Kategoria: pohjaton nälkä

  • Poh­ja­ton näl­kä ja pai­non­nousu ”yli tar­peen” osa­na ali­ra­vit­se­muk­sen kor­jaan­tu­mis­ta

    Kir­joi­tin tou­ko­kuus­sa Ome­na­tu­vas­sa poh­jat­to­mas­ta näläs­tä. Yksi luki­ja kysyi, miten pit­käl­le poh­jat­to­maan näl­kään vas­taa­mi­nen on nor­maa­lia. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa pyrin­kin nyt tuo­hon kysy­myk­seen vas­taa­maan. Luki­jan kysy­mys­tä poh­ties­sa­ni, jäin kui­ten­kin miet­ti­mään eri­tyi­ses­ti sitä, kuin­ka pal­jon kysy­myk­sen taus­tal­la oli pel­koa sii­tä, että näl­kään vas­ta­tes­sa pai­no nousee lii­kaa. Monil­la syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neil­la, joil­la syö­mis­häi­riö on joh­ta­nut ali­ra­vit­se­muk­seen tai jopa näl­kiin­ty­mi­seen, onkin…

  • Poh­ja­ton näl­kä ja loput­to­mal­ta tun­tu­va väsy­mys syö­mis­häi­riös­tä toi­vut­taes­sa

    Syö­mis­häi­riöis­sä on usei­ta eri­lai­sia toi­pu­mi­sen vai­hei­ta. Niis­sä syö­mis­häi­riöis­sä, jois­sa oire­ku­va on joh­ta­nut ali­ra­vit­se­muk­seen, yksi täl­lai­nen toi­pu­mi­sen vai­he voi olla poh­ja­ton näl­kä. Kaik­ki eivät sitä koe, mut­ta jol­le­kin se tulee. Syö­mis­häi­riöis­sä, jois­sa levon mää­rä puo­les­taan on jos­sain sai­ras­ta­mi­sen vai­hees­sa jää­nyt lii­an vähäi­sek­si ja lii­kun­ta muut­tu­nut pakon­omai­sek­si, voi toi­pu­va koh­da­ta loput­to­mal­ta tun­tu­van väsy­myk­sen. Nämä ovat toi­pu­mi­sen vai­hei­ta,…