Kategoria: hoitoon tuleminen

  • Uuden poti­laan tulo Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­seen

    Uuden poti­laan tule­mi­nen hoi­toon Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­sik­köön on aina jän­ni­tys­tä ja pel­koa, mut­ta myös uusia mah­dol­li­suuk­sia esil­le nos­ta­va asia. Eri­lai­sia tun­tei­ta voi olla niin uudel­la poti­laal­la, osas­tol­la jo ole­vil­la poti­lail­la kuin hen­ki­lö­kun­nal­la­kin. Osas­ton yhtei­sö jou­tuu hake­maan uudel­leen muo­to­aan muu­tok­sen yhtey­des­sä. Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut on voi­nut olla jo jon­kin aikaa jonos­sa Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­seen. Ilmoi­tus vapau­tu­vas­ta pai­kas­ta voi…