Kategoria: mentalisaatio

  • Onni omiin käsiin

    Jou­lun aikaa on hyvä hyö­dyn­tää pysäh­ty­mi­seen. Miten men­nyt vuo­si tuli elet­tyä? Mitä sii­tä oli­si muka­va siir­tää tule­vaan vuo­teen? Olin­ko elä­mä­ni kapel­li­mes­ta­ri vai soit­te­lin­ko viu­lua­ni mui­den ihmis­ten tai ken­ties eri­lais­ten mie­le­ni pak­ko­jen joh­dol­la? Haluan­ko muut­taa jotain vai men­nään­kö van­hoil­la? Aika usein tun­tuu, että elä­mä heit­te­lee halua­maan­sa suun­taan kysy­mät­tä lupaa. Ihmi­set teke­vät asioi­ta, jot­ka satut­ta­vat. Han­ka­lat elä­män…