Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen arvot – aja­tuk­sia hoi­to­mal­lin taka­na

Suo­ma­lai­sen Työn Liit­to myön­si Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sel­le tänä syk­sy­nä Yhteis­kun­nal­li­nen yri­tys –mer­kin. Täs­tä ins­pi­roi­tu­nei­na pää­tim­me ava­ta toi­min­tam­me arvo­ja ylei­sem­min­kin.

Syö­mis­häi­riö­kes­kus on syn­ty­nyt halus­ta tar­jo­ta koko­nais­val­tais­ta ja laa­du­kas­ta hoi­toa kai­kil­le syö­mi­sen kans­sa ongel­miin jou­tu­neil­le. Tär­keä osa hoi­don laa­tua on hoi­don tun­nel­maa ja toteu­tus­ta ohjaa­vat käy­tän­nön­lä­hei­set arvot ja peri­aat­teet. Näi­tä ovat mm. asiak­kaan kun­nioit­ta­mi­nen sekä hoi­don joh­don­mu­kai­suus ja koko­nais­val­tai­suus. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa tar­kas­tel­laan arvo­jam­me niin asiak­kait­tem­me kuin hen­ki­lö­kun­tam­me hyvin­voin­nin­kin kan­nal­ta.

Yhteis­kun­nal­li­nen yri­tys­toi­min­ta tar­jo­aa uuden­lai­sen näkö­kul­man poh­dit­taes­sa suo­ma­lai­sen hyvin­voin­ti­val­tion tule­vai­suut­ta. Yhteis­kun­nal­li­nen yri­tys ‑mer­kin saa­neet yri­tyk­set raken­ta­vat yhteis­kun­taa hyvien arvo­jen kaut­ta tote­aa Brand Mana­ger Nii­na Ollik­ka Suo­ma­lai­sen Työn Lii­tos­ta.


Asuk­kaan kun­nioit­ta­mi­nen

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa suh­tau­du­taan asuk­kai­siin kun­nioit­ta­vas­ti. Hoi­don suun­nit­te­lus­sa huo­mioi­daan aina hei­dän yksi­löl­lis­tä para­ne­mis­pol­ku­aan tuke­vat tar­peet. Samal­la hyö­dyn­ne­tään eri­kois­tu­neen yksi­kön mah­dol­li­suut­ta raken­taa koko osas­ton arjen käy­tän­nöt tuke­maan syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mis­ta. Asu­kas näh­dään ihmi­se­nä, inhi­mil­li­se­nä olen­to­na, jol­la on syö­mis­häi­riö – ei sai­rau­den kaut­ta. Asuk­kaan yksi­löl­li­seen tari­naan tutus­tu­taan sai­ras­tu­neen itsen­sä sekä hänen läheis­ten­sä ker­to­ma­na ja hah­mo­tel­laan kuka on ihmi­nen sai­rau­den taka­na. Asuk­kaan kun­nioit­ta­mi­nen näkyy käy­tän­nön työs­sä ystä­väl­li­syy­te­nä ja kär­si­väl­li­syy­te­nä – myös han­ka­lis­sa tilan­teis­sa.

Yksi­löl­li­syys ja itse­mää­rää­mi­soi­keus

Jokai­nen asu­kas on ainut­ker­tai­nen yksi­lö, joten hoi­to suun­ni­tel­laan sopi­maan hänen hen­ki­lö­koh­tai­siin tar­pei­siin­sa, sai­rau­ten­sa vai­hee­seen sekä psyyk­ki­seen voin­tiin­sa. Asuk­kaal­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa hoi­ton­sa sisäl­töön – vaik­ka­kin hoi­ta­vat hen­ki­löt var­mis­ta­vat kai­kis­sa vai­heis­sa, että hoi­dos­sa teh­tä­vät asiat tuke­vat para­ne­mis­pro­ses­sia. Jokai­sel­la asuk­kaal­la on hoi­to­ryh­män ja asuk­kaan kans­sa yhdes­sä laa­dit­tu yksi­löl­li­nen hoi­to­suun­ni­tel­ma.

Kun­nioi­tam­me asuk­kaan itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta kun­kin para­ne­mi­sen vai­heen mah­dol­lis­ta­mal­la taval­la. Syö­mis­häi­riöi­den luon­teen vuok­si hoi­toon kuu­luu pal­jon ohjaus­ta ja ter­veh­ty­mis­tä edis­tä­vän käyt­täy­ty­mi­sen tuke­mis­ta, min­kä vuok­si oireh­ti­mi­sen osal­ta jou­dum­me puut­tu­maan ja rajoit­ta­maan hai­tal­li­sia käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja. Myös äärim­mäi­sis­sä tilan­teis­sa, jois­sa asu­kas aiheut­taa fyy­sis­tä vaa­raa itsel­leen tai muil­le, jou­dum­me rajoit­ta­maan hänen toi­mi­aan taa­tak­sem­me kaik­kien tur­val­li­suu­den.

Hoi­don inten­sii­vi­syys, jat­ku­vuus ja joh­don­mu­kai­suus 

Vai­kei­den syö­mis­häi­riöi­den hoi­to vaa­tii pal­jon hoi­ta­jan läs­nä­oloa ja tukea. Yksi­kön asuk­kail­la on mah­dol­li­suus saa­da hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan tukea ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti. Tuen inten­sii­vi­syys suun­ni­tel­laan asuk­kaan kun­non mukai­ses­ti. Taval­li­ses­ti hoi­don alus­sa tuki on tii­vis­tä ja sitä väl­jen­ne­tään para­ne­mi­sen ede­tes­sä. Inten­sii­vi­sen tuen vai­hees­sa hoi­ta­vat hen­ki­löt viet­tä­vät asuk­kaan kans­sa pal­jon aikaa esi­mer­kik­si kes­kus­tel­len, tukien, yhdes­sä asioil­la käy­den.

Hoi­toon kuu­luu myös pal­jon ryh­miä (mm. fysioterapia‑, keskustelu‑, keit­tiö­har­joit­te­lu- ja psy­koe­du­kaa­tio­ryh­mä) sekä yksi­lö­ta­paa­mi­sia (mm. oma­hoi­ta­ja­kes­kus­te­lut, tera­pia ja fysio­te­ra­pia­ta­paa­mi­set), mikä osal­taan tekee hoi­dos­ta inten­sii­vis­tä. Tar­koi­tuk­se­na on teh­dä mah­dol­li­sim­man pal­jon työ­tä para­ne­mi­sen eteen hoi­don aika­na har­joit­te­le­mal­la puut­tu­via tai­to­ja ja opet­te­le­mal­la ter­veh­ty­mis­tä tuke­via ahdis­tuk­sen­hal­lin­ta­kei­no­ja.

Yksi­kös­sä hoi­de­taan kaik­kia asuk­kai­ta hoi­dol­lis­ten peri­aat­tei­den mukai­ses­ti, jot­ka poh­jau­tu­vat yksi­kös­sä käy­tös­sä ole­vaan syö­mis­häi­riöi­den teo­reet­ti­seen mal­liin. Tämä takaa hoi­don joh­don­mu­kai­suu­den sil­loin, kun asuk­kaan oma­hoi­ta­jat eivät ole vuo­ros­sa ja hoi­to toteu­tuu vuo­ro­hoi­ta­jan tuke­ma­na. Tämän avul­la myös koko yksi­kön tii­min pää­tök­set pysy­vät joh­don­mu­kai­si­na.

Hoi­don tavoit­teet suun­ni­tel­laan sekä lyhyel­lä että pit­käl­lä täh­täi­mel­lä. Näin hoi­dos­sa säi­ly­te­tään punai­nen lan­ka, joka osal­taan pitää hoi­don joh­don­mu­kai­se­na ja tavoit­teet sel­kei­nä. Hoi­toa arvioi­daan jat­ku­vas­ti ja hoi­to­suun­ni­tel­mat uusi­taan sään­nöl­li­sin välia­join. Jat­ko­hoi­to jär­jes­te­tään ajois­sa yhteis­työs­sä lähet­tä­vän tahon ja asuk­kaan sekä hänen omais­ten­sa kans­sa.

Hoi­don koko­nais­val­tai­suus

Asuk­kaat ote­taan huo­mioon koko­nais­val­tai­ses­ti suun­taa­mal­la hoi­to laa­jas­ti ja moni­muo­toi­ses­ti psyy­ken, soma­tii­kan sekä sosi­aa­lis­ten tai­to­jen kor­jaa­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen. Asuk­kaat näh­dään koko­nai­si­na ihmi­si­nä tar­pei­neen ja tun­tei­neen. Huo­mioim­me asuk­kai­dem­me iän­mu­kai­set tar­peet aina nuo­ruu­den kehi­tyk­ses­tä aikui­suu­den vel­vol­li­suuk­siin. Tuem­me asuk­kai­tam­me ikä­ta­soi­seen itse­näi­syy­teen hoi­don ede­tes­sä.

Asuk­kai­den hen­ki­lö­koh­tais­ta tilan­net­ta tar­kas­tel­laan moniam­ma­til­li­suu­den suo­mas­ta laa­jas­ta näkö­kul­mas­ta, kui­ten­kin niin, että tii­min jäse­nil­lä on yhtei­nen pää­mää­rä ja toi­min­ta­ta­vat. Koko­nais­val­tai­suu­des­sa oleel­lis­ta on myös se, että hoi­to ei kes­ki­ty vain syö­mis­häi­riön hoi­ta­mi­seen. Pys­tym­me hoi­don aika­na huo­mioi­maan myös asuk­kaan mui­ta mah­dol­li­sia haas­tei­ta ja sai­rauk­sia. Pyrim­me mah­dol­li­sim­man pit­käl­ti sii­hen, että asuk­kaam­me sai­si­vat kaik­ki pal­ve­lut Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­ta ja yhteis­työ­kump­pa­neil­tam­me Ter­veys­ta­los­ta ja Pik­ku­jä­tis­tä.

Uudel­leen sai­ras­tu­mi­sen ehkäi­sy

Tär­keä osa arvo­jam­me on pyr­kiä hoi­ta­maan sai­ras­tu­nut­ta niin kau­an, että hän ehtii sisäis­tää uudet, para­ne­mis­ta ede­saut­ta­vat ja psyyk­kis­tä ter­veyt­tä tuke­vat toi­min­ta­mal­lit ja ole­mi­sen tavat. Vai­keas­ta sai­rau­des­ta toi­pu­mi­nen vaa­tii syväl­lis­ten muu­tos­ten tapah­tu­mi­sen sekä käyt­täy­ty­mi­sen että mie­len tasol­la. Tämän vuok­si hoi­tom­me sisäl­tää syö­mis­häi­riö­oi­reis­ta pois har­joit­te­le­mi­sen lisäk­si uusien tun­teen­sää­te­ly­kei­no­jen opet­te­le­mi­sen. Tämä mah­dol­lis­taa sen, että elä­män eteen tuo­mis­ta vai­keuk­sis­ta sel­viy­tyäk­seen ei tar­vit­se enää tur­vau­tua syö­mis­häi­riö­oi­rei­siin. Näin uudel­leen sai­ras­tu­mi­sen toden­nä­köi­syyt­tä saa­daan pie­nen­net­tyä voi­mak­kaas­ti.

Omais­ten ja läheis­ten huo­mioi­mi­nen

Onnis­tuak­seen, hoi­to vaa­tii hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan pon­nis­te­lu­jen lisäk­si sai­ras­tu­neen läheis­ten tuen. Voi­dak­seen tukea hoi­toa ja sai­ras­tu­neen para­ne­mis­ta, myös he tar­vit­se­vat apua.

Asuk­kai­den lähei­siä tava­taan sään­nöl­li­ses­ti, tilan­teen vaa­ti­mal­la tihey­del­lä. Heil­le pyri­tään tar­joa­maan run­saas­ti tilai­suuk­sia kes­kus­tel­la hoi­ta­vien hen­ki­löi­den kans­sa joko per­he­ta­paa­mi­sis­sa tai puhe­li­mes­sa. He ovat ter­ve­tul­lei­ta soit­ta­maan osas­tol­le aina halu­tes­saan. Läheis­ten toi­vei­ta pyri­tään kuu­le­maan ja mah­dol­li­suuk­sien mukaan toteut­ta­maan. Läheis­ten tapaa­mis­ten tar­koi­tuk­se­na on muo­dos­taa tii­vis yhteis­työ, jot­ta hei­dän toi­min­tan­sa tär­keäl­lä taval­la tuki­si hoi­toa. Tar­koi­tuk­se­na on myös saa­da infor­maa­tio­ta asuk­kaas­ta omais­ten näkö­kul­mas­ta sekä tar­jo­ta heil­le infor­maa­tio­ta Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen hoi­to­mal­lis­ta. Omai­sia var­ten on myös osas­ton­hoi­ta­jiem­me ohjaa­ma läheis­ten ryh­mä, jon­ka kes­kei­se­nä aja­tuk­se­na on tukea omais­ten omaa jak­sa­mis­ta tar­joa­mal­la tilai­suu­den jakaa koke­muk­sia samas­sa tilan­tees­sa ole­vien ihmi­sen kans­sa.

Yhtei­söl­li­syy­des­tä voi­maa

Osas­to­hoi­don yhtei­söl­li­syys tar­jo­aa monen­lai­sia para­ne­mis­ta tuke­via mah­dol­li­suuk­sia. Osas­ton käy­tän­tei­tä suun­ni­tel­laan yhdes­sä asuk­kai­den ja hoi­ta­jien yhtei­sis­sä kokouk­sis­sa, jois­sa kai­kil­la on mah­dol­li­suus tuo­da esil­le omia näke­myk­si­ään ja toi­vei­taan. Tämä hel­pot­taa kaik­kien sitou­tu­mis­ta yhtei­siin pää­tök­siin. Jokai­sel­la asuk­kaal­la on myös vuo­rol­laan jokin vas­tuu­alue, jol­la tuem­me oman vas­tuun otta­mi­seen. Asuk­kai­den toi­sil­leen tar­joa­ma ver­tais­tu­ki on äärim­mäi­sen arvo­kas­ta, sil­lä koh­ta­lo­to­ve­ri ymmär­tää syö­mis­häi­riön eri­tyis­piir­teet par­hai­ten. Jokai­sel­la on myös oma ainut­ker­tai­nen tilan­teen­sa, johon liit­ty­viä koke­muk­sia asuk­kaat voi­vat jakaa kes­ke­nään. Pyrim­me ylei­ses­ti­kin kan­nus­ta­maan asuk­kai­tam­me kes­kus­te­le­vuu­teen ja yhtei­söä kos­ke­vien haas­tei­den yhtei­seen rat­kai­se­mi­seen.

Asuk­kai­ta tuke­va, moti­voi­tu­nut ja osaa­va hen­ki­lö­kun­ta

Hen­ki­lö­kun­tam­me tukee asu­kas­ta hänen kul­loi­sen­kin para­ne­mi­sen vai­heen­sa mukai­ses­ti. Hoi­to­jak­son alus­sa tuki on inten­sii­vis­tä ja hoi­ta­vat hen­ki­löt ovat pal­jon läs­nä. Asuk­kail­la on mah­dol­li­suus pyy­tää tukea itsel­leen aina sitä tar­vi­tes­saan ja halu­tes­saan. Yksi­kös­säm­me on moniam­ma­til­li­nen tii­mi, joka pys­tyy arvioi­maan asuk­kaan tilan­net­ta laa­jas­ti eri­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta ja tuke­maan hänen sel­viy­ty­mis­tään monil­la elä­män alueil­la.

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen toi­min­nas­sa kes­keis­tä on myös se, että hen­ki­lö­kun­ta koos­tuu läm­möl­lä, kär­si­väl­li­syy­del­lä ja mie­len­kiin­nol­la syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nei­ta koh­taa­vis­ta ammat­ti­lai­sis­ta. Hoi­to­mal­lim­me huo­mioi­kin myös hen­ki­lö­kun­nan jak­sa­mi­sen ja työ­hy­vin­voin­nin. Panos­tam­me hyvään yhteis­hen­keen, osaa­mi­seen ja omien vah­vuuk­sien hyö­dyn­tä­mi­seen. Sään­nöl­li­set kou­lu­tuk­set ja työ­noh­jaus kehit­tä­vät hen­ki­lö­kun­tam­me osaa­mis­ta, mut­ta edis­tä­vät myös työs­sä jak­sa­mis­ta sekä työ­mo­ti­vaa­tio­ta. Hyvin­voi­va hen­ki­lö­kun­ta pys­tyy parem­min edis­tä­mään myös asuk­kai­dem­me ja hei­dän läheis­ten­sä hyvin­voin­tia.

Yhteis­kun­nal­li­nen hyvä

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen omis­taa voit­toa tavoit­te­le­ma­ton Elä­män Näl­kään Ry. Tämä tar­koit­taa sitä, että suu­rin osa mah­dol­li­ses­ta voi­tos­ta menee yhteis­kun­nal­li­sen hyvän tuot­ta­mi­seen omaa toi­min­taam­me kehit­tä­mäl­lä ja tär­kei­nä pitä­miäm­me asioi­ta edis­tä­mäl­lä. Esi­merk­ki­nä täl­lai­ses­ta mai­nit­ta­koon urhei­lu­pro­jek­tim­me Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja, jon­ka puit­teis­sa pyrim­me edis­tä­mään urhei­li­joi­den uran lopet­ta­mi­seen liit­ty­vien ris­ki­te­ki­jöi­den vähe­ne­mis­tä. Ris­ki­te­ki­jöi­nä ovat mm. elä­män hal­lin­nan ja syö­mi­sen ongel­mat.

Mah­dol­li­nen voit­to edis­tää­kin siten syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nei­den mah­dol­li­suuk­sia toi­pua hoi­don ammat­ti­tai­toi­suu­den ja laa­dun kehit­ty­mi­sen myö­tä ja edis­tää myös syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nei­den läheis­ten­kin jak­sa­mis­ta ja hyvin­voin­tia. Hen­ki­lös­tön näkö­kul­mas­ta voit­to edis­tää työ­hy­vin­voin­tia ja työn­te­ki­jöi­den ammat­ti­tai­toa, lisää­mäl­lä resurs­se­ja työn­te­ki­jöi­den jak­sa­mi­sen edis­tä­mi­seen ja lisä­kou­lut­tau­tu­mi­seen. Olem­me­kin iloi­sia ja kii­tol­li­sia Suo­ma­lai­sen Työn Lii­ton meil­le myön­tä­mäs­tä Yhteis­kun­nal­li­nen yri­tys –mer­kis­tä. Koem­me, että tämän mer­kin avul­la voim­me kom­mu­ni­koi­da arvo­jam­me ja toi­min­ta-aja­tus­tam­me hel­pos­ti yhteis­työ­kump­pa­neil­lem­me ja asiak­kail­lem­me. Tun­tuu myös hyväl­tä, että ulko­puo­li­nen taho on arvioi­nut toi­min­taam­me ja näh­nyt sen yhteis­kun­nal­li­sen arvon. ☺

Yhteis­kun­nal­li­sen yri­tyk­sen ensi­si­jai­nen tar­koi­tus ja tavoi­te on yhteis­kun­nal­li­sen hyvän tuot­ta­mi­nen. Yhteis­kun­nal­li­nen yri­tys har­joit­taa vas­tuul­lis­ta lii­ke­toi­min­taa ja käyt­tää suu­rim­man osan voi­tos­taan lii­kei­dean­sa mukai­sen yhteis­kun­nal­li­sen hyvän tuot­ta­mi­seen joko kehit­tä­mäl­lä omaa toi­min­taan­sa tai lah­joit­taen voi­ton toi­min­ta-aja­tuk­sen­sa mukai­ses­ti. Yhteis­kun­nal­li­sen yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­ta on avoin­ta ja läpi­nä­ky­vää. (Suo­ma­lai­sen Työn Liit­to 2018.)

Ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen ja Pia Char­pen­tier

Läh­teet:

Suo­ma­lai­sen Työn liit­to 2018: Yhteis­kun­nal­li­nen yri­tys –mer­kin sään­nöt.

Syö­mis­häi­riö­kes­kus
Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen kun­tou­tus- ja hoi­to-ohjel­ma 2017. Sisäi­nen jul­kai­su.

3 vastausta artikkeliin “Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen arvot – aja­tuk­sia hoi­to­mal­lin taka­na”

 1. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Onko kaik­ki teil­le hoi­toon tule­vat ali­pai­noi­sia? Mikä­li ei ole, mihin hoi­dos­sa kes­ki­ty­tään aluk­si kun pai­noa ei tar­vit­se kor­ja­ta?

 2. Syömishäiriökeskus avatar

  Kaik­ki eivät ole ali­pai­noi­sia. Syö­mi­nen voi sii­tä huo­li­mat­ta olla haas­ta­vaa ja poti­laal­la voi olla ali­ra­vit­se­mu­ti­la. Sai­ras­tu­nut voi myös pyr­kiä kom­pe­soi­maan ruo­kai­lu­ja hai­tal­li­sil­la tavoil­la. Pai­no ei siis ole se mikä mit­taa tuen tar­peen. Lähes aina alkuun tuen tar­vet­ta on ruo­kai­luis­sa tai ruo­kai­lun jäl­kei­sen ahdis­tuk­sen kans­sa sel­viy­ty­mi­ses­sä. Jokai­sen tilan­ne arvioi­daan yksi­löl­li­ses­ti ja hoi­don tavoit­teet nime­tään yhdes­sä hoi­to­suun­ni­tel­maan. Sen mukaan sit­ten ede­tään hoi­dos­sa.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 3. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Toi­voi­sin niin pal­jon että myös oman hoi­to­ni koh­dal­la teil­lä olles­sa­ni nämä arvot oli­si­vat toteu­tu­neet. Jou­duin sit­ten lopul­ta somaat­ti­sen kun­non romah­taes­sa muu­al­le. Ulfå­sas­sa pai­no alkoi kor­jaan­tua välit­tö­mäs­ti hoi­don alkaes­sa ja nyky­ään elän lähes­tul­koon ter­vet­tä elä­mää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *