Kategoria: anoreksia

  • Aja­tuk­sia ano­rek­sias­ta ja kilt­tey­des­tä

    Osal­lis­tuin taan­noin osas­ton­hoi­ta­jiem­me jär­jes­tä­mään läheis­ten ryh­mään. Olin ryh­mäs­sä kuun­te­le­mas­sa, mil­lai­sia aihei­ta lähei­set nos­ta­vat esil­le syö­mis­häi­riöis­tä puhut­taes­sa. Ryh­män aika­na kes­kus­te­lus­ta nousi ikään kuin sivu­juon­tee­na mie­lee­ni aihe, jos­ta halusin kir­joit­taa: Kilt­teys – ano­rek­sia kilt­tien ihmis­ten sai­rau­te­na. Tuos­sa sanon­nas­sa on itsel­le­ni muu­ta­ma kor­viin kolah­ta­va koh­ta: Mitä kilt­tey­del­lä tar­koi­te­taan ja mik­si kilt­teys kolah­taa kor­viin ikään kuin nega­tii­vi­se­na asia­na täs­sä…