Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen uusi päi­vä­osas­to

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen osas­to­hoi­toon on alus­ta saak­ka kuu­lu­nut itse­näi­sen toi­mi­mi­sen har­joit­te­le­mi­sen vai­he, jol­loin poti­laam­me on voi­nut asua har­joi­tusa­sun­nos­sam­me ja käy­dä osas­tol­la har­ven­ne­tus­ti. Tätä toi­min­toa olem­me kut­su­neet päi­vä­po­ti­luu­dek­si ja sitä on toteu­tet­tu osas­ton muun toi­min­nan sisäl­lä. Idea päi­vä­osas­to­vai­hees­ta hoi­dos­sa syn­tyi havain­nos­tam­me, että tii­viin koko­vuo­ro­kausi­hoi­don ja har­va­jak­soi­sen avo­hoi­don väliin tar­vi­taan sel­lai­nen hoi­don vai­he, jos­sa voi­daan kehit­tää juu­ri nii­tä itse­näi­sen sel­viy­ty­mi­sen ja vas­tuun­kan­non tai­to­ja, joi­ta tar­vi­taan osas­to­hoi­don pää­tyt­tyä.

Päi­vä­osas­to­vai­heen toteut­ta­mi­nen muun osas­to­hoi­don lomas­sa näyt­ti kui­ten­kin aset­ta­van omat haas­teen­sa, sil­lä para­ne­mi­ses­saan pidem­mäl­le ehti­neet koki­vat osas­ton käy­tän­nöt lii­an rajoit­ta­vi­na. Päi­vä­osas­to­vai­hees­sa ole­vien kun oli nou­da­tet­ta­va samo­ja perus­sään­tö­jä osas­tol­la olles­saan kuin huo­no­kun­toi­sem­pien, vie­lä tii­vis­tä osas­to­hoi­toa tar­vit­se­vien poti­las­si­sa­rus­ten­sa. Tämä ei aina pal­vel­lut par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la hei­dän edis­ty­mis­tään, vaik­ka heil­lä oli­kin lisäk­si oma yksi­löl­li­nen hoi­to­suun­ni­tel­man­sa ja rei­lus­ti enem­män vapauk­sia, kuin osas­tol­la oli­joil­la.

Nämä usei­den vuo­sien var­rel­la teh­dyt havain­not joh­ti­vat sii­hen, että syk­syl­lä 2019 Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa alet­tiin suun­ni­tel­la ja kokeil­la eril­lis­tä päi­vä­osas­to­toi­min­taa, joka pää­see alka­maan toden­teol­la nyt syk­syl­lä 2020 uusien päi­vä­osas­to­ti­lo­jem­me val­mis­tu­mi­sen myö­tä.

Päi­vä­osas­tol­lem­me siir­ry­tään tyy­pil­li­ses­ti osas­to­hoi­don jat­ko­vai­hee­na, mut­ta sin­ne voi tul­la myös ilman aikai­sem­paa hoi­toa Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa. Syi­tä, jois­sa Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen päi­vä­osas­tol­le tul­laan ovat esi­mer­kik­si:

 • Itse­näi­sen arjes­sa sel­viy­ty­mi­sen har­joit­te­le­mi­nen pit­kän osas­to­hoi­don jäl­keen
 • Syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­va on muut­ta­mas­sa ensim­mäis­tä ker­taa omil­leen ja har­joit­te­lee pie­nin aske­lin omas­sa varas­saan sel­viy­ty­mis­tä
 • Hen­ki­lö on sai­ras­tu­nut nuo­re­na eikä hänel­lä ole koke­mus­ta yksin elä­mi­ses­tä ja nyt aikui­se­na täy­tyy har­joi­tel­la itse­näi­sen elä­män tai­dot kun­toon
 • Ruu­an­val­mis­tus tun­tuu vai­keal­ta, käsi hivut­tau­tuu aina kevyt­tuot­tei­den suun­taan. Hen­ki­lö val­mis­taa aina niin sanot­tu­ja ”tur­val­li­sia” ruo­kia, vaik­ka mie­li haluai­si­kin jotain uut­ta tai vaih­te­lua
 • Tar­ve ja halu olla het­ken jos­sain, mis­sä omia tun­te­muk­sia ei tar­vit­se seli­tel­lä, vaan syö­mis­häi­riö­tä ymmär­re­tään. Halu löy­tää tur­val­li­nen paik­ka kes­kus­tel­la ammat­ti­lai­sen kans­sa, saa­da ver­tais­tu­kea ja kehit­tää omaa vas­tuun­kan­to­ky­kyä

Päi­vä­osas­ton tar­koi­tus on hel­pot­taa siir­ty­mis­tä itse­näi­seen elä­mään ja/tai raken­taa toi­mi­via rutii­ne­ja arjen hal­lin­nan tuek­si. Päi­vä­osas­to tar­jo­aa­kin hyvän mah­dol­li­suu­den har­joi­tel­la arjen aska­rei­ta ja toi­mia, kuten ruu­an­lait­toa, sii­voa­mis­ta, aika­tau­lut­ta­mis­ta, asioi­mis­ta ja ter­veyt­tä edis­tä­vää lii­kun­taa. Toi­pu­jal­la on myös mah­dol­li­suus kokeil­la itsel­leen haas­ta­via asioi­ta ohja­tus­sa ja tur­val­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Jokai­sel­la onkin aina myös hen­ki­lö­koh­tai­nen kun­tou­tus­suun­ni­tel­ma, joka on laa­dit­tu yhdes­sä ohjaa­jan kans­sa. Kun­tou­tu­mis­ta tuke­vat myös eri­lai­set ryh­mät, joi­den sisäl­töi­hin päi­vä­osas­ton asiak­kail­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa. Lisäk­si jokai­sel­la on mah­dol­li­suus yksi­lö­kes­kus­te­lui­hin.

Päi­vä­osas­to ei ole vain fyy­si­nen paik­ka, vaan päi­vä­osas­to on ryh­mä ja yhtei­sö, jos­sa pää­pai­no on kun­tou­tuk­sel­la. Yhtei­sö raken­taa yhdes­sä ohjaa­jan tuel­la päi­vä­osas­ton sään­nöt, viik­ko-ohjel­man ja suun­ni­tel­man vii­kon ruu­is­ta. Asioi­ta har­joi­tel­laan yhdes­sä ja toi­sia kan­nus­te­taan haas­tei­den edes­sä. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä, että kun­tou­tu­ja ottai­si vas­tuun toi­sen toi­pu­mi­ses­ta omil­le har­tioil­leen, vaan sitä, että asiois­ta voi­daan puhua toi­siin­sa luot­taen.

Hoi­to päi­vä­osas­tol­la perus­tuu vapaa­eh­toi­suu­teen, moti­vaa­tioon paran­tua, luot­ta­muk­seen hen­ki­lö­kun­nan ja asiak­kaan välil­lä sekä haluun ottaa vas­tuu omas­ta kun­tou­tu­mi­ses­taan. Päi­vä­osas­tol­la ole­va asia­kas onkin sel­lai­ses­sa vai­hees­sa, että hän osaa ja halu­aa nime­tä omia haas­tei­taan sekä on jo selät­tä­nyt riit­tä­väs­ti paran­tu­mis­ta estä­vän toi­pu­mi­sen pel­kon­sa. Vai­keam­pia päi­viä toki var­mas­ti mah­tuu mukaan, mut­ta toi­pu­mi­sen hyvät puo­let ja tär­keys toi­mi­vat mie­les­sä suun­taa anta­va­na majak­ka­na. 

Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­sik­köön ver­rat­tu­na vapaam­man Päi­vä­osas­ton toi­min­ta tuo muka­naan poti­laal­le myös enem­män vas­tuu­ta. Hänen tulee nimit­täin kye­tä ruo­kai­luun ja ruu­an­lait­toon yhdes­sä mui­den kans­sa. Lisäk­si oman ruu­an annos­te­lus­sa ja syö­mi­ses­sä tulee riit­tää vähäi­nen tuki. Kos­ka aikaa vie­te­tään tii­viis­ti yhtei­sös­sä, Päi­vä­osas­tol­la kävi­jän tulee jo kye­tä raja­maan omaa näky­vää oirei­lu­aan. 

Päi­vä­osas­ton ja Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön (tai muun koko­vuo­ro­kau­ti­sen osas­ton) mer­kit­tä­vin ero on sii­nä, että päi­vä­osas­tol­la ei olla hoi­dos­sa vaan siir­ty­mä­vai­hees­sa tai kun­tou­tu­mas­sa. Hoi­to on taka­na­päin ja nyt ote­taan uusi askel kotia koh­ti. Päi­vä­osas­tol­la voi käy­dä myös kotoa käsin. Joku voi tar­vi­ta vii­si päi­vää, mut­ta joil­le­kin yksi tai kak­si­kin päi­vää vii­kos­sa voi jo aut­taa koto­na pär­jää­mi­sen kans­sa. 

Mil­tä uusi päi­vä­osas­tom­me kuu­los­taa? Lisä­tie­to­ja päi­vä­osas­tos­ta saat säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­ta tomi.rusi@syomishairiokeskus.fi. 

Ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen ja Tomi Rusi (päi­vä­osas­ton ohjaa­ja)

4 vastausta artikkeliin “Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen uusi päi­vä­osas­to”

 1. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Jos­tain syys­tä tää teks­ti herät­ti sel­la­sen “tääl­lä et saa enää olla heik­ko, vaan täy­tyy pär­jä­tä yksin” — viban :/

 2. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Tosi hyvä. Täl­lais­ta mah­dol­li­suut­ta kyse­lin itse jo kau­an aiem­min, kun ei ollut osas­ton tar­ve, mut­ta avo­hoi­toa tii­viim­män tuen tar­ve kui­ten­kin.

 3. Syömishäiriökeskus avatar

  Päi­vä­osas­tol­la tar­jo­taan edel­leen hoi­toa ja tukea syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­seen eikä voi­da siis olet­taa ettei­kö hei­kom­pia­kin het­kiä mah­tui­si jouk­koon. Päi­vä­osas­tol­le siir­ty­mi­seen on kui­ten­kin ase­tet­tu tie­tyt kri­tee­rit ja omaa vas­tuun­ot­toa on pai­no­tet­tu hie­man enem­män. Läs­nä päi­vä­osas­tol­la on kui­ten­kin joka het­ki osaa­va hoi­ta­ja tuke­mas­sa ja ohjaa­mas­sa.

  Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin,
  Anni Ikä­läi­nen

 4. Syömishäiriökeskus avatar

  Har­mi tie­ten­kin, että sil­loin ei ollut tar­jo­ta vas­taa­vaa mah­dol­li­suut­ta. Onnek­si nyt kui­ten­kin olem­me saa­neet päi­vä­osas­ton val­miik­si, hoi­to­mal­lin hiot­tua ja toi­min­ta on voi­nut alkaa.

  Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin,
  Anni Ikä­läi­nen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *