Kun et taas­kaan osan­nut sanoa ei

Ker­ron yhden esi­mer­kin omas­ta elä­mäs­tä­ni, jon­ka muis­tan kirk­kaas­ti kuin eili­sen päi­vän, vaik­ka asia tapah­tui lap­suu­des­sa­ni. Oli kau­nis tal­vi-sun­nun­tai. Aurin­ko pais­toi kirk­kaal­ta tai­vaal­ta. Las­ket­te­luun sää oli mitä mai­nioin. Olin vas­ta ala-asteel­la, mut­ta olin jo aika hyvä las­ket­te­le­maan, sil­lä olin­han teh­nyt sitä pie­neen ikää­ni näh­den jo mel­ko kau­an. His­si­jo­nos­sa tun­te­ma­ton mies kysyi minul­ta, haluai­sin­ko osal­lis­tua ilmai­seen las­ket­te­lu­kou­luun, joka alkai­si 5 minuu­tin kulut­tua. Minua ujos­tut­ti pal­jon, kun tun­te­ma­ton puhui minul­le. Sain sii­nä joten­kin kuis­kat­tua ”ihan sama”.

Vii­den minuu­tin pääs­tä olin­kin sit­ten jo muka­na tuos­sa las­ket­te­lu­kou­lus­sa. Ja kap­pas, koh­ta aura­sin­kin ohjaa­jan jal­ko­jen välis­sä, kuten monet muut­kin lap­set mui­den ohjaa­jien. Jos­tain syys­tä en saa­nut sanot­tua vie­lä sii­nä­kään het­kes­sä ”ei” ja että ”hei, mä osaan tän jo, mä voi­sin enem­min­kin ope­tel­la pujot­te­lu­tek­niik­kaa ihan kun­nol­la”.

Niin sii­nä kävi, että uskal­luk­sen puu­te sanoa ”ei”, joh­ti sii­hen, että iso osa hyväs­tä las­ket­te­lu­päi­väs­tä valui huk­kaan. Har­mit­ti vie­tä­väs­ti, sil­lä en ehti­nyt syök­syä upei­ta met­sä­reit­te­jä aurin­gon pais­taes­sa lumis­ten pui­den lomas­ta. En ehti­nyt har­joi­tel­la hyp­py­ri­hyp­py­jä, enkä ehti­nyt teke­mään juu­ri mitään muu­ta­kaan mitä oli­sin halun­nut tuo­na las­ket­te­lu­päi­vä­nä teh­dä.

Kuu­los­taa­ko tutul­ta? Oli­sit halun­nut sanoa ”ei”, mut­ta sanoit ”ihan sama” tai ehkä jopa ”kyl­lä”. Halusit miel­lyt­tää tois­ta. Sivuu­tit tar­pee­si tai mie­li­pi­tee­si ja toi­mit niin kuin ole­tit toi­sen sinun halua­van toi­mia. Jäl­ki­kä­teen har­mit­te­lit mie­les­sä­si mik­si menit niin taas teke­mään.

Syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä omat tar­peet tule­vat usein hel­pos­ti sivuu­tet­tua. Joil­la­kin koh­taa­mis­ta­ni syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neis­ta ”ei” jää sano­mat­ta päi­vit­täin. Monet asiat voi­vat olla ihan pie­niä ja arki­sia, mut­ta kun niis­tä ei kos­kaan kiel­täy­dy, niin ei:n sano­mi­sen vai­keu­des­ta tulee todel­li­nen itseä kuor­mit­ta­va teki­jä. Ihmi­ses­tä tulee hel­pos­ti ikään kuin kyn­nys­mat­to, jon­ka tar­pei­ta on help­po pol­kea. Ikä­vä kyl­lä, jos­kus ”ei” jää sano­mat­ta myös niis­sä isom­mis­sa asiois­sa, jol­loin ihmi­nen ajau­tuu todel­la vai­kei­siin tai vaka­viin tilan­tei­siin, joi­den aiheut­ta­maa tak­kaa jou­tuu­kin sit­ten sel­vit­te­le­mään vuo­sia.

Monis­ta ei:n sano­mi­nen saat­taa tun­tua pahim­mal­ta mitä voi teh­dä, suu­rel­ta louk­kauk­sel­ta tois­ta koh­taan. Se voi tun­tua hävet­tä­väl­tä itsek­kyy­del­tä. Todel­li­suu­des­sa ei:n sano­mi­nen ei ole itsek­kyyt­tä. Sen sano­mi­nen ei tar­koi­ta sitä, että kos­kaan ei voi­si teh­dä kom­pro­mis­se­ja. Eikä ei:n sano­mi­nen auto­maat­ti­ses­ti louk­kaa toi­sia ihmi­siä. ”Ei” on jos­kus tar­peel­li­nen vies­ti itsen­sä arvos­ta­mi­ses­ta. Se suo­je­lee mones­ti myös itseä vaa­ral­li­sil­ta tilan­teil­ta. Se vähen­tää mah­dol­li­suuk­sia jou­tua hyväk­si käy­te­tyk­si niin kou­lus­sa, töis­sä kuin muis­sa­kin sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa.

”Ihan sama” on mie­les­tä­ni usein samaan lop­pu­tu­lok­seen joh­ta­va vas­taus kuin ”kyl­lä”. Se vies­tit­tää epä­var­muut­ta, mut­ta jät­tää tilan­teen elä­mään siten, että toi­nen hel­pos­ti mää­rit­te­lee mitä teh­dään tai miten toi­mi­taan. Jos­kus toki voi olla niin­kin, että ei oikein itse­kään tie­dä mitä halu­aa. Sil­loin ”ihan sama” voi tun­tua hyväl­tä vas­tauk­sel­ta. Ja kyl­lä­hän niin voi vas­ta­ta­kin, mut­ta on hyvä huo­ma­ta, että mie­len­sä saa muut­taa. Omas­sa esi­mer­kis­sä­ni oli­si ollut täy­sin oikeu­tet­tua muut­taa miel­tä, kun las­ket­te­lu­kou­lun luon­ne sel­vi­si. Oli­sin voi­nut ker­toa, että kysei­nen las­ket­te­lu­kou­lu ei ollut minul­le tar­peen. Se oli­si ollut myös rei­lua ohjaa­jaa koh­taan, sil­lä ehkä­pä hän oli­si osan­nut sit­ten ehdot­taa minul­le enem­män osaa­mis­ta­ni vas­taa­vaa las­ket­te­lu­kou­lua tai tar­jo­ta ilmais­ta las­ket­te­lu­kou­lua enem­män sitä tar­vit­se­val­le.

Miten sit­ten voi oppia sano­maan ”ei”? Ensim­mäi­sek­si ohjeek­si sanoi­sin, että toi­sen reak­tioi­ta ei tar­vit­se pelä­tä. Pel­ko on usein tur­haa. Toi­nen ei auto­maat­ti­ses­ti suu­tu tai ala viha­ta sinua vain sik­si, että kiel­täy­dyt jos­tain. Et myös­kään ole vas­tuus­sa toi­sen tun­teis­ta omie­si kus­tan­nuk­sel­la. Tar­ve miel­lyt­tää aina mui­ta käy ihmi­sel­le itsel­leen ras­kaak­si ja se näkyy hel­pos­ti muil­le. Muis­ta, että itse­luot­ta­muk­se­si kehit­ty­mi­nen ei pitäi­si olla riip­pu­vai­nen toi­sen miel­lyt­tä­mi­ses­tä. Itse­luot­ta­mus kehit­tyy parem­min, kun kun­nioi­tat itseä­si. Sil­loin sinua­kin kun­nioi­te­taan enem­män ja sinun on hel­pom­pi kun­nioit­taa aidos­ti toi­sia.

Huo­maat­han myös, että ei:n sano­mi­nen ei ole syno­nyy­mi itsek­kyy­del­le. Mie­les­tä­ni itsek­kyyt­tä on enem­män se, että sanoo aina ”kyl­lä”. Toi­sel­le voi tul­la pidem­män pääl­le tun­ne, että hän on vas­tuus­sa sinus­ta, viih­ty­mi­ses­tä­si ja tun­teis­ta­si, sil­lä se näkyy mel­ko usein ulos­päin, jos et oikeas­ti oli­si halun­nut sanoa ”kyl­lä”.

Voit myös perus­tel­la vas­tauk­se­si. Voit esi­mer­kik­si ker­toa toi­sel­le, että läh­ti­sit mie­lel­lä­si teke­mään jotain mihin toi­nen on sinut kut­su­nut, mut­ta sinul­la on jo sovit­tu muu­ta. Voit myös teh­dä vas­taeh­do­tuk­sen, kuten ”sopi­si­ko sinul­le yli­huo­men­na?”. Ihmi­sil­lä on kyl­lä tai­pu­mus­ta ymmär­tää ja hyväk­syä vas­tauk­se­si. Jos taas et aina tie­dä mitä todel­la haluat, voit myös sanoa, että haluat miet­tiä het­ken. On täy­sin hyväk­syt­tä­vää kuu­los­tel­la omia halu­jaan ja toi­vei­taan het­ki, ennen myön­tä­vän tai kiel­tei­sen vas­tauk­sen anta­mis­ta. Lupaa kui­ten­kin pala­ta asi­aan heti kun tie­dät.

Itse­ni koh­dal­la huk­kaan valu­nut las­ket­te­lu­päi­vä antoi hyvän ope­tuk­sen. Muis­tan sen usein nii­nä het­ki­nä, kun ajat­te­len, että en keh­taa sanoa ”ei”. Se muis­tut­taa minua vie­lä­kin, että oman mie­li­pi­teen muo­dos­ta­mi­seen voi käyt­tää het­ken. Koke­mus kuis­kai­lee taka­rai­vos­sa­ni joka ker­ta, kun mei­naan sanoa ”ihan sama”, vaik­ka tie­täi­sin mitä haluan. Se muis­tut­taa myös sii­tä, että voin muut­taa miel­tä­ni. Koke­mus ei kui­ten­kaan auto­maat­ti­ses­ti tar­koi­ta sitä, että ei:n sano­mi­nen oli­si aina minul­le help­poa. Usein se kui­ten­kin roh­kai­see kuun­te­le­maan itseä­ni ja arvos­ta­maan omia tar­pei­ta­ni.

Toi­voi­sin­kin jokai­sel­le luki­jal­le roh­keut­ta kuu­los­tel­la itse­ään ja omia tar­pei­taan. Lop­pu­jen lopuk­si sii­nä on kyse sii­tä, että itse­ään arvos­taa. Itse­ään arvos­ta­mal­la on myös lähem­pä­nä sitä, että voi aidos­ti arvos­taa myös tois­ta. Sil­loin toi­seen pys­tyy luot­ta­maan ja tie­tää, että jos itse ei jos­sain haluai­si olla muka­na, on rei­lum­paa myös tois­ta koh­taan sanoa se suo­raan.

Uskal­la siis sanoa ”Ei”!

Ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

4 vastausta artikkeliin “Kun et taas­kaan osan­nut sanoa ei”

 1. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Minus­ta taas tun­tuu ole­va­ni lii­an itse­käs kun sanon usein ei. Se ei ole ongel­ma. Jos kave­ri kut­suu kylään/sukulaisten synttärit/kirkkokonsertti/koiran hoi­to joka ei kiin­nos­ta en mene. Teen mis­tä pidän enkä vel­vol­li­suu­des­ta. Lii­kun­ta menee usein meno­jen edel­le kos­ka se on minul­le tär­ke­ää. Tulee­han välil­lä mork­kis kun ei ole saa­nut aikai­sek­si mitään hyö­dyl­lis­tä tai aut­ta­nut mut­ta haluan elää oman näköis­tä elä­mää­ni se mikä minul­le tär­ke­ää. Jos en jak­sa olla sosi­aa­li­nen kiel­täy­dyn tapaa­mi­sis­ta ja sanon rehel­li­ses­ti en nyt jak­sa. Se miten toi­nen rea­goi ei pelo­ta enkä voi sii­hen vai­kut­taa.

 2. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Eikö tahal­li­nen syö­mi­soi­rei­lu huo­mion vuok­si ole pal­jon vaa­ral­li­sem­paa itsek­kyyt­tä, kuin kyvyt­tö­myys kiel­täy­tyä aina kun haluai­si? Blo­gin­ne antaa kuvan, että syö­mis­häi­riöi­set oli­si­vat auto­maat­ti­ses­ti maa­il­man kil­teim­piä enke­lei­tä, vaik­ka niin ei todel­la­kaan ole. Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vien jou­kos­sa on ihan yhtä­lail­la itsek­käi­tä, ilkei­tä, kou­lu­kiusaa­jia, empa­tia­ky­vyt­tö­miä yms. ihmi­siä. Eikö sii­nä­kin ole ris­kin­sä, jos hoi­dos­san­ne on esim. itsek­käis­tä ja tun­ne­kyl­mis­tä syis­tä sai­ras­ta­va ja kan­nus­tat­te jat­ku­vas­ti “ter­vee­seen” itsek­kyy­teen? Annat­te täy­si­hoi­toa ja pas­saus­ta samal­la, kun hoet­te asiak­kal­le, ettei hänes­sä itses­sään ole kos­kaan mitään vikaa. Välil­lä ihan pelot­taa, että mil­lai­sia pal­ve­luk­siin tot­tu­nei­ta, omaan napaan tui­jot­ta­via ja täy­sin muis­ta piit­ta­mat­to­mia ihmi­siä osas­tol­tan­ne ulos käve­lee. Eten­kin, jos hoi­to on kes­tä­nyt pit­kään. Tar­koi­tan nyt siis eri­tyi­ses­ti näi­tä sai­rau­del­laan mui­ta tie­toi­ses­ti pyö­rit­tä­viä tapauk­sia. Tar­koi­tuk­se­na ei ole hal­ven­taa vaan välil­lä kau­his­te­len näi­tä asioita…Kertokaa toki kuin­ka itse asian näet­te?

 3. Syömishäiriökeskus avatar

  Kii­tos Ano­no­nyy­mi täs­tä näkö­kul­mas­ta. Tut­tu näkö­kul­ma tämä­kin on. Ei:n sano­mi­nen ei ole tie­ten­kään kai­kil­le se vai­kea jut­tu.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 4. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! En koe, että hoi­tom­me päät­tä­neis­tä tuli­si pal­ve­luk­siin, omaan napaan tui­jot­ta­via ja muis­ta piit­taa­mat­to­mia ihmi­siä. Kyl­lä meil­lä myös har­joi­tel­laan sosi­aa­li­sia tai­to­ja ja tois­ten huo­mioi­mis­ta, mikä­li sii­hen on tar­ve. Mie­les­tä­ni en anta­nut ymmär­tää kir­joi­tuk­ses­sa­ni, että ei:n sano­mi­nen on ongel­ma kai­kil­le, mut­ta osal­le se on ja sil­loin sii­hen on hyvä etsiä muu­tos­ta. On myös hyvä huo­ma­ta, että hoi­tom­me on pro­ses­si. Hoi­don alus­sa usein poti­laan omaa vas­tuu­ta vähen­ne­tään, jot­ta hän saa kaik­ki voi­ma­va­ran­sa toi­pu­mi­seen. Hoi­don ede­tes­sä oma vas­tuu kas­vaa ja siten myös se, että “jou­tuu” teke­mään enem­män itse asioi­ta. Ja jos vai­kut­taa sil­tä, että jol­la­kin on kuvaa­maa­si “tie­tois­ta pyö­rit­tä­mis­tä”, niin kyl­lä sekin huo­mioi­daan hoi­dos­sa. Hoi­to­mal­lim­me on aina yksi­löl­li­nen, joten jokai­sen ongel­mat ja vah­vuu­det huo­mioi­daan hoi­don suun­nit­te­lus­sa ja toteut­ta­mi­ses­sa.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *