Kuin­ka ker­toi­sin sai­ras­ta­va­ni syö­mis­häi­riö­tä

Moni syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut poh­tii usein jos­sain vai­hees­sa, tuli­si­ko hänen ker­toa sai­rau­des­taan ystä­vil­le, uusil­le tut­ta­vil­le tai vaik­ka työ­ka­ve­reil­le. Aja­tus syö­mis­häi­riös­tä ker­to­mi­ses­ta saat­taa herät­tää ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta. Toi­saal­ta se voi­si tuo­da hel­po­tuk­sen, sil­lä suu­ren asian salaa­mi­nen on ras­kas­ta. Toi­saal­ta ker­to­mi­nen saat­taa pelot­taa ja tun­tua vai­keal­ta – Entä jos minua ei ymmär­re­tä­kään? Mitä jos ker­to­mi­nen muut­taa toi­sen ihmi­sen suh­tau­tu­mis­ta minuun nega­tii­vi­sel­la taval­la? Miten ker­toi­sin syö­mis­häi­riös­tä­ni? Ker­to­mi­nen saat­taa myös hävet­tää, mikä ei usein hel­po­ta asian puheek­si otta­mis­ta.

Läh­tö­koh­tai­ses­ti ajat­te­len, että syö­mis­häi­riös­tä ei kan­na­ta vai­e­ta. Ker­to­mi­sen suu­re­na etu­na on, että tukea on sitä enem­män tar­jol­la, mitä useam­mal­le ihmi­sel­le on uskal­ta­nut asias­ta ker­toa. Asias­ta puhu­mi­nen avoi­mes­ti voi myös hel­pot­taa sii­hen liit­ty­vää stig­maa ja häpe­ää sekä huo­jen­taa oloa salai­lun jää­des­sä pois. Eri­tyi­ses­ti lähei­sil­le ja mer­ki­tyk­sel­li­sil­le ihmi­sil­le ker­to­mi­nen usein hel­pot­taa hei­dän kans­saan teke­mi­sis­sä ole­mis­ta.

On toki hyvä poh­tia mil­loin, kenel­le ja miten asian ker­too. Voit esi­mer­kik­si kir­joit­taa itsel­le­si muis­tiin asioi­ta, jois­ta haluai­sit ker­toa. Näi­tä voi­vat olla aja­tuk­set ja tun­teet, jot­ka vai­kut­ta­vat syö­mi­see­si sekä miten syö­mi­nen vai­kut­taa aja­tuk­sii­si ja tun­tei­sii­si, kuin­ka kau­an olet kär­si­nyt syö­mis­häi­riön oireis­ta ja aja­tuk­sis­ta, miten syö­mis­häi­riö vai­kut­taa elä­mää­si ja miten toi­voi­sit kuu­li­jan sinua tuke­van. Voit ker­toa syö­mis­häi­riös­tä­si kas­vo­tus­ten, vies­til­lä, puhe­li­mes­sa, säh­kö­pos­til­la – juu­ri siten mikä tun­tuu sinus­ta hyväl­tä. Jos haluat puhua asias­ta kas­vo­tus­ten tai puhe­li­mes­sa toi­sen kans­sa, kan­nat­taa sinun vara­ta sii­hen hyvä ja rau­hal­li­nen het­ki. Toi­sel­le on sil­loin hyvä jo ennal­ta mai­ni­ta, että haluat puhua tär­keäs­tä asias­ta ja toi­vot, että kes­kus­te­lul­le vara­taan hyvin aikaa. Näin aina­kaan kii­re ei pilaa het­keä. Vies­tit­te­lys­sä ja säh­kö­pos­tis­sa jou­dut puo­les­taan odot­ta­maan ennal­ta mää­rää­mät­tö­män ajan toi­sen vas­taus­ta, mut­ta ker­to­mi­sen kyn­nys voi olla mata­lam­pi.

Syö­mis­häi­riös­tä ker­to­mi­nen luon­nol­li­ses­ti aiheut­taa kuu­li­jas­sa jon­kin­lai­sen reak­tion. Tämän ajat­te­le­mi­nen etu­kä­teen saat­taa teh­dä ker­to­mi­ses­ta pelot­ta­vaa. Onkin tär­ke­ää muis­taa, että et ole vas­tuus­sa toi­sen ihmi­sen reak­tiois­ta. Me jokai­nen rea­goim­me yllät­tä­viin tai vai­kei­siin asioi­hin eri tavoin. Kuu­li­ja voi esi­mer­kik­si häm­men­tyä, kau­his­tua, peläs­tyä tai nau­res­kel­la her­mos­tu­nees­ti. Hän voi myös olla heti ymmär­tä­vä, empaat­ti­nen ja halu­kas puhu­maan kans­sa­si asias­ta lisää. Voi  myös olla, että hän on ollut sinus­ta huo­lis­saan jo aiem­min, mut­ta ei ole osan­nut ottaa asi­aa kans­sa­si puheek­si. Reak­tio­ta ei voi eikä tar­vit­se­kaan ennal­ta tie­tää. 

Kuu­li­jan vai­keal­ta tun­tu­van ensi­reak­tion poh­jal­ta ei kan­na­ta teh­dä joh­to­pää­tös­tä, että ker­to­mi­nen oli vir­he tai, että syö­mis­häi­riö­si ei oli­si vaka­vas­ti otet­ta­va asia. Voi­si aja­tel­la, että toi­sel­la on oikeus reak­tioon­sa ja tilan­teen tasaan­nut­tua asias­ta voi kes­kus­tel­la uudel­leen rau­hal­li­sem­mis­sa tun­nel­mis­sa. Moni tasaan­tuu äkil­li­ses­tä tun­tei­den täyt­tä­mäs­tä ensi­reak­tios­ta muu­ta­man minuu­tin ja parin päi­vän väli­se­nä aika­na ja on val­mis kes­kus­te­le­maan asias­ta kans­sa­si lisää. Jos näin ei käy, on mah­dol­lis­ta, että onkin parem­pi ettei kysei­nen hen­ki­lö kuu­lu lähi­pii­rii­si aina­kaan sai­rau­den kes­täes­sä, sil­lä hänen mah­dol­li­suu­ten­sa tukea sinua ei ehkä ole eri­tyi­sen hyvä. On myös hyvä muis­taa, että ker­to­mi­nen jol­le­kin toi­sel­le hen­ki­löl­le voi men­nä parem­min ja saat hänes­tä itsel­le­si empaat­ti­sen kuun­te­li­jan.

Olet myös saat­ta­nut ennal­ta poh­tia sitä, muut­tuu­ko toi­sen ihmi­sen suh­tau­tu­mi­nen sinuun, kun olet ker­to­nut hänel­le syö­mis­häi­riös­tä­si. Vas­taus on, että jos­kus muut­tuu, jos­kus ei. Molem­mis­sa voi olla hyviä ja huo­no­ja puo­lia. Jos ker­to­mi­nen ei muu­ta yhtään mitään, on toden­nä­köis­tä, ettet saa kuu­li­jal­ta eri­tyis­tä tukea syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­seen, mut­ta suh­teen­ne pysyy ennal­laan, mikä voi olla hel­pot­ta­vaa. Jos toi­nen alkaa suh­tau­tua sinuun vain syö­mis­häi­riöi­se­nä, voi olla pai­kal­laan miet­tiä tekee­kö tämän ihmi­sen seu­ra sinul­le hyvää. Useim­mi­ten ker­to­mi­sen lop­pu­tu­lok­se­na kui­ten­kin on, että olet toi­sel­le ihmi­sel­le edel­leen yhtä tär­keä, mut­ta nyt hän ymmär­tää sinua parem­min ja osaa suh­tau­tua syö­mis­häi­riön esil­le nos­ta­miin haas­tei­siin rau­hal­li­ses­ti ja tukien. Itse hän saat­taa puo­les­taan olla otet­tu luot­ta­muk­ses­ta­si ja se voi vah­vis­taa suh­det­tan­ne enti­ses­tään. Usein toi­sen ihmi­sen suh­tau­tu­mi­nen sinuun ei muu­tu nega­tii­vi­sel­la taval­la, vaik­ka itse niin ennal­ta pel­käi­sit.

On myös tär­ke­ää muis­taa, että empaat­ti­sin­kaan kuun­te­li­ja ei vält­tä­mät­tä ymmär­rä heti tai nopeas­ti kaik­kia syö­mis­häi­riön kou­ke­roi­ta ja saat­taa sanoa hyvää tar­koit­taen jotain, min­kä syö­mis­häi­riö­si tul­kit­see nega­tii­vi­ses­ti tai hai­tal­li­ses­ti. On tär­ke­ää, että pys­tyt ker­to­maan mikä sinua aut­taa ja mikä ei. Tee kui­ten­kin toi­sel­le sel­väk­si, että hän ei ole vas­tuus­sa sinun reak­tiois­ta­si. Ei ole toi­vot­ta­vaa, että toi­nen alkaa pelä­tä sano­jaan lii­kaa. Sen vuok­si on hyvä pitää kes­kus­te­lu­yh­teys avoi­me­na ja tuo­da esil­le tun­tei­ta, tar­pei­ta ja toi­vei­ta molem­min puo­lin – kuten yleen­sä­kin toi­mi­vas­sa ja vas­ta­vuo­roi­ses­sa ihmis­suh­tees­sa. 

Lisä­tie­dos­ta voi myös olla apua hen­ki­löl­le, jol­le olet ker­to­nut syö­mis­häi­riös­tä­si. Hän­tä voi aut­taa se, että ker­rot mis­tä voi löy­tää hyvää ja moni­puo­lis­ta tie­toa syö­mis­häi­riöis­tä. Voit ohja­ta hänet esi­mer­kik­si Syö­mis­häi­riö­liit­to SYLI ry:n verk­ko­si­vuil­le, tän­ne Ome­na­tu­paan tai mui­den hyvik­si havait­se­mie­si läh­tei­den äärel­le. Tie­toa löy­tyy pal­jon, joten aivan kaik­kia syö­mis­häi­ri­öön liit­ty­viä asioi­ta ei onnek­si tar­vit­se osa­ta itse sanoik­si pukea. Monet tahot tar­joa­vat myös lähei­sil­le tukea (Esim. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen läheis­ten­ryh­mä ja pal­ve­le­va puhe­lin p. 040 411 5481, Syö­mis­häi­riö­liit­to ja sen jäse­nyh­dis­tys­ten pal­ve­lut), mikä voi aut­taa eri­tyi­ses­ti hei­tä, joi­den kans­sa olet pal­jon teke­mi­sis­sä.

Ker­to­mi­sen jäl­keen on kui­ten­kin var­maa, että sinun ei tar­vit­se enää sala­ta syö­mis­häi­riö­tä­si. Se jo itses­sään on usein niin hel­pot­ta­vaa, että ker­to­mi­nen kan­nat­taa. Salai­suu­det nimit­täin usein naker­ta­vat pal­jas­tu­mi­sen pelol­la ihmis­tä sisäl­tä ja saa­vat usein syyl­lis­tä­mään ja hauk­ku­maan itse­ään. Ker­to­mi­sen jäl­keen sinul­la on myös toden­nä­köi­ses­ti yksi ihmi­nen enem­män tukea tar­joa­mas­sa, kuin ennen ker­to­mis­ta. Jos syö­mis­häi­riös­tä ker­to­mi­nen tun­tuu vai­keal­ta lähei­sel­le ihmi­sel­le, niin muis­tat­han, että myös ammat­ti­lais­ten puo­leen saa – ja kan­nat­taa joka tapauk­ses­sa – kään­tyä. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen ilmai­nen pal­ve­le­va puhe­lin (p. 040 411 5481) aut­taa sinua mie­lel­lään myös niis­sä het­kis­sä, kun haluat ker­toa syö­mis­häi­riös­tä­si ammat­ti­lai­sel­le tai kai­paat kan­nus­tus­ta ja neu­vo­ja sii­hen, miten ker­toi­sit asias­ta lähei­sel­le­si.

Mil­lai­sia hyväk­si havait­se­mia­si vink­ke­jä sinul­la on syö­mis­häi­riös­tä ker­to­mi­seen?

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *