Kategoria: Älä mahdu muottiin

  • Älä mah­du muot­tiin ‑kuvauk­set syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­van sil­min

    Vii­me vuo­si­na esil­lä ollut pro­jek­ti #älä­mah­du­muot­tiin on herät­tä­nyt val­ta­vaa kiin­nos­tus­ta monis­sa ihmi­sis­sä. Pro­jek­tis­sa otet­tiin #älä­mah­du­muot­tiin –valo­ku­va alas­to­mis­ta ihmi­sis­tä mal­li­nu­ken kans­sa. #älä­mah­du­muot­tiin on ollut tär­keä ja hie­no pro­jek­ti, jon­ka luot­saa­jat ja valo­ku­vaa­jat Mirk­ku Meri­maa ja Nii­na Stolt  (2019) kuvaa­vat pro­jek­tin syi­tä näin: ”Pro­jek­til­la haluam­me ravis­tel­la aja­tuk­sia sii­tä min­kä­lai­sia mei­dän ihmis­ten ’kuu­luu olla’. Me haluam­me työm­me kaut­ta…

  • Keho­po­si­tii­vi­suus kuu­luu kai­kil­le – Vas­tak­kai­na­set­te­lun aika on ohi

    Tänään vie­te­tään Älä laih­du­ta –päi­vää. Tee­ma­na on keho­po­si­tii­vi­suus. Ome­na­tu­pa halu­aa jäl­leen ker­ran olla muka­na edis­tä­mäs­sä sano­maa omal­ta osal­taan. Täl­lä het­kel­lä yhteis­kun­nas­sa tun­tuu ole­van esil­lä kah­ta rin­ta­maa. Medias­sa ja kes­kus­te­lus­sa on esil­lä pal­jon itsen­sä hyväk­sy­mi­seen ja armol­li­suu­teen liit­ty­viä näkö­kul­mia. Samal­la kui­ten­kin jo heti seu­raa­vas­sa het­kes­sä voi tör­mä­tä laih­du­tus­oh­jei­siin ja lai­huu­den ihan­noin­tiin. Lai­huu­teen lii­te­tään pal­jon posi­tii­vi­sia asioi­ta,…