Kategoria: ateriasuunnitelma

  • Usein kysyt­tyä – Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen ate­ria­suun­ni­tel­mat ja ruu­at

    Ome­na­tu­van kom­ment­tei­hin tulee usein kysy­myk­siä, miten Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa ate­ria­suun­ni­tel­mat on raken­net­tu, saa­ko ruo­ka­va­lioon itse vai­kut­taa ja mil­lais­ta ruo­kaa on tar­jol­la. Niin­pä pää­tin­kin kir­joit­taa aihees­ta oman blo­gi­kir­joi­tuk­sen. Aihe on sinän­sä hie­man haas­ta­va, sil­lä tie­dän, että se usein kiin­nos­taa, mut­ta samal­la myös pelot­taa osaa luki­jois­tam­me. Ate­ria­suun­ni­tel­ma ja ruo­ka­va­lioon vai­kut­ta­mi­nen Ate­ria­suun­ni­tel­mat ovat aina yksi­löl­li­siä ja nii­tä päi­vi­te­tään yhdes­sä ravit­se­mus­te­ra­peu­tin…