Kategoria: kehopositiivisuus

  • Keho­po­si­tii­vi­suus kuu­luu kai­kil­le – Vas­tak­kai­na­set­te­lun aika on ohi

    Tänään vie­te­tään Älä laih­du­ta –päi­vää. Tee­ma­na on keho­po­si­tii­vi­suus. Ome­na­tu­pa halu­aa jäl­leen ker­ran olla muka­na edis­tä­mäs­sä sano­maa omal­ta osal­taan. Täl­lä het­kel­lä yhteis­kun­nas­sa tun­tuu ole­van esil­lä kah­ta rin­ta­maa. Medias­sa ja kes­kus­te­lus­sa on esil­lä pal­jon itsen­sä hyväk­sy­mi­seen ja armol­li­suu­teen liit­ty­viä näkö­kul­mia. Samal­la kui­ten­kin jo heti seu­raa­vas­sa het­kes­sä voi tör­mä­tä laih­du­tus­oh­jei­siin ja lai­huu­den ihan­noin­tiin. Lai­huu­teen lii­te­tään pal­jon posi­tii­vi­sia asioi­ta,…