Kategoria: lihavuusleikkaukset

  • Liha­vuus­leik­kauk­set

    Liha­vuus­leik­kauk­sia teh­dään Suo­mes­sa noin 1600 vuo­des­sa. Niis­sä näyt­tää tut­ki­mus­ten perus­teel­la ole­van san­gen vai­kut­ta­vat tulok­set, nimit­täin 10 vuot­ta leik­kauk­sen jäl­keen 70 pro­sent­tia lei­ka­tuis­ta on edel­leen 20 pro­sent­tia alhai­sem­mas­sa pai­nos­sa kuin ennen leik­kaus­ta. Leik­kauk­siin on tiu­kat kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set ja tulos­ten perus­teel­la näyt­tää sil­tä, että kri­tee­rit on hyvin valit­tu. Huo­ma­sin kiin­nos­tu­va­ni sii­tä, miten leik­kaus vai­kut­taa psyy­keen. Nimit­täin leik­kaus­han sinän­sä…