Uuden poti­laan tulo Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­seen

Uuden poti­laan tule­mi­nen hoi­toon Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­sik­köön on aina jän­ni­tys­tä ja pel­koa, mut­ta myös uusia mah­dol­li­suuk­sia esil­le nos­ta­va asia. Eri­lai­sia tun­tei­ta voi olla niin uudel­la poti­laal­la, osas­tol­la jo ole­vil­la poti­lail­la kuin hen­ki­lö­kun­nal­la­kin. Osas­ton yhtei­sö jou­tuu hake­maan uudel­leen muo­to­aan muu­tok­sen yhtey­des­sä.

Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut on voi­nut olla jo jon­kin aikaa jonos­sa Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­seen. Ilmoi­tus vapau­tu­vas­ta pai­kas­ta voi tul­la jos­kus yllät­täen­kin. Sil­loin sai­ras­tu­neet koke­vat het­kel­li­ses­ti monen­lai­sia tun­tei­ta, posi­tii­vi­sis­ta hel­po­tuk­sen tun­teis­ta nega­tii­vi­siin pel­koi­hin ja epäi­lyk­siin sii­tä, kan­nat­taa­ko hoi­to­paik­ka ottaa vas­taan. Kysees­sä voi olla iso muu­tos, joten on ymmär­ret­tä­vää, että pää­tös hoi­toon tule­mi­ses­ta voi herät­tää epäi­lyk­siä­kin.

Tie­däm­me Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa, että uuden poti­laan oloa voi­daan monin tavoin hel­pot­taa jo enna­kol­ta. Tar­joam­me poti­laal­le mah­dol­li­suut­ta tul­la tutus­tu­maan osas­tol­le tai mikä­li se ei ole mah­dol­lis­ta etäi­syyk­sien ja nopean aika­tau­lun vuok­si, olem­me val­miit jär­jes­tä­mään Sky­pe- tai puhe­lin­neu­vot­te­lu­ja asias­ta. On tär­ke­ää, että uusi poti­las tai hänen lähei­sen­sä voi­vat vapaas­ti kysyä kaik­kea, mikä hei­tä mie­ti­tyt­tää. Lähe­täm­me tar­vit­taes­sa kir­jal­lis­ta tie­toa jo enna­kol­ta säh­kö­pos­tit­se tai pos­tit­se. Usein kysy­myk­set liit­ty­vät joten­kin sai­rai­den ja ter­vey­den väli­maas­toon ja niis­tä on kuul­ta­vis­sa niin sai­ras­tu­neen toi­ve muu­tok­ses­ta kuin syö­mis­häi­riön tai­pu­mus­ta pitää sai­ras­tu­nut ottees­saan. Roh­kai­sem­me poti­laan toi­vet­ta muu­tok­seen niin hyvin kuin osaam­me ja yri­täm­me kumo­ta sai­rau­den esil­le nos­ta­mia aja­tuk­sia esim. sii­tä, ettei hoi­to­paik­ka oli­si ansait­tu tai tar­vit­tu.

Yksi­kös­säm­me on aina varau­dut­tu uuden poti­laan tuloon siten, että olem­me jo enna­kol­ta miet­ti­neet, kuka poti­laan ottaa vas­taan. Ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä voi tul­la pal­jon tie­toa, mut­ta annam­me tie­don omak­su­mi­seen aikaa ja tukea. Uuden poti­laan ei tar­vit­se muis­taa kaik­kea ker­ral­la. Hoi­to­ryh­mä ja muu hen­ki­lö­kun­ta esit­täy­tyy uudel­le poti­laal­le heti kun se on mah­dol­lis­ta. Koko hen­ki­lö­kun­ta tekee työ­tä sen eteen, että uusi poti­las pää­si­si nopeas­ti osak­si uut­ta yhtei­söä – ja niin usein käy­kin.

Uusi poti­las pel­kää usein enna­kol­ta sitä, miten muut poti­laat otta­vat hänet vas­taan. Sik­si olem­me­kin vuo­sien saa­tos­sa kehit­tä­neet osas­tol­lem­me käy­tän­teen, että osas­tol­la jo ole­vat poti­laat saa­vat val­mis­tau­tua uuden poti­laan tuloon. Kes­kus­te­lem­me miten uusi voi­si tun­tea olon­sa ter­ve­tul­leek­si. Yleen­sä osas­tol­la ole­vis­ta löy­tyy aina­kin yksi, joka on halu­kas esit­te­le­mään osas­toa ja ker­to­maan hoi­dos­ta poti­lai­den näkö­kul­mas­ta. Näin luom­me ensim­mäi­sen koke­muk­sen ver­tais­tues­ta. Uudel­le poti­laal­le onkin usein hel­pot­ta­vaa kuul­la, kuin­ka saman­kal­tai­sia aja­tuk­sia muil­la on voi­nut olla hoi­toon tul­les­saan ja kuin­ka alun jän­ni­tyk­sen jäl­keen on pääs­ty eteen­päin.

Osas­tol­la ole­vil­le poti­lail­le uuden poti­laan tule­mi­nen ilme­nee usein monen­lai­si­na reak­tioi­na. He ovat ehkä juu­ri jou­tu­neet hyväs­te­le­mään pai­kan jät­tä­neen ihmi­sen ja hai­keus voi olla suu­ri. Samal­la he miet­ti­vät, miten uusi poti­las vai­kut­taa ryh­mä­hen­keen. Ryh­mäil­miöis­tä ei nimit­täin voi vält­tyä tii­viis­sä osas­to­hoi­dos­sa. Pel­ko konflik­tei­hin on monil­la syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neil­la suu­ri, joten ryh­mä­dy­na­mii­kan näkö­kul­mas­ta monet usein miet­ti­vät­kin, tule­vat­ko konflik­tit lisään­ty­mään, kun pak­kaa sekoi­te­taan. Tämän vuok­si teem­me osas­tol­la pal­jon työ­tä sen eteen, että mah­dol­li­set konflik­tit sel­vi­te­tään aina. Täs­sä hyö­dyn­näm­me usein yhtei­sö­hoi­don peri­aat­tei­siin kuu­lu­vaa yhtei­sö­kes­kus­te­lun mene­tel­mää. Poti­laam­me saa­vat­kin yhtei­sö­kes­kus­te­luis­ta usein apua myös konflik­tien pel­koon­sa ja löy­tä­vät uusia kei­no­ja puhua omia aja­tuk­si­aan ja tun­tei­taan ääneen. Yhtei­sö­kes­kus­te­lut tilan­tei­den käsit­te­le­mi­sek­si voi­vat jän­nit­tä­vyy­des­tään tai pelot­ta­vuu­des­taan huo­li­mat­ta olla voi­maut­ta­via koke­muk­sia, kun poti­laat huo­maa­vat, että vai­keis­ta­kin konflik­teis­ta voi sel­vi­tä raken­ta­val­la taval­la.

Usein osas­tol­la jo ole­vien huo­let uuden poti­laan tulos­ta liit­ty­vät kui­ten­kin enem­män omaan tilan­tee­seen ja tar­pee­seen tul­la näh­dyk­si, kuul­luk­si ja väli­te­tyk­si. Mie­les­sä voi pyö­riä aja­tuk­sia kuten ”Riit­tää­kö hoi­ta­jien aika enää minul­le, olen­ko minä yhtä tär­keä?”. Täl­lai­sia aja­tuk­sia on useim­mil­la, vaik­ka tämän tun­teen ja tar­peen sanoit­ta­mi­nen saat­taa­kin olla poti­laal­le äärim­mäi­sen vai­ke­aa. Syö­mis­häi­riö on voi­nut jo kau­an kiusa­ta poti­las­ta ker­to­mal­la, kuin­ka arvo­ton ihmi­nen sai­ras­tu­nut on. Moni on kui­ten­kin hoi­don aika­na alka­nut pik­ku­hil­jaa ymmär­tää, että tuo vies­ti ei ole­kaan tosi. Uuden poti­laan tulo voi saa­da poti­laan het­kel­li­ses­ti epäi­le­mään oppi­maan­sa. ”Entä jos uuden poti­laan tule­mi­nen osoit­taa­kin, että minä en ole niin tär­keä ja oppi­ma­ni ei ole­kaan todel­lis­ta?” Syö­mis­häi­riö onkin mes­ta­ri löy­tä­mään het­kiä, jol­loin se pys­tyy kiris­tä­mään otet­taan sai­ras­tu­nees­ta. Hoi­dol­li­ses­ti on kui­ten­kin erit­täin arvo­kas­ta ja tär­ke­ää, jos ja kun poti­las uskal­taa tuo­da aja­tuk­sen­sa esil­le. Sil­loin hoi­dos­sa pääs­tään pureu­tu­maan juu­ri nii­hin syö­mis­häi­riön yti­meen kuu­lu­viin asioi­hin. Pro­ses­si vie poti­las­ta yleen­sä aina eteen­päin, vaik­ka se alkuun kipui­lua aiheut­tai­si­kin. Uuden poti­laan tulo voi­kin siis olla myös aiem­min hoi­ton­sa aloit­ta­neel­le mah­dol­li­suus pääs­tä eteen­päin.

Uuden poti­laan tulo voi olla muil­le poti­lail­le myös hyvä kei­no arvioi­da oman syö­mis­häi­riön tilaa. Se voi nos­taa esil­le inhot­ta­val­ta tun­tu­van tar­peen ver­tail­la ja jos­kus myös kai­puun pala­ta van­haan. Kun täl­lai­set aja­tuk­set tun­nis­taa, voi sii­tä saa­da itsel­leen tär­keän mer­kin sii­tä, että töi­tä on vie­lä teh­tä­vä. Jos­kus huo­mio vah­vis­taa hoi­to­mo­ti­vaa­tio­ta niis­sä het­kis­sä, kun on itse alka­nut epäil­lä, että osas­to­hoi­to ei oli­si enää tar­peen. Hoi­ta­jien tuel­la poti­laat pää­se­vät näi­den­kin tun­tei­den kans­sa eteen­päin. Mones­ti uuden poti­laan tulo antaa täs­sä­kin koh­das­sa mah­dol­li­suu­den tar­kas­tel­la syö­mis­häi­riön ydin­a­ja­tuk­sia.

Hoi­ta­jien näkö­kul­mas­ta uusi poti­las tuo muka­naan tar­peen orga­ni­soi­da työ­tä hyvin. Hoi­ta­jien on hyvä pysäh­tyä miet­ti­mään, onko hoi­ton­sa jo aloit­ta­nei­den poti­lai­den peloil­la poh­jaa.  ”Miten saan aika­ni riit­tä­mään poti­lail­le­ni tas­a­puo­li­ses­ti?” on aja­tus, jota moni hoi­ta­ja jos­sain vai­hees­sa miet­tii. En usko, että yksi­kään hoi­ta­ja tar­koi­tuk­sel­la vähen­täi­si kenel­le­kään anta­maan­sa aikaa, mut­ta arjen tilan­teet voi­vat jos­kus joh­taa sii­hen, että kaik­ki ei mene aika­tau­lul­li­ses­ti kuten on suun­ni­tel­tu. Akuut­tiin hätään on vas­tat­ta­va. Tämän vuok­si olem­me pyr­ki­neet pitä­mään osas­tol­la käy­tän­teen, että jos hoi­ta­jal­la on sovit­tu tapaa­mi­nen jon­kun kans­sa, enna­koim­me jo val­miik­si tilan­tei­ta, jot­ka voi­vat sovit­tua estää. Pyrim­me jaka­maan teh­tä­vät siten, että sovi­tut asiat tapah­tu­vat ajal­laan, mut­ta uuden poti­laan (tai kenen tahan­sa poti­laan) akuut­tiin hätään pys­ty­tään vas­taa­maan. Rapor­teil­la, tii­meis­sä ja työ­noh­jauk­ses­sa mie­tim­me jat­ku­vas­ti kei­no­ja, miten arki osas­tol­la saa­daan mah­dol­li­sim­man toi­mi­vak­si ja kaik­ki saa­vat tar­vit­se­van­sa tuen ja avun.

Uusi poti­las on hoi­ta­jal­le mie­les­tä­ni aina jol­lain taval­la mah­dol­li­suus myös kehit­tää itse­ään ja tuo­da aiem­mis­ta poti­las­suh­teis­ta opi­tut hoi­to­työn­tai­dot käy­tän­töön. Kun Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa hoi­toa­jat ovat usein pit­kät, on uuden pro­ses­sin aloit­ta­mi­nen aina uusi mah­dol­li­suus oppia, mut­ta jos­sain mie­les­sä myös kun­nia. Ei ole mikään pie­ni asia tutus­tua ihmi­seen ja kul­kea hänen rin­nal­laan koko hoi­don läpi. Sen vuok­si on usein hie­noa, kun osas­tol­la on eri­lai­sis­sa vai­heis­sa ole­via poti­lai­ta. Sil­loin saa näh­dä toi­pu­mi­sen eri­lai­sia vai­hei­ta yhtä aikaa ja hyö­dyn­tää näke­mään­sä poti­lai­den kans­sa työs­ken­te­lys­sä. Ammat­ti­tai­toi­nen hoi­ta­ja osaa hyö­dyn­tää yhtei­sön tilan­net­ta työs­sään ja tuo­ta ammat­ti­tai­toa kehit­tää yhtei­söil­miöt muu­tok­si­neen. Uudel­le poti­laal­le hoi­ta­ja voi tar­jo­ta kan­nus­ta­via sano­ja tuo­den esil­le esi­mer­kik­si ”Huo­maat var­maan, että muut­kin ovat täs­tä sel­vin­neet. Sinä­kin sel­viät ja me autam­me sinua”. Aiem­min hoi­ton­sa aloit­ta­neel­le poti­laal­le hoi­ta­jat voi­vat puo­les­taan tuo­da esil­le esi­mer­kik­si ”Sinus­ta tun­tuu, että et ole men­nyt eteen­päin, mut­ta jos nyt mie­tit alkuai­ko­ja­si, niin huo­maat­ko miten hie­noa edis­tys­tä on tapah­tu­nut? Et ole enää sii­nä pis­tees­sä mis­sä olit, kun tulit osas­tol­le ”. Poti­las pys­tyy siten itse pei­laa­maan omaa tilan­net­taan yhtei­sön mui­den tilan­tei­siin ter­veyt­tä tuke­val­la taval­la syö­mis­häi­riöl­le tyy­pil­li­sen nega­tii­vi­sen ver­tai­lun sijaan.

Uuden poti­laan tule­mi­nen hoi­toon on aina mie­les­tä­ni ensi­si­jai­ses­ti mah­dol­li­suus, vaik­ka se uhal­ta välil­lä tun­tui­si­kin. Toi­von, että sinä joka mie­tit, voit­ko tul­la hoi­toon ja miten sinut ote­taan vas­taan, muis­tai­sit sen, että olet ter­ve­tul­lut ja ansait­set hoi­toa. Pää­set osak­si yhtei­söä. Sinul­le, joka olet jo hoi­dos­sa, haluai­sin muis­tut­taa, että sinä olet tär­keä ja uusi poti­las ei tuo­ta arvoa­si vähen­nä. Me tie­däm­me, että apu kuu­luu myös sinul­le. Kai­kil­le kol­le­goil­le­ni haluan sanoa, että muis­tat­te­han, että teet­te hyvää ja arvo­kas­ta työ­tä ¬- Sydä­mel­lä ja läm­möl­lä muut­tu­vas­sa yhtei­sös­sä. Annat­te sel­väs­ti kaik­ken­ne, kun tuet­te poti­lai­ta.

Mil­lai­sia mui­ta asioi­ta uuden poti­laan tulo voi nos­taa esil­le? Mil­lai­set tsem­pit haluai­sit sanoa uudel­le poti­laal­le tai jo hoi­ton­sa aiem­min aloit­ta­neel­le poti­laal­le? Entä miten toi­voi­sit hoi­ta­jien tuke­van muut­tu­vaa yhtei­söä?

Ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *