Syö­mis­häi­riöt puhu­tut­ta­vat – Kysy­myk­set, joi­hin on vai­kea vas­ta­ta

Huo­maan usein uusia ihmi­siä koh­da­tes­sa­ni, että syö­mis­häi­riöt puhu­tut­ta­vat, ihme­tyt­tä­vät ja kiin­nos­ta­vat ihmi­siä ilmiö­nä. Moni kysy­jä sanoo, että ei oikeas­taan tie­dä syö­mis­häi­riös­tä juu­ri mitään, mut­ta on jos­kus ehkä koh­dan­nut jon­kun, joka on sai­ras­tu­nut syö­mis­häi­ri­öön. Kyse­li­jöi­den run­saus vies­tii minul­le, että syö­mis­häi­riöt tie­dos­te­taan jol­lain tasol­la nyky­päi­vä­nä, mut­ta nii­tä ei edel­leen­kään juu­ri ymmär­re­tä. Syö­mis­häi­riöi­den ympä­ril­lä lei­juu utu­mai­nen pil­vi, mikä pitää sisäl­lään ymmär­tä­mät­tö­myyt­tä, vää­ri­nym­mär­rys­tä ja mys­tiik­kaa.

Olen myös huo­man­nut, että vaik­ka olen­kin työs­ken­nel­lyt jo mel­ko kau­an syö­mis­häi­riöi­den paris­sa taval­la tai toi­sel­la, en osaa vas­ta­ta moniin­kaan kysy­myk­siin. Luu­len osaa­va­ni, mut­ta sit­ten huo­maan, että vas­tauk­se­ni jää­vät kui­ten­kin puo­li­vil­lai­sik­si. Tämä joh­tu­nee sii­tä, että syö­mis­häi­riöt ovat vai­kei­ta sai­rauk­sia osit­tain juu­ri sik­si, että mones­ti sel­kei­tä vas­tauk­sia ei ole. Syö­mis­häi­riön muo­to­ja on yhtä mon­ta kuin sai­ras­tu­nut­ta­kin ja toi­pu­mi­sen tari­nat­kin ovat aina yksi­löl­li­siä.

Esi­mer­kik­si sai­rau­den syi­hin vas­taa­mi­nen on ollut minul­le yllät­tä­vän haas­ta­vaa. Oli­si help­po heit­tää, että syö­mis­häi­riö joh­tuu sii­tä ja tuos­ta, mut­ta todel­li­suu­des­sa sai­rau­den syi­den ymmär­tä­mi­nen ei ole niin yksioi­kois­ta. Sai­ras­tu­neel­la voi olla jokin sel­keä elä­män­ta­pah­tu­ma, mikä on osal­taan joh­ta­nut sai­ras­tu­mi­seen, mut­ta tapah­tu­ma ei kui­ten­kaan yksin seli­tä, mik­si ihmi­nen rea­goi sii­hen juu­ri syö­mis­häi­riöl­lä. Yhtä usein ihmi­sen elä­män­ta­ri­naa tar­kas­tel­taes­sa, mitään sel­ke­ää osoi­tet­ta­vaa syy­tä ei löy­dy. Vas­tauk­se­na monen asian sum­ma puo­les­taan tun­tuu jät­tä­vän kysy­jän tie­don näl­kään, sil­lä monien asioi­den yhdis­tä­mi­nen mie­les­sä sai­rau­teen joh­ta­vak­si ei ole help­poa. Yksi suo­si­ma­ni vas­taus sai­rau­den syi­hin on nyky­ään se, että syö­mis­häi­riö on oire jol­le­kin muul­le ongel­mal­le, jota sai­ras­tu­nut ei ole pys­ty­nyt kes­tä­mään tai muu­toin sel­vit­tä­mään.

