ti­sek­si, kun hän yrit­tää kuvail­la ään­tä.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 6. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Tun­nis­tan itses­sä­ni nega­tii­vis­ta puhet­ta, jos­kin muo­dos­sa “minus­ta ei ole mihin­kään”, “minus­ta ei ole elä­jäk­si” jne…
  En ole osan­nut aja­tel­la nii­tä syö­mis­häi­riön äänek­si vaan ne ovat ulko­puo­lel­ta tul­lei­ta totuuk­sik­si muo­dos­tu­nei­ta usko­muk­sia, kun on hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­ta (!) saa­nut kuul­la ole­van­sa vaik­ka min­kä­lai­nen… Puh­das­ta hen­kis­tä väki­val­taa vuo­si­kau­det.
  Vas­toin­käy­mi­siä elä­mäs­sä­ni on tul­lut enem­män kuin tar­peek­si ja ne ovat edel­leen vah­vis­ta­neet noi­ta usko­muk­sia itses­tä. Aika­naan koin ris­ti­rii­taa ulkoi­sen vies­tin ja sisäi­sen tun­teen kans­sa (itse ajat­te­lin ole­va­ni ok), mut­ta sit­ten en enää jak­sa­nut.

  En enää vuo­sien sai­ras­ta­mi­sen jäl­keen tie­dä kuka olen. Eikä sitä auta hen­ki­lö­kun­nan vies­ti sii­tä, että minul­la on sitä tätä ja tuo­ta työs­tet­tä­vää ja on minus­ta kiin­ni ete­nee­kö hoi­to. Ymmär­rän, että vii­me­kä­des­sä vas­tuu on minul­la, mut­ta minus­ta tukea pitäi­si tul­la hen­ki­lö­kun­nal­ta ja hei­dän muun­taa toi­min­taan­sa, jot­ta minun olo­ni hel­pot­tui­si ja asioi­den työs­tä­mi­nen mah­dol­lis­tui­si. Nyt koen vas­tuun ole­van koko­naan minul­la ja koen itse­ni huo­nok­si ja epä­on­nis­tu­neek­si hoi­dos­sa­kin, kos­ka en ete­ne, vaik­ka kuin­ka yri­tän.
  Jul­ki­sel­la puo­lel­la on pal­jon paran­net­ta­vaa sii­nä, että koe­tet­tai­si näh­dä vah­vuu­det viko­jen sijaan. Nyt “kii­tos” hoi­don, koen ole­va­ni para­ne­mis­ky­vy­tön ja en koe kuu­lu­va­ni tai pys­ty­vä­ni kuu­lu­maan yhteis­kun­taan mil­lään taval­la.

  Koen ole­va­ni umpi­ku­jas­sa.

 7. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei ano­nyy­mi! Onpa ikä­vä kuul­la. Toi­vot­ta­vas­ti pää­set umpi­ku­jas­ta.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 8. Unknown avatar

  Kir­joit­ta­ja on pois­ta­nut tämän kom­men­tin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *