Kategoria: sisarusten tunteet

  • Ottei­ta sisa­ruk­sen päi­vä­kir­jas­ta

    Kun syö­mis­häi­riö saa­puu per­hee­seen, koko per­heen sosi­aa­li­nen jär­jes­tys ja toi­min­ta­ta­vat saat­ta­vat jou­tua uusil­le poluil­le. Syö­mis­häi­riön pyr­ki­myk­se­nä on hyvin usein teh­dä sai­ras­tu­nees­ta huo­maa­ma­ton. Tilan­teen val­je­tes­sa per­heel­le, on syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut kui­ten­kin pak­ko nos­taa edes osit­tain kes­ki­öön. Koko per­he suun­taa sil­loin hel­pos­ti kaik­ki voi­ma­va­ran­sa sai­ras­tu­neen tilan­teen kohen­ta­mi­seen. Toi­vee­na on saa­da nor­maa­li per­he-elä­mä takai­sin. Yleen­sä on var­sin taval­lis­ta, että…