Vah­vis­taa­ko kou­lun toi­min­ta­kult­tuu­ri syö­mis­häi­riöi­tä tai nii­den kehit­ty­mis­tä

Taan­noin eräs eri­tyis­luo­kan­opet­ta­ja lähes­tyi Syö­mis­häi­riö­kes­kus­ta, kos­ka hän oli huo­lis­saan syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vis­ta oppi­lais­taan. Hän kysyi, vah­vis­taa­ko kou­lun toi­min­ta­kult­tuu­ri syö­mis­häi­riöi­tä. Hän oli alka­nut poh­tia, mil­lai­nen roo­li kou­lul­la on syö­mis­häi­riön kehit­ty­mi­ses­sä ja yllä­pi­tä­mi­ses­sä. Kou­lu kui­ten­kin kan­nus­taa ja pal­kit­see hyväs­tä menes­tyk­ses­tä eikä erot­te­le sitä onko menes­tys pak­ko­miel­teis­tä vai hel­pos­ti saa­vu­tet­tua. Kysy­mys oli mie­len­kiin­toi­nen, joten pää­tin sii­hen tart­tua. Poh­jaan teks­ti­ni omiin, muu­ta­man syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen ja muu­ta­man ter­veen nuo­ren koke­muk­siin. Niis­tä ei voi kui­ten­kaan vetää luo­tet­ta­via joh­to­pää­tök­siä. Oli­si­kin hie­noa, jos joku tut­ki­si aihet­ta kun­nol­la.

Työ­his­to­ria­ni aika­na Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa olen itse­kin havain­nut, että osal­la syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vis­ta opis­ke­lu muut­tuu pak­ko­miel­tei­sek­si suo­rit­ta­mi­sek­si. Todis­tuk­ses­sa vili­see kymp­pe­jä, mut­ta yksi­kin ysi voi jo lau­kais­ta koke­muk­sen, että on epä­on­nis­tu­nut. Pie­ni­kin vir­he kokees­sa voi aiheut­taa val­ta­van ahdis­tuk­sen ja itse­syyt­te­lyn, vaik­ka koe­nu­me­roon vir­he ei vie­lä vai­kut­tai­si­kaan. Kai­kis­sa oppiai­neis­sa pitäi­si pär­jä­tä täy­del­li­ses­ti.

Kou­lu­maa­il­mas­sa kymp­pe­jä täyn­nä ole­va todis­tus voi joh­taa, että oppi­las saa sti­pen­de­jä ja opet­ta­jil­ta heh­ku­tus­ta. Syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä kan­nus­tus ja kii­tok­set pär­jää­mi­ses­tä voi­vat kui­ten­kin vie­dä opis­ke­lun entis­tä pak­ko­miel­tei­sem­mäk­si. Sti­pen­dit voi­vat joh­taa ajat­te­luun ”jat­ka niin kuin ennen­kin, sil­loin toi­mit oikein”. Kun hyvin pär­jää­vä saa­kin yhden huo­nom­man nume­ron, ei heh­ku­tus­ta tie­ten­kään yleen­sä kuu­lu. Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van mie­les­sä vies­ti voi­kin kään­tyä sel­lai­sek­si, että vain täy­del­li­sel­lä suo­ri­tuk­sel­la ihmi­nen on arvo­kas. Sii­nä mie­les­sä kou­lu kyl­lä välit­tää tahat­to­mas­ti vies­tiä, että täy­del­li­nen suo­ri­tus on tavoi­tel­ta­vaa. Ongel­ma ei oli­si niin ilmei­nen, mikä­li kenen­kään itsear­vos­tus ei poh­jau­tui­si suo­ri­tuk­siin ja eikä taus­tal­la oli­si per­fek­tio­nis­mia.

Kou­lus­sa pär­jää­mi­nen voi myös aiheut­taa toi­sen­lai­sia reak­tioi­ta. Muis­tan, kuin­ka omas­sa kou­lus­sa­ni oppi­laat suh­tau­tui­vat kym­pin oppi­lai­siin (eri­tyi­ses­ti tyt­töi­hin) var­sin kiel­tei­ses­ti. Jos­kus hyvin pär­jää­viä jopa hyl­jek­sit­tiin. Oppi­laat vil­je­li­vät puhees­saan sano­ja ”nipo” ja ”opet­ta­jan lel­lik­ki”. Jos joku menes­tyi jos­sain parem­min, kuin kym­pin oppi­las, niin sii­tä se rie­mu vas­ta irto­si­kin. Kou­lus­sa hyvin pär­jää­vä voi­kin tun­tea ole­van­sa ikään kuin kah­den tulen välis­sä. Hyvin pär­jää­mi­nen voi joh­taa yhtä aikaa kii­tok­siin ja hyl­jek­sin­tään. Sil­loin voi syn­tyä aja­tus­mal­li ”teen­pä niin tai näin, olen aina vää­rän­lai­nen”. Tämä aja­tus­mal­li on var­sin ylei­nen syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä.

Kes­kus­te­lin aihees­ta myös osas­tom­me asuk­kai­den kans­sa. He toi­vat esil­le, että mikä­li oppi­laal­la ilme­nee syö­mis­häi­ri­öön viit­taa­via teki­jöi­tä ja hän myös menes­tyy hyvin kou­lus­sa, on opis­ke­lun pakon­omai­suu­des­ta sil­loin hyvä kysyä. Ilman mui­ta viit­tei­tä ongel­mis­ta, ei asuk­kai­dem­me mukaan opet­ta­jil­la ole mah­dol­li­suut­ta arvioi­da, onko opis­ke­lu pakon­omais­ta vai onko hyvä menes­tys hel­pos­ti saa­vu­tet­tua. Kai­kil­ta hyvin menes­ty­vil­tä asuk­kai­dem­me mukaan ei siis tar­vit­se kysyä, onko kaik­ki hyvin. Asuk­kaam­me toi­vat myös esil­le, että kou­luis­sa opet­ta­jat voi­si­vat koros­taa, että jokai­nen oppi­las voi­si kes­kit­tyä omiin nume­roi­hin­sa, jot­ta kil­pai­lua tai hyväs­tä menes­tyk­ses­tä kiusaa­mis­ta ei syn­tyi­si. He kui­ten­kin toi­vat samal­la esil­le, että asia on sinän­sä haas­ta­va, kos­ka kai­kil­la ei ole vas­taa­via ongel­mia kuin syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neil­la.

Arvo­sa­no­jen lisäk­si kou­lun toi­min­ta­kult­tuu­ris­sa voi olla myös mui­ta syö­mis­häi­riöi­tä kehit­tä­viä ja yllä­pi­tä­viä piir­tei­tä. Asuk­kaam­me toi­vat esil­le, että ter­veys­tie­don ja lii­kun­nan ope­tuk­ses­sa, kou­lu­ruo­kai­luis­sa ja ter­vey­den­hoi­ta­jan vas­taa­no­tois­sa pii­lee ehkä jopa suu­rem­pia altis­ta­via teki­jöi­tä, kuin opin­nois­sa pär­jää­mi­ses­sä. Toki kou­lu- ja opet­ta­ja­koh­tai­sia ero­ja on pal­jon, joten täs­tä ei voi asuk­kai­den mukaan vetää joh­to­pää­tös­tä, että näin oli­si aina.

Asuk­kail­lam­me oli ikä­viä muis­ti­ku­via muun muas­sa sii­tä, kun ter­veys­tie­don tun­neil­la oli pidet­ty ruo­ka­päi­vä­kir­jaa ja las­ket­tu kalo­rei­ta. He koki­vat, että oppi­lai­den välil­le syn­tyi kil­pai­lua sii­tä kuka söi ter­veel­li­sim­min tai niu­kim­min. Myös opet­ta­jal­ta saa­tu kri­tiik­ki huo­nois­ta ravit­se­mus­va­lin­nois­ta vah­vis­ti syö­mis­häi­riö­ajat­te­lua. Lii­kun­ta­tun­neil­la puo­les­taan huol­ta aiheut­ti se, jos lii­kun­nan nume­ro perus­tui tes­teis­sä suo­riu­tu­mi­seen, eikä esi­mer­kik­si innos­tu­nei­suu­teen. Osa oli jopa käy­nyt har­joit­te­le­mas­sa ennak­koon tule­via tes­te­jä var­ten. Ter­vey­den­hoi­ta­jil­ta asuk­kaam­me oli­vat puo­les­taan koke­neet saa­neen­sa asiat­to­mia kom­ment­te­ja. Asuk­kaam­me koki­vat, että esi­mer­kik­si oppi­laan yli- tai ali­pai­noon liit­ty­vis­tä huo­lis­ta ter­vey­den­hoi­ta­jan oli­si hyvä kes­kus­tel­la ensin oppi­laan van­hem­pien kans­sa. Kou­lu­ruo­kai­lut taas altis­ti­vat syö­mis­häi­riö­ajat­te­lul­le, kun oppi­lail­la ilme­ni sana­ton­ta kil­pai­lua sii­tä, kuka söi vähi­ten.

Vas­taus kou­lun toi­min­ta­kult­tuu­rin vai­ku­tuk­ses­ta syö­mis­häi­riöi­hin ei kui­ten­kaan mis­sään nimes­sä ole suo­ra­vii­vai­sen yksi­se­lit­tei­nen. On hyvä muis­taa, että syö­mis­häi­ri­öön liit­tyy usein hyvin nega­tii­vi­nen ajat­te­lu­mal­li, mikä altis­taa sai­ras­tu­nei­ta tai syö­mis­häi­riöl­le alt­tii­ta kuu­le­maan viat­to­mat kom­men­tit kri­tii­kik­si ja mer­kik­si sii­tä, että on huo­no ja epä­on­nis­tu­nut ihmi­nen. Kun osa oppi­lais­ta voi esi­mer­kik­si hyö­tyä ter­veys­tie­don ravit­se­mus­päi­vä­kir­jois­ta, voi syö­mis­häi­riöl­le alt­tiil­la tai sii­hen sai­ras­tu­neel­la sii­tä olla hait­taa.

Kysyin paril­ta ter­veel­tä nuo­rel­ta, mil­lai­sek­si he ovat koke­neet ter­veys­tie­don tun­nit ja ter­vey­den­hoi­ta­jan tapaa­mi­set. Nuo­ret toi­vat esil­le, että ter­veys­tie­don tun­neil­la saa tie­toa ter­veel­li­ses­tä ravin­nos­ta, mut­ta siel­lä tuo­daan myös esil­le, että täy­del­li­syy­teen ei tar­vit­se pääs­tä eikä juu­ri kukaan nou­da­ta oppi­kir­ja­mais­ta ruo­ka­va­lio­ta koko ajan. Ter­vey­den­hoi­ta­jan tapaa­mi­sis­sa he eivät myös­kään olleet koke­neet ongel­mia, mut­ta muis­ti­vat esi­merk­ke­jä sii­tä, kuin­ka joku nopeas­ti pituut­ta kas­va­nut nuo­ri oli kau­huis­saan, kun ter­vey­den­hoi­ta­ja oli ollut huo­lis­saan ali­pai­noi­suu­des­ta pituus­py­räh­dyk­sen yhtey­des­sä.

Myös kou­lu­ruo­kai­luis­sa sana­ton kil­pai­lu voi olla osal­taan syö­mis­häi­riön vää­ris­tä­mää tul­kin­taa. Kysyin täs­tä­kin aihees­ta paril­ta nuo­rel­ta, joil­la ei ole syö­mis­häi­riö­tä. Hei­dän näke­mys­ten mukaan kou­lu­ruo­kai­luis­sa ei todel­la­kaan kil­pail­la kuka syö vähi­ten. Yksi vas­taus oli täl­lai­nen: ”Täh, ei todel­la­kaan. Jot­kut eivät syö ollen­kaan, kos­ka ruo­ka kou­lus­sa on pahaa. Sit­ten ne mene­vät kaup­paan ja osta­vat kak­si levyä suklaa­ta.” Onkin mah­dol­lis­ta, että syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut ei kyke­ne huo­maa­maan sitä, että niuk­ka syö­mi­nen kou­lus­sa ei aina tar­koi­ta sitä, että ruo­ka­mää­riä yri­tet­täi­siin tie­toi­ses­ti vähen­tää. Kou­lu­ruo­kai­luis­ta ei voi myös­kään vetää joh­to­pää­tök­siä, miten nuo­ret syö­vät kou­lun ulko­puo­lel­la.

Ter­veet nuo­ret kui­ten­kin toi­vat esil­le, että syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen huo­maa, kos­ka hän jät­tää ruo­kai­lu­ja väliin ja käy itse kil­pai­lua mui­den kans­sa ilman todel­li­sia kil­pa­kump­pa­nei­ta. Muut oppi­laat huo­maa­vat hel­pos­ti sel­lai­sen, jol­la on syö­mi­sen kans­sa ongel­mia ja usein seu­raa­vat­kin täl­lai­sen hen­ki­lön syö­mis­tä ja tilan­net­ta.  Muut oppi­laat saat­ta­vat tui­jot­taa sai­ras­tu­neen syö­mis­tä, kos­ka ovat sii­tä ihmeis­sään. Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut voi siten arvio­ni mukaan tul­ki­ta tui­jot­ta­mi­sen syö­mi­sen ver­tai­luk­si.

Kes­kus­te­lu sai­ras­tu­nei­den ja ter­vei­den nuor­ten kans­sa toi esil­le, että kou­lu­maa­il­mas­sa on ris­ki­te­ki­jöi­tä, mut­ta tus­kin siel­lä aina­kaan tahal­li­ses­ti yri­te­tään pai­nos­taa syö­mis­häi­riö­tä altis­ta­val­le käyt­täy­ty­mi­sel­le. Syö­mis­häi­riöl­le alt­tiit nuo­ret voi­vat kui­ten­kin kuul­la vies­tit siten, että pitäi­si laih­dut­taa, vähen­tää syö­mi­siä ja muut­taa ruo­ka­va­lio­ta ter­veel­li­sem­mäk­si. Syö­mis­häi­riöl­le alt­tiin kil­pai­lu­viet­ti voi myös saa­da usko­maan, että monet kil­pai­le­vat syö­mi­seen liit­ty­vien asioi­den suh­teen, vaik­ka muut eivät näin koki­si­kaan.

Kes­kus­te­lu ter­vei­den nuor­ten kans­sa nos­ti esil­le sen tär­keän huo­mion, että toi­set oppi­laat voi­vat olla avai­na­se­mas­sa toi­sen oppi­laan syö­mis­häi­riön huo­maa­mi­ses­sa. On mah­dol­lis­ta, että oppi­laat ovat huo­man­neet ongel­man ennen kuin yksi­kään opet­ta­ja tai ter­vey­den­hoi­ta­ja on ehti­nyt havai­ta syö­mis­häi­riön mah­dol­li­suut­ta. Oli­si­kin tär­ke­ää, että kou­luis­sa oli­si riit­tä­väs­ti luo­tet­ta­via aikui­sia, joil­le nuo­ret voi­vat käy­dä puhu­mas­sa myös mui­hin oppi­lai­siin liit­ty­vis­tä huo­lis­taan tai havain­nois­taan.

Yhteen­ve­to­na haluan sanoa, että en mis­sään nimes­sä halua syyl­lis­tää syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nei­ta hei­dän ongel­mis­taan ja koke­muk­sis­taan. En voi miten­kään väit­tää, että jon­kun toi­sen koke­mus oli­si oikea ja toi­sen vää­rä. Uskon kui­ten­kin, että kyse on enem­män­kin syö­mis­häi­riö­tä edis­tä­vien per­soo­nal­li­suu­den ja ajat­te­lun piir­tei­den hai­tal­li­ses­ta yhteen tör­mäyk­ses­tä ympä­ris­tön kans­sa. Oleel­lis­ta kou­luis­sa oli­si­kin huo­ma­ta sel­lai­set oppi­laat, joil­la on alt­tiut­ta nega­tii­vi­sel­le tul­kin­nal­le ja syö­mis­häi­riöil­le. Tämän jäl­keen asioi­ta pitäi­si uskal­taa ottaa puheek­si. Myös asuk­kaam­me toi­vat esil­le, että syö­mis­häi­riön puheek­si otta­mi­nen kou­luis­sa oli­si tär­ke­ää. He toi­voi­vat, että asian ottai­si puheek­si joku luo­tet­ta­va hen­ki­lö, kuten luo­kan­val­vo­ja. Asia pitäi­si ottaa puheek­si lem­peäs­ti kes­kus­tel­len ja kuun­nel­len. Kau­his­te­lu kuten ”vit­si sä olet lai­ha” ei auta, sil­lä se kään­tyy mie­les­sä hel­pos­ti syö­mis­häi­riö­tä vah­vis­ta­vak­si.

Mitä miel­tä sinä olet? Vah­vis­taa­ko kou­lun toi­min­ta­kult­tuu­ri syö­mis­häi­riöi­tä? Mil­lai­nen roo­li kou­lul­la on syö­mis­häi­riön kehit­ty­mi­ses­sä ja yllä­pi­tä­mi­ses­sä?

Ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

3 vastausta artikkeliin “Vah­vis­taa­ko kou­lun toi­min­ta­kult­tuu­ri syö­mis­häi­riöi­tä tai nii­den kehit­ty­mis­tä”

 1. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Kou­lu on kak­si­ja­koi­nen asia syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­val­le. Siel­lä koh­taa mai­nit­se­mia­si ongel­mia, kuten suo­rit­ta­mi­sen ja ver­tai­lun, jot­ka saat­ta­vat pahen­taa tai lau­kais­ta syö­mis­häi­riön, mut­ta toi­saal­ta se pitää samal­la kiin­ni taval­li­ses­sa nuo­ren elä­mäs­sä. Itse tun­sin ainoas­taan kou­lus­sa ole­van ikäi­se­ni ja arvos­tet­tu yksi­lö, kun koto­na kaik­ki vapaa-aika kului rii­del­les­sä mil­loin syö­mi­sis­tä ja mil­loin lii­kun­nas­ta. Kou­lus­sa näkee taval­lis­ta elä­mää ja voi ottaa mal­lia mui­den nor­maa­lis­ta elä­mäs­tä: kave­rei­den kans­sa olos­ta ja her­kut­te­lus­ta syö­mis­häi­riö­maa­il­man pak­ko­lii­kun­taa ja ahdis­tus­ta.

 2. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Kor­jaus: *syö­mis­häi­riö­maa­il­man pak­ko­lii­kun­taa ja ahdis­tus­ta vas­taan.

 3. anja avatar

  Hei, mä mie­tin vaan, että kou­lus­sa ois kyl­lä hyvä tilai­suus bon­ga­ta syömishäiriöinen..kotona voi­daan olla “lii­an lähel­lä”, ja voi olla vai­ke­aa myön­tää, että omal­la lähei­sel­lä ois vaka­va (mielenterveys)ongelma/sairaus. Vaik­ka kou­lu­me­nes­tys on hie­noa, on aika karua tui­jot­taa vaan nume­roi­ta, eikä näh­dä ihmis­tä nii­den taka­na. Omas­ta koke­muk­ses­ta näi­tä mie­tis­ke­len.. Ite sain aika­naan kii­tos­ta ja muu­ten­kin pom­po­tel­la aikui­sia täy­sin oman syö­mis­häi­riö­ni oik­ku­jen mukaan. En käsi­tä, miten kukaan ei näh­nyt sen läpi. Jär­kyt­tä­vää oli myös seu­ra­ta vie­res­tä lukios­sa tois­ta syö­mis­häi­riöis­tä, joka jou­tui itseä­ni pidem­pään kier­tee­seen. Hän oli todel­la huo­nos­sa kun­nos­sa, mut­ta opet­ta­jat näki­vät vaan 10 rivis­töt ja pal­kit­si­vat kehuin ja stipendein..niin surul­lis­ta. Itse näin tilan­teen, mut­ten minä­kään ollut kun­nos­sa, enkä pys­ty­nyt aut­ta­maan. Täs­tä mun tilan­tees­ta on nyt jo 10 vuot­ta aikaa, että ehkä tilan­ne on nyky­ään parem­pi.:)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *