Kategoria: perhetyö

  • Ottei­ta sisa­ruk­sen päi­vä­kir­jas­ta

    Kun syö­mis­häi­riö saa­puu per­hee­seen, koko per­heen sosi­aa­li­nen jär­jes­tys ja toi­min­ta­ta­vat saat­ta­vat jou­tua uusil­le poluil­le. Syö­mis­häi­riön pyr­ki­myk­se­nä on hyvin usein teh­dä sai­ras­tu­nees­ta huo­maa­ma­ton. Tilan­teen val­je­tes­sa per­heel­le, on syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut kui­ten­kin pak­ko nos­taa edes osit­tain kes­ki­öön. Koko per­he suun­taa sil­loin hel­pos­ti kaik­ki voi­ma­va­ran­sa sai­ras­tu­neen tilan­teen kohen­ta­mi­seen. Toi­vee­na on saa­da nor­maa­li per­he-elä­mä takai­sin. Yleen­sä on var­sin taval­lis­ta, että…

  • Aikui­nen sai­ras­taa (Osa 1): Aikui­nen osas­to­hoi­dos­sa

    Syö­mis­häi­riöt miel­le­tään hel­pos­ti vain nuor­ten sai­rauk­sik­si. Todel­li­suu­des­sa syö­mis­häi­riö ei kat­so ikää. Aikui­sia ja jopa ikään­ty­nei­tä syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­via on usei­ta. Ome­na­tu­pa on saa­nut pal­jon toi­vei­ta kir­joit­taa aikuis­ten syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vien hoi­dos­ta ja yli­pään­sä aikuis­ten syö­mis­häi­riöis­tä. Tänään tuo­hon toi­vee­seen vas­ta­taan kir­joi­tus­sar­jan ensim­mäi­sel­lä osal­la. Miten aikui­sen osas­to­hoi­to ero­aa nuor­ten hoi­dos­ta? Mil­lai­sia asioi­ta aikuis­ten koh­dal­la tulee huo­mioi­da osas­to­hoi­dos­sa? Aikui­sen taus­ta­ti­lan­teen…

  • Vai­kea hyväk­syä – Lap­sel­la­ni on syö­mis­häi­riö

    Lap­si laih­tuu, ker­too “olen juu­ri syö­nyt”, käy usein wc:ssä, liik­kuu enem­män kuin muut ikäi­sen­sä ja sul­kee van­hem­mat ehkä ulko­puo­lel­le elä­mäs­tään. Van­hem­pi ei sil­ti usein huo­maa, että lap­si on lipu­mas­sa syö­mis­häi­riön pau­loi­hin. Van­hem­man voi olla vai­kea hyväk­syä vie­lä sii­nä­kin vai­hees­sa, että hänen lap­sel­laan on syö­mis­häi­riö, kun kaik­ki syö­mis­häi­riön tun­nus­piir­teet ovat päi­vän­sel­vät. Kyse ei kui­ten­kaan ole välin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä.…