Kategoria: kokemustarina

  • Sel­viy­ty­jän tari­na (osa 1)

    Olin tei­ni-iäs­sä, juu­ri sii­nä kriit­ti­ses­sä 14–15-vuoden iäs­sä, kun ano­rek­sia­peik­ko astui elä­mää­ni. Olen aina ollut lii­kun­nal­li­nen, jon­ka takia jal­ka­ni oli­vat suh­teel­li­sen lihak­sik­kaat. Täs­tä vedin sen joh­to­pää­tök­sen, että jal­ka­ni ovat pak­sut ja pitää alkaa laih­dut­taa, ihan vähän edes, se “kuu­lui­sa” muu­ta­ma kilo. Pik­ku­hil­jaa ruo­ka­mää­rä­ni vähe­ni ja ruo­ka­va­lio­ni supis­tui ole­mat­to­miin. Kaik­ki her­kut oli­vat ehdot­to­mas­ti kiel­let­ty­jen lis­tal­la eikä nii­den…

  • Älä mah­du muot­tiin ‑kuvauk­set syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­van sil­min

    Vii­me vuo­si­na esil­lä ollut pro­jek­ti #älä­mah­du­muot­tiin on herät­tä­nyt val­ta­vaa kiin­nos­tus­ta monis­sa ihmi­sis­sä. Pro­jek­tis­sa otet­tiin #älä­mah­du­muot­tiin –valo­ku­va alas­to­mis­ta ihmi­sis­tä mal­li­nu­ken kans­sa. #älä­mah­du­muot­tiin on ollut tär­keä ja hie­no pro­jek­ti, jon­ka luot­saa­jat ja valo­ku­vaa­jat Mirk­ku Meri­maa ja Nii­na Stolt  (2019) kuvaa­vat pro­jek­tin syi­tä näin: ”Pro­jek­til­la haluam­me ravis­tel­la aja­tuk­sia sii­tä min­kä­lai­sia mei­dän ihmis­ten ’kuu­luu olla’. Me haluam­me työm­me kaut­ta…

  • Mies­ten syö­mis­häi­riöt – Miron tari­na

    Työ­his­to­ria­ni aika­na Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa olen usein kuul­lut kom­ment­te­ja ”Teil­lä on var­maan lähin­nä nai­sia hoi­dos­sa”, ”Joo ne syö­mis­häi­riöt tai­ta­vat olla nii­tä tyt­tö­jen jut­tu­ja” jne. Edel­leen­kin näyt­tää ole­van val­lal­la sel­lai­nen käsi­tys, että pojat ja mie­het eivät juu­ri­kaan sai­ras­tu syö­mis­häi­riöi­hin. Tätä vir­heel­lis­tä käsi­tys­tä kor­ja­tak­se­ni, pää­tin kir­joit­taa aihees­ta. Sain kun­nian haas­ta­tel­la noin 15 vuot­ta sit­ten syö­mis­häi­riön sai­ras­ta­nut­ta Miroa. Kii­tos Mirol­le,…