Kategoria: koulu ja opiskeleminen

  • Vah­vis­taa­ko kou­lun toi­min­ta­kult­tuu­ri syö­mis­häi­riöi­tä tai nii­den kehit­ty­mis­tä

    Taan­noin eräs eri­tyis­luo­kan­opet­ta­ja lähes­tyi Syö­mis­häi­riö­kes­kus­ta, kos­ka hän oli huo­lis­saan syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vis­ta oppi­lais­taan. Hän kysyi, vah­vis­taa­ko kou­lun toi­min­ta­kult­tuu­ri syö­mis­häi­riöi­tä. Hän oli alka­nut poh­tia, mil­lai­nen roo­li kou­lul­la on syö­mis­häi­riön kehit­ty­mi­ses­sä ja yllä­pi­tä­mi­ses­sä. Kou­lu kui­ten­kin kan­nus­taa ja pal­kit­see hyväs­tä menes­tyk­ses­tä eikä erot­te­le sitä onko menes­tys pak­ko­miel­teis­tä vai hel­pos­ti saa­vu­tet­tua. Kysy­mys oli mie­len­kiin­toi­nen, joten pää­tin sii­hen tart­tua. Poh­jaan teks­ti­ni…

  • Mitä osas­to­hoi­don jäl­keen? (Osa 1)

    Osas­to­hoi­don lähes­tyes­sä lop­pu­aan nousee tär­keim­mäk­si kysy­myk­sek­si se, kuin­ka vie­dä kotiin osas­tol­la opi­tut uudet sel­viy­ty­mis­kei­not ja oiree­ton ole­mi­sen tapa. Hoi­don tur­val­li­sis­sa puit­teis­sa syö­mi­nen onnis­tuu hyvin ja ole­mi­nen ilman pak­ko-oirei­ta alkaa olla luon­nol­lis­ta. Kun sit­ten hoi­to alkaa lähes­tyä lop­pu­aan, kon­kre­ti­soi­tuu omas­sa varas­sa pär­jää­mi­sen haas­te. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen tavoit­tee­na on aina hoi­taa sai­ras­tu­neet sel­lai­seen para­ne­mi­sen vai­hee­seen, että osas­to­hoi­don lopet­ta­mi­sen jäl­keen…