Kategoria: parantuminen

 • Miten syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen vai­kut­taa urhei­li­jan suo­ri­tus­ky­kyyn?

  Syö­mi­sen häi­riöt, oli­vat ne sit­ten diag­nos­ti­set kri­tee­rit täyt­tä­viä syö­mis­häi­riöi­tä tai lie­vem­pää häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­tä, vai­kut­ta­vat nega­tii­vi­ses­ti sekä urhei­li­jan ter­vey­teen että suo­ri­tus­ky­kyyn. Kun para­ne­mi­nen syö­mis­häi­riöis­tä käyn­nis­tyy, alkaa muu­tok­sia tapah­tua myös urhei­li­jan ter­vey­des­sä ja suo­ri­tus­ky­vys­sä. Osa muu­tok­sis­ta tapah­tuu kui­ten­kin hyvin hitaas­ti, eikä suo­ri­tus­ky­vyn voi odot­taa palaa­van sai­ras­tu­mis­ta edel­tä­väl­le tasol­le het­kes­sä. Käsit­te­len täs­sä teks­tis­sä aluk­si sitä, miten syö­mis­häi­riöt vai­kut­ta­vat…

 • Miten syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen vai­kut­taa psyyk­ki­seen voin­tiin

  Ome­na­tu­van blo­gi­kir­joi­tus­ten tee­ma­na tänä kevää­nä on para­ne­mi­nen, jota aiom­me tar­kas­tel­la monen­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta. Poh­dim­me para­ne­mi­sen vai­ku­tus­ta mie­leen ja kehoon sekä syö­mis­häi­riöis­sä yleen­sä että sai­ras­tu­neen urhei­li­jan eri­tyis­ti­lan­teen kan­nal­ta. Tulem­me käy­mään läpi para­ne­mi­sen kul­kua ja sitä, mitä hoi­dos­sa teh­dään para­ne­mi­sen tuke­mi­sek­si. Tulem­me myös poh­ti­maan, mil­lai­sia haas­tei­ta para­ne­mi­sen tiel­lä saat­taa esiin­tyä ja miten pääs­tä niis­tä eteen­päin. Aloi­tam­me sar­jan tänään…

 • Sel­viy­ty­jän para­ne­mis­ta­ri­na hoi­ta­van hen­ki­lön näkö­kul­mas­ta (osa 2)

  Edel­li­ses­sä blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sam­me vai­kean ano­rek­sian sai­ras­ta­nut Sel­viy­ty­jä ker­toi oman tari­nan­sa. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa Sel­viy­ty­jän mat­kaa seu­ran­nee­na hoi­ta­va­na hen­ki­lö­nä ker­ron omas­ta näkö­kul­mas­ta­ni mil­tä para­ne­mi­nen näyt­ti ulos­päin. Sain kun­nian seu­ra­ta Sel­viy­ty­jän para­ne­mis­mat­kaa jo hänen sai­rau­ten­sa var­hai­sis­ta vai­heis­ta alkaen. Muis­tan vie­lä­kin elä­väs­ti, kuin­ka hänes­tä alus­ta saak­ka välit­tyi mah­ta­va päät­tä­väi­syys. Hän istui ensim­mäi­sis­sä tapaa­mi­sis­sam­me sel­kä suo­ra­na tuo­lin reu­nal­la ja kävi kes­kus­te­lu­ja…

 • Sel­viy­ty­jän tari­na (osa 1)

  Olin tei­ni-iäs­sä, juu­ri sii­nä kriit­ti­ses­sä 14–15-vuoden iäs­sä, kun ano­rek­sia­peik­ko astui elä­mää­ni. Olen aina ollut lii­kun­nal­li­nen, jon­ka takia jal­ka­ni oli­vat suh­teel­li­sen lihak­sik­kaat. Täs­tä vedin sen joh­to­pää­tök­sen, että jal­ka­ni ovat pak­sut ja pitää alkaa laih­dut­taa, ihan vähän edes, se “kuu­lui­sa” muu­ta­ma kilo. Pik­ku­hil­jaa ruo­ka­mää­rä­ni vähe­ni ja ruo­ka­va­lio­ni supis­tui ole­mat­to­miin. Kaik­ki her­kut oli­vat ehdot­to­mas­ti kiel­let­ty­jen lis­tal­la eikä nii­den…

 • Myö­tä­tun­to ja para­ne­mi­nen – mitä tut­ki­muk­set sano­vat?

  Olin mar­ras­kuus­sa mie­len­ter­veys­mes­suil­la pitä­mäs­sä luen­non myö­tä­tun­toi­ses­ta hoi­to-ottees­ta ja luen­toa val­mis­tel­les­sa­ni sukel­sin kir­jal­li­suu­teen tut­ki­maan mil­lais­ta tut­ki­mus­tie­toa myö­tä­tun­nos­ta on ole­mas­sa hoi­to­työn saral­la. Olen aina tien­nyt myö­tä­tun­non ole­van tär­keä osa psyyk­kis­tä hyvin­voin­tia ja lähei­siä sekä amma­til­li­sia ihmis­suh­tei­ta, mut­ta nyt minul­le val­ke­ni kuin­ka kes­kei­nen osa se on myös fyy­sis­tä para­ne­mis­ta. Sai­ras­ta­vien ihmis­ten para­ne­mi­seen vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti se, kuin­ka hei­tä hoi­ta­vat…

 • Aja­tuk­sia toi­pu­mi­sen pro­ses­sis­ta syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä

  Sain taan­noin ennak­koon luet­ta­vak­si juu­ri pai­noon lähe­te­tyn Ans­si Miet­ti­sen kir­jan Elä­mä on ympy­rän muo­toi­nen – Kuu­den vai­heen itse­tut­kis­ke­lu. Kir­jas­sa Ans­si kuvaa, kuin­ka kuu­den vai­heen itse­tut­kis­ke­lun kehää tois­ta­mal­la on mah­dol­lis­ta tar­kas­tel­la ja muut­taa omaa toi­min­taan­sa. Kir­ja on Ans­sin hen­ki­lö­koh­tai­sen tut­ki­mus­mat­kan tulos. Kir­jas­ta ins­pi­roi­tu­nee­na ajat­te­lin, että voi­sin kir­joit­taa syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen pro­ses­sis­ta, mikä koke­muk­se­ni mukaan on har­voin –…

 • Kun omat sii­vet kan­ta­vat, on aika len­tää pesäs­tä

  Tie­dät­te­kö mit­kä ovat hie­noim­pia het­kiä Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa työs­ken­nel­les­sä? No se het­ki, kun saa lähet­tää syö­mis­häi­riös­tä jo niin pit­käl­le toi­pu­neen maa­il­mal­le, että ter­ve poh­ja kan­taa ja len­tä­mi­nen omien sii­pien varas­sa onnis­tuu. Usein nuo het­ket ovat hai­kei­ta, mut­ta onnel­li­sia. Hala­taan, rutis­te­taan ja sano­taan ääneen ”vii­mei­set” kan­nus­tuk­set. Tip­pa­kin saat­taa tul­la lins­siin. Vit­sail­laan myös ehkä hie­man, että ei halu­ta enää…

 • Syö­mis­häi­riöt puhu­tut­ta­vat – Kysy­myk­set, joi­hin on vai­kea vas­ta­ta

  Huo­maan usein uusia ihmi­siä koh­da­tes­sa­ni, että syö­mis­häi­riöt puhu­tut­ta­vat, ihme­tyt­tä­vät ja kiin­nos­ta­vat ihmi­siä ilmiö­nä. Moni kysy­jä sanoo, että ei oikeas­taan tie­dä syö­mis­häi­riös­tä juu­ri mitään, mut­ta on jos­kus ehkä koh­dan­nut jon­kun, joka on sai­ras­tu­nut syö­mis­häi­ri­öön. Kyse­li­jöi­den run­saus vies­tii minul­le, että syö­mis­häi­riöt tie­dos­te­taan jol­lain tasol­la nyky­päi­vä­nä, mut­ta nii­tä ei edel­leen­kään juu­ri ymmär­re­tä. Syö­mis­häi­riöi­den ympä­ril­lä lei­juu utu­mai­nen pil­vi, mikä…

 • Syö­mis­häi­riöi­den ja ter­veys­suo­si­tus­ten ongel­mal­li­nen suh­de

  Istu­mi­nen tap­paa, suo­la on vaa­ral­lis­ta, soke­ri on hai­tal­lis­ta! Kuu­los­taa­ko tutul­ta? Ter­veys­suo­si­tuk­set vilah­te­le­vat löö­peis­sä. Niil­tä on vai­kea vält­tyä. Mie­leen voi hii­piä aja­tuk­sia, että kyl­lä­pä teen kai­ken vää­rin. Istuin juu­ri koko päi­vän kokouk­sis­sa, söin kii­rees­sä suo­lais­ta pika­ruo­kaa ja nau­tin sii­hen vie­lä perään soke­ril­la kyl­läs­te­tyn kak­ku­pa­lan. Rajoit­ta­mi­seen kes­kit­ty­vät ter­veys­oh­jeet tun­tu­vat usein unoh­ta­van psyyk­ki­sen ja sosi­aa­li­sen hyvin­voin­nin tai aina­kin…

 • Tyh­jyy­den tun­ne – Syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen ras­kas vai­he

  Moni syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­va on sen ehkä koke­nut – sen sie­tä­mät­tö­mäl­tä tun­tu­van tyh­jyy­den, mihin toi­pu­mis­pro­ses­sin aika­na ajoit­tain tör­mää. Syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen yksi ras­kas ja haas­ta­va vai­he on se koh­ta, jos­sa sai­rau­des­ta on luo­pu­mas­sa, mut­ta elä­mään ei ole vie­lä raken­tu­nut riit­tä­väs­ti uut­ta sisäl­töä eikä yhteys omaan sisäi­seen, ter­vee­seen maa­il­maan ole vie­lä kun­nol­la muo­dos­tu­nut. Oirei­lus­ta luo­pu­mi­nen on vapaut­ta­nut pal­jon…

 • Para­ne­mi­nen – kuin­ka kau­an on vie­lä toi­voa?

  Pit­kä­ai­kai­sen lai­huus­häi­riön hoi­dos­ta puhut­taes­sa nousee esil­le sään­nöl­li­sin välia­join aja­tus hoi­dos­ta, jos­sa ei tavoi­tel­la para­ne­mis­ta. Aja­tuk­se­na on aut­taa sai­ras­tu­nut­ta löy­tä­mään kei­no elää sai­rau­ten­sa kans­sa mah­dol­li­sim­man täy­si­pai­nois­ta elä­mää. Syk­syl­lä Hel­sin­gis­sä pide­tys­sä poh­jois­mai­ses­sa kongres­sis­sa kuul­tiin ruot­sa­lai­ses­ta EIRA-kli­ni­kas­ta, jos­sa hoi­de­taan pit­kään sai­ras­ta­nei­ta syö­mis­häi­riö­po­ti­lai­ta ilman para­ne­mis­ta­voi­tet­ta. Täl­lai­sen hoi­don mie­lek­kyys tulee sii­tä, että sai­ras­tu­nut­ta ei pai­nos­te­ta muu­tok­siin, jot­ka hän kokee lii­an…