Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön asuk­kai­den ter­vei­set ja toi­veet uudel­le vuo­del­le

Vuo­si 2019 saa­tiin het­ki sit­ten pää­tök­seen ja nyt on vuo­den 2020 aika. Uuden vuo­den kun­niak­si haas­tat­te­lin Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön asuk­kai­ta. Kysyin heil­tä mil­lai­sia toi­vei­ta heil­lä on uudel­le vuo­del­le ja mil­lai­sia toi­vei­ta tai ter­vei­siä he haluai­si­vat lähet­tää ammat­ti­lai­sil­le, lähei­sil­le, toi­sil­le syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neil­le tai muil­le ihmi­sil­le.
Itsel­le esi­te­tyis­sä toi­veis­sa nousi esil­le toi­pu­mi­nen tai toi­pu­mi­sen edis­ty­mi­nen sekä kyky sel­viy­tyä vai­keis­ta het­kis­tä. Yksi asuk­kaam­me toi esil­le toi­vo­van­sa, että vuon­na 2020 hän todel­la pää­si­si syö­mis­häi­riös­tä irti. Toi­nen ker­toi toi­vo­van­sa tai oikeas­taan tie­tä­vän­sä, että kyke­nee sel­viä­mään täs­tä vuo­des­ta. Yksi toi esil­le, että jos elä­mäs­sä tuli­si vai­kei­ta het­kiä vas­taan, hän sel­viäi­si niis­tä tipah­ta­mat­ta täy­sin vai­keuk­sien kanin­ko­loon, kos­ka osai­si hyö­dyn­tää oppi­mi­aan tai­to­ja.
Ammat­ti­lai­sil­ta asuk­kaam­me toi­voi­vat parem­paa ymmär­rys­tä syö­mis­häi­riöis­tä ja nii­den vaka­vuu­des­ta. Kai­kis­sa mais­sa oli­si hyvä ymmär­tää, mil­lais­ta hoi­toa syö­mis­häi­riöi­hin sai­ras­tu­neet tar­vit­se­vat ja ymmär­tää se, että syö­mis­häi­riö on samal­la taval­la hoi­toa vaa­ti­va sai­raus, kuin monet somaat­ti­set sai­rau­det­kin. On tär­ke­ää ymmär­tää, että toi­pu­mi­nen ei tapah­du het­kes­sä, vaan vaa­tii pal­jon aikaa ja ener­gi­aa.
Lisäk­si ammat­ti­lai­sil­ta toi­vot­tiin enem­män kykyä aset­tua poti­laan ase­maan. Syö­mis­häi­riöis­tä saa nyky­ään pal­jon tie­toa, mut­ta kir­jois­ta ei voi oppia samal­la taval­la empaat­tis­ta koh­taa­mis­ta, ihmi­nen ihmi­sel­le kes­kus­te­lua. Jokai­nen tuli­si koh­da­ta yksi­lö­nä ja pyr­kiä näke­mään juu­ri yksi­lön tar­peet ja tun­teet oirei­den taka­na. Ammat­ti­lais­ten ei tuli­si teh­dä näky­vien oirei­den perus­teel­la ole­tuk­sia sii­tä, mihin sai­ras­tu­nut pys­tyy tai ei pys­ty. Jos toi­nen sai­ras­tu­nut on pys­ty­nyt johon­kin asi­aan, ei toi­nen sii­hen vält­tä­mät­tä pys­ty. Asuk­kaat toi­vat esil­le ole­van­sa yksi­löi­tä, eivät vain ryh­mä ihmi­siä, joil­la on jokin tiet­ty sai­raus.
Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sel­ta asuk­kaam­me toi­voi­vat sitä, että hen­ki­lö­kun­ta loi­si arkeen jotain sisäl­töä sil­loin, kun sii­nä ei ole mitään. Spon­taa­nit asiat tuo­vat sisäl­töä ja val­mis­ta­vat osas­ton ulko­puo­li­seen elä­mään. Teo­riao­saa­mi­nen on hyvää, mut­ta teo­rian sovel­ta­mi­nen käy­tän­töön ei aina ole mah­dol­lis­ta tai toi­mi­vaa. Ter­vet­tä kri­tiik­kiä on hyvä käyt­tää ja kokeil­la uusia asioi­ta. Välil­lä hen­ki­lö­kun­nan on hyvä pysäh­tyä kysy­mään, mitä voi­sim­me teh­dä parem­min ja miten voi­sim­me saa­da asuk­kaam­me voi­maan parem­min. Hoi­to­kei­no­jen tai uusien toi­min­ta­ta­po­jen toi­mi­vuut­ta ei voi tie­tää ennen kuin nii­tä on kokeil­tu. Aina voi pala­ta takai­sin van­haan, jos uusi kokei­lu ei ollut­kaan toi­mi­va rat­kai­su. Vaik­ka hoi­dos­sa onkin ylei­siä sään­tö­jä, on myös hyvä muis­taa yksi­löl­li­syys hoi­dos­sa ja muis­tut­taa sii­tä myös asuk­kai­ta. Ehdo­tet­tiin­pa hoi­ta­jil­lem­me myös sitä, että he viet­täi­si­vät päi­vän poti­laa­na, jot­ta ymmär­rys osas­ton arjen herät­tä­mis­tä tun­teis­ta voi­si kehit­tyä.
Myös kou­lu­maa­il­maan toi­vot­tiin lisää ymmär­rys­tä sekä kes­kus­te­lua syö­mis­häi­riöis­tä. Syö­mis­häi­riö on ras­kas sai­raus, jos­ta toi­pu­mi­nen vaa­tii aikaa ja voi­ma­va­ro­ja. Oli­si­kin hyvä, että kou­luis­sa ymmär­ret­täi­siin parem­min, että jos­kus kou­lu on kes­key­tet­tä­vä väliai­kai­ses­ti, jot­ta voi­ma­va­rat riit­täi­si­vät toi­pu­mi­seen. Myös ope­tuk­ses­sa, esi­mer­kik­si ter­veys­tie­don tun­neil­la, voi­si tuo­da syö­mis­häi­riöi­tä syvem­min esil­le. Syö­mis­häi­riöis­tä jää vää­rä kuva, jos kou­luis­sa ope­te­taan vain, että ano­rek­si­aa sai­ras­ta­va on lai­ha ja buli­mi­aa sai­ras­ta­va oksen­taa.
Lähei­sil­leen asuk­kaam­me lähet­ti­vät sekä kii­tok­sia että toi­vei­ta. Lähei­siä kii­tel­tiin sii­tä, että he ovat jak­sa­neet kul­kea rin­nal­la ja tukea sai­ras­tu­nut­ta toi­pu­mi­ses­sa. Lähei­sil­le esi­tet­tiin toi­ve sii­tä, että he oli­si­vat haluk­kai­ta ymmär­tä­mään ja tuke­maan. Pää­tä ei sai­si pis­tää pen­saa­seen tai aja­tel­la, että asia on niin ras­kas, ettei sii­hen kyke­ne suun­taa­maan voi­ma­va­ro­ja. Sai­ras­tu­neen ase­maan oli­si hyvä yrit­tää aset­tua itse­kin, jot­ta syö­mis­häi­riö­tä voi­si ymmär­tää. Asuk­kaam­me toi­voi­vat, että lähei­set pys­tyi­si­vät tuke­maan sai­ras­tu­nut­ta laa­jem­min, kuin kysy­mäl­lä vain esi­mer­kik­si oirei­lus­ta. Tär­ke­ää oli­si puhua asiois­ta ja tun­teis­ta oirei­den taus­tal­la sekä sii­tä, miten lähei­nen voi tukea ja aut­taa ennal­taeh­käi­se­mään taka­pak­ke­ja toi­pu­mi­ses­sa.
Asuk­kail­lam­me oli myös toi­vei­ta ja ter­vei­siä ylei­ses­ti ihmi­sil­le. Oli­si hyvä, jos mie­len­ter­vey­den ongel­mis­ta voi­tai­siin puhua enem­män. Ymmär­tä­väm­pi ilma­pii­ri hel­pot­tai­si oman tilan­teen selit­tä­mis­tä. Myös ennak­ko­luu­lois­ta oli­si tär­ke­ää pääs­tää irti. Ylei­ses­ti vie­lä­kin tun­tuu ole­van sel­lai­nen aja­tus, että vain lai­hoil­la voi olla syö­mis­häi­riö. Toi­veis­sa oli, että ihmi­set eivät teki­si joh­to­pää­tök­siä vain näke­män­sä perus­teel­la, vaan asiois­ta kes­kus­tel­tai­siin enem­män. Asuk­kaam­me tie­dos­ti­vat sen, että syö­mis­häi­riöi­den ymmär­tä­mi­nen voi olla vai­ke­aa, jos lähi­pii­ris­sä ei ole ketään, joka on sai­ras­tu­nut syö­mis­häi­ri­öön. Ymmär­ryk­sen lisään­ty­mi­nen aut­tai­si kui­ten­kin val­ta­vas­ti niis­sä tilan­teis­sa, jos joku lähei­nen tai tut­ta­va sai­ras­tuu syö­mis­häi­ri­öön.
Lopuk­si väli­tän myös asuk­kai­dem­me ter­vei­set muil­le syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neil­le:
Jos sinul­la on mah­dol­li­suus pääs­tä hoi­toon ja saa­da toi­pu­mi­nen vauh­tiin, tar­tu tilai­suu­teen! Yri­tä löy­tää asioi­ta, jot­ka moti­voi­vat sinua toi­pu­maan ja pidä niis­tä kiin­ni!
Toi­vot­ta­vas­ti asuk­kai­dem­me ter­vei­set tavoit­ta­vat mah­dol­li­sim­man mon­ta luki­jaa ja hei­dän toi­veen­sa toteu­tui­si­vat. Hyvää Uut­ta Vuot­ta 2020 kai­kil­le Ome­na­tu­van seu­raa­jil­le!
Asuk­kai­dem­me puo­les­ta ystä­väl­li­sin ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

3 vastausta artikkeliin “Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön asuk­kai­den ter­vei­set ja toi­veet uudel­le vuo­del­le”

 1. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Ei lii­ty tähän aihee­seen, mut­ta ajat­te­lin osai­sit­te­ko ker­toa mis­tä ker­to­ma­ni ilmiö joh­tuu? Olen kes­kus­tel­lut mui­den sai­ras­tu­nei­den kans­sa sii­tä, että moni ano­rek­sias­ta paran­tu­nut pitää sosi­aa­li­ses­sa­me­dias­sa palo­pu­hei­ta sii­tä kuin­ka sai­raus on nau­ret­ta­vaa, oma valin­ta, itsek­kyyt­tä ja jopa omaa tyh­myyt­tä. Luu­li­si, että sai­rau­den läpi­käy­nyt ymmär­täi­si että nime­no­maan kaik­kea tuo­ta se ei ole vaan ihan oikea ongel­ma. Olen tör­män­nyt täl­lai­seen lukui­sia ker­to­ja.

 2. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! En ole itse vas­taa­vaan eri­tyi­sem­min tör­män­nyt muu­ta­mia poik­keuk­sia lukuun­ot­to­mat­ta, joten vali­tet­ta­vas­ti en koe osaa­va­ni kysy­myk­see­si vas­ta­ta.

  Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 3. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Tie­dän myös muu­ta­man ano­rek­sias­ta sel­viy­ty­neen, ja hei­dän koh­dal­laan vai­kut­tai­si sil­tä että hoi­dos­ta joh­tuu nämä palo­pu­heet. Eli hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta on alun­pe­rin ollut juu­ri­kin tätä miel­tä ja sai­ras­tu­neen miel­täes­sä asian samal­la taval­la he ovat syöt­tä­neet itsel­leen tämän mie­li­ku­van ja piis­kan­neet itsen­sä paran­tu­neek­si. Jokai­sen toi­pu­mis­pol­ku on yksi­löl­li­nen ja osal­le täl­lai­nen tun­tuu sopi­van, mut­ta ei kai­kil­le ja seu­rauk­set miten toi­pu­neet puhu­vat on jär­kyt­tä­viä jos ammat­ti­hen­ki­löt täy­den­tä­vän kou­lu­tuk­sen ja koke­muk­sen puut­tees­sa otta­vat tämän mal­lik­seen miten hoi­taa sh poti­lai­ta. Radi­kaa­lia hoi­toa kut­sui­sin tämän ole­van. Omal­la koh­dal­la lem­peys ja armol­li­suus toi­mii parem­min, kun olen jo tar­peek­si piis­ku­ri itsel­le­ni ollut.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *