Sel­viy­ty­jän para­ne­mis­ta­ri­na hoi­ta­van hen­ki­lön näkö­kul­mas­ta (osa 2)

Edel­li­ses­sä blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sam­me vai­kean ano­rek­sian sai­ras­ta­nut Sel­viy­ty­jä ker­toi oman tari­nan­sa. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa Sel­viy­ty­jän mat­kaa seu­ran­nee­na hoi­ta­va­na hen­ki­lö­nä ker­ron omas­ta näkö­kul­mas­ta­ni mil­tä para­ne­mi­nen näyt­ti ulos­päin.

Sain kun­nian seu­ra­ta Sel­viy­ty­jän para­ne­mis­mat­kaa jo hänen sai­rau­ten­sa var­hai­sis­ta vai­heis­ta alkaen. Muis­tan vie­lä­kin elä­väs­ti, kuin­ka hänes­tä alus­ta saak­ka välit­tyi mah­ta­va päät­tä­väi­syys. Hän istui ensim­mäi­sis­sä tapaa­mi­sis­sam­me sel­kä suo­ra­na tuo­lin reu­nal­la ja kävi kes­kus­te­lu­ja kans­sa­ni moni­sa­nai­ses­ti. Sai­rau­den alku­vai­hees­sa tuo päät­tä­väi­syys oli vie­lä voi­mak­kaas­ti sai­rau­den pal­ve­luk­ses­sa. Minus­ta vai­kut­ti sil­tä, että tuol­loin Sel­viy­ty­jä ei vie­lä oikein osan­nut ero­tel­la itse­ään ja sai­raut­taan toi­sis­taan, vaan koki sai­rau­den äänen totuu­te­na, jota oli pak­ko nou­dat­taa. Nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen oli pelot­ta­vaa, tur­va­ton­ta ja nos­ti pin­taan sie­tä­mät­tö­män ahdis­tuk­sen. Ainoa tapa saa­da pel­ko hel­lit­tä­mään, oli teh­dä niin kuin sai­raus sanoi.

Vuo­sien var­rel­la ehdim­me tava­ta var­mas­ti sato­ja ker­to­ja ja poh­tia sai­ras­tu­mi­sen syi­tä, taus­to­ja sekä ennen kaik­kea kei­no­ja pääs­tä sii­tä eroon. Toi­si­naan Sel­viy­ty­jä pys­tyi ker­to­maan rehel­li­ses­ti vai­keu­des­taan vas­tus­taa sai­rau­den ään­tä, toi­si­naan totuu­den ker­to­mi­nen oli lii­an vai­ke­aa ja tuli esil­le vas­ta hie­man myö­hem­min. Minus­ta vai­kut­ti, että hän pel­kä­si tuot­ta­van­sa minul­le pet­ty­myk­sen, jos hän ei ollut­kaan onnis­tu­nut toi­mi­maan sopi­mal­lam­me taval­la. Ehkä muka­na oli myös hie­man häpe­ää epä­on­nis­tu­mi­ses­ta.

Vaik­ka sai­raus seu­ra­si Sel­viy­ty­jää yli kak­si­kym­men­tä vuot­ta, hän ei kos­kaan näyt­tä­nyt luo­vut­ta­van elä­män­sä suh­teen eikä hänen perus­po­si­tii­vi­nen asen­teen­sa ja toi­veik­kuu­ten­sa kos­kaan näyt­tä­nyt koko­naan katoa­van. Täs­sä var­mas­ti osal­taan aut­toi myös läheis­ten jat­ku­va tuki ja lop­pu­ma­ton rak­kaus. Ras­kai­ta kausia toki oli monia ja eri­tyi­ses­ti hyviä vai­hei­ta seu­raa­vat voin­nin heik­ke­ne­mi­set näyt­ti­vät ole­van eri­tyi­sen kovia kolauk­sia. Huo­nos­sa vai­hees­sa ano­rek­sia vei hänet täy­sin muka­naan pakot­taen Sel­viy­ty­jän uhraa­maan arken­sa sai­rau­den pal­ve­le­mi­seen. Aina voin­nin kohe­tes­sa elä­mä­ni­lo oli kui­ten­kin heti kul­man taka­na ja Sel­viy­ty­jä halusi tart­tua elä­mään­sä välit­tö­mäs­ti kak­sin käsin.

Vuo­sien aika­na sain seu­ra­ta lähel­tä Sel­viy­ty­jän elä­män tär­kei­tä vai­hei­ta. Ensim­mäi­set seu­rus­te­lut, kou­lun lop­pu­mi­nen, amma­tin­va­lin­ta ja kotoa pois­muut­ta­mi­nen oli­vat muu­ta­mia mer­kit­tä­viä kilo­met­ri­pyl­väi­tä. Näi­hin koh­tiin mah­tui pal­jon iloa, innos­tus­ta ja kii­tol­li­suut­ta elä­män eteen­päin mene­mi­ses­tä. Sel­viy­ty­jä ele­li sin­nik­kääs­ti elä­mään­sä, vaik­ka ano­rek­sia jat­ku­vas­ti sitä var­jos­ti­kin ja vaa­ti teke­mään suu­ria uhrauk­sia päi­vit­täin. Hän ikään kuin sin­nit­te­li koh­ti halua­maan­sa elä­mää ja samal­la yrit­ti pitää kai­ken nie­le­vää kiusaa­ja­ty­ran­nia tyy­ty­väi­se­nä.

Vuo­sien var­rel­la kes­kus­te­luis­sam­me Sel­viy­ty­jän kans­sa alkoi sai­rau­den äänen lisäk­si kuu­lua yhä vah­vem­min myös ter­veen puo­len ääni. Se ihmet­te­li yhdes­sä kans­sa­ni mik­si ihmees­sä on niin vai­ke­aa antaa para­ne­mi­sen tapah­tua. Itse­syy­tök­set tuli­vat toi­si­naan voi­mak­kai­na, kun halu para­ne­mi­seen alkoi olla suu­ri, mut­ta ahdis­tus ja pelot vie­lä esti­vät vas­tus­ta­mas­ta ano­rek­sian imua täy­sin voi­min. Täs­sä vai­hees­sa ano­rek­sian toi­vei­den nou­dat­ta­mi­nen suu­tut­ti ter­veen puo­len ja ter­veen puo­len kuun­te­le­mi­nen suu­tut­ti ano­rek­sian. Mis­sään ei enää oikein ollut rau­haa ja kah­den maa­il­man välil­lä tasa­pai­noi­lu kävi todel­la han­ka­lak­si.

Sel­viy­ty­jää näyt­ti alka­van todel­la suu­tut­taa se, että ano­rek­sia pii­na­si hänen elä­mään­sä vuo­si vuo­den jäl­keen. Hän huo­ma­si, että niin kau­an kun hän aina antaa perik­si ano­rek­sian hou­ku­tuk­sil­le ja vähen­tää ruo­ka­mää­rää ahdis­tuk­sen käy­des­sä lii­an voi­mak­kaak­si, hän ei pää­se para­ne­mi­ses­saan eteen­päin. Niin­pä hän alkoi sin­nik­kääs­ti pitää kiin­ni ravit­se­mus­te­ra­peu­tin kans­sa sopi­mas­taan ruo­ka­lis­tas­ta riip­pu­mat­ta sii­tä mil­tä tun­tui. Hänen pai­non­sa alkoi nous­ta hil­jal­leen ja tämä tun­tui äärim­mäi­sen pelot­ta­val­ta. Kai­ken pelon ja ahdis­tuk­sen kes­kel­lä hänel­lä näyt­ti ole­van yksi oljen­kor­si, jos­ta hän ei pääs­tä­nyt irti tiu­kim­mas­sa­kaan tilan­tees­sa: ”ruo­ka­mää­rää en vähen­nä vaik­ka mikä oli­si”. Muis­tan sen ahdis­tuk­sen voi­mak­kuu­den, kun pai­no nousi, vaik­ka sil­le ei ollut loo­gis­ta seli­tys­tä sekä sen itkun ja kau­hun, joka sii­tä seu­ra­si. Ja sen roh­keu­den mää­rän, kun Sel­viy­ty­jä ei edel­leen­kään anta­nut ano­rek­sial­le perik­si eikä vähen­tä­nyt ruo­an mää­rää. Näin pai­no pää­si vähi­tel­len nor­ma­li­soi­tu­maan ja ensim­mäis­tä ker­taa täy­sin omas­sa varas­sa.

Sit­ten elä­mään tuli se suu­rin rak­kaus. Se näyt­ti sine­töi­vän jo ennes­tään vakuut­ta­van para­ne­mis­pro­ses­sin. Rak­kau­den myö­tä tuli elä­mä­ni­lo, usko huo­mi­seen ja jon­kin­lai­nen elä­män täyt­ty­mys. Oli mah­ta­vaa kat­soa, kuin­ka kai­ken tämän käsit­tä­mät­tö­män kär­si­myk­sen jäl­keen Sel­viy­ty­jää koh­ta­si näin suu­ri onni, jon­ka hän omal­la päät­tä­väi­syy­del­lään, sin­nik­kyy­del­lään ja usko­mat­to­mal­la roh­keu­del­laan sai itse aikaan.

Jon­kin ajan kulut­tua täs­tä Sel­viy­ty­jä lähet­ti minul­le mah­ta­van ilo­uu­ti­sen ja ker­toi ensim­mäi­sen lap­sen ole­van tulos­sa ja nyt tätä kir­joi­tet­taes­sa jo toi­nen­kin lap­si on saa­pu­nut. Kol­me ihmet­tä: äiti ja hänen kak­si las­taan.

Sel­viy­ty­jän tari­na osoit­taa, että kos­kaan ei pidä luo­pua toi­vos­ta. Ano­rek­sian voi voit­taa riip­pu­mat­ta sii­tä, kuin­ka kau­an se on kes­tä­nyt ja kuin­ka vai­kea se on ollut. Avai­na­sia on olla kos­kaan lopul­li­ses­ti luo­vut­ta­mat­ta ja nous­ta jokai­ses­ta alhos­ta sin­nik­kääs­ti ylös, vaik­ka se oli­si kuin­ka vai­ke­aa. Uudel­leen ja uudel­leen, kun­nes se lopul­ta onnis­tuu.

Läm­möl­lä, toi­veik­kaa­na ja täyn­nä ihai­lua,
Pia Char­pen­tier

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *