Sel­viy­ty­jän tari­na (osa 1)

Olin tei­ni-iäs­sä, juu­ri sii­nä kriit­ti­ses­sä 14–15-vuoden iäs­sä, kun ano­rek­sia­peik­ko astui elä­mää­ni. Olen aina ollut lii­kun­nal­li­nen, jon­ka takia jal­ka­ni oli­vat suh­teel­li­sen lihak­sik­kaat. Täs­tä vedin sen joh­to­pää­tök­sen, että jal­ka­ni ovat pak­sut ja pitää alkaa laih­dut­taa, ihan vähän edes, se “kuu­lui­sa” muu­ta­ma kilo. Pik­ku­hil­jaa ruo­ka­mää­rä­ni vähe­ni ja ruo­ka­va­lio­ni supis­tui ole­mat­to­miin. Kaik­ki her­kut oli­vat ehdot­to­mas­ti kiel­let­ty­jen lis­tal­la eikä nii­den vält­tä­mi­nen lop­pu­jen lopuk­si edes ollut vai­ke­aa. Olen luon­teel­ta­ni hyvin päät­tä­väi­nen ja kun jota­kin pää­tän niin se pitää.

Vähi­tel­len lähi­pii­ri alkoi huo­les­tua ja ihme­tel­lä laih­tu­mis­ta­ni ja yle­tön­tä liik­ku­mis­ta­ni. Aluk­si monet oli­vat vain mie­lis­sään, kun jak­soin liik­kua niin pal­jon ja syö­dä ter­veel­li­ses­ti, mut­ta pik­ku­hil­jaa epäi­lyk­set herä­si­vät. Sii­tä sit­ten alkoi pit­kä tai­val ano­rek­sian kans­sa. Hoi­to­jak­so­ja sai­raa­las­sa oli monia, jos­kus pidem­piä, jos­kus lyhyem­piä. Hoi­to­jak­sot piti­vät minut hen­gis­sä, mut­ta pidem­piai­kais­ta hyö­tyä niis­tä ei ollut. Kotiin pääs­tyä­ni sama rum­ba jat­kui ja pian olin­kin taas läh­tö­ruu­dus­sa. Sii­nä alkoi toi­vo men­nä sekä minul­ta että lähei­sil­tä­ni. Jos­sain vai­hees­sa hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta­kin menet­ti toi­von­sa ja minut luo­ki­tel­tiin kroo­nis­tu­neek­si tapauk­sek­si, johon on tur­ha tuh­la­ta yhteis­kun­nan resurs­se­ja, kun mikään ei kui­ten­kaan minua auta. Itse­kin mene­tin täy­sin toi­von, kun ker­ran hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta­kaan ei minuun usko­nut.

2000-luvun alus­sa minul­la tosin oli muu­ta­man vuo­den parem­pi kausi, jon­ka aika­na pys­tyin elä­mään suh­teel­li­sen nor­maa­lia elä­mää. Sil­loin olo oli toi­vei­kas ja kuvit­te­lin jo pääs­see­ni sai­rau­des­ta eroon. Sit­ten taas joku elä­män krii­si lau­kai­si sai­rau­den uudel­leen ja tutut oireet pala­si­vat takai­sin. Sit­ten se oli taas menoa.

Kään­ne parem­paan tapah­tui vuo­den 2015 alus­sa, kun pää­sin Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­seen hoi­toon. Se oli ensim­mäi­nen ker­ta, kun ihan todel­la halusin itse paran­tua eikä kukaan pakot­ta­nut. Halun paran­tua pitää läh­teä itses­tä eikä kenen­kään pakot­ta­ma­na. Joku jär­jen ääni sisäl­lä­ni sanoi minul­le, että tämä saat­taa olla vii­mei­nen mah­dol­li­suu­te­ni tai käy huo­nos­ti. Muu­ten­kin olin jo täy­sin väsy­nyt sai­ras­ta­maan ja salaa jopa toi­voin hoi­toon pää­syä. Oli pak­ko myön­tää, etten omin voi­min sel­viä. Kävi todel­la hyvä tuu­ri, että pää­sin Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­seen juu­ri sil­loin. Siel­lä hoi­to oli aivan eri­lais­ta mihin olin muis­sa pai­kois­sa tot­tu­nut ja siel­lä uskot­tiin minuun. Hoi­to suun­ni­tel­tiin yksi­löl­li­ses­ti eikä jon­kun tie­tyn kaa­van mukaan. Pie­ni poti­las­mää­rä myös mah­dol­lis­ti hoi­ta­jil­ta enem­män kes­kus­te­lua­pua ja läs­nä­oloa.

Ei Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa sil­ti help­poa ollut! Tiu­kat rajat ahdis­ti­vat, kun oirei­lul­le lai­tet­tiin ihan todel­la stop­pi. Vält­tä­mä­tön­tä ja toi­saal­ta myös tur­val­lis­ta­han se oli, mut­ta aina­han se ahdis­ti, kun oirei­lua alet­tiin rajoit­taa. Elo osas­tol­la oli enim­mäk­seen ahdis­tuk­sen kans­sa kär­vis­te­lyä ja sel­viy­ty­mis­tä ate­rias­ta toi­seen. Jos­kus luu­lin, että kuo­len ahdis­tuk­seen, kun olo oli niin kama­la! Viik­ko­jen kulues­sa vähän hel­pot­ti, mut­ta koko ajan ahdis­tus oli jol­lain taval­la läs­nä. Niin­hän se on, että toi­pu­mi­seen kuu­luu ahdis­tus ja uskal­lan väit­tää, ettei kukaan para­ne ilman ahdis­tus­ta. Se on kui­ten­kin fak­ta, että ahdis­tus vähe­nee pik­ku­hil­jaa toi­pu­mi­sen ede­tes­sä. Mitä huo­nom­mas­sa kun­nos­sa on, sitä suu­rem­paa myös ahdis­tus on.

Vie­tin osas­tol­la rei­lut pari kuu­kaut­ta. Olin pääs­syt hiu­kan parem­paan, mut­ta sil­ti olin vie­lä toi­pu­mi­sen alus­sa enkä mil­lään mit­ta­puul­la kun­nos­sa. Toki tilan­ne oli läh­tö­ti­lan­tee­seen ver­rat­tu­na huo­mat­ta­vas­ti parem­pi. Koin vah­vas­ti, että pär­jään omil­la­ni ja halusin läh­teä kotiin hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan vas­tus­te­luis­ta huo­li­mat­ta. Sii­tä sit­ten vään­net­tiin aikam­me ja minua yri­tet­tiin suos­tu­tel­la jää­mään, mut­ta sil­ti läh­din kuin läh­din­kin kotiin.

Täl­lä ker­taa ei kui­ten­kaan käy­nyt niin kuin yleen­sä hoi­to­jak­son jäl­keen, vaan pys­tyin jat­ka­maan toi­pu­mis­ta­ni kotio­lois­sa ja tera­pian avul­la. Jos­kus tuli vähän taka­pak­kia, mut­ta pys­tyin puut­tu­maan sii­hen ajois­sa ja sain tilan­teen hal­lin­taan ennen kuin mitään kata­stro­fia sat­tui.

Jäl­ki­kä­teen minul­ta on mones­ti kysyt­ty miten tein sen? Miten pys­tyin? Sii­hen on aika vai­kea vas­ta­ta. Tein muu­tok­sia parem­paan pik­ku­hil­jaa, omaan tah­tii­ni. Näin ne eivät tun­tu­neet ylit­se­pää­se­mät­tö­mil­tä. Pai­no­kin nousi niin mal­til­li­ses­ti, etten aina edes oikein tajun­nut sen nous­seen. Olen monel­le sano­nut, että kaik­ki vaan joten­kin meni, lok­sah­ti koh­dal­leen. Toki olen saa­nut teh­dä töi­tä eikä ahdis­tuk­sel­ta ole väl­tyt­ty, mut­ta kaik­ki tapah­tui pal­jon kivut­to­mam­min, mitä etu­kä­teen kuvit­te­lin. Kun tein muu­tok­sia parem­paan, ter­ve puo­le­ni vah­vis­tui ja sai­rau­den voi­ma alkoi hei­ken­tyä. Oli mah­ta­va huo­ma­ta, ettei sai­raus enää hal­lit­se samal­la taval­la kuin ennen.

Vuo­den 2017 alus­sa tapah­tui jotain todel­la yllät­tä­vää. Aloin nimit­täin seu­rus­tel­la mie­hen kans­sa, jon­ka kans­sa olin ollut vuo­sia pelk­kä kave­ri. Hän tie­si sai­rau­des­ta­ni, joten minun ei tar­vin­nut miet­tiä miten sii­tä ker­toi­sin ja pelä­tä hänen reak­tio­taan. Alus­ta läh­tien pys­tyin siis avoi­mes­ti puhu­maan sai­rau­des­ta­ni ja se oli todel­la hel­pot­ta­vaa. Oli suu­ri muu­tos ryh­tyä pit­kän tauon jäl­keen seu­rus­te­le­maan. En ollut edes kuvi­tel­lut vie­lä jos­kus seu­rus­te­le­va­ni. Eihän se aikai­sem­min oli­si ollut miten­kään mah­dol­lis­ta, kun sai­raus vei kai­ken ajan ja ener­gian. Nyt ilok­se­ni huo­ma­sin, että pys­tyin seu­rus­te­le­maan ja se tun­tui hyväl­tä! Oli iha­na huo­ma­ta, että joku ihan todel­la tyk­kä­si minus­ta ja halusi olla kans­sa­ni. Seu­rus­te­lun myö­tä sai­rau­den vii­mei­set­kin rip­peet alkoi­vat hävi­tä, kun elä­mään tuli enem­män sisäl­töä ja ennen kaik­kea jotain aivan uut­ta.

Muu­ta­man kuu­kau­den seu­rus­te­lun jäl­keen aloim­me varo­vas­ti puhua lap­sis­ta, ihan vain aja­tuk­sen tasol­la. Olin jo ajat sit­ten hau­dan­nut lap­si­haa­veet, vaik­ka aina olen lap­sis­ta pitä­nyt. Ano­rek­sia on vie­nyt yli puo­let elä­mäs­tä­ni eikä sii­nä pal­jon mitään lap­sia tai per­het­tä tul­lut mie­tit­tyä.

Vähi­tel­len, ensi ker­taa elä­mäs­sä­ni, minul­le iski vau­va­kuu­me, joka vain yltyi ylty­mis­tään. Etu­kä­teen kui­ten­kin surin, että olen pilan­nut keho­ni vuo­sien sai­ras­ta­mi­sel­la eikä lap­sen saa­mi­nen vält­tä­mät­tä onnis­tui­si. Pää­tim­me kai­kes­ta huo­li­mat­ta kat­soa miten käy ja hyvin­hän sii­nä lopul­ta kävi. Alku­vuo­des­ta 2018 vau­va ilmoit­ti tulos­taan enkä ollut uskoa sitä todek­si. Kes­ti pit­kään ennen kuin ihan oikeas­ti uskoin, että todel­la­kin saan vau­van kaik­kien näi­den vai­kei­den ja ankei­den vuo­sien jäl­keen, kun keho­ni on ollut kovil­la. Vas­ta ensim­mäi­sen ult­ran jäl­keen aloin vähi­tel­len uskoa asian todek­si, kun näin omin sil­min pie­nen sikiön pols­ki­van vat­sas­sa­ni ja myö­hem­min kas­va­va vat­sa ja vau­van liik­keet tie­ten­kin aut­toi­vat tajua­maan tämän tosi­asian.

Odo­tusai­ka sujui hyvin eikä minul­la tul­lut min­kään­lais­ta ahdis­tus­ta muut­tu­van keho­ni kans­sa. Toki jos­kus koin ole­va­ni iso ja köm­pe­lö, mut­ta uskon että sel­lai­nen tun­ne on jokai­sel­la ras­kaa­na ole­val­la jos­kus. Pikem­min­kin tyk­kä­sin kas­va­vas­ta vat­sas­ta­ni. Kas­va­tin­han siel­lä uut­ta elä­mää! Mar­ras­kuus­sa 2018 mei­dän rakas, pie­ni tyt­töm­me syn­tyi ja teki minus­ta äidin. Pit­kä odo­tus oli päät­ty­nyt ja sain pie­nen nyy­tin rin­nal­le­ni. Tun­ne oli aivan usko­ma­ton ja epä­to­del­li­nen. Minä sain kuin sain­kin kokea tämän onnen!

Arki vau­van kans­sa läh­ti suju­maan hyvin, vaik­ka alus­sa yöunet jäi­vät­kin ole­mat­to­miin. Nau­tin niin pal­jon täs­tä uudes­ta elä­män­ti­lan­tees­ta, ettei sii­nä pal­jon ole­mat­to­mat yöunet hai­tan­neet. Aika nopeas­ti vau­vam­me alkoi nuk­kua kun­non unet ja muu­ten­kin löy­tyi jon­kun­lai­nen jär­ke­vä päi­vä­ryt­mi.

Nyt olem­me elä­neet lap­si­per­heen arkea rei­lun vuo­den ver­ran enkä vaih­tai­si päi­vää­kään pois! Jou­lu­kuus­sa koit­ti uusi tilan­ne kun toi­nen lap­sem­me syn­tyi. Tun­tuu­han se aika usko­mat­to­mal­ta, että nyt olen kah­den lap­sen äiti! Ano­rek­sia on enää ikä­vä muis­to men­nei­syy­des­tä. Olen sel­vin­nyt vai­keas­ta sai­rau­des­ta voit­ta­ja­na, vaik­ka se jos­kus tun­tui mah­dot­to­mal­ta. Syn­kim­pi­nä het­ki­nä ajat­te­lin, etten tule kos­kaan paran­tu­maan, mut­ta onnek­si kävi toi­sin. Täl­lai­ses­ta elä­mäs­tä en edes uskal­ta­nut unel­moi­da!

Ano­rek­sia ei enää niin sano­tus­ti näy elä­mäs­sä­ni. Toki jos­kus tulee mie­leen jotain van­ho­ja aja­tus­ku­vioi­ta, kuten täy­del­li­syy­den tavoit­te­lua ja vaa­ti­vuut­ta itseä koh­taan, mut­ta ne mene­vät yhtä nopeas­ti ohi kun tuli­vat­kin. Ja ne todel­la­kin jää­vät aja­tuk­sik­si eivät­kä sen enem­pää. Ei niis­tä var­maan kos­kaan pää­se koko­naan eroon, sai­raus kun kui­ten­kin hal­lit­si elä­mää­ni vuo­si­kausia, mut­ta pää­asia on, että ne jää­vät VAIN aja­tuk­sen tasol­le. En voi­si kuvi­tel­la­kaan alka­va­ni enää oireil­la enkä pel­kää ollen­kaan, että niin kävi­si. Elä­mäs­sä­ni on nyt kaik­ki hyvin ja olen onnel­li­nen. Olen saa­nut elä­mä­ni takai­sin ja osaan arvos­taa joka het­keä! Ei ole itses­tään sel­vää, että yli­pää­tään olen täs­sä.

Haluan tari­nal­la­ni ker­toa, että toi­pu­mi­nen vai­keas­ta­kin tilan­tees­ta on mah­dol­lis­ta kun­han vaan jak­saa tais­tel­la ja uskoa itseen­sä!

Ter­vei­sin,

Sel­viy­ty­jä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *