Kategoria: raskaus

  • Sel­viy­ty­jän tari­na (osa 1)

    Olin tei­ni-iäs­sä, juu­ri sii­nä kriit­ti­ses­sä 14–15-vuoden iäs­sä, kun ano­rek­sia­peik­ko astui elä­mää­ni. Olen aina ollut lii­kun­nal­li­nen, jon­ka takia jal­ka­ni oli­vat suh­teel­li­sen lihak­sik­kaat. Täs­tä vedin sen joh­to­pää­tök­sen, että jal­ka­ni ovat pak­sut ja pitää alkaa laih­dut­taa, ihan vähän edes, se “kuu­lui­sa” muu­ta­ma kilo. Pik­ku­hil­jaa ruo­ka­mää­rä­ni vähe­ni ja ruo­ka­va­lio­ni supis­tui ole­mat­to­miin. Kaik­ki her­kut oli­vat ehdot­to­mas­ti kiel­let­ty­jen lis­tal­la eikä nii­den…

  • Ras­kaus ja syö­mis­häi­riöt

    Ras­kaus on kään­teen­te­ke­vää aikaa nai­sen elä­mäs­sä. Se nos­tat­taa pin­taan monen­lai­sia tun­nel­mia, muis­to­ja ja aja­tuk­sia. Kun syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­va tulee ras­kaak­si, on se usein jon­kin­lai­nen kään­ne­koh­ta hänen elä­mäs­sään. Kehon kas­va­mi­nen vau­van vuok­si ja vas­tuun otta­mi­nen toi­sen ihmi­sen elä­mäs­tä tuo­vat par­haim­mil­laan hel­po­tus­ta syö­mis­häi­riön kah­leis­ta. Ne voi­vat myös nos­taa pin­taan kipei­tä tun­nel­mia, jot­ka tar­vit­se­vat huo­mio­ta ja kes­kit­ty­mis­tä. Usein syö­mis­häi­riö­tä…