Sosi­aa­li­työn­te­ki­jän roo­li syö­mis­häi­riö­hoi­dos­sa Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä työs­ken­te­lee yksi sosi­aa­li­työn­te­ki­jä. Sosi­aa­li­työn­te­ki­jäm­me Tel­ler­vo on nyt työs­ken­nel­lyt meil­lä noin yhden vuo­den ja työn­ku­va on alka­nut hyvin muo­tou­tua. Pää­tin­kin haas­ta­tel­la Tel­ler­voa sii­tä, mil­lai­ses­sa roo­lis­sa sosi­aa­li­työn­te­ki­jä voi syö­mis­häi­riö­hoi­dos­sa olla.

Ylei­ses­ti sosi­aa­li­työn kent­tä on var­sin laa­ja ja työn­ku­vat vaih­te­le­vat pal­jon eri pai­kois­sa. Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä Tel­ler­von työ on hyvin sosi­aa­lioh­jaus ja ‑neu­von­ta­pai­not­teis­ta. Tel­ler­vo ei tee asioi­ta asuk­kai­dem­me puo­les­ta, vaan on enem­män­kin tuke­mas­sa asuk­kai­tam­me itse­näi­seen asioi­den hoi­toon. Uuden poti­laan tul­les­sa hoi­toon, Tel­ler­vo toki tar­kis­taa, että poti­laal­la on kaik­ki ne talou­del­li­set etuu­det mitä hänel­le kuu­luu, vaik­ka peri­aat­tees­sa etuuk­sien hake­mi­nen onkin asuk­kai­den omal­la vas­tuul­la. Hoi­don aika­na Tel­ler­vo seu­raa tilan­net­ta etuuk­sien osal­ta ja muis­tut­taa asu­kas­ta, kun on aika hakea uut­ta etuut­ta, mikä­li asu­kas ei ole tätä itse huo­man­nut teh­dä. Lisäk­si Tel­ler­vo antaa neu­vo­ja myös mui­hin talou­del­li­siin asioi­hin, kuten hoi­to­mak­sui­hin.

Sosi­aa­li­työ­hön liit­tyy pal­jon muu­ta­kin kuin etuuk­sis­ta huo­leh­ti­mis­ta. Tel­ler­von työ­hön sisäl­tyy pal­jon taval­li­sen arkie­lä­män suju­mi­seen liit­ty­viä asioi­ta. Joil­la­kin asuk­kail­la voi olla esi­mer­kik­si hoi­don jos­sain vai­hees­sa tar­ve alkaa etsiä itsel­leen vuo­kra-asun­toa, jol­loin Tel­ler­vo voi olla anta­mas­sa tukea ja ohjaus­ta asun­non etsi­mi­seen. Toi­sil­la voi taas olla ongel­mia oman jo ole­mas­sa ole­van asun­non vuo­kran mak­sa­mi­ses­sa, mah­dol­li­sis­sa oman asun­non alivuokrauksessa/vuokrauksessa tai muis­sa vas­taa­vis­sa asiois­sa. Sil­loin Tel­ler­vo ohjaa, kuin­ka asu­kas voi läh­teä tilan­net­ta sel­vit­te­le­mään. Jos­kus se on sitä, että yhdes­sä istu­taan tie­to­ko­neen ääreen ja sel­vi­tel­lään vaik­ka laki­asioi­ta.

Useim­mat syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neet (täy­si-ikäi­set) ovat Tel­ler­von mukaan kyke­ne­viä huo­leh­ti­maan itse­näi­ses­ti tai mel­ko itse­näi­ses­ti omis­ta sosi­aa­li­työn pii­riin kuu­lu­vis­ta asiois­taan. Vaik­ka tun­ne­kuo­hu oli­si ollut voi­ma­kas, Tel­ler­von tapaa­mi­siin asuk­kaat saa­vat usein olon­sa siten tasaan­tu­maan, että asioi­den hoi­ta­mi­nen sujuu. Sosi­aa­li­työn­te­ki­jän ei siten yleen­sä ole tar­peen­mu­kais­ta teh­dä asioi­ta asuk­kai­den puo­les­ta, vaan vah­vis­taa asuk­kai­den kykyä huo­leh­tia itse asiois­taan. Tel­ler­vo voi olla tuke­na, kun asu­kas jän­nit­tää esi­mer­kik­si puhe­li­mes­sa asioi­den­sa hoi­ta­mis­ta Kelan kans­sa. Tel­ler­vo voi yhdes­sä asuk­kaan kans­sa miet­tiä, mitä kysy­myk­siä asuk­kaan tulee puhe­lun aika­na muis­taa kysyä ja olla puhe­lun aika­na asuk­kaan tuke­na. Toki, jos asioi­den hoi­ta­mi­seen liit­tyy pal­jon byro­kra­ti­aa tai sil­lä on pai­noar­voa, että juu­ri sosi­aa­li­työn­te­ki­jä hoi­taa asian puhe­li­mit­se, sil­loin Tel­ler­vo soit­taa asuk­kaan puo­les­ta.

Tel­ler­vo tekee myös yhteis­työ­tä Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen muun hen­ki­lö­kun­nan kans­sa. Tel­ler­vo voi esi­mer­kik­si tava­ta asu­kas­ta yhdes­sä oma­hoi­ta­jan kans­sa ja yhdes­sä mie­ti­tään miten asioi­ta sel­vi­te­tään ja hoi­de­taan. Psy­kiat­rin kans­sa Tel­ler­vo on yhteis­työs­sä eri­tyi­ses­ti asuk­kai­den etuuk­siin liit­ty­vis­sä asiois­sa, sil­lä etuuk­siin tar­vi­taan eri­lai­sia lää­kä­rin­lausun­to­ja. Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön tii­mi­ko­kouk­sis­sa Tel­ler­vo on myös asian­tun­ti­ja­roo­lis­sa aut­ta­mas­sa, kun asuk­kaan tilan­net­ta poh­di­taan ja tuo esil­le eri­lai­sia mah­dol­li­sia pal­ve­lu­rat­kai­su­ja esi­mer­kik­si hoi­don lop­pu­vai­hees­sa, kun mie­ti­tään vaik­ka asuk­kaan asteit­tais­ta palaa­mis­ta työ­elä­mään.

Toi­si­naan Tel­ler­vo ver­kos­toi­tuu myös asuk­kaan oman kun­nan las­ten­suo­je­lun tai aikuis­so­si­aa­li­työn kans­sa. Las­ten­suo­je­lun kans­sa ver­kos­toi­du­taan eri­tyi­ses­ti sil­loin, jos asuk­kaal­la ja hänen per­heel­lään on jo val­miik­si las­ten­suo­je­lu­kon­tak­ti. Kotiu­tu­mi­sen lähes­tyes­sä yhteis­työ las­ten­suo­je­lun kans­sa voi olla sil­loin eri­tyi­sen tär­ke­ää. Yhteis­työ per­heen kans­sa on sil­loin myös tar­peen. Jos­kus las­ten­suo­je­lu­yh­teis­työ­tä voi­daan myös jou­tua jär­jes­tä­mään, jos alai­käi­nen poti­las tar­vit­see kipe­räs­ti hoi­toa, mut­ta poti­las ja hänen huol­ta­jan­sa eivät sitä ymmär­rä. On myös mah­dol­lis­ta, että Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön asuk­kaal­la on itsel­lään lap­sia. Sil­loin yhteis­työl­lä var­mis­te­taan, että asuk­kaan lap­set saa­vat tar­vit­ta­van hoi­don ja tuen.

Yhteis­työ­tar­ve aikuis­so­si­aa­li­työn kans­sa vaih­te­lee pal­jon kun­nit­tain. Jos asu­kas tulee kun­nas­ta, jos­sa kaik­kia tar­vit­ta­via pal­ve­lui­ta ei ole asuk­kaal­le vie­lä jär­jes­tet­ty, voi Tel­ler­vo läh­teä sel­vit­tä­mään yhteis­työs­sä aikuis­so­si­aa­li­työn kans­sa eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia eri­tyi­ses­ti kotiu­tu­mis­vai­hees­sa. Aikuis­so­si­aa­li­työ-kon­tak­ti täy­si-ikäis­ten koh­dal­la on tär­keä myös sil­loin, jos asu­kas jou­tuu hake­maan täy­den­tä­vää toi­meen­tu­lo­tu­kea.

Jos asuk­kaal­la on syö­mis­häi­riön lisäk­si myös mui­ta tuen tar­pei­ta ja sai­rauk­sia, niin sil­loin Tel­ler­vo saat­taa teh­dä yhteis­työ­tä myös vam­mais­pal­ve­lun kans­sa. Vam­mais­pal­ve­lun kaut­ta voi­daan jär­jes­tää asuk­kaal­le esi­mer­kik­si tak­si­kort­ti, jos liik­ku­mi­seen jul­ki­sil­la kul­ku­neu­voil­la liit­tyy jotain estei­tä.

Yhteis­työ­kon­tak­tit eri taho­jen kans­sa ovat­kin pal­jon riip­pu­vai­sia asuk­kaan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta tilan­tees­ta. Sosi­aa­li­työs­sä onkin tär­ke­ää, että löy­tää aina tilan­teen mukaan juu­ri asuk­kaan tar­pei­siin vas­taa­vat yhteis­työ­kump­pa­nit ja pal­ve­lut.

Mil­lai­sia koke­muk­sia sinul­la on sosi­aa­li­työn ken­täs­tä syö­mis­häi­riö­hoi­don aika­na?

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

Ps. Talou­del­li­sis­ta etuuk­sis­ta on luvas­sa oma kir­joi­tus tam­mi­kuus­sa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *