Kategoria: pakkoliikunta

  • Koh­ti ter­vet­tä lii­kun­taa (OSA 2): Irti pak­ko­lii­kun­nas­ta

    Kir­joi­tin jou­lu­kuus­sa Ome­na­tu­vas­sa pak­ko­lii­kun­nan tun­nis­ta­mi­ses­ta. Ongel­man tun­nis­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä, jot­ta pak­ko­lii­kun­nas­ta voi pääs­tä eroon ja löy­tää tien koh­ti ter­vet­tä lii­kun­taa. Pak­ko­lii­kun­nan tun­nis­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan auto­maat­ti­ses­ti tar­koi­ta sitä, että ihmi­nen pää­si­si irti hai­tal­li­ses­ta toi­min­ta­ta­vas­taan. Muu­tok­sen teke­mi­nen vaa­tii sit­keyt­tä, halua muut­tua ja uusien toi­min­ta­ta­po­jen löy­tä­mis­tä. Lii­kun­ta on tun­ne­tus­ti hyvä ja ter­veel­li­nen kei­no edis­tää psyyk­kis­tä hyvin­voin­tia, mut­ta joil­la­kin…

  • Koh­ti ter­vet­tä lii­kun­taa (OSA 1) – Pak­ko­lii­kun­nan tun­nis­ta­mi­nen

    Lii­kun­ta vah­vis­taa ihmi­sen fyy­sis­tä, psyyk­kis­tä ja sosi­aa­lis­ta hyvin­voin­tia.  Sen mer­ki­tys ter­vey­del­le on sel­keä. Syö­mis­häi­riö kui­ten­kin ottaa usein lii­kun­nan vaa­ral­li­sek­si työ­ka­luk­seen, jol­loin lii­kun­nan ter­veyt­tä edis­tä­vät vai­ku­tuk­set katoa­vat ja lii­kun­ta muut­tuu hai­tal­li­sek­si pak­ko­lii­kun­nak­si. Raja ter­veen, mut­ta run­saan ja tavoit­teel­li­sen lii­kun­nan sekä pak­ko­lii­kun­nan välil­lä voi olla vai­kea hah­mot­taa. Pak­ko­lii­kun­nas­ta löy­tyy usei­ta blo­gi­kir­joi­tuk­sia, joten en kuvai­le täs­sä pak­ko­lii­kun­taa tar­kem­min.…