Syö­mis­häi­riöt ja toi­min­ta – Näkö­kul­ma toi­min­ta­te­ra­pias­ta

Toi­min­ta­te­ra­peu­tin kou­lu­tuk­sen käy­nee­nä, olen eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nut ihmi­sen toi­min­nas­ta. Koen, että syö­mis­häi­riöt (eri­tyi­ses­ti ano­rek­sia ja buli­mia) muut­ta­vat sai­ras­tu­nei­den toi­min­taa mones­ti hyvin saman­suun­tai­ses­ti, vaik­ka yksi­löl­li­siä ero­ja on toki val­ta­vas­ti. Tar­koi­tuk­se­ni on täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa antaa esi­merk­ki, kuin­ka syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen toi­min­taa voi tar­kas­tel­la ja mil­lai­sia sisäl­tö­jä toi­min­ta­te­ra­pias­sa voi esi­mer­kik­si olla. Kir­joi­tuk­se­ni on yleis­ku­vaus, eikä siten tie­ten­kään suo­raan kaik­kien tilan­tei­ta ja yksi­löl­li­siä ero­ja huo­mioi­va. Halusin kui­ten­kin kir­joit­taa täs­tä aihees­ta, sil­lä koen, että klii­ni­nen paran­tu­mi­nen syö­mis­häi­riös­tä ei auto­maat­ti­ses­ti joh­da ihmi­sel­le mie­lek­kää­seen toi­min­taan ja parem­piin toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­siin, mikä­li toi­min­nan moni­nai­suut­ta ei huo­mioi­da mis­sään vai­hees­sa hoi­toa ja kun­tou­tus­ta.

Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen toi­min­nan tar­kas­te­lua

Toi­min­nan avul­la yksi­lö voi kont­rol­loi­da, tasa­pai­not­taa ja orga­ni­soi­da elä­mään­sä sekä saa­da tyy­ty­väi­syy­den koke­muk­sia. Toi­min­nan kaut­ta ympä­ris­tö voi muut­tua ja toi­saal­ta toi­min­nal­la yksi­lö voi muut­taa ympä­ris­tön vai­ku­tus­ta itseen­sä. Toi­min­nal­la tar­koi­tan täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa itses­tä huo­leh­ti­mis­ta, tuot­ta­vaa toimintaa/tuottavuutta (esim. työ ja opis­ke­lu) sekä vapaa-aikaa.

Syö­mis­häi­riö muut­taa usein sai­ras­tu­neen toi­min­taa kai­kil­la toi­min­nan osa-alueil­la. Koen, että syö­mis­häi­ri­öön liit­ty­vien oirei­den avul­la sai­ras­tu­nut pyr­kii löy­tä­mään tyy­ty­väi­syy­den itseen­sä ja elä­mään­sä sekä kont­rol­loi­maan ympä­ris­töään ja sen vai­ku­tuk­sia itseen­sä. Ylei­ses­ti näen, että syö­mis­häi­riö sot­kee itses­tä huo­leh­ti­mi­sen, tuot­ta­vuu­den ja vapaa-ajan välis­tä tasa­pai­noa ja muut­taa nii­den sisäl­tö­jä.

”Ter­ve” ihmi­nen voi aja­tel­la, että hyvään itses­tä huo­leh­ti­mi­seen liit­tyy esi­mer­kik­si ter­veel­li­nen ja riit­tä­vä syö­mi­nen, hyvin­voin­tia tuke­va lii­kun­ta (lii­kun­nan voi myös miel­tää vapaa-ajak­si) ja riit­tä­vä lepo. Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van mie­les­tä itses­tä huo­leh­ti­mi­nen voi olla jotain aivan muu­ta, kuten esi­mer­kik­si kalo­rien las­ken­taa, ruo­ka­mää­rien vähen­tä­mis­tä, syö­dyn ruu­an kom­pen­soi­mis­ta ja lii­kun­nan lisää­mis­tä loput­to­mas­ti. Sai­ras­tu­nut voi näh­dä itses­tä huo­leh­ti­mi­sen myös mer­ki­tyk­set­tö­mä­nä ja tur­ha­na asia­na.

Myös riit­tä­vän levon kans­sa voi olla haas­tei­ta. Sai­ras­tu­nut voi esi­mer­kik­si kokea, että nuk­ku­mi­nen on lais­kuut­ta ja, että yöl­lä­kin pitäi­si kulut­taa ener­gi­aa liik­ku­mal­la. Sai­ras­tu­nut on voi­nut aset­taa lukui­sia sään­tö­jä nuk­ku­mi­sel­leen, joi­ta hänen on ahdis­tuk­sen pelos­sa pak­ko nou­dat­taa. Toi­saal­ta ravit­se­mus­ti­lan heik­ke­ne­mi­nen itses­sään­kin vähen­tää unen mää­rää ja huo­non­taa sen laa­tua. Monil­la syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neil­la on myös masen­nus­ta, mikä saa hei­dät usein heräi­le­mään hel­pos­ti aamu­yös­tä. Itsel­leen voi myös olla vai­kea sal­lia päi­vä­unia, vaik­ka yöunet oli­si­vat­kin jää­neet lii­an vähäi­sik­si ja väsy­mys oli­si suu­ri.

Syö­mis­häi­riö voi vai­keut­taa myös ihmi­sen kykyä pesey­tyä, pukeu­tua ja huo­leh­tia ihon hyvin­voin­nis­ta. Pesey­ty­mi­nen ja pukeu­tu­min voi­vat muut­tua vai­keak­si, kos­ka itseen kos­ke­mi­nen voi tun­tua ällöt­tä­väl­tä. Toi­saal­ta itsen voi kokea niin inhot­ta­vak­si, että sai­ras­tu­neen on pak­ko pes­tä itse­ään lii­kaa. Oman ihon hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen voi muut­tua vai­keak­si, kos­ka sai­ras­tu­nut voi esi­mer­kik­si pelä­tä kos­teus­voi­tei­den käyt­tä­mi­sen nos­ta­van hänen pai­no­aan, hän voi inho­ta nii­den jät­tä­mää ras­vais­ta tun­tu­maa ihol­laan tai toi­saal­ta ihon kos­teut­ta­mi­nen voi tun­tua kiel­le­tyl­tä itsen­sä hem­mot­te­lul­ta. Ihon kos­teu­tuk­ses­ta huo­leh­ti­mi­nen voi tun­tua mah­dot­to­mal­ta, vaik­ka iho oli­si haa­voil­la kui­vu­mi­sen vuok­si.

Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van hai­tal­li­sia kei­no­ja huo­leh­tia itses­tään voi tar­kas­tel­la myös posi­tii­vi­sem­mas­ta tulo­kul­mas­ta.  Kei­not voi näh­dä pyr­ki­myk­se­nä vähen­tää pahaa oloa ja lisä­tä psyyk­kis­tä hyvin­voin­tia – mikä on muu­ten myös erit­täin tär­keä osa itses­tä huo­leh­ti­mis­ta. Moni kuvaa­kin tilan­net­ta siten, että syö­mis­häi­riön oirei­den toteut­ta­mi­nen on ainoa asia, mikä pitää ikä­vät aja­tuk­set ja ahdis­tuk­sen pois­sa. Täs­tä näkö­kul­mas­ta syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut­ta onkin help­po ymmär­tää, sil­lä onhan suu­rim­mal­la osal­la ihmi­sis­tä yleen­sä jon­kin­lai­nen tar­ve pitää paha olo pois­sa. Syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä kei­not eivät kui­ten­kaan ole todel­li­suu­des­sa kovin kan­nat­ta­via ja syö­mis­häi­riö pakot­taa sai­ras­tu­neen löy­tä­mään jat­ku­vas­ti uusia ja rajum­pia kei­no­ja tuo­hon sää­te­lyyn. Tilan­net­ta voi­si­kin aja­tel­la kään­tei­se­nä itses­tä huo­leh­ti­mi­se­na – Ajal­li­ses­ti itses­tä huo­leh­ti­mi­nen voi loh­kais­ta ison osan syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van päi­väs­tä, vaik­ka se ei lopul­ta joh­da­kaan todel­li­seen hyvin­voin­tiin ja ter­vey­teen.

Itses­tä huo­leh­ti­mi­sen lisäk­si myös tuot­ta­vuus ja sii­hen liit­ty­vä suo­rit­ta­mi­nen voi loh­kais­ta ison osan sai­ras­tu­neen ajas­ta. Suo­riu­tu­mi­nen esi­mer­kik­si töis­sä tai kou­lus­sa voi muo­dos­tua niin tär­keäk­si, että sii­tä tulee jopa pakon­omais­ta. Tuot­ta­vat toi­met voi­vat olla kei­no pyr­kiä vält­tä­mään syö­mis­häi­riön syn­nyt­tä­miä nega­tii­vi­sia aja­tuk­sia itses­tä. Tuot­ta­vuu­den avul­la sai­ras­tu­nut voi­kin pyr­kiä osoit­ta­maan itsel­leen tai muil­le, että on arvo­kas ja tär­keä. Lii­al­li­suuk­siin kas­va­va tuot­ta­vuus syö kui­ten­kin voi­ma­va­ro­ja sii­nä mää­rin, että toi­pu­mi­seen vaa­dit­ta­vaan psyyk­ki­seen työs­ken­te­lyyn tai esi­mer­kik­si ihmis­suh­tei­den yllä­pi­toon ei jää enää ener­gi­aa. Toi­saal­ta sai­ras­tu­neen oma vaa­ti­vuus­ta­so voi olla niin kor­keal­la, että hänel­le riit­tää vain täy­del­li­nen suo­riu­tu­mi­nen.

Syö­mis­häi­riö voi kui­ten­kin joh­taa myös sii­hen, että opis­ke­lu tai työn­te­ko ei ole enää mah­dol­lis­ta, kos­ka fyy­si­nen ja psyyk­ki­nen voin­ti eivät nii­tä enää sal­li ja sai­ras­tu­nut voi tar­vi­ta koko­vuo­ro­kau­tis­ta hoi­toa. Usein sai­ras­tu­nut pyr­kii sil­loin löy­tä­mään uuden tuot­ta­vuu­den muo­don. Hänen on esi­mer­kik­si sii­vot­ta­va enem­män kuin tar­peek­si tai kehi­tet­tä­vä itse­ään älyl­li­ses­ti jat­ku­vas­ti monil­la osa-alueil­la, vaik­ka perin­tei­nen opis­ke­lu ei enää onnis­tu­kaan. Kodin­hoi­toon ja itsen­sä kehit­tä­mi­seen käy­tet­ty aika ja ener­gia voi­vat toki kas­vaa lii­al­li­suuk­siin ilman osas­to­hoi­toa­kin.

On myös mah­dol­lis­ta, että syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neel­la on niin suu­ri pel­ko epä­on­nis­tu­mi­ses­ta, että hän ei enää kyke­ne tuot­ta­vaan toi­min­taan. Hän voi esi­mer­kik­si lopet­taa opis­ke­lut, vaik­ka muu­toin hän vie­lä oli­si­kin voin­tin­sa puo­les­ta kyke­ne­vä opis­ke­le­maan. On myös mah­dol­lis­ta, että toi­pu­mi­sen vai­he on niin ras­kas, että sai­ras­tu­nut vähen­tää itse het­kek­si perin­tei­ses­ti tuot­ta­vuu­dek­si kat­so­mi­aan toi­mia. Sil­loin tuot­ta­vak­si toi­min­nak­si voi­si näh­dä toi­pu­mi­seen vaa­dit­ta­van työs­ken­te­lyn. Sanom­me­kin usein täs­tä mureh­ti­vil­le osas­tom­me asuk­kail­le, että tämä on nyt se sinun koko­päi­vä­työ­si ja se riit­tää täs­sä koh­taa.

Syö­mis­häi­riön yllä­pi­to ja usein juu­ri edel­lä kuvaa­ma­ni kään­tei­nen itses­tä huo­leh­ti­mi­nen sekä tuot­ta­vuu­teen usein liit­ty­vä pakon­omai­nen suo­rit­ta­mi­nen loh­kai­se­vat yleen­sä niin ison osan sai­ras­tu­neen ajas­ta, että mie­lek­kää­seen vapaa-aikaan ei juu­ri jää sijaa. Ihmis­suh­teet saat­ta­vat kariu­tua, jot­kut har­ras­tuk­set jää­dä syr­jään ja kaik­ki se, mitä ihmi­nen ehkä aikai­sem­min piti mie­lek­kää­nä, saat­taa muut­tua tur­hak­si, kiel­le­tyk­si tai tois­si­jai­sek­si. Saman­ai­kai­ses­ti sai­ras­tu­nut saat­taa alkaa näh­dä oirei­den toteut­ta­mi­sen osit­tain vapaa-ajak­seen tai kei­nok­seen osal­lis­tua mie­lek­käi­siin vapaa-ajan toi­miin – ”Saan ystä­viä, kun laih­du­tan ja sit­ten sosi­aa­li­nen elä­mä­ni on vilk­kaam­paa”. Ylei­ses­ti ottaen voi­si sanoa, että monil­la vaka­vas­ti syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neil­la mie­lek­kään, vir­kis­tä­vän ja palaut­ta­van vapaa-ajan mää­rä vähe­nee. Tähän sai­ras­tu­nut usein havah­tuu vas­ta sii­nä vai­hees­sa, kun hän alkaa kokea syö­mis­häi­riön kär­si­myk­se­nä ja omaa elä­mää rajoit­ta­va­na teki­jä­nä.

Toi­min­nan sisäl­löt ja tasa­pai­no vaih­te­le­vat pal­jon yksi­löl­li­ses­ti ja toki myös sen mukaan mis­sä vai­hees­sa syö­mis­häi­riö on sekä mil­lais­ta hoi­toa sai­ras­tu­nut saa. On täy­sin mah­dol­lis­ta, että sisäl­löl­li­ses­ti tuot­ta­vuus ja vapaa-aika ovat täy­sin kun­nos­sa ja ihmi­sen tai­dot myös mah­dol­lis­tai­si­vat nii­hin osal­lis­tu­mi­sen. Itses­tä huo­leh­ti­mi­ses­sa on kui­ten­kin syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä aina enem­män tai vähem­män ongel­mia. Usein se saa aikaan epä­ta­sa­pai­non ihmi­sen toi­min­taan, vaik­ka sisäl­löl­li­ses­ti muut alu­eet oli­si­vat­kin kun­nos­sa.

Apua toi­min­ta­te­ra­pias­ta

Toi­min­ta­te­ra­pia on kun­tou­tus­ta, jon­ka tavoit­tee­na on aut­taa ihmis­tä löy­tä­mään kei­no­ja sel­viy­tyä mah­dol­li­sim­man itse­näi­ses­ti oman elä­män­sä arki­sis­sa tilan­teis­sa omas­sa eli­nym­pä­ris­tös­sään. Toi­min­ta­te­ra­pial­la tue­taan ihmis­tä huo­leh­ti­maan itses­tään, ole­maan vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa mui­den kans­sa, teke­mään työ­tä tai opis­ke­le­maan, viet­tä­mään vapaa-aikaa ja leik­ki­mään. 

Syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä toi­min­ta­te­ra­pian pää­ta­voit­tee­na voi olla se, että syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­va löy­tää uuden tasa­pai­non toi­min­taan ja muut­taa toi­min­nan sisäl­tö­jä ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia tuke­vik­si. Toi­min­ta­te­ra­pias­sa voi­daan esi­mer­kik­si kokeil­la eri­lai­sia toi­min­to­ja ja har­joi­tel­la sel­lai­sia tai­to­ja, jot­ka toi­pu­val­ta puut­tu­vat, jot­ta hän pys­tyi­si toi­mi­maan nor­maa­lis­ti ja hyvin­voin­ti­aan edis­tä­väs­ti. Toi­min­ta­te­ra­pias­sa läh­de­tään liik­keel­le niis­tä alueis­ta, jot­ka syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­va itse miel­tää ongel­mal­li­sik­si.

Toi­saal­ta toi­min­ta­te­ra­pias­sa voi­daan läh­teä liik­keel­le jos­tain aivan muus­ta, kuin ongel­ma-alueis­ta. Voi­ma­va­ro­jen tun­nis­ta­mi­nen, löy­tä­mi­nen, vah­vis­ta­mi­nen ja hyö­dyn­tä­mi­nen voi olla ensim­mäi­nen askel. Voi­ma­va­ro­jen tun­nis­ta­mi­nen ja hyö­dyn­tä­mi­nen aut­ta­vat muu­tok­sen teke­mi­ses­sä. Toi­min­ta­te­ra­peu­tin onkin osat­ta­va por­ras­taa tera­pian vai­hei­ta siten, että syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­va pys­tyy saa­maan onnis­tu­mi­sen koke­muk­sia toi­mies­saan ja siten uskal­tau­tuu ete­ne­mään nii­hin vai­keam­piin osa-aluei­siin.

Itses­tä huo­leh­ti­mi­sen alu­eel­la toi­min­ta­te­ra­pias­sa kes­keis­tä pro­ses­sin alus­sa voi­si olla aut­taa toi­pu­vaa löy­tä­mään ja hyö­dyn­tä­mään uusia kei­no­ja oman psyyk­ki­sen hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seen, jol­loin hänen ei tar­vit­si­si enää hyö­dyn­tää ter­vey­del­le hai­tal­li­sia ja jopa hen­gel­le vaa­ral­li­sia kei­no­ja. Sitä kaut­ta ihmi­nen voi uskal­tau­tua huo­leh­ti­maan itses­tään myös esi­mer­kik­si syö­mi­sen, liik­ku­mi­sen ja levon suh­teen.

Itses­tä huo­leh­ti­mi­sen näkö­kul­mas­ta toi­min­ta­te­ra­pian sisäl­lön ei siis vält­tä­mät­tä tar­vit­se olla juu­ri niis­sä itses­tään sel­vis­sä itsen­sä huo­leh­ti­mi­sen ongel­ma­koh­dis­sa, vaik­ka nii­hin toki jou­du­taan puut­tu­maan muis­sa yhteyk­sis­sä hoi­dos­sa. Myö­hem­min syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­va saat­taa kui­ten­kin halu­ta koh­den­taa myös toi­min­ta­te­ra­pian sisäl­tö­jä ongel­ma­koh­tiin, mut­ta koen, että toi­min­ta­te­ra­pias­sa on hyvin vai­kea läh­teä niis­tä liik­keel­le syö­mis­häi­riön kriit­ti­sim­mis­sä vai­heis­sa, kos­ka ihmi­nen ei sil­loin näe nii­tä vält­tä­mät­tä itse ongel­mal­li­sik­si. Suo­raan esi­mer­kik­si syö­mi­seen ja liik­ku­mi­seen vai­kut­ta­mi­nen toi­min­ta­te­ra­pian kei­noin onnis­tuu vas­ta sit­ten, kun ihmi­nen itse halu­aa nime­tä ne muu­tos­koh­teik­seen.

Tuot­ta­van toi­min­nan näkö­kul­mas­ta toi­min­ta­te­ra­pias­sa voi­si tar­kas­tel­la min­kä­lai­nen tuot­ta­va toi­min­ta oli­si ihmi­sel­le riit­tä­vää ja sopi­vaa suh­tees­sa toi­pu­mi­seen vaa­dit­tui­hin voi­ma­va­roi­hin, itsen­sä arvok­kaak­si koke­mi­seen, epä­on­nis­tu­mi­sen pelon voit­ta­mi­seen ja lopul­ta ehkä myös yhteis­kun­nan jäse­ne­nä ole­mi­seen. Tuot­ta­vuu­den tar­kas­te­lu ja sen tuo­mi­nen sopi­vas­sa mää­rin elä­mään voi myös olla mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa toi­pu­mi­sen kes­ki- ja lop­pu­vai­heis­sa, jot­ta ihmi­nen voi löy­tää omaan arkeen­sa tasa­pai­non ja kokea itsen­sä tuot­ta­va­na osa­na yhteis­kun­taa. 

Vapaa-ajan näkö­kul­mas­ta, toi­pu­van on ensin tar­kas­tel­ta­va, kuin­ka tyy­ty­väi­nen on vapaa-aikaan­sa ja mil­lai­set tai­dot ja mah­dol­li­suu­det hänel­lä on sii­hen osal­lis­tu­mi­seen. Mikä­li hän havah­tuu huo­maa­maan, että vapaa-aika ei ole mie­le­käs­tä ja riit­tä­vää, on sii­hen huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi läh­teä hake­maan muu­tos­ta. Havah­tu­mi­sen jäl­keen syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­van ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä ole help­po raken­taa uut­ta mie­le­käs­tä vapaa-aikaa itsel­leen. Toi­min­ta­te­ra­pias­sa voi­kin tar­kas­tel­la, mit­kä kaik­ki teki­jät estä­vät mie­le­käs­tä vapaa-aikaa, miten esteet voi­si ylit­tää, mis­tä mie­le­käs vapaa-aika voi­si raken­tua ja miten sii­hen pää­si­si osal­lis­tu­maan ja mil­lai­sia tai­to­ja osal­lis­tu­mi­nen vaa­ti­si. Mie­lek­kään vapaa-ajan tuot­ta­ma uusi ener­gia ja onnis­tu­mi­sen­ko­ke­muk­set voi­vat aut­taa syö­mis­häi­riös­tä ja sen tuo­mis­ta oireis­ta irrot­tau­tu­mis­ta. Itses­tä huo­leh­ti­mi­sen, tuot­ta­vuu­den ja vapaa-ajan väli­nen epä­ta­sa­pai­no voi­kin alkaa tasoit­tua esi­mer­kik­si uuden har­ras­tuk­sen tai vaik­ka ystä­vien kans­sa vie­te­tyn ajan sii­vit­tä­mä­nä. Vapaa-aika voi aut­taa ihmis­tä huo­maa­maan, mitä kaik­kea elä­mään voi saa­da, jos syö­mis­häi­riös­tä uskal­taa pääs­tää irti.

Toi­min­nan tasa­pai­non tar­kas­te­lu ja ihmi­sen omiin kykyi­hin ja tai­toi­hin kes­kit­ty­mi­nen ei kui­ten­kaan yksin aina rii­tä. Haas­teet eivät vält­tä­mät­tä kor­jau­du sil­lä, että ihmi­nen opet­te­lee uusia tai­to­ja ja kokei­lee tai har­joit­te­lee uusia toi­min­nan muo­to­ja. Yleen­sä toi­min­ta­te­ra­pias­sa on hyvä tar­kas­tel­la myös ympä­ris­tön vai­ku­tus­ta, sil­lä ympä­ris­tö voi edis­tää tai estää toi­min­taan osal­lis­tu­mis­ta ja sii­nä suo­riu­tu­mis­ta. Toi­min­ta­te­ra­pial­la voi­daan pyr­kiä lisää­mään edis­tä­viä teki­jöi­tä ja vähen­tä­mään estä­viä teki­jöi­tä tai aina­kin nii­den vai­ku­tus­ta. Jos syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neel­ta puut­tuu kodis­taan esi­mer­kik­si riit­tä­vän kokoi­nen jää­kaap­pi tai uuni, on ymmär­ret­tä­vää, että moni­puo­li­ses­ta ja ter­veel­li­ses­tä ravit­se­muk­ses­ta huo­leh­ti­mi­nen on han­ka­laa. Sil­loin yksi toi­min­ta­te­ra­pian sisäl­tö onkin teh­dä kotiin sel­lai­sia muu­tok­sia, että itses­tä huo­leh­ti­mi­nen onnis­tuu. Tuot­ta­vuu­den näkö­kul­mas­ta taas voi­daan esi­mer­kik­si pyr­kiä sopi­maan kou­lun tai työ­pai­kan kans­sa uusia jär­jes­te­ly­jä, joi­den avul­la syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­va pys­tyy osal­lis­tu­maan tuot­ta­vaan toi­min­taan voi­ma­va­ro­jen­sa mukai­ses­ti. Vapaa-ajan osal­ta ympä­ris­tön muok­kaus voi tar­koit­taa esi­mer­kik­si har­ras­tuk­sen ohjaa­jan kans­sa kes­kus­te­lua syö­mis­häi­riön vai­ku­tuk­sis­ta ja sen huo­mioi­mi­ses­ta har­ras­tuk­ses­sa tai vaik­ka sopi­vien har­ras­tus­vä­li­nei­den löy­tä­mis­tä ja hank­ki­mis­ta.

Toi­min­ta­te­ra­pian vii­te­ke­hyk­sen näkö­kul­mas­ta toi­min­nan tasa­pai­non ja sisäl­tö­jen tar­kas­te­lu sekä nii­hin vai­kut­ta­mi­nen on toi­si­naan haas­teel­lis­ta syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä, sil­lä syö­mis­häi­riö muut­taa monin tavoin ihmi­sen omaa koke­mus­ta toi­min­nan ja arjen mer­ki­tyk­sel­li­syy­des­tä. Toi­min­ta­te­ra­pias­sa onkin huo­mioi­ta­va syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä syö­mis­häi­riön vai­ku­tus ihmi­sen motii­vei­hin – On kuun­nel­ta­va ja tar­kas­tel­ta­va tark­kaan, onko kyse syö­mis­häi­riön tah­dos­ta vai ihmi­sen vil­pit­tö­mäs­tä omas­ta tah­dos­ta. Onnek­si toi­min­ta­te­ra­peu­teil­la on kui­ten­kin tai­to hyö­dyn­tää toi­min­taa tera­peut­ti­ses­ti sekä käy­tös­sään monen­lai­sia tut­kit­tu­ja arvioin­ti­vä­li­nei­tä, joi­den avul­la ihmi­sen tah­to ja koke­mus oman elä­män­sä mer­ki­tyk­sel­li­syy­des­tä voi­vat tul­la esil­le. Näin toi­min­ta­te­ra­pia tar­jo­aa hyvät mah­dol­li­suu­det ihmi­sen toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sien edis­tä­mi­seen ter­veyt­tä tuke­val­la taval­la.

Tähän lop­puun haluan vie­lä tar­jo­ta muu­ta­man kysy­myk­sen, joi­ta syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­va ja toi­min­ta­te­ra­peut­ti voi­vat yhdes­sä miet­tiä:

  • Miten päi­vä­si raken­tuu? Mihin aika riit­tää, mihin ei? 
  • Mikä sinul­le on merkityksellistä/tärkeää päi­vis­sä­si? 
  • Kuin­ka tyy­ty­väi­nen olet päi­vie­si sisäl­töön? Mitä kai­paat päi­vii­si? Onko päi­vis­sä­si jotain, mis­tä haluai­sit luo­pua?
  • Miten koet suo­riu­tu­va­si päi­vän toi­mis­ta­si? Kuin­ka tyy­ty­väi­nen olet suo­riu­tu­mi­see­si? Mil­lais­ta muu­tos­ta kai­pai­sit suo­riu­tu­mi­see­si?
  • Miten ympä­ris­tö edis­tää ja/tai estää toi­min­taan osal­lis­tu­mis­ta?  Mihin näis­tä edis­tä­vis­tä ja estä­vis­tä teki­jöis­tä voi­daan täl­lä het­kel­lä vai­kut­taa?
  • Mil­lai­sia voi­ma­va­ro­ja sinul­la on käy­tös­sä­si? Mil­lai­set uudet voi­ma­va­rat voi­si­vat aut­taa toi­min­taan osal­lis­tu­mis­ta­si tai suo­riu­tu­mis­ta­si?

Keväi­sin ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *