Aja­tuk­sia toi­pu­mi­sen pro­ses­sis­ta syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä

Sain taan­noin ennak­koon luet­ta­vak­si juu­ri pai­noon lähe­te­tyn Ans­si Miet­ti­sen kir­jan Elä­mä on ympy­rän muo­toi­nen – Kuu­den vai­heen itse­tut­kis­ke­lu. Kir­jas­sa Ans­si kuvaa, kuin­ka kuu­den vai­heen itse­tut­kis­ke­lun kehää tois­ta­mal­la on mah­dol­lis­ta tar­kas­tel­la ja muut­taa omaa toi­min­taan­sa. Kir­ja on Ans­sin hen­ki­lö­koh­tai­sen tut­ki­mus­mat­kan tulos. Kir­jas­ta ins­pi­roi­tu­nee­na ajat­te­lin, että voi­sin kir­joit­taa syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen pro­ses­sis­ta, mikä koke­muk­se­ni mukaan on har­voin – jos kos­kaan – line­aa­ri­nen, koko ajan parem­paan suun­taan mene­vä pro­ses­si eikä edes edes­ta­kai­sin sahaa­va pro­ses­si, jol­la on mie­les­tä­ni var­sin nega­tii­vi­nen sävy. Perus­tel­lak­se­ni asi­aa, kuvaan hie­man eri­muo­toi­sia pro­ses­se­ja.

Line­aa­ri­nen, eteen­päin mene­vä pro­ses­si

Line­aa­ri­nen pro­ses­si ete­nee vai­he vai­heel­ta ja toi­pu­mi­nen edis­tyy ilman kum­mem­pia taka­pak­ke­ja. Tai aina­kin se ulos­päin vai­kut­taa jos­kus sel­lai­sel­ta. Kuten edel­lä jo mai­nit­sin, on mel­ko epä­to­den­nä­köis­tä, että toi­pu­mi­nen voi­si olla suo­ra­vii­vais­ta. Enem­män­kin täl­lai­nen toi­pu­mi­nen antaa aihet­ta huo­leen. Jos huo­nom­pia vai­hei­ta ei ole tul­lut ollen­kaan ja toi­pu­mi­nen on eden­nyt ikään kuin ”lii­an hel­pos­ti”, herää hel­pos­ti aja­tus sii­tä, onko muu­tos todel­lis­ta – toi­sin sanoen onko kyse sil­loin vain suo­rit­ta­mi­ses­ta, jota jak­saa jon­kin aikaa, mut­ta todel­li­set kau­as­kan­ta­vat muu­tok­set jää­vät toteu­tu­mat­ta.

Line­aa­ri­sen pro­ses­siin puut­teel­li­suus joh­tuu sii­tä, että moni tär­keä oival­lus syn­tyy vir­heen kaut­ta ja line­aa­ri­ses­sa toi­pu­mi­ses­sa täl­lai­sil­le vir­heil­lä ei ole sijaa. Niin sano­tut taka­pa­kit toi­pu­mi­sen aika­na ovat usein kui­ten­kin var­sin tar­peel­li­sia. Ne aut­ta­vat huo­maa­maan mil­lais­ta työ­tä pitäi­si vie­lä teh­dä, jot­ta syö­mis­häi­riön kai­kis­ta rip­peis­tä voi­si pääs­tää irti. Toi­pu­val­le itsel­leen ja omai­sil­le tämä saat­taa olla ras­kas­ta hyväk­syä. Kivu­li­aan syö­mis­häi­riön yhtey­des­sä aina­kin omai­set var­mas­ti toi­voi­si­vat, että toi­pu­mi­nen vain edis­tyi­si ja taka­pak­ke­ja ei tuli­si. Jos toi­pu­mi­nen ei ole­kaan jat­ku­vas­ti eteen­päin mene­mis­tä, saat­taa sil­loin herä­tä tur­ha epäi­lys sii­tä, että toi­pu­va ei ole ”moti­voi­tu­nut” tai hoi­to on huo­noa. Täl­lai­nen epäi­lys ei ole kovin hedel­mäl­li­nen poh­ja toi­pu­mi­sel­le.

Edes­ta­kai­sin sahaa­va pro­ses­si

Mones­ti toi­pu­mi­nen näyt­tää sil­tä, että sii­nä ote­taan yksi askel eteen­päin, yksi taak­se­päin – parem­pi vai­he, huo­nom­pi vai­he, parem­pi vai­he huo­nom­pi vai­he jne. Edes­ta­kai­sin sahaa­val­ta vai­kut­ta­va toi­pu­mi­nen on var­sin taval­lis­ta. Mut­ta kuvas­taa­ko se sil­ti kovin hyvin sitä mitä toi­pu­mi­nen todel­la on? Itsel­le­ni täl­lai­nen kuvaus tun­tuu sil­tä, että toi­pu­va oli­si joten­kin vain pas­sii­vi­nen, olo­suh­tei­den pakos­ta tie­tyl­lä taval­la aje­leh­ti­va. Sii­nä ei tule näky­väk­si se, että toi­pu­mi­nen taka­pa­keis­ta huo­li­mat­ta on aina vaa­ti­nut aktii­vis­ta työs­ken­te­lyä omien aja­tus­ten ja toi­min­ta­ta­po­jen muut­ta­mi­sek­si ja taka­pa­kit vain viit­taa­vat sii­hen, että toi­mi­via rat­kai­su­ja ei ole yri­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta vie­lä löy­ty­nyt ja etsi­mis­tä on syy­tä jat­kaa.

Jos pro­ses­si tul­ki­taan saha­lii­ke­mai­sek­si, taka­pa­kit koe­taan hel­pos­ti nega­tii­vi­ses­ti: ”Taas saa pet­tyä, eikö tämä kos­kaan mik­si­kään muu­tu, juu­ri kun näyt­ti sil­tä, että kaik­ki menee hyvin”. Samal­la toi­pu­val­le saa­te­taan aset­taa kovia pai­nei­ta kor­ja­ta tilan­ne nopeas­ti takai­sin ja aja­tuk­sis­sa saat­taa olla se, että toi­pu­va tie­tää jo, miten kor­jaus­lii­ke teh­dään. On kuin toi­pu­mi­nen vain vaa­ti­si tiet­ty­jen tai­to­jen jat­ku­vaa hyö­dyn­tä­mis­tä ja niil­lä voi­si sit­ten rat­kais­ta koko sai­rau­den ja, jos ajat­te­lu- tai toi­min­ta­ta­paan­sa  on saa­nut ker­ran jo muu­tet­tua, se oli­si joten­kin auto­maat­ti­ses­ti pysy­vää.

Kehä­mäi­nen pro­ses­si

Itse koen Ans­sin kir­jaa mukail­len, että toi­pu­mi­nen ete­nee enem­män­kin kehä­mäi­ses­ti ja vaa­tii toi­pu­val­ta itse­tut­kis­ke­lua uudel­leen ja uudel­leen, yri­tys­tä ja ereh­dys­tä, uuden oppi­mis­ta, oival­luk­sia ja oival­lus­ten myö­tä laa­ja-alais­ten muu­tos­ten teke­mis­tä pie­ni pala ker­ral­laan.

Kun muu­tos tapah­tuu kehä­mäi­ses­ti, saat­taa se ulos­päin näyt­tää sil­tä, että syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­nen sahaa edes­ta­kai­sin. Todel­li­suu­des­sa sahaus­liik­keel­tä­kin  vai­kut­ta­va pro­ses­si kuvas­taa kui­ten­kin sitä, että toi­pu­mi­sen eteen teh­dään työ­tä. Toi­vut­taes­sa tulee yrit­tää, ereh­tyä ja oppia vir­heis­tä. Ja kun vir­heis­tä yrit­tää oppia, ei uusi ajat­te­lu- tai toi­min­ta­ta­pa ole auto­maat­ti­ses­ti parem­pi, vaan uusia tapo­ja aja­tel­la ja toi­mia on etsit­tä­vä ja kokeil­ta­va, kun­nes yksi­löl­le hyvät ja toi­mi­vat tavat lopul­ta löy­ty­vät. Sik­si ulos­päin saat­taa vai­kut­taa, että toi­pu­mi­nen sahaa edes­ta­kai­sin.

Ymmär­tääk­seen, että muu­tos on kehä­mäis­tä eikä vain sahaus­lii­ket­tä, voi esi­mer­kik­si aja­tel­la pituus­hyp­pää­jää. Hän hyp­pää hypyn, jon­ka ylias­tuu. Hyp­pää­jä ana­ly­soi hyp­pyn­sä ja seu­raa­val­la ker­ral­la hän muut­taa juok­su­mat­kaa, jot­ta aske­leet osui­si­vat parem­min koh­dal­leen. Hän ei kui­ten­kaan huo­man­nut ana­ly­soin­tia teh­des­sään, että myös juok­sun alus­sa hänen aske­leen­sa oli­vat toi­sen­lai­set kuin taval­li­ses­ti. Uusi hyp­py jää lyhyek­si, kos­ka hyp­pää­jä ana­ly­soi alku­pe­räi­sen epä­on­nis­tu­mi­sen syyt puut­teel­li­ses­ti. Hän hyp­pää siten aivan lii­an kau­kaa, mut­ta kat­so­jil­le se näyt­täy­tyy jon­kin­lai­se­na edis­ty­mi­se­nä. Kol­man­nel­la yri­tyk­sel­lä hyp­pää­jä alkaa jän­nit­tää saa­ko hän ollen­kaan hypät­tyä hyvää suo­ri­tus­ta ja epä­on­nis­tuu sik­si. Kat­so­jat ajat­te­le­vat, että eikö tuo hyp­pää­jä nyt opi mil­lään ja pet­ty­vät. Nel­jän­nel­lä yri­tyk­sel­lä hyp­pää­jä onnis­tuu sää­tä­mään juok­su­mat­kan ja aske­leen­sa aiem­pien yri­tys­ten ja ereh­dys­ten ana­ly­soin­nin avul­la, saa rau­hoi­tet­tu mie­len­sä, pon­nis­taa lau­dal­ta itse­var­ma­na ja hyp­py onnis­tuu.

Pituus­hy­pyn onnis­tu­mi­seen vaa­dit­tiin ana­ly­soin­tia ja usei­ta muu­tok­sia. Kun ana­ly­soi­va poh­din­ta ei tuot­ta­nut alus­sa tulos­ta, alkoi hyp­pää­jän mie­li teh­dä estei­tä ja hyp­py vai­keu­tui sik­si. Vii­mei­nen hyp­py onnis­tui, kos­ka hyp­pää­jä osa­si ana­ly­soi­da epä­on­nis­tu­mi­sen syi­tä parem­min,  oppi yri­tyk­sen ja ereh­dyk­sen kaut­ta, huo­ma­si myös mie­len­sä kah­leet ja pys­tyi siten muut­ta­maan toi­min­taan­sa. Ulos­päin tämä kehää kul­ke­va aktii­vi­nen kehi­tys­pro­ses­si ei vält­tä­mät­tä näy. Sii­nä ei näy kaik­ki se työ min­kä hyp­pää­jä on teh­nyt jo kau­an ennen hyp­pää­mis­tä eikä edes kun­nol­la se, min­kä työn hyp­pää­jä teki hyp­py­jä suo­rit­taes­saan. Syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­ses­sa on mones­ti kyse vas­taa­vas­ta pro­ses­sis­ta.

Kun syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­va löy­tää jon­kin­lai­sen kei­non esi­mer­kik­si oirei­den­sa kar­si­mi­seen, se ei aina ole auto­maat­ti­ses­ti parem­pi kei­no. Jos­kus oire vain siir­tyy toi­saal­le. Jos­kus kei­no on taas hyvä, mut­ta se ei ole riit­tä­vä elä­män muut­tu­viin olo­suh­tei­siin ja sik­si ”taka­pak­ke­ja” voi tul­la myö­hem­min hie­man toi­sen­lai­sis­sa ja jos­kus myös vas­taa­vis­sa­kin tilan­teis­sa. Toi­pu­van on etsit­tä­vä lisää kei­no­ja. Kei­no­ja etsies­sä on tar­kas­tel­ta­va omaa ajat­te­lua ja toi­min­ta­ta­po­ja sekä tapah­tu­mia ja asioi­ta men­nees­sä, nykyi­syy­des­sä ja tule­vas­sa. On poh­dit­ta­va syi­tä omil­le aja­tuk­sil­le ja toi­min­ta­ta­voil­le, pyrit­tä­vä ymmär­tä­mään tapah­tu­mia ja asioi­ta sekä ana­ly­soi­ta­va jos­kus myös omaa osuut­ta tapah­tu­miin. Toi­pu­van tulee teh­dä tul­kin­taa ja oival­luk­sia sekä yrit­tää muut­taa suun­taa poh­din­tan­sa ohjaa­ma­na. Har­voin suun­ta muut­tuu täy­sin ensim­mäi­sel­lä yri­tyk­sel­lä, vaan pro­ses­sia on tois­tet­ta­va ja kerät­tä­vä samal­la lisää havain­to­ja sekä raken­nus­pa­li­koi­ta toi­min­nan tai oman ajat­te­lun muu­tok­seen.

Ans­sin aja­tuk­sia mukai­len, sanoi­sin että toi­pu­mi­nen on erääl­lä taval­la kuin yksi suu­ri kehä, jota jou­tuu kul­ke­maan ja jon­ka sisäl­lä kul­kee pie­nem­mik­si koko­nai­suuk­sik­si pil­kot­tu­ja vas­taa­via tois­toa vaa­ti­via kehiä. Kos­ka yhden suu­ren kehän ana­ly­soin­ti ja sitä kaut­ta muu­tok­sen teke­mi­nen oli­si kenel­le tahan­sa uuvut­ta­vaa ja mah­do­ton­ta, on parem­pi pilk­koa toi­pu­mi­nen pie­nem­piin osiin.

Jos­kus yhden pie­nen kehän läpi käy­mi­nen vie pal­jon aikaa, jol­loin näyt­tää, että mitään ei tapah­du. Voi olla, että toi­pu­va on onnis­tu­nut poh­ti­maan jo pal­jon, mut­ta sii­tä ei seu­raa muu­tos­ta. Sil­loin aja­tuk­siin voi tul­la, että toi­pu­va vain puhuu kau­niis­ti, muta ei halua muu­tos­ta. Voi­si­ko kui­ten­kin kyse olla enem­män sil­loin sii­tä, että toi­pu­va ei vie­lä ole löy­tä­nyt yhden­ty­nyt­tä tul­kin­taa kai­ken tuon oman ajat­te­lun, toi­min­nan ja tapah­tu­mien poh­din­nan osal­ta ja ei ole saa­vut­ta­nut sitä kaut­ta löy­ty­vää muu­tos­voi­maa? Asioi­den väli­siä suh­tei­ta on vie­lä vai­kea ymmär­tää ja koko­nai­suus ei hah­mo­tu siten, että muu­tok­sen pys­tyi­si teke­mään.

Kun syö­mis­häi­riöis­tä toi­pu­neil­ta kysy­tään, mikä oli rat­kai­se­va teki­jä hei­dän toi­pu­mi­ses­saan, vas­taa­vat he usein oman moti­vaa­tion olleen mer­kit­tä­vin teki­jä. Kehää kul­ke­va muu­tos­pro­ses­si tukee hyvin tätä vas­taus­ta, sil­lä onhan lop­pu­jen lopuk­si kyse sii­tä, miten toi­pu­va saa muu­tet­tua omaa ajat­te­lu­aan, suh­tau­tu­mis­taan ja toi­min­taan­sa. Tuol­lai­sen muu­tok­sen teke­mi­nen on mel­ko vai­ke­aa ilman syväl­lis­tä itse­tut­kis­ke­lua, jos­ta lopul­ta nousee muu­tos­roh­keus, joka usein moti­vaa­tiok­si­kin kut­su­taan. Ulko­puo­li­sen avun tar­koi­tus on puo­les­taan tar­jo­ta otol­li­set olo­suh­teet itse­tut­kis­ke­lul­le ja muu­tok­sen teke­mi­sel­le roh­kai­sun, tur­val­lis­ten puit­tei­den sekä herät­te­le­vien kysy­mys­ten avul­la.

Lopuk­si

Joku voi kysyä mihin pro­ses­si­ku­vaus­ta tar­vi­taan, sil­lä onhan todel­li­nen elä­mä yleen­sä mel­ko vai­kea kuva­ta kaa­va­mai­ses­ti pape­ril­le. Itse kui­ten­kin koen, että hyvät pro­ses­si­ku­vauk­set anta­vat jär­jes­tys­tä kaa­ok­seen, toi­voa toi­vot­to­muu­teen ja armol­li­suut­ta vai­kei­siin het­kiin. Ne aut­ta­vat ymmär­tä­mään toi­pu­mi­sen vai­hei­ta ja teke­vät toi­pu­jas­ta aktii­vi­sen toi­mi­jan. Samal­la ne ohjaa­vat toi­pu­van tuke­na ole­via hen­ki­löi­tä suh­tau­tu­maan toi­pu­mi­sen eri­lai­siin vai­hei­siin ymmär­tä­väi­ses­ti ja tuke­maan toi­pu­jaa lem­peän jämä­käs­ti toi­pu­mi­sen tiel­le.

Mil­lai­sek­si sinä kuvai­sit toi­pu­mis­pro­ses­sin?

Ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

PS. Jos innos­tuit kehä­mäi­ses­tä pro­ses­sis­ta enem­män, niin tie­dok­si, että Ans­si Miet­ti­sen Elä­mä on ympy­rän muo­toi­nen ‑kir­jan jul­kai­su­ti­lai­suus on 21.9 Kal­lio­la Set­le­ment­ti­ta­lol­la klo: 16.00–20.00. Kir­ja ei ole suo­raan syö­mis­häi­riöi­hin suun­nat­tu teos, mut­ta se antaa eväi­tä niin toi­pu­mi­seen, kun­tou­tu­mi­seen kuin itsen­sä kehit­tä­mi­seen­kin vaa­dit­ta­vaan itse­tut­kis­ke­luun.

2 vastausta artikkeliin “Aja­tuk­sia toi­pu­mi­sen pro­ses­sis­ta syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä”

 1. marikan polut avatar

  kii­tos hyväs­tä artik­ke­lis­ta!
  Toi­pu­van lähei­se­nä mie­tin pal­jon sitä, miten tun­nis­taa toi­pu­mi­sen ete­ne­vän, ja syö­mis­häi­riön väis­ty­vän? Lau­ta­sel­le on help­po kur­kis­taa, mut­ta ihmis­mie­leen ei.

 2. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! Pahoit­te­lu­ni, en ollut huo­man­nut tätä kom­ment­tia aiem­min. Kysy­myk­se­si ei mis­sään nimes­sä ole yksin­ker­tai­nen. Olen itse usein huo­man­nut, että pro­ses­sit mene­vät usein niin, että jos­sain vai­hees­sa sekä toi­pu­va, että hoitotaho/läheiset huo­maa­vat toi­pu­mi­sen edis­ty­vän, sit­ten tulee ehkä vai­he, jos­sa toi­pu­val­la on kii­re tai syvä toi­ve toi­pu­mi­sen ete­ne­mi­ses­tä, mut­ta kei­not eivät vie­lä ole riit­tä­viä. Hoitotaho/läheiset huo­les­tu­vat usein hie­man tuos­sa vai­hees­sa ja yrit­tä­vät roh­kais­ta toi­pu­vaa avoi­muu­teen ja ehkä aset­taa hie­man astet­ta vai­keam­pia haas­tei­ta toi­pu­val­le näh­däk­seen tilan­teen todel­li­suu­den. Haas­tei­den yhtey­des­sä voi havai­ta pie­niä viit­tei­tä sii­tä, mis­sä on vie­lä työs­tet­tä­vää. Jos­sain vai­hees­sa pro­ses­si ete­nee sii­hen, että toi­pu­va alkaa itse todel­la luot­taa toi­pu­mi­seen­sa ja näin ehkä asia todel­la onkin, mut­ta muut ovat vie­lä epä­var­mo­ja. Eli toi­pu­mi­sen edis­ty­mi­sen havait­se­mi­nen menee kai­kil­la hie­man eri tah­tiin.

  Par­hai­ten toi­pu­mi­sen edis­ty­mi­nen tulee näky­väk­si, kun toi­pu­va toi­mii eri­lai­sis­sa tilan­teis­sa ja ympä­ris­töis­sä, jol­loin ruo­kai­lui­hin tai mui­hin oire­ku­vaan liit­ty­viin asioi­hin jou­tuu teke­mään spon­taa­ne­ja muu­tok­sia. Myös se, mil­lai­sia asioi­ta toi­pu­va jou­tuu poh­ti­maan, voi antaa viit­tei­tä toi­pu­mi­sen edis­ty­mi­ses­tä. Lin­kin kaut­ta pää­set kir­joi­tuk­seen, jos­sa on kuvat­tu toi­pu­mi­sen vii­mei­siä vai­hei­ta ja haas­tei­ta: http://syomishairiokeskus.blogspot.com/2019/02/syomishairiosta-toipumisen-viimeiset.html . Sii­tä ehkä voi saa­da näkö­kul­maa kysy­myk­see­si.

  Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *