Kategoria: sosiaalityö

  • Sosi­aa­li­työn­te­ki­jän roo­li syö­mis­häi­riö­hoi­dos­sa Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä

    Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä työs­ken­te­lee yksi sosi­aa­li­työn­te­ki­jä. Sosi­aa­li­työn­te­ki­jäm­me Tel­ler­vo on nyt työs­ken­nel­lyt meil­lä noin yhden vuo­den ja työn­ku­va on alka­nut hyvin muo­tou­tua. Pää­tin­kin haas­ta­tel­la Tel­ler­voa sii­tä, mil­lai­ses­sa roo­lis­sa sosi­aa­li­työn­te­ki­jä voi syö­mis­häi­riö­hoi­dos­sa olla. Ylei­ses­ti sosi­aa­li­työn kent­tä on var­sin laa­ja ja työn­ku­vat vaih­te­le­vat pal­jon eri pai­kois­sa. Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä Tel­ler­von työ on hyvin sosi­aa­lioh­jaus ja ‑neu­von­ta­pai­not­teis­ta. Tel­ler­vo…