Kategoria: osaston asukkaiden terveisiä

  • Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön asuk­kai­den ter­vei­set ja toi­veet uudel­le vuo­del­le

    Vuo­si 2019 saa­tiin het­ki sit­ten pää­tök­seen ja nyt on vuo­den 2020 aika. Uuden vuo­den kun­niak­si haas­tat­te­lin Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön asuk­kai­ta. Kysyin heil­tä mil­lai­sia toi­vei­ta heil­lä on uudel­le vuo­del­le ja mil­lai­sia toi­vei­ta tai ter­vei­siä he haluai­si­vat lähet­tää ammat­ti­lai­sil­le, lähei­sil­le, toi­sil­le syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neil­le tai muil­le ihmi­sil­le. Itsel­le esi­te­tyis­sä toi­veis­sa nousi esil­le toi­pu­mi­nen tai toi­pu­mi­sen edis­ty­mi­nen sekä kyky…