Toi­nen vai­kea kysy­mys minul­le on ollut median ja län­si­maa­lai­sen kult­tuu­rin roo­li syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä. Intui­tii­vi­nen vas­tauk­se­ni kysy­jil­le on, että syö­mis­häi­riö ei joh­du medias­ta ja län­si­mai­ses­ta kult­tuu­ris­ta, vaik­ka tie­dän­kin, että vas­taus on osit­tain har­haan­joh­ta­va. Syy mik­si en halua pai­not­taa nii­den roo­lia on se, että en halua antaa kuvaa syö­mis­häi­riöis­tä pin­nal­li­si­na ja ulko­nä­kö­kes­kei­si­nä sai­rauk­si­na. Tie­dos­tan kui­ten­kin, että median vies­tin­näl­lä ja län­si­maa­lai­sil­la kau­neusi­han­teil­la on lusik­kan­sa sopas­sa, mut­ta haluan vies­tit­tää kysy­jil­le, että yksi­löl­li­sel­lä tasol­la syö­mis­häi­riö on aina pal­jon moni­mut­kai­sem­pi sai­raus.

On kui­ten­kin sano­mat­ta sel­vää, että toi­pu­mi­sen tiel­lä jat­ku­vas­ti joka suun­nas­ta kim­poi­le­vat kau­neusi­han­teet, eivät hel­po­ta kenen­kään tai­val­ta. Sik­si toi­von­kin, että media ja yhteis­kun­tam­me kan­tai­si­vat myös vas­tuun­sa. Esi­mer­kik­si laih­dut­ta­mis­vink­kien jaka­mi­nen syö­mis­häi­riöis­tä puhut­taes­sa on mie­les­tä­ni vas­tuu­ton­ta. Medial­la voi kui­ten­kin olla arvo­kas roo­li ymmär­ryk­sen lisää­mi­ses­sä, joten toi­voi­sin näke­vä­ni yhä enem­män sel­lais­ta vies­tin­tää, mikä ennal­ta ehkäi­see syö­mis­häi­riöi­tä ja aut­taa ymmär­tä­mään sai­rau­den todel­lis­ta luon­net­ta. Median vies­tin­näs­sä tuli­si näkyä, että syö­mis­häi­riöis­sä ei ole mitään kadeh­dit­ta­vaa, eikä upea tai hoik­ka ulko­kuo­ri ole mikään tae onnel­li­suu­des­ta.

Kol­mas vai­kea kysy­mys on mie­les­tä­ni, voi­ko syö­mis­häi­riös­tä paran­tua koko­naan. Minus­ta tun­tuu, että usein kysy­jäl­lä on jo val­miik­si ennak­ko-ole­tus, että ei voi – ker­ran ano­rek­tik­ko, aina ano­rek­tik­ko jne. Minul­le on jos­kus jopa louk­kaan­nut­tu, kun olen vas­tan­nut, että kyl­lä syö­mis­häi­riös­tä voi paran­tua koko­naan. En täy­sin ymmär­rä, mik­si vas­tauk­se­ni aiheut­ti suut­tu­mus­ta. Minun jär­ke­ni mukaan vas­tauk­se­ni oli loh­dul­li­nen. Toi­sel­le se ei sitä kui­ten­kaan ollut.

Kysy­myk­seen vas­taa­mi­nen on mah­dol­li­ses­ti sik­si vai­ke­aa, että paran­tu­mi­sen mää­ri­tel­mät eivät ole yhte­näi­siä. Monet paran­tu­mi­sen mää­ri­tel­mät otta­vat huo­mioon fyy­si­set muu­tok­set sekä käyt­täy­ty­mi­ses­sä tapah­tu­vat muu­tok­set. Pai­no kor­jaan­tuu (eri­tyi­ses­ti ano­rek­sias­sa), näky­vät oireet jää­vät pois ja ruo­kai­lu­tot­tu­muk­set nor­ma­li­soi­tu­vat. Ihmi­nen on saa­nut ehkä tämän jäl­keen ter­veen pape­rit, mut­ta kun romah­dus on tapah­tu­nut, on ihmi­sel­lä men­nyt usko täy­del­li­sen paran­tu­mi­sen mah­dol­li­suu­teen. Ongel­ma­na on kui­ten­kin ollut ehkä se, että ajat­te­lus­sa tapah­tu­vaa muu­tos­ta ei ollut ehti­nyt tapah­tua ennen, kuin ihmi­nen oli mää­ri­tel­ty paran­tu­neek­si.

Ajat­te­lus­sa tapah­tu­va muu­tos onkin huo­nom­min mää­ri­tel­ty paran­tu­mi­sen mää­ri­tel­mis­sä. Väit­täi­sin, että juu­ri aja­tus­ten sisäl­tö on se, mikä lopul­ta rat­kai­see, onko paran­tu­mi­nen todel­la tapah­tu­nut. Minä­ku­va on muut­tu­nut posi­tii­vi­sem­mak­si, tun­tei­ta on hel­pom­pi kuun­nel­la ja käsi­tel­lä eikä nega­tii­vi­nen ja pel­ko­jen värit­tä­mä ajat­te­lu enää hal­lit­se elä­mää. Täs­sä­kin on kui­ten­kin oma kom­mer­venk­kin­sa. Jos esi­mer­kik­si ano­rek­sias­ta toi­pu­nut jos­kus ajat­te­lee kehos­taan nega­tii­vi­ses­ti tai buli­mias­ta toi­pu­nut huo­maa ajat­te­le­van­sa len­kil­le läh­töä her­kut­te­lun jäl­keen, niin tar­koit­taa­ko se, että täy­del­li­nen paran­tu­mi­nen ei ole tapah­tu­nut. Odo­tam­me­ko ken­ties paran­tu­neil­ta jotain sel­lais­ta vah­vuut­ta ja täy­del­li­syyt­tä, mikä on pal­jon vaa­dit­tu myös heil­tä, jot­ka eivät ole kos­kaan sai­ras­ta­neet syö­mis­häi­riö­tä?

Muis­tam­me­ko, että lop­pu­jen lopuk­si ulko­nä­kö­hän oli vain osa syö­mis­häi­riö­tä? Yksi aja­tus­lip­sah­dus ulko­nä­kö­kes­kei­seen maa­il­maan ei vie­lä tee kenes­tä­kään täy­sin paran­tu­ma­ton­ta. Kun elä­mäm­me yhteis­kun­nas­sa, jos­sa lähes kaik­ki ympä­ril­lä rie­muit­se­vat jo yhdes­tä pudo­te­tus­ta kilos­ta, mie­les­tä­ni oli­si koh­tuu­ton­ta olet­taa, että syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­nut ei kos­kaan enää koh­tai­si sel­lai­sia aja­tuk­sia. Kes­kei­sem­pää onkin tar­kas­tel­la, kuin­ka usein näi­tä aja­tuk­sia on ja mil­lai­sen otteen aja­tuk­set ihmi­ses­tä saa­vat. Täl­tä poh­jal­ta sanoi­sin, että olen koh­dan­nut usei­ta ihmi­siä, jot­ka ovat paran­tu­neet täy­sin. Aja­tuk­set ovat muut­tu­neet posi­tii­vi­sem­mik­si ja syö­mis­häi­riö ei enää ota val­taa vai­kei­na het­ki­nä, vaan ihmi­nen on oppi­nut hyö­dyn­tä­mään ter­vei­tä kei­no­ja ahdis­tuk­ses­ta sel­vi­täk­seen.

Vai­kei­ta kysy­myk­siä on toki enem­män­kin, mut­ta täs­sä oli muu­ta­ma kysy­mys, joi­hin minun on ollut vai­kea vas­ta­ta. Mil­lai­sia vai­kei­ta kysy­myk­siä sinä olet koh­dan­nut? Entä miten vas­tai­sit kysy­myk­siin, jot­ka minä olen koh­dan­nut?

Ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

13 vastausta artikkeliin “Syö­mis­häi­riöt puhu­tut­ta­vat – Kysy­myk­set, joi­hin on vai­kea vas­ta­ta”

 1. tuntematon avatar

  Itse­kin olen tör­män­nyt usein kysy­myk­siin sii­tä, mik­si minä olen sai­ras­tu­nut syö­mis­häi­ri­öön? Tai mit­kä ovat yleen­sä syi­tä sai­ras­tu­mi­seen? Mut­ta kun usein­kaan ei ole ole­mas­sa yhtä syy­tä tai edes muu­ta­maa. Pal­jon olen miet­ti­nyt omaa sai­ras­tu­mis­ta ja sii­hen joh­ta­via syi­tä. Usein sai­ras­tu­mi­seen vai­kut­taa koko elä­män­ti­lan­ne ja eri­tyi­ses­ti asiat, jot­ka saa­vat hen­ki­lön koke­maan pelkoa/ahdistusta/syyllisyyttä. Näi­tä tun­tei­ta hän ei ehkä tun­nis­ta tai hän ei löy­dä kei­noa pur­kaa näi­tä nega­tii­vi­sia tun­tei­ta. Sil­loin syö­mis­häi­riö voi joil­la­kin ihmi­sil­lä tul­la kei­nok­si hal­li­ta näi­tä tun­tei­ta.. Mut­ta on mie­les­tä­ni hyvä asia, että sinä ammat­ti­lai­nen et lai­ta syy­tä median ja län­si­mai­sen kult­tuu­rin kau­neusi­han­teil­le, kos­ka se usein­kaan ei ole var­si­nai­nen syy. Toki oli­si iha­na asia, jos hoik­kuut­ta ei niin arvos­tet­tai­si vaan puhut­tai­siin mie­lum­min keho­po­si­tii­vi­suu­des­ta!

 2. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Kii­tos pal­jon, Ven­la, jäl­leen oikein hyvä kir­joi­tus! Tyk­kä­sin eri­tyi­ses­ti aja­tuk­sis­ta paran­tu­mi­sen mää­ri­tel­mäs­tä, ettei saa odot­taa paran­tu­neil­ta täy­del­li­syyt­tä (esim. ei kos­kaan enää ”aja­tus­lip­sah­duk­sia ulko­nä­kö­kes­kei­seen maa­il­maan”). Aja­tuk­sia tulee ja menee, ne tun­nis­te­taan, mut­ta nii­den mukaan ei enää men­nä.

 3. Syömishäiriökeskus avatar

  Kii­tos 🙂

  Ter­vei­sin,

  Ven­la

 4. Unknown avatar

  Hei!
  En ole ammat­ti­lai­nen mut­ta vas­taan sil­ti, sil­lä vähän aikaa sit­ten kes­kus­te­lin täs­tä aihees­ta ystä­vä­ni kans­sa.

  Kyl­lä on tot­ta, että jot­kut halua­vat sai­ras­tua syö­mis­häi­ri­öön, mut­ta mie­les­tä­ni sii­nä on kyse yhtä­lail­la syö­mis­häi­riös­tä oli se sit­ten tar­koi­tuk­sel­la han­kit­tu tai ei. Yleen­sä kaik­ki ei ole hyvin jos halu­aa tie­toi­ses­ti sai­ras­tua ja sai­ras­tu­nut ei vält­tä­mät­tä itse­kään osaa nime­tä mik­si halusi sai­ras­tua. Itse mie­tin, että hukas­sa itsen­sä kans­sa ole­vat nuo­ret saa­vat sai­rau­des­ta itsel­leen iden­ti­tee­tin.

 5. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Se on joka­ta­pauk­ses­sa sil­loin ollut oma valin­ta. Oli se sit­ten läh­töi­sin pahas­ta olos­ta tai mis­tä iki­nä. Mikä­li on päät­tä­nyt etu­kä­teen sai­ras­tut­taa itseen­sä, kir­joit­ta­nut päi­vä­kir­jaan että “hom­maa ano­rek­sian” jne, kuten esi­mer­kik­si yllä mai­nit­se­mas­sa­ni tapauk­ses­sa. Sil­loin se on ollut oma valin­ta _sairastua_.

 6. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Lisät­tä­köön vie­lä, että minun mie­les­tä­ni sil­loin on teko­py­hää väit­tää ettei mil­lään tavoin sai­ras­tu­nut ole voi­nut vai­kut­taa sii­hen sai­ras­tuu­ko vai ei. Aina­han syö­mis­häi­riön taka­na on ongelma/ongelmia, mut­ta on eri asia sai­ras­tua vai­vih­kaa kuin sai­ras­tut­taa itsen­sä tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti.

 7. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! Tämän vies­tin kir­joi­tin­kin jo aiem­min, mut­ta lai­tan sen tähän nyt uudes­taan: MOT-doku­men­tis­ta ja Ainos­ta on kom­ment­te­ja mel­ko pal­jon Ome­na­tu­vas­sa. Blo­gin yllä­pi­tä­jä­nä minus­ta kom­men­toi­ni alkaa pik­ku­hil­jaa vai­kut­taa net­ti­kiusaa­mi­sel­ta. Kuin­ka kau­an Ainon pitää kan­taa taak­kaa sii­tä, että osal­lis­tui doku­ment­tiin? Minus­ta koh­tuut­to­man kau­an hän on sii­tä jo saa­nut kuul­la. Toi­voi­sin­kin, että Ainon par­jaa­mi­nen blo­gi­sam­me voi­tai­siin lopet­taa. Huo­mio­ha­kui­suus­tee­mas­ta ja syö­mis­häi­riön tie­toi­ses­ta valit­se­mi­ses­ta saa kes­kus­tel­la, mut­ta sii­hen olem­me jo mel­ko usein eri koh­dis­sa vas­tan­neet. Jat­kos­sa suo­sit­te­len kaik­kia aihees­ta kiin­nos­tu­nei­ta luke­maan Pia Char­pen­tie­rin kir­joi­tuk­sen tääl­tä: http://syomishairiokeskus.blogspot.fi/2016/06/onko-syomishairion-sairastaminen.html. Tämän vuok­si pois­tin nyt Ome­na­tu­vas­ta yhden kom­men­tin.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 8. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Blo­gin hal­lin­noi­ja on pois­ta­nut tämän kom­men­tin.

 9. Syömishäiriökeskus avatar

  Komp­paan myös Idan kom­ment­tia. Valit­tua tai ei, niin kyse on syö­mis­häi­riös­tä. On myös hyvä miet­tiä, että onko syö­mis­häi­riö oikeas­ti jo alka­nut, kun ihmi­nen on päät­tä­nyt “hank­kia” itsel­leen syö­mis­häi­riön. Itse uskoi­sin, että on, vaik­ka sel­vä oirei­lu alkai­si­kin vas­ta “valin­nan” jäl­keen.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 10. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Syö­mis­häi­riön tie­toi­nen hank­ki­mi­nen on kiin­nos­ta­va ilmiö ja näin ollen Mot-doku­ment­ti on help­po esi­merk­ki ja viit­taus aihees­ta puhut­taes­sa. Onhan se taval­laan “anta­nut kas­vot” ilmiöl­le ja puhu­tut­ta­nut ihmi­siä. Ainos­ta minul­la ei aina­kaan ole ollut tar­vet­ta kes­kus­tel­la sen enem­pää tai poh­tia juu­ri hänen syi­tä toi­mia kuten toi­mi. Pahoit­te­lut siis, mikä­li tämä aiem­pi kom­ment­ti­ni tul­kit­tiin vää­rin!
  Vali­tet­ta­vas­ti tup­paa ole­maan niin, kun ker­ran jul­ki­suu­teen jotain sanot niin siel­lä se pysyy. Aihees­ta on sil­loin sal­lit­tua kes­kus­tel­la. Monis­ta muis­ta­kin TV-ohjel­mis­ta kes­kus­tel­laan inter­ne­tis­sä, tele­vi­sio­sar­jois­ta haas­tat­te­lui­hin. En ole luke­nut kaik­ka aiem­pia kom­ment­ti­kent­tiän­ne ja näin ollen ole ollut tie­toi­nen kai­kis­ta kom­men­teis­tan­ne. Tuli siis aika yllä­tyk­se­nä, että asial­li­sek­si tar­koi­tet­tu kir­joi­tuk­se­ni sai aikaan “nettikiusaajan”-leiman.

 11. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Onko kans­san­ne mah­dol­lis­ta keskustella/kysyä/pohtia asiois­ta ilman, että ne näky­vät jul­ki­ses­ti?

 12. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Pak­ko vie­lä sen ver­ran sanoa, kun jäi vai­vaa­maan tämä net­ti­kiusaa­ja-lei­ma tuon pois­te­tun kom­ment­ti­ni myö­tä. Eihän se ole Ainon vika, että hän on vas­tan­nut rehel­li­ses­ti sii­hen, mitä haas­tat­te­lus­sa on kysyt­ty. Täs­sä rehel­li­syys oli sitä, että sai­ras­tu­mi­nen oli tie­toi­nen valin­ta ja pro­jek­ti, sekä huo­mion­ha­ku kei­no. Ennem­min­kin ohjel­man teki­jät oli­si­vat voi­neet ottaa suu­rem­man vas­tuun haas­ta­tel­ta­van valin­nas­sa. Mik­si yli­pää­tään ottaa juu­ri se yksi har­vois­ta itsen­sä tar­koi­tuk­sel­la sai­ras­tut­ta­neis­ta, kun ohjel­man tar­koi­tus oli lisä­tä hei­dän ei samoin toi­mi­nei­den kuu­lu­vuut­ta ja tie­toa, että sai­raus ei ole oma valin­ta. Lie­nee­kö sit­ten halut­tu­kin herät­tää kohua ja tie­toi­ses­ti valit­tu haas­ta­tel­ta­va ja kysy­myk­set niin, että se pro­vo­soi mui­ta sai­ras­tu­nei­ta. Tun­tei­ta var­mas­ti herää suun­taan ja toi­seen Ainon sanois­ta, eten­kin tuol­lai­sen ohjel­man yhtey­des­sä. Sen valos­sa ymmär­rän kärk­käät kom­men­tit, jopa vihai­set sii­tä, miten joku on todel­la keh­dan­nut niin teh­dä. Tun­tuu­han se epä­rei­lul­ta, että jol­le­kin sai­raua on tavoi­te, kun toi­set pyris­te­le­vät irti min­kä ehti­vät. Ohjel­ma itses­sään meni vikaan, kun alkoi mäs­säil­lä sil­lä, kuin­ka sai­raus on itse aiheu­tet­tu. Joten kri­tiik­ki ohjel­man tuot­ta­neil­le ihmi­sil­le. Hehän ovat saa­neet vali­ta, mitä tele­vi­sioon lait­ta­vat.

 13. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! Pahoit­te­lu­ni, että vas­taa­mi­ses­sa on kes­tä­nyt. Meil­le on mah­dol­lis­ta lait­taa säh­kö­pos­tia. Minun kir­joi­tuk­sii­ni liit­tyen voi lait­taa vies­tiä osoit­tee­seen venla.eronen@syomishairiokeskus.fi ja Pian kir­joi­tuk­siin osoit­tee­seen pia.charpentier@syomishairiokeskus.fi.

  Net­ti­kiusaa­mi­sel­la tar­koi­tin sitä, että yksit­täis­tä ihmis­tä kom­men­toi­daan usein tääl­lä Ome­na­tu­vas­sa oli­pa kir­joi­tuk­sen aihe mikä tahan­sa. On tot­ta, että jos ker­ran on jul­ki­suu­des­sa, niin sin­ne “jää”. Ome­na­tu­van yllä­pi­tä­ji­nä voim­me kui­ten­kin raja­ta yksit­täi­siin hen­ki­löi­hin koh­dis­tu­vat kom­men­tit, jos ne meis­tä ylty­vät lii­al­li­suuk­siin. Täs­sä tapauk­ses­sa raja on jo men­nyt, kos­ka niin usein Ainos­ta on tääl­lä jo puhut­tu.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *