Kategoria: itsensä arvostaminen

  • Jos uuden vuo­den lupauk­set kuor­mit­ta­vat

    Nyt on taas se aika vuo­des­ta, kun ihmi­set teke­vät lupauk­sia uudel­le vuo­del­le. Usein nuo lupauk­set liit­ty­vät joten­kin itsen­sä kehit­tä­mi­seen, jon­kin­lai­seen muu­tok­seen. Kun­to­sa­lit täyt­ty­vät aktii­vi­sis­ta tree­naa­jis­ta, jot­kut muut­ta­vat ruo­ka­va­lio­taan, toi­set lupaa­vat olla enem­män yhtey­des­sä lähei­siin­sä. Medias­sa on esil­lä vink­ke­jä muu­tok­sen teke­mi­seen. Hyvää teke­vis­sä muu­tok­sis­sa ei sinän­sä ole mitään vikaa, mut­ta entä kun jou­kos­sam­me on ihmi­siä, jot­ka…

  • Aja­tuk­sia ano­rek­sias­ta ja kilt­tey­des­tä

    Osal­lis­tuin taan­noin osas­ton­hoi­ta­jiem­me jär­jes­tä­mään läheis­ten ryh­mään. Olin ryh­mäs­sä kuun­te­le­mas­sa, mil­lai­sia aihei­ta lähei­set nos­ta­vat esil­le syö­mis­häi­riöis­tä puhut­taes­sa. Ryh­män aika­na kes­kus­te­lus­ta nousi ikään kuin sivu­juon­tee­na mie­lee­ni aihe, jos­ta halusin kir­joit­taa: Kilt­teys – ano­rek­sia kilt­tien ihmis­ten sai­rau­te­na. Tuos­sa sanon­nas­sa on itsel­le­ni muu­ta­ma kor­viin kolah­ta­va koh­ta: Mitä kilt­tey­del­lä tar­koi­te­taan ja mik­si kilt­teys kolah­taa kor­viin ikään kuin nega­tii­vi­se­na asia­na täs­sä…

  • Kun et taas­kaan osan­nut sanoa ei

    Ker­ron yhden esi­mer­kin omas­ta elä­mäs­tä­ni, jon­ka muis­tan kirk­kaas­ti kuin eili­sen päi­vän, vaik­ka asia tapah­tui lap­suu­des­sa­ni. Oli kau­nis tal­vi-sun­nun­tai. Aurin­ko pais­toi kirk­kaal­ta tai­vaal­ta. Las­ket­te­luun sää oli mitä mai­nioin. Olin vas­ta ala-asteel­la, mut­ta olin jo aika hyvä las­ket­te­le­maan, sil­lä olin­han teh­nyt sitä pie­neen ikää­ni näh­den jo mel­ko kau­an. His­si­jo­nos­sa tun­te­ma­ton mies kysyi minul­ta, haluai­sin­ko osal­lis­tua ilmai­seen las­ket­te­lu­kou­luun,…