Kun omat sii­vet kan­ta­vat, on aika len­tää pesäs­tä

Tie­dät­te­kö mit­kä ovat hie­noim­pia het­kiä Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa työs­ken­nel­les­sä? No se het­ki, kun saa lähet­tää syö­mis­häi­riös­tä jo niin pit­käl­le toi­pu­neen maa­il­mal­le, että ter­ve poh­ja kan­taa ja len­tä­mi­nen omien sii­pien varas­sa onnis­tuu. Usein nuo het­ket ovat hai­kei­ta, mut­ta onnel­li­sia. Hala­taan, rutis­te­taan ja sano­taan ääneen ”vii­mei­set” kan­nus­tuk­set. Tip­pa­kin saat­taa tul­la lins­siin. Vit­sail­laan myös ehkä hie­man, että ei halu­ta enää iki­nä koh­da­ta.

Omaan elä­mään siir­ryt­täes­sä mie­leen voi tul­la monen­lai­sia aja­tuk­sia ja tun­teet voi­vat vaih­del­la. Into ja jän­ni­tys, vapau­den tun­ne ja ilo, mut­ta myös epä­var­muus ja pel­ko voi­vat välk­kyä mie­les­sä. Iha­naa, vii­mein­kin elä­mä alkaa! Tätä olen odot­ta­nut. Pär­jään­kö­hän? Mitä, jos ikä­vä iskee? Kaik­ki nämä ovat var­sin taval­li­sia tun­te­muk­sia ja aja­tuk­sia. On luon­nol­lis­ta, että muu­tos mie­ti­tyt­tää. Uuden edes­sä ihmi­nen on astu­mas­sa osit­tain tun­te­mat­to­maan.

Onnek­si Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen osas­to­hoi­dos­sa muu­tos tulee pik­ku­hil­jaa – hoi­to ei pää­ty kuin sei­nään yllät­täen. Hoi­don kes­ki­vai­heil­la ja lop­pu­puo­lel­la, kun­tou­tus­vai­hees­sa, pää­pai­no on oman vas­tuun lisää­mi­ses­sä, omien sii­pien kokei­le­mi­ses­sa osas­ton ulko­puo­lel­la ja mones­ti jo aivan muis­sa asiois­sa kuin syö­mi­ses­sä. Stres­sin­hal­lin­ta, omien voi­ma­va­ro­jen tun­nis­ta­mi­nen, sosi­aa­li­set suh­teet ja elä­män sisäl­tö voi­vat olla esi­mer­kik­si näi­tä mui­ta asioi­ta.

Mitä sii­hen vaa­di­taan, että pesäs­tä voi len­tää? Tätä meil­tä usein kysy­tään. Onko se pai­no se mit­ta­ri, mikä het­ken rat­kai­see? Vai onko se syö­mis­käyt­täy­ty­mi­nen? Vai ken­ties jotain muu­ta? Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen hoi­to täh­tää koko­nais­val­tai­sen paran­tu­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­seen. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen hoi­don aika­na aloi­te­taan pro­ses­si, joka joh­taa myös aja­tuk­sis­sa tapah­tu­viin muu­tok­siin ja toi­min­ta­ky­vyn laa­ja-alai­seen vah­vis­tu­mi­seen, joil­la on mie­les­täm­me kes­kei­nen roo­li hyvän elä­män poh­ja­na ilman syö­mis­häi­riö­tä. Täl­löin ter­veet aja­tuk­set ohjaa­vat toi­min­taa ja syn­keät sai­rau­den aja­tuk­set esiin­ty­vät enää mie­len sisäl­lä — otta­mat­ta val­taa käy­tän­nön tasol­la. Pro­ses­si jat­kuu vie­lä hoi­don pää­tyt­tyä esi­mer­kik­si tera­pias­sa.

Ei ole kui­ten­kaan täy­sin tava­ton­ta, että pie­niä not­kah­duk­sia saat­taa vie­lä tul­la vas­taan hoi­don pää­tyt­tyä. Yleen­sä kui­ten­kin riit­tä­vän pit­kä hoi­to on aut­ta­nut toi­pu­vaa tun­nis­ta­maan vaa­ran merk­ke­jä ja löy­tä­mään kei­not sel­vi­tä not­kah­duk­sis­ta. Voi­man­sa löy­tä­nyt ter­ve ajat­te­lu aut­taa näke­mään ongel­ma­ti­lan­tei­siin aidos­ti hyviä rat­kai­su­ja, jot­ka eivät aiheu­ta ongel­mia pit­käl­lä­kään täh­täi­mel­lä. Ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­don jäl­keen asuk­kaal­lam­me on käy­tös­sään jo pal­jon ”hyvän elä­män” avai­mia ja kei­no­ja sel­vi­tä vai­keis­ta tilan­teis­ta.

Para­ne­mis­mo­ti­vaa­tio­ta käsit­te­le­vän kir­joi­tuk­sen yhtey­des­sä Ome­na­tu­van luki­ja Nyy­tin äiti toi esil­le kom­men­tis­saan, että toi­pu­mi­ses­sa vai­kein­ta ei ole muu­tok­sen teke­mi­nen, vaan teh­ty­jen muu­tos­ten yllä­pi­to. En osaa sanoa, onko muu­tok­sen yllä­pi­to vai­kein vai­he vai ei, mut­ta aina­kin se on tär­keä. Sik­si omaan elä­mään siir­ty­mi­nen tulee tapah­tua sii­nä vai­hees­sa, kun ihmi­nen osaa han­ka­lis­sa tilan­teis­sa tur­vau­tua ter­veyt­tä tuke­viin rat­kai­sui­hin ja yllä­pi­tää nii­den avul­la muu­tos­ta.

Muu­tok­sen yllä­pi­to vaa­tii hoi­don päät­ty­mi­sen jäl­keen vie­lä kes­kit­ty­mis­tä ja opit­tu­jen asioi­den sovel­ta­mi­sen har­joit­te­lua.  Kun oma elä­mä alkaa kan­taa tuke­vas­ti, siir­tyy yllä­pi­tä­mi­nen tie­dos­ta­mat­to­mal­le tasol­le ja auto­ma­ti­soi­tuu. Näin ihmi­sen ei tar­vit­se enää aja­tel­la, että on ”syö­mis­häi­riöi­nen”. Syö­mis­häi­riö sen sijaan jäsen­tyy osak­si omaa elä­män­ta­ri­naa – osak­si men­nei­syyt­tä. Tule­vai­suus on jotain täy­sin muu­ta.

Ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

P.S Kii­tos kai­kil­le enti­sil­le asuk­kail­lem­me, jot­ka mei­tä aina välil­lä muis­tat­te kor­teil­la tai vies­teil­lä. On aina ilah­dut­ta­vaa kuul­la, että omat sii­vet kan­ta­vat. Vaik­ka emme enää halua tei­tä ”hoi­va­ta”, muis­tam­me tei­dät kyl­lä suu­rel­la läm­möl­lä  🙂

4 vastausta artikkeliin “Kun omat sii­vet kan­ta­vat, on aika len­tää pesäs­tä”

 1. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Täs­sä­pä muu­ta­mia kysy­myk­siä;

  1.Onko hoi­dos­san­ne kos­kaan tul­lut vas­taan tilan­net­ta, että asia­kas jää ns. “roik­ku­maan hoi­toon”? Alkaa oireil­la uudel­leen, jot­tei jou­tui­si läh­te­mään kes­kuk­ses­ta tms? Miten sil­loin toi­mit­te?
  2. Voi­ko nor­maa­li­pai­noi­nen vaa­tia pit­kää hoi­to­jak­soa? Siis tar­koi­tan nyt useam­paa kuu­kaut­ta, ellei jopa yli vuot­ta.
  3. Kuin­ka kii­re­ai­ka­tau­lu teil­lä on saa­da asiak­kai­ta ulos hoi­dos­ta, jot­ta jonot­ta­jat pää­se­vät tilal­le? Kuin­ka yleen­sä­kin jär­jes­tät­te tämän kai­ken, kun voi olla että mak­susii­to­mus­ta pää­te­tään­kin jat­kaa ja sil­loin jonos­sa ollut ei saa­kaan paik­kaa, vaik­ka niin on ollut tar­koi­tus? Miten tämä sys­tee­mi toi­mii?
  3. Voi­ko syö­mis­häi­riö olla vaka­va, vaik­kei oli­si ali­pai­noi­nen tai oksen­te­li­si jat­ku­vas­ti?
  4. Onko hoi­toon­ne yläi­kä­ra­jaa?
  5. Blo­gis­tan­ne saa kuvan, että hoi­ton­ne on kuin luk­sus­ho­tel­lis­sa asui­si. Pitää­kö se paik­kan­sa?
  6. Saa­ko hoi­dos­san­ne ole­vil­la käy­dä vie­rai­li­joi­ta? Eikö se riko vai­tio­lo­vel­vol­li­suut­ta, sil­lä vie­rai­li­jat voi­vat näh­dä mui­ta asiak­kai­ta?
  7. Mil­lä tavoin käy­tän­nös­sä sopeu­tat­te elä­mään osas­ton ulko­puo­lel­la ja mik­si se on tar­peen? Kyse­hän on kui­ten­kin ollut syö­mi­sen ongel­mas­ta ja sai­ras­tu­neet voi­vat olla ihan älyk­käi­tä tyyp­pe­jä, jot­ka osaa­vat kyl­lä hoi­taa asian­sa.

 2. Nyytin äiti avatar

  Kii­tok­sia viit­tauk­ses­ta, Ven­la!

  Ano­nyy­min kom­ment­tiin sanoi­sin, että syö­mis­häi­riö ei kos­kaan ole VAIN syö­mi­sen ongel­ma. Eikä toi­pu­mi­ses­sa ole kyse älyk­kyy­des­tä. Syö­mis­häi­riö­käyt­täy­ty­mi­nen voi saa­da hyvin eri­lai­sia muo­to­ja, jois­ta vain osa saat­taa liit­tyä var­si­nai­seen ruo­kai­lu­ti­lan­tee­seen. Sosi­aa­li­set tilan­teet, jou­tu­mi­nen valin­to­jen äärel­le, eri­lai­set aika­tau­lut ja epä­on­nis­tu­mi­nen jos­sain (ihan muus­sa kuin syö­mi­seen tms. liit­ty­väs­sä) ovat eräi­tä esi­merk­ke­jä lau­kai­si­jois­ta, jot­ka voi­vat joh­ta­vat eris­täy­ty­mi­seen, jäyk­kiin rutii­nei­hin, ahdis­tuk­seen ja eri­lai­siin pel­koi­hin, elä­män kapeu­tu­mi­seen sekä oirei­luun syö­mi­sel­lä tai tyh­jen­täy­ty­mi­sel­lä. Yksi­löl­lis­tä vaih­te­lua on pal­jon! Näen erit­täin tär­keä­nä, että sai­ras­tu­neet koh­tai­si­vat mui­ta­kin kuin ruo­kai­lu­ti­lan­tei­ta tuet­tu­na.

  Pai­no ei ole mit­ta­ri syö­mis­häi­riön vai­keus­as­teel­le. Pään sisäl­tö (ahdis­tus, pak­koa­ja­tus­ten vie­mä aika ja ener­gia, muut syö­mis­häi­riö­käyt­täy­ty­mi­sen muo­dot jois­ta edel­lä puhet­ta) rat­kai­see. http://www.livingskills.fi/2017/07/painoindeksiperusteinen-luokitus-ei-ennusta-anoreksian-vaikeusastetta/

 3. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! Kii­tos kysy­myk­sis­tä. Pahoit­te­lu­ni, että vas­taa­mi­ses­sa on kes­tä­nyt.

  1. Kyl­lä­hän se irtaan­tu­mi­nen jos­kus voi olla vai­ke­aa. Yksi­näi­syy­den ja hyl­kää­mi­sen pel­ko voi jos­kus olla voi­ma­kas­ta. Asi­aa kui­ten­kin käsi­tel­lään hoi­dos­sa aktii­vi­ses­ti, mikä­li tilan­ne oli­si kuvaa­ma­si kal­tai­nen. Sil­loin mm. herä­tel­lään ymmär­rys­tä, mik­si irtaan­tu­mi­nen on niin vai­ke­aa ja roh­kais­taan pelois­ta huo­li­mat­ta omaan elä­mään. Kaik­ki tääl­tä kyl­lä aika­naa läh­teä­vät. Pro­ses­si on kui­ten­kin asteit­tai­nen, mikä hel­pot­ta­nee hoi­don lop­pu­mi­seen liit­ty­viä “lie­veil­miöi­tä”.

  2. Voi. Pai­no ei ole syö­mis­häi­riön vaka­vuu­den mit­ta­ri.

  3. Me hoi­dam­me aina kun­kin poti­laan niin pit­käl­le kuin on tar­ve. Mikä­li mak­susi­tou­mus­ta on tar­ve jat­kaa, niin sit­ten sitä jat­ke­taan, jos se on vain mah­dol­lis­ta. Haluam­me, että hoi­to tuot­taa pysy­viä tulok­sia, joten kenen­kään hoi­toa ei kii­reh­di­tä sen takia, että jonos­sa on mui­ta ihmi­siä. Jonos­ta meil­le pää­see sit­ten, kun paik­ka vapau­tuu.

  3. Voi olla. Syö­mis­häi­riö voi olla elä­mää vah­vas­ti rajoit­ta­va ja ter­vey­del­le­kin vaa­ral­li­nen, vaik­ka ei oli­si ali­pai­noi­nen tai oksen­te­li­si jat­ku­vas­ti. Nyy­tin äiti on kuvan­nut asi­aa hyvin kom­men­tis­saan.

  4. Ei ole yläi­kä­ra­jaa.

  5. Tilam­me ovat hie­not ja mie­les­tä­ni hen­ki­lö­kun­tam­me on muka­vaa. En tätä nyt kui­ten­kaan vii­den täh­den hotel­lik­si sanoi­si. Tääl­lä hoi­de­taan syö­mis­häi­riöi­tä ja sii­tä on yleen­sä “hotel­lie­lä­mä” kau­ka­na.

  6. Saa käy­dä. Kyl­lä­hän muil­la­kin osas­toil­la käy vie­rai­li­joi­ta.

  7. Tähän on monia kei­no­ja. Hoi­don asteit­tai­nen lop­pu­mi­nen on yksi. Koti­lo­mia on useam­min ja ne ovat pidem­piä, omaa vas­tuun­ot­toa ja ‑kan­toa lisä­tään. Syö­mis­häi­riön taus­tal­la­kin mah­dol­li­ses­ti ole­via haas­tei­ta käsi­tel­lään ja har­joi­tel­laan. Nyy­tin äidin kom­men­tis­sa on jäl­leen hyviä point­te­ja, mik­si sopeu­tus­ta on teh­tä­vä ja mis­tä kai­kes­ta muus­ta­kin, kuin syö­mi­sen ongel­mas­ta syö­mis­häi­riöis­sä voi olla kyse.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 4. Syömishäiriökeskus avatar

  Eipä kes­tä 🙂

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *