Kategoria: ruokailuissa tukeminen

  • Usein kysyt­tyä – Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van ruo­kai­lu­jen tuke­mi­nen

    Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sel­ta kysy­tään usein, kuin­ka van­hem­mat voi­si­vat tukea syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut­ta las­taan ruo­kai­luis­sa. En ole itse kos­kaan ollut tuke­mas­sa läheis­tä ruo­kai­luis­sa, vaan kaik­ki koke­muk­se­ni poh­jaa työ­hö­ni Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa. Uskon kui­ten­kin, että monet kei­nois­tam­me on suo­raan siir­ret­tä­vis­sä myös kotiin. Kuvaan täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa nii­tä kei­no­ja, joi­ta voi­daan hyö­dyn­tää sil­loin, kun syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut tar­vit­see aina jon­kun vie­rel­leen ruo­kai­luis­sa. Kir­joi­tus on mel­ko…