Kategoria: ahmintahäiriö BED

  • Vir­heel­li­siä usko­muk­sia ahmin­ta­häi­riös­tä (BED)

    Ahmin­ta­häi­riö (Bin­ge Eating Disor­der eli BED) on syö­mis­häi­riö, jos­sa hen­ki­lö kär­sii hal­lit­se­mat­to­mis­ta ja pakon­omai­sis­ta ahmin­ta­koh­tauk­sis­ta, mut­ta johon ei kui­ten­kaan taval­li­ses­ti lii­ty ahmi­mis­häi­riön eli buli­mia ner­vo­san tapaan oksen­ta­mis­ta. Tie­tä­mys ahmin­ta­häi­riöis­tä on lisään­ty­nyt vii­me aikoi­na. Sii­tä huo­li­mat­ta jot­kin sii­hen lii­te­tyt vir­heel­li­set usko­muk­set ovat var­sin ylei­siä edel­leen­kin. Vir­heel­li­siä usko­muk­sia ovat esi­mer­kik­si seu­raa­vat: Kuu­los­taa­ko tutul­ta? Usko­muk­sia on niin sai­ras­tu­neil­la…