Kategoria: osastohoidon päättyminen

 • Kun omat sii­vet kan­ta­vat, on aika len­tää pesäs­tä

  Tie­dät­te­kö mit­kä ovat hie­noim­pia het­kiä Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa työs­ken­nel­les­sä? No se het­ki, kun saa lähet­tää syö­mis­häi­riös­tä jo niin pit­käl­le toi­pu­neen maa­il­mal­le, että ter­ve poh­ja kan­taa ja len­tä­mi­nen omien sii­pien varas­sa onnis­tuu. Usein nuo het­ket ovat hai­kei­ta, mut­ta onnel­li­sia. Hala­taan, rutis­te­taan ja sano­taan ääneen ”vii­mei­set” kan­nus­tuk­set. Tip­pa­kin saat­taa tul­la lins­siin. Vit­sail­laan myös ehkä hie­man, että ei halu­ta enää…

 • Aikui­nen sai­ras­taa (Osa 1): Aikui­nen osas­to­hoi­dos­sa

  Syö­mis­häi­riöt miel­le­tään hel­pos­ti vain nuor­ten sai­rauk­sik­si. Todel­li­suu­des­sa syö­mis­häi­riö ei kat­so ikää. Aikui­sia ja jopa ikään­ty­nei­tä syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­via on usei­ta. Ome­na­tu­pa on saa­nut pal­jon toi­vei­ta kir­joit­taa aikuis­ten syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vien hoi­dos­ta ja yli­pään­sä aikuis­ten syö­mis­häi­riöis­tä. Tänään tuo­hon toi­vee­seen vas­ta­taan kir­joi­tus­sar­jan ensim­mäi­sel­lä osal­la. Miten aikui­sen osas­to­hoi­to ero­aa nuor­ten hoi­dos­ta? Mil­lai­sia asioi­ta aikuis­ten koh­dal­la tulee huo­mioi­da osas­to­hoi­dos­sa? Aikui­sen taus­ta­ti­lan­teen…

 • Mitä osas­to­hoi­don jäl­keen, kun hoi­to on lop­pu­nut ennen aiko­jaan? (Osa 2)

  Edel­li­ses­sä kir­joi­tuk­ses­sa­ni tar­kas­te­lin tilan­net­ta, jos­sa hoi­to lop­puu sovi­tus­ti riit­tä­vän pit­kän osas­to­hoi­don jäl­keen. Täl­lä ker­taa poh­din tilan­net­ta, jos­sa hoi­to lop­puu ennen­ai­kai­ses­ti. Kuten edel­li­ses­sä­kin kir­joi­tuk­ses­sa, käsit­te­len aihet­ta kaik­kien syö­mis­häi­riöi­den kan­nal­ta yhtei­ses­ti enkä erot­te­le eri syö­mis­häi­riöi­tä, kos­ka tilan­ne on hyvin saman­kal­tai­nen riip­pu­mat­ta syö­mis­häi­riön muo­dos­ta. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen hoi­to­mal­lin tär­keä­nä peri­aat­tee­na on hoi­taa sai­ras­tu­nut­ta niin pit­kään, että hänen oireet­to­mat sel­viy­ty­mis­kei­non­sa ehti­vät…

 • Mitä osas­to­hoi­don jäl­keen? (Osa 1)

  Osas­to­hoi­don lähes­tyes­sä lop­pu­aan nousee tär­keim­mäk­si kysy­myk­sek­si se, kuin­ka vie­dä kotiin osas­tol­la opi­tut uudet sel­viy­ty­mis­kei­not ja oiree­ton ole­mi­sen tapa. Hoi­don tur­val­li­sis­sa puit­teis­sa syö­mi­nen onnis­tuu hyvin ja ole­mi­nen ilman pak­ko-oirei­ta alkaa olla luon­nol­lis­ta. Kun sit­ten hoi­to alkaa lähes­tyä lop­pu­aan, kon­kre­ti­soi­tuu omas­sa varas­sa pär­jää­mi­sen haas­te. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen tavoit­tee­na on aina hoi­taa sai­ras­tu­neet sel­lai­seen para­ne­mi­sen vai­hee­seen, että osas­to­hoi­don lopet­ta­mi­sen jäl­keen…