Omenatupa-blogi

Omenatupa on Syömishäiriökeskuksen blogi, jossa Syömishäiriökeskuksen työntekijät pohtivat syömishäiriöihin sekä syömishäiriöiden hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä aiheita. Hoitoa ja kuntoutusta tarkastellaan yleisesti, mutta myös Syömishäiriökeskuksen käytänteiden näkökulmasta. Tarkoitus on avata keskustelua, mutta myös vastata kysymyksiin, joihin Syömishäiriökeskus on usein törmännyt tai joita Syömishäiriökeskukselle usein esitetään. Olet tervetullut keskustelemaan kanssamme. Kommentoi kirjoituksia tai lähetä sähköpostia osoitteeseen siiri.korpiniitty@syomishairiokeskus.fi.

 • Koro­na­maa­il­ma opet­taa mil­lais­ta on sai­ras­taa syö­mis­häi­riö­tä

  Koro­na on aihe, joka puhut­taa luon­nol­li­ses­ti eni­ten tämän vuo­den­vaih­teen aikaan. Se on puhut­ta­nut koko vuo­den ja luul­ta­vas­ti jou­dum­me poh­ti­maan sitä vie­lä ensi vuon­na­kin. Koro­nan vai­ku­tuk­set ovat ulot­tu­neet myös­kin syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­viin aiheut­taen ahdis­tuk­sen voi­mis­tu­mis­ta ja sitä kaut­ta oirei­den pahe­ne­mis­ta. Eri puo­lil­la maa­il­maa syö­mis­häi­riö­vas­taa­no­tot ovat saa­neet aikai­sem­paa run­saam­mas­sa mää­rin yhtey­den­ot­to­ja ahdin­koon jou­tu­neil­ta sai­ras­tu­neil­ta ja hei­dän lähei­sil­tään. Maa­il­ma…

  Lue lisää

 • Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja- pro­jek­ti — vuo­si 2020

  Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja- pro­jek­ti käyn­nis­tet­tiin tämän vuo­den maa­lis­kuus­sa. Heti alkuun pääs­tyäm­me maa­il­ma muut­tui radi­kaa­lil­la taval­la. Koro­na­vi­rus iski kovaa koko yhteis­kun­taan, myl­ler­si rutii­nit, sekoit­ti arjen ja on sii­tä asti hal­lin­nut enem­män ja vähem­män elä­mää ja mediaot­si­koi­ta. Pro­jek­tim­me koh­de­ryh­mät, urhei­li­jat ja hei­dän val­men­ta­jan­sa, jou­tui­vat myös täy­sin uuteen tilan­tee­seen. Kil­pai­lut, pelit ja har­joi­tuk­set perut­tiin laa­jal­la rin­ta­mal­la. Esi­mer­kik­si monen…

  Lue lisää

 • Kuu­kau­tis­kier­to ja urhei­lu, osa 3: Nai­sur­hei­li­jan häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen ja kuu­kau­tis­häi­riöt

  Urhei­li­ja kokee hel­pos­ti ole­van­sa kor­kei­den fyy­sis­ten ja psyyk­kis­ten vaa­ti­mus­ten koh­tee­na. Hänen tuli­si löy­tää tasa­pai­no riit­tä­vän syö­mi­sen, levon ja har­joit­te­lun välil­lä, sel­vi­tä päi­vit­täi­sis­tä arjen haas­teis­ta, sie­tää epä­var­muut­ta sekä kye­tä pet­ty­mys­ten ja han­ka­lien tun­tei­den käsit­te­lyyn. Syö­mi­nen, joka on urhei­li­jan elä­mäs­sä usein jo val­miik­si koros­tu­nees­sa ase­mas­sa, saa­te­taan kokea hel­pos­ti kont­rol­loi­ta­vak­si asiak­si, jon­ka avul­la lan­gat pysy­vät omis­sa käsis­sä kaa­ok­sen­kin…

  Lue lisää

 • Kuu­kau­tis­kier­to ja urhei­lu, osa 2: Nai­sur­hei­li­jan hor­mo­naa­li­nen ehkäi­sy

  Kuu­kau­tis­kier­to ja urhei­lu ‑jut­tusar­jan ensim­mäi­ses­sä osas­sa käsi­tel­tiin nai­sur­hei­li­jan koh­taa­mia haas­tei­ta liit­tyen har­joit­te­luun kuu­kau­tis­kier­ron eri vai­heis­sa. Kier­toon kuu­lu­via sykli­siä hor­mo­ni­muu­tok­sia ja nii­den aiheut­ta­mia oirei­ta voi­daan mani­pu­loi­da hor­mo­naa­li­sel­la ehkäi­syl­lä, joka ylei­ses­ti mää­ri­tel­lään sateen­var­jo­ter­mik­si mil­le tahan­sa ras­kaut­ta ehkäi­se­väl­le ja kehon omaa hor­mo­ni­toi­min­taa muut­ta­val­le kei­no­te­koi­sel­le hor­mo­nil­le (Rive­ra 1999). Hor­mo­naa­li­sen ehkäi­syn käyt­tö on suh­teel­li­sen yleis­tä: noin puo­let nai­sur­hei­li­jois­ta käyt­tää sitä ras­kau­den…

  Lue lisää

 • Masen­nus syö­mis­häi­riön seu­ra­lai­se­na

  Syö­mis­häi­riö ja masen­nus kul­ke­vat usein käsi­kä­des­sä vah­vis­taen tai pei­tel­len toi­si­aan ja aset­taen siten haas­tei­ta toi­pu­mi­sel­le ja hoi­dol­le. Masen­nus­ta on voi­nut ilme­tä jo ennen syö­mis­häi­riön oirei­den alka­mis­ta, mut­ta myös syö­mis­häi­riö ja eri­tyi­ses­ti ali­ra­vit­se­mus voi­vat aiheut­taa masen­nus­ta. Kysees­sä on haas­ta­va pala pures­kel­ta­vak­si, mut­ta loh­dun sana­na todet­ta­koon, että toi­pu­mi­nen niin syö­mis­häi­riös­tä kuin masen­nuk­ses­ta­kin on mah­dol­lis­ta. Masen­nus­ta käy­te­tään usein…

  Lue lisää

 • Kuu­kau­tis­kier­to ja urhei­lu, osa 1: Nai­sur­hei­li­ja, tie­dos­ta kuu­kau­tis­kier­to­si vai­ku­tuk­set urhei­lusuo­ri­tuk­seen

  Herä­tys­kel­lon ääni on tänään joten­kin eri­tyi­sen aggres­sii­vi­nen. Sil­miä on vai­kea saa­da auki, eikä nor­maa­lis­ti piris­tä­vä kah­vi tun­nu toi­mi­van nor­maa­liin tapaan­sa. Vat­sas­sa kier­tää, aamu­puu­ro juut­tuu kurk­kuun ja olo on kiuk­kui­nen eikä kenen­kään kans­sa huvi­ta jutel­la. Aamut­ree­neis­sä jalat tun­tu­vat ras­kail­ta ja keho pai­na­val­ta. Räm­pien har­joi­tus tulee teh­tyä, vaik­ka liik­keet ovat kuin hidas­te­tus­ta fil­mis­tä ja tun­tuu kuin joku…

  Lue lisää

 • Psy­ke­dee­lien käyt­tö syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa

  Kuu­lin psy­ke­dee­lien käy­tös­tä mie­len­ter­vey­son­gel­mien hoi­dos­sa muu­ta­mia vuo­sia sit­ten ja suh­tau­tu­mi­se­ni oli vähin­tään­kin ennak­ko­luu­lois­ta. Itsea­sias­sa koko jut­tu oli minus­ta niin absur­di, että en edes vai­vau­tu­nut otta­maan sii­tä sel­vää. Vuo­sien var­rel­la asia on kui­ten­kin ollut esil­lä yhä enem­män ja sitä on ollut yhä vai­keam­paa sivuut­taa. Vih­doin, kun muu­ta­ma suu­res­ti arvos­ta­ma­ni ja vii­saa­na pitä­mä­ni kol­le­ga alkoi ker­toa ole­van­sa…

  Lue lisää

 • Jär­ke­vä ate­ria­ryt­mi aut­taa tur­vaa­maan urhei­li­jan ener­gian­saan­tia

  Koro­na on opet­ta­nut meil­le kevään ja kesän aika­na sen, että on monia iso­ja asioi­ta, joi­hin ei voi varau­tua etu­kä­teen. Kai­ken syk­syyn­kin koh­dis­tu­van epä­var­muu­den koh­dal­la on kui­ten­kin hyvä muis­taa, että on pal­jon asioi­ta, joi­hin voi ja kan­nat­taa varau­tua etu­kä­teen. Yksi täl­lai­nen asia on jär­ke­väs­tä ate­ria­ryt­mis­tä ja riit­tä­väs­tä ener­gian­saan­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen. Tämä teks­ti on kir­joi­tet­tu nuo­ren urhei­li­jan ravit­se­muk­sen…

  Lue lisää

 • Kuin­ka ker­toi­sin sai­ras­ta­va­ni syö­mis­häi­riö­tä

  Moni syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut poh­tii usein jos­sain vai­hees­sa, tuli­si­ko hänen ker­toa sai­rau­des­taan ystä­vil­le, uusil­le tut­ta­vil­le tai vaik­ka työ­ka­ve­reil­le. Aja­tus syö­mis­häi­riös­tä ker­to­mi­ses­ta saat­taa herät­tää ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta. Toi­saal­ta se voi­si tuo­da hel­po­tuk­sen, sil­lä suu­ren asian salaa­mi­nen on ras­kas­ta. Toi­saal­ta ker­to­mi­nen saat­taa pelot­taa ja tun­tua vai­keal­ta – Entä jos minua ei ymmär­re­tä­kään? Mitä jos ker­to­mi­nen muut­taa toi­sen ihmi­sen suh­tau­tu­mis­ta…

  Lue lisää

 • Elä­mä osas­ton ulko­puo­lel­la syö­mis­häi­riös­tä toi­vut­taes­sa

  Koro­nae­pi­de­mia on vai­kut­ta­nut vii­me aikoi­na elä­määm­me monel­la taval­la. Yksi mer­kit­tä­vä muu­tos elä­mäs­sä on var­mas­ti monil­la ollut sosi­aa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen vähe­ne­mi­nen ja ajan viet­tä­mi­nen enem­män koto­na. Koro­nae­pi­de­mian vuok­si ase­te­tut vält­tä­mät­tö­mät rajoi­tuk­set ovat vai­kut­ta­neet väis­tä­mät­tö­mäs­ti myös Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön asuk­kai­den arkeen. Koro­na-viruk­sen tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si elä­mää osas­ton ulko­puo­lel­la ei ole voi­tu tois­tai­sek­si samal­la taval­la mah­dol­lis­taa ja sal­lia kuin…

  Lue lisää

 • Urhei­lu ja syö­mis­häi­riöt – Val­men­ta­jal­la on väliä

  Suo­men Val­men­ta­jat ry:n Val­men­ta­jal­la on väliä- kam­pan­jas­sa on mää­ri­tel­ty hyvän urhei­lu­val­men­nuk­sen peri­aat­tei­ta. Hyvä val­men­nus on ihmi­sen val­men­ta­mis­ta, val­men­ta­ja aut­taa urhei­li­jaa löy­tä­mään sisäi­sen moti­vaa­tion­sa ja omat voi­ma­va­ran­sa. Se vaa­tii val­men­ta­jal­ta tai­toa raken­taa ja ohja­ta urhei­li­jan kehi­tys­pro­ses­sia koko­nais­val­tai­ses­ti huo­mioi­den urhei­li­jan polun eri vai­heet. Kaik­ki tämä tapah­tuu hyväs­sä ja luot­ta­muk­sel­li­ses­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa urhei­li­jan kans­sa. Näin toi­mies­sa huo­ma­taan parem­min myös…

  Lue lisää

 • Sek­su­aa­li­neu­vo­ja­na syö­mis­häi­riö­työs­sä

  Olen Tomi Rusi ja olen työs­ken­nel­lyt Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä hoi­ta­ja­na vuo­des­ta 2016 alkaen. Elo­kuus­sa 2019 läh­din opis­ke­le­maan sek­su­aa­li­neu­vo­jak­si. Kou­lu­tuk­seen hakeu­tu­mi­nen syn­tyi oman tie­don puut­tees­ta sek­su­aa­li­suu­teen liit­ty­vien asioi­den käsit­te­le­mi­ses­tä hoi­dos­sa ja sen saman tie­don tar­pees­ta monien syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nei­den hoi­dos­sa. Usein kes­kus­te­luis­sa on käy­ty läpi aihei­ta, jois­sa minun piti vain nos­taa käte­ni pys­tyyn ja myön­tää, että…

  Lue lisää