Liha­vuus­leik­kauk­set

Liha­vuus­leik­kauk­sia teh­dään Suo­mes­sa noin 1600 vuo­des­sa. Niis­sä näyt­tää tut­ki­mus­ten perus­teel­la ole­van san­gen vai­kut­ta­vat tulok­set, nimit­täin 10 vuot­ta leik­kauk­sen jäl­keen 70 pro­sent­tia lei­ka­tuis­ta on edel­leen 20 pro­sent­tia alhai­sem­mas­sa pai­nos­sa kuin ennen leik­kaus­ta. Leik­kauk­siin on tiu­kat kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set ja tulos­ten perus­teel­la näyt­tää sil­tä, että kri­tee­rit on hyvin valit­tu.

Huo­ma­sin kiin­nos­tu­va­ni sii­tä, miten leik­kaus vai­kut­taa psyy­keen. Nimit­täin leik­kaus­han sinän­sä ei ole mikään ihme­kei­no, vaan sen teho perus­tuu sii­hen, että hen­ki­lö tekee radi­kaa­lin muu­tok­sen ruo­kai­lu­tot­tu­muk­siin­sa. Kyky tämän muu­tok­sen teke­mi­seen täy­tyy osoit­taa ennen kuin leik­kauk­seen pää­see. Ja toi­saal­ta leik­kaus­ta har­ki­taan vas­ta sit­ten, kun kaik­ki perin­tei­set laih­du­tus­kei­not on jo kokeil­tu ja niis­sä epä­on­nis­tut­tu. Mis­tä siis on kyse, kun hen­ki­lö, joka ei ole aiem­min pys­ty­nyt menes­tyk­sek­kääs­ti laih­dut­ta­maan, pys­tyy­kin sii­hen yhtäk­kiä, kun pal­kin­to­na on leik­kauk­seen pää­se­mi­nen?

Osit­tain kyse lie­nee sii­tä, että lyhyet laih­du­tus­ru­pea­mat onnis­tu­vat lopul­ta san­gen monel­ta. Ongel­miin ajau­du­taan, kun laih­du­tet­tu pai­no pitäi­si saa­da pysy­mään pois­sa. Leik­kauk­seen mene­vä on latau­tu­nut kirk­kaam­man tule­vai­suu­den odo­tuk­ses­ta ja saa yli­mää­räis­tä voi­maa laih­du­tus­ru­pea­man onnis­tu­mi­seen. Kun leik­kaus on teh­ty, uudes­ta vat­sa­lau­kus­ta tule­va väli­tön ja kon­kreet­ti­nen palau­te mm. kivun tai muun epä­mu­ka­vuu­den muo­dos­sa aut­taa pysy­mään ruo­dus­sa muis­tut­ta­mal­la van­ho­jen elin­ta­po­jen hai­tal­li­suu­des­ta. Näin kehon anta­ma palau­te hei­laut­taa hen­ki­lön takai­sin oikeil­le rai­teil­le nopeas­ti junan mei­na­tes­sa suis­tua kis­koil­taan.

Sen sijaan taval­li­nen laih­dut­ta­ja, jol­la ei ole täl­lais­ta muis­tut­ta­jaa, voi upo­ta van­hoi­hin syö­mis­ta­poi­hin saa­mat­ta herät­tä­vää ravis­tus­ta. Tai jos joku tai jokin yrit­täi­si ravis­tel­la, vies­ti ei ole usein riit­tä­vän vah­va aut­taak­seen ”herää­mään” ja palau­tu­maan ruo­tuun. Sen voi aina teh­dä huo­men­na­kin, kun mikään ei pako­ta.

Vai­kut­taa kui­ten­kin sil­tä, että laih­du­tus­leik­kauk­sen menes­ty­jil­lä tapah­tuu pal­jon muu­ta­kin kuin syö­mi­sen kor­jaan­tu­mi­nen mää­räl­li­ses­ti ja laa­dul­li­ses­ti. Ruo­kaa ei voi enää käyt­tää loh­tu­na eikä stres­sin pois­ta­ja­na. Napos­te­lu pitää jät­tää pois ja alko­ho­lin­kin käyt­tö on muu­tet­ta­va erit­täin koh­tuul­li­sek­si. Muu­tok­sia jat­ke­taan sil­lä aja­tuk­sel­la, että ne ovat pysy­viä. Paluu van­haan ei ole enää mah­dol­lis­ta ja se onkin koko­naan pois­tet­ta­va mie­len vaih­toeh­to­va­li­kois­ta. Myös syö­mi­sen tapa muut­tuu sii­nä mie­les­sä, että ruo­an vai­ku­tuk­sia on tun­nus­tel­ta­va – ehkä maut­kin avau­tu­vat uudel­la taval­la hitaas­ti ja vähän ker­ral­laan syö­des­sä.

Kaik­ki yllä­mai­ni­tut muu­tok­set­han ovat sel­lai­sia, että ne voi­si toteut­taa myös ilman leik­kaus­ta. Mut­ta leik­kauk­sen toti­suus ja sen vaa­ti­ma sitou­tu­mi­nen näyt­tä­vät aut­ta­van mer­kit­tä­väs­ti muut­ta­maan sekä syö­mis­käyt­täy­ty­mis­tä että ruo­ka­suh­det­ta – niil­lä, joil­le toi­men­pi­de sopii.

Sit­ten on tie­tys­ti ne 30 %, joi­den pai­no palau­tuu leik­kaus­ta edel­tä­viin luke­miin tai joil­la kum­mem­paa laih­tu­mis­ta ei tapah­du leik­kauk­sen seu­rauk­se­na. Meil­lä Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa näh­dään luon­nol­li­ses­ti vain nii­tä tapauk­sia, joil­la leik­kaus ei ole tuot­ta­nut hyvää tulos­ta. Leik­kaus­tu­lok­sen epä­on­nis­tu­mi­seen näyt­täi­si­vät vai­kut­ta­van aina­kin stres­saa­va elä­män­ti­lan­ne ja voi­ma­kas tun­ne­syö­mis­tai­pu­mus. Näyt­täi­si sil­tä, että jos hen­ki­lö on tot­tu­nut käyt­tä­mään syö­mis­tä pää­asial­li­se­na tun­teen sää­te­ly­kei­no­naan, ei sii­tä luo­pu­mi­nen onnis­tu ilman, että kes­kit­tyy erik­seen opet­te­le­maan mui­ta kei­no­ja tun­tei­den kans­sa sel­viä­mi­sek­si. Jos lisäk­si rank­ka elä­män­ti­lan­ne kuor­mit­taa ja koet­te­lee tun­tei­den sie­to­ky­kyä jat­ku­vas­ti, on psyyk­ki­sen muu­tok­sen teke­mi­nen monil­le lähes mah­do­ton­ta.

Olem­me huo­man­neet, että jot­kut otta­vat leik­kauk­sen jäl­keis­ten muu­tos­ten teke­mi­sen niin­kin tosis­saan, että syö­mi­sen niu­ken­tu­mi­nen alkaa lähen­nel­lä jo lai­huus­häi­riöi­siä piir­tei­tä. Täl­löin syö­mi­nen jää niin niu­kak­si, että se alkaa jo olla vaa­ral­lis­ta.

Joil­la­kin pari­suh­de saat­taa yllät­tä­väs­ti jou­tua mel­koi­sel­le koe­tuk­sel­le laih­tu­mi­sen jäl­keen. Puo­li­son mer­kit­tä­vä laih­tu­mi­nen voi nos­taa esil­le mus­ta­suk­kai­suut­ta ja huo­nom­muu­den­tun­net­ta, jota suh­tees­sa ei aiem­min ollut läs­nä.

Leik­kauk­sen jäl­keen voi myös tul­la masen­nus, ahdis­tus­häi­riöi­tä ja unet­to­muut­ta. Kir­jal­li­suu­des­ta löy­tyy myös tapaus­ker­to­muk­sia, jois­sa leik­kauk­sen jäl­keen on hen­ki­löl­le ensim­mäi­sen ker­ran elä­mäs­sään puh­jen­nut mania tai psy­koo­si. Lisäk­si lisään­ty­nyt­tä itse­mur­ha-alt­tiut­ta on löy­det­ty liha­vuus­lei­ka­tuil­ta poti­lail­ta. Joil­le­kin voi syö­mi­sen tilan­ne tul­la uusia han­ka­lia tun­teen­sää­te­ly­ta­po­ja, kuten alko­ho­lin lii­ka­käyt­töä.

Kehon­ku­van kans­sa joil­le­kin tulee yllä­tyk­se­nä se, että onkin vai­ke­aa aset­tua hoik­kaan kehoon. Mie­li yhä kokee kehon liha­va­na, vaik­ka pai­non pudo­tus­ta oli­si taka­na usei­ta kym­me­niä kilo­ja. Eri­tyi­ses­ti jos liha­vuus on alka­nut jo nuo­ruusiäs­sä, on iden­ti­teet­ti voi­nut muo­dos­tua tämän kehon mukai­sek­si. Uuden asen­teen kehoon jou­tuu­kin opet­te­le­maan samal­la kun har­joi­tel­laan uut­ta suh­det­ta ruo­kaan.

Sit­ten on tie­tys­ti ne, joil­la alem­pi pai­no kyl­lä pysyy, mut­ta leik­kauk­ses­ta tulee kompli­kaa­tioi­ta, joi­den seu­rauk­se­na jou­tuu elä­mään kipu­jen kans­sa ja mah­dol­lis­ten uusien kor­jaa­vien leik­kaus­ten kans­sa.

Leik­kauk­sis­sa on siis puo­len­sa ja puo­len­sa. Ei var­mas­ti help­po pää­tös suun­taan tai toi­seen. Kos­ka liha­vuu­den hoi­dos­sa ei olla vie­lä kokeil­tu kei­no­ja, jois­sa psyyk­kis­ten teki­jöi­den muok­kaa­mi­seen ja uusien tun­teen­sää­te­ly­kei­no­jen opet­te­le­mi­seen oli­si panos­tet­tu esi­mer­kik­si tar­joa­mal­la yksi­löl­lis­tä tai ryh­mäs­sä tapah­tu­vaa apua riit­tä­vän inten­sii­vi­ses­ti ja riit­tä­vän pit­kän aikaa, minä aina­kin jään vie­lä ute­li­aak­si, että voi­si­ko kun­nol­li­sil­la psyyk­ki­sil­lä toi­men­pi­teil­lä saa­da myös vai­kut­ta­via tulok­sia. Raha­kuk­ka­ron pääl­lä istu­jia on usein vai­ke­aa vakuut­taa psyyk­kis­ten kei­no­jen tehok­kuu­des­ta, sil­lä ne vaa­ti­vat aikaa näyt­tääk­seen tehon­sa. Mut­ta ehkä sel­lai­nen­kin tut­ki­mus saa­tai­siin vie­lä teh­tyä?

Ter­vei­sin,
Pia Char­pen­tier

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *