Kategoria: sosiaaliset verkostot

  • Kuin­ka ker­toi­sin sai­ras­ta­va­ni syö­mis­häi­riö­tä

    Moni syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut poh­tii usein jos­sain vai­hees­sa, tuli­si­ko hänen ker­toa sai­rau­des­taan ystä­vil­le, uusil­le tut­ta­vil­le tai vaik­ka työ­ka­ve­reil­le. Aja­tus syö­mis­häi­riös­tä ker­to­mi­ses­ta saat­taa herät­tää ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta. Toi­saal­ta se voi­si tuo­da hel­po­tuk­sen, sil­lä suu­ren asian salaa­mi­nen on ras­kas­ta. Toi­saal­ta ker­to­mi­nen saat­taa pelot­taa ja tun­tua vai­keal­ta – Entä jos minua ei ymmär­re­tä­kään? Mitä jos ker­to­mi­nen muut­taa toi­sen ihmi­sen suh­tau­tu­mis­ta…

  • Ystä­vää vail­la – Avun­pyyn­tö luki­joil­le

    Yksi syö­mis­häi­riön ikä­vis­tä puo­lis­ta on sen vai­ku­tus sai­ras­tu­neen ystä­vyys­suh­tei­siin. Var­sin­kin nuo­ruu­des­sa syö­mis­häi­riöl­lä voi olla han­ka­lat ja pit­kä­kan­toi­set seu­rauk­set ystä­vyys­suh­tei­den muo­dos­ta­mi­seen ja yllä­pi­tä­mi­seen. Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut usein eris­täy­tyy ihmi­sis­tä, kun oirei­lu ottaa val­taa ja vie aikaa päi­vis­tä. Samaan aikaan ter­veet nuo­ret tapaa­vat toi­si­aan, viet­tä­vät muka­vaa aikaa yhdes­sä ja luo­vat tii­vii­tä kave­ri­po­ru­koi­ta. Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut jää tai jät­täy­tyy näis­tä